Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१२. निर्देशिका बनाउन सक्ने

एेनको दफा २९ को प्रयोजनको लागि समितिले अावश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।