Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

भाग ३ – कार्यकारिणी सभा

६. यस कानूनमा लेखिएबमोजिम नेपालको शासन अधिकार श्री ३ महाराजमा रहेको हुनालेशासन सम्वन्धी सबै काम मौसुफ बाटै वा आफ्नु अधिनका कर्मचारीहरूद्वारा संचालन हुनेछ ।

७. (क) मुलुकको शासन अधिकार संचालन गर्ने काममा श्री ३ महाराजलाई मद्दत र सरसल्लाह दिना निमित्त व्यवस्थापक सम्मेलनका सदस्यहरूबाट एउटा मन्त्रीमण्डलमुकर्रर हुनेछ ।

(ख) सो मन्त्रीमण्डलमा ५ जनामा नघटाई श्री ३ महाराजबाट बखत बखततोकिबक्सेबमोजिम सदस्यहरू रहनेछन् । सो सदस्यहरूमध्ये कमसेकम २ जना व्यवस्थापकसम्मेलनका निर्वाचित सदस्यहरूबाट मुकरर हुनेछन् ।

(ग) व्यवस्थापक सम्मेलनमा ओहदाको हैसियतले सदस्य हुने पञ्चायतहरूका सभापति रउपसभापतिहरू पनि निर्वाचित सदस्यहरू सरह मानिनेछन् ।

८. (क) मन्त्रीमण्डलको बैठकमा श्री ३ महाराज वा मौसूफको अनुपस्थितिमा मुखत्यारबाटसभापतिको आसन ग्रहण गरिबक्सनेछ । मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्यहरू श्री ३महाराजबाट यस विषयमा बनाइबक्सेको नियममा रही श्री ३ महाराजप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

(ख) श्री ३ महाराजबाट मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई विभिन्न विभागको कामकोबाँडफाँड र त्यस सम्बन्धी स्थानको क्रम समेत मुकरर गरिबक्सने छ ।

९. (क) श्री ३ महाराजबाट नियुक्त भएपछि मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूले तोकिएको धर्म भाकीचार बर्षसम्म काम चलाउनेछन् ।

(ख) सो समय भन्दा अगाडि मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू मध्ये कसैलेः

(१) आफ्नु कामको अभिभाराको राजीनामा लेखी श्री ३ महाराजमा चढाए भने वा

(२) श्री ३ महाराजको तजविजमा विश्वास पात्र ठहरिएन भने वा

(३) उनीहरूले कुनै किसिमको बेकाइदा गरेको स्वीकार गरे वा सो गरेकोमंत्रिमण्डलको गोप्य वोटले ठहरायो भने मात्र आफ्नु कामबाट झिकिने छन् ।

(ग) तर (१) र (२) दफा बमोजिम झिकिएका सदस्यहरू आफ्नो म्याद भित्रसम्मव्यवस्थापक सभामा भने बस्न पाउनेछन् ।

१०. श्री ३ महाराजबाट समय–समयमा निश्चित गरिवक्सेमुताविक मंत्रीहरूले तलब र भत्तापाउनेछन् ।

११. (क) मंत्रीमण्डलबाट मुलुकको सवै काममा रेखदेख पु¥याइनेछ, तर व्यवस्थापक सभाकोहद बाहिरका विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनेछ । सवै शासनविभागको नीति कायमगरी यसलाई दरकार हुने अनजामी आमदानी खर्चको फाँट निरीक्षण गरीसरकारतर्फबाट व्यवस्थापकसभामा रहने कानूनका मसौदाहरूको छलफल र हरेकशासनविभागमा सहयोग र संगठन कायम गर्नेछ ।

(ख) हरेक विभागका मंत्रीहरूले यो ऐनका हदभित्र र मंत्रीमण्डलले कायम गरेको नीतिभित्र रही आफ्नो विभागको शासन चलाउन आफ्नै तजबीजले काम गर्नेछन् र आफ्नाविभागहरूलाई चाहिने आमदानी खर्चको फाँटवारी कायम गरी मंत्रीमण्डलमा पेशगर्नेछन् । सो काम गरेकोमा मंत्रिमण्डलप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ औ श्री ३महाराजबाट चाहिबक्सेका सबै कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ ।

१२. (क) कानूनी विषयमा समय–समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय–सल्लाह पेशगर्नलाई एउटा प्रधान कानूनी–सल्लाहकार श्री ३ महाराजबाट नियुक्त हुनेछ ।

(ख) प्रधान कानूनी सल्लाहकारको हरएक अड्डा–अदालतमा गई सरकारतर्फबाट छलफलगर्ने अधिकार रहनेछ ।

(ग) उसको वहाली र तलव–भत्ता श्री ३ महाराजको तजबीजवाट हुनेछ ।

१३. सरकारको शासन नीति कायम हुँदा व्यवस्थापक सभाको रायसमेत पेश भई काम कार्यवाहीचलोस् भनी विभित्र विभागलाई सहायता र सरसल्लाह दिना निमित्त व्यवस्थापक सभाकासदस्यहरूबाट शासन समितिहरू खडा गराइवक्सनेछ ।

१४. (क) व्यवस्थापक सभाले पाएका अखत्यारीभित्रका र अरू विभागहरूमा समेत श्री ३महाराजको तजबीजवाट यी समितिहरू रहनेछन्

(ख) यसको लागि व्यवस्थापक–सभावाट सदस्यहरू छात्राको लागि राष्ट्र सभावाट एकसमिति श्री ३ महाराजबाट नियुक्त गरिवक्सिनेछ ।

(ग) हरेक शासनसमितिमा कमसेकम ४ सदस्यहरू रहनेछन् र जुन विभागको निमित्तसमिति खडा गरिएको छ सोही विभागको मंत्री त्यस शासन समितिको सभापतिहुनेछ ।

(घ) आफूलाई तोकिएका विषयहरूको शासन नीति, काम कार्वाही यी समितिहरूलेसंचालन गर्नेछन् । तर दैनिक कार्यक्रम वहाली बर्खासी र रोलमा भने विभाग मंत्रीकोपूरा अधिकार रहनेछ ।

१५. यी समितिहरूका कार्यक्रम र नियमहरू सरकारवाट बन्नेछन।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment