Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद– २ खिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरेको सूचना

३. व्यवस्थापकले सूचना दिंदा खुलाउनु पर्ने कुराहरू : ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरणका अतिरिक्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरेको व्यवस्थापकले श्रम कार्यालयलाई सूचना दिंदा देहायका विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ :–
(क) प्रतिष्ठान सञ्चालन हुने समय,
(ख) प्रतिष्ठानको काम गर्ने समय र दैनिक कार्य घण्टा,
(ग) प्रतिष्ठानले जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरेको मिति,
(घ) प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारको संख्या, नाम, उमेर र ठेगाना,
(ङ) प्रतिष्ठानको तर्फबाट कामदारलाई पु¥याइएको सेवा,
(च) कामदारलाई दिइएको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा,ध
(छ) प्रतिष्ठानको सम्पर्क ठेगाना,
(ज) स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ।

४. योग्यताको प्रमाणपत्र :(१) बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु अघि निजले सो काम गर्न सक्ने नसक्ने विषयमा बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रतिष्ठानले कामको प्रकृति र बालकको उमेर समेत उल्लेख गरी श्रम कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयले चिकित्सकद्वारा त्यस्तो बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउ“दा त्यस्तो बालक काम गर्न योग्य देखिएमा चिकित्सकले अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा योग्यताको प्रमाणपत्र दिनेछ ।

५. विवरण दिंदा खुलाउनु पर्ने कुराहरू : ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूका
अतिरिक्त बालकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानले देहायका कुराहरू समेत खुलाइएको विवरण श्रम
कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) बालकले काम गर्नु पर्ने समय,
(ख) अस्थायी वा स्थायी कस्तो किसिमको सेवामा नियुक्ति गरिएको हो सो खुलेको नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि,
(ग) आवास सुविधा भए नभएको र
(घ) बालकले काम गर्ने विभाग वा शाखा ।