Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

११. बैठक भत्ता 

(१) समितिको बैठकमा भाग लिए बापत समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा पर्यवेक्षकले अनुसूची–१७ मा उल्लेख भए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।