Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३१. पुनरावेदन

यो ऐन बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा
पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।