Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१३. अनुसूची संशोधन गर्ने अधिकार

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।