Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७१।९।२९
संशोधन
नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।९।११
नेपाल सरकारबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।