Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
संशोधन गर्ने ऐन २०६४।१०।१४
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण(पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८                                                                                                      २०६८।२।१८
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण(दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७०                                                                                                             २०७०।१२।१२
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                २०७२।११।१३
४.  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                               २०७५।११।१९
व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. २४
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment