Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

१.१ यस ऐनको नाम “पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४” रहेको छ ।
१.२ यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।