Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment