Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–१७ बैठक भत्ता दर

अनुसूची–१७
(नियम ११ सँग सम्बन्धित)

बैठक भत्ता दर

समितिको बैठकमा भाग लिए बापत समितिको अध्यक्ष, सदस्य तथा पर्यवेक्षकले पाउने बैठक भत्ता प्रति बैठक अाठ सय रुपैयाँ हुनेछ ।