Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१०. अधिकारी तोकिएको

ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समितिलाई अधिकारी तोकिएको छ ।