Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१३. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर 

१३. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।