Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिशिष्ट–१४ आगन्तुक शब्द (अरबी भाषाबाट) पदादिह्रस्व

(भाग २ को २.१.३५ सँग सम्बन्धित)
आगन्तुक शब्द (अरबी भाषाबाट) पदादिह्रस्व

नेपाली लेखन                                                                                 अरबी
रिस्वत                                                                                           रिसवत
रिसल्ला                                                                                         रिसाल
अमिन                                                                                           अमीन
जिल्ला                                                                                           जिला
जिकिर                                                                                           जिक्र
जिरायत                                                                                         जिराअत
जिराफ                                                                                          जुर्राफ
जुलुम                                                                                             जुल्म
जिम्मा                                                                                            जिम्म
जिम्मेवार                                                                                       जिम्मेवार
जिनिस                                                                                           जिन्स
जुनाफ                                                                                           जनाब
कित्ता                                                                                            कित्ता
मुताबिक                                                                                       मुताविक
मुनाफा                                                                                         मुनाफ
मनासिब                                                                                       मुनासिब
मुद्दा                                                                                              मुद्द
मिनाहा                                                                                         मिनहा
मुल्तबी                                                                                         मुल्तबी
मुफत                                                                                           मुफ्त
मिजास                                                                                         मिजाज
मुनिम                                                                                           मुनिम
मुलुक                                                                                           मुल्क
मुस्किल                                                                                        मुश्किलद्दण्छ
मोलाहिजा                                                                                     मुलाहिजा
मुद्दती                                                                                            मुद्दती
मिसिल                                                                                          मिसिल
मुआब्जा                                                                                       मुआब्जा
मुन्सी                                                                                            मुन्शी
सिकायत                                                                                      शिकायत
सिकार                                                                                         शिकार
सिक्का                                                                                         सिक्का
हिस्सा                                                                                          हिस्स
हिरासत                                                                                       हिरासत
हुकुम                                                                                          हुक्म
हुक्का                                                                                          हुक्का
हुज्जत                                                                                          हुज्जत
हुलाक                                                                                         हुल्क
हुलिया                                                                                        हुलिय
पदमध्य                                                                                      ह्रस्व
ततिम्बा                                                                                       ततिम्म
तपसिल                                                                                       तपसील
तहसिल                                                                                       तहसील
तहबिल                                                                                        तहबील
तल्सिङ                                                                                        तहसील
ताकिता                                                                                        ताकिद्
तारिफ                                                                                          तअरीफ
तालिम                                                                                          तअलीम
तालुक                                                                                          तअल्लुक
तातील                                                                                          तातील
तर्जुमा                                                                                           तर्जुम
तमसुक                                                                                         तमस्सुक
राजिनामा                                                                                      राजिनामा
तस्विर                                                                                           तस्वीरद्दण्ट
तहकिकात                                                                                    तहकिकात
तदारूख                                                                                       तदारूक
जानिफकार                                                                                   जानिबकार
जिकिर                                                                                          जिक्र
जरूर                                                                                            जुरूर
जुलुम                                                                                             जुल्म
अख्तियार                                                                                      अख्तियार
उजुर                                                                                              उज्र
कसूर                                                                                              कुसूर
कबुल                                                                                             कबूल
खारेज                                                                                            खारीज
कानून                                                                                            कानून
मनासिब                                                                                         मुनासिब
मन्सुबा                                                                                           मन्सुब
मन्जुर                                                                                             मन्जूर
महसुर                                                                                            मशहूर
मसविदा                                                                                         मसवद्दह
मसजिद                                                                                         मसजीद
महफिल                                                                                         महफिल
महसुल                                                                                           महसल
मुनिम                                                                                             मुनिम
मुलुक                                                                                             मुल्क
मुस्किल                                                                                         मुश्किल
महसुस                                                                                         महसूस
मौसुफ                                                                                          मौसूफ
माफिक                                                                                        मुआफिक
मामुली                                                                                         मअमुल
मिसिल                                                                                          मिसिल
नजिर                                                                                            नजीर
सहिद                                                                                           शहीदद्दण्ठ
सबुद                                                                                           सबूत
सहुलियत                                                                                    सहूलत
साबित                                                                                        साबित
साबुन                                                                                         साबून
बालिग                                                                                        बालिग
वारिस                                                                                       वारिस
वातिल                                                                                      वातेल
वकिल                                                                                      वकील
साबिक                                                                                     साबिक
असुल                                                                                      वुसुल
हैसियत                                                                                    हैसियत
हुकुम                                                                                      हुक्म
हजुर                                                                                       हुजूर
हासिल                                                                                    हासिल
शब्दको                                                                                 अन्तमा दीर्घ
तरक्की                                                                                 तरक्की
दायरी                                                                                   दायरी
दाबी                                                                                     दाबी
जमानी                                                                                 जामीन
जुलुमी                                                                                 जुल्मी
जाली                                                                                   जअली
अर्जी                                                                                  अर्जी
अदालत                                                                             अदालती
आसामी                                                                              असामी
ऐसी                                                                                    ऐशी
उजुरी                                                                                उजुरी
काफी                                                                                काफी
मनाही                                                                               मनाही
मन्जुरी                                                                               मन्जुरी
मुल्तबी                                                                              मुल्तबीद्दण्ड
मस्करी                                                                             मस्खर+ई
मुद्दती                                                                              पुद्दती
माफी                                                                              मुआफी
मामुली                                                                            मअमूल+ई
मुन्सी                                                                              मुन्शी
नकबजनी                                                                      नकब+जनी
सही                                                                              सहीह
साबिती                                                                          साबिती
रद्दी                                                                               रद्द+ई
फौजी                                                                            फौज+ई
बही                                                                               बयाज
असुली                                                                          वुसूली
हैरानी                                                                           हैरानी

भाषाबाट आएका शब्दको अन्तमा ह्रस्व

फिराद                                                                     फरियाद
जिर                                                                          ह जिरह
दिवानी                                                                     दिवान+ई
निगरानी                                                                   निगरानी
बिमा                                                                        बिमा
बिमाख                                                                     बिमाख
मुकरर                                                                     मुकरर

पद मध्य ह्रस्व
तारिख                                                                     तारीख
ताजुफ                                                                     ताजुब
तन्दुरूस्त                                                                तन्दुरूस्त
हासिल                                                                    हासिल
तकिया                                                                   तकिय
तहकिकात                                                             तहकिकात
जमिन                                                                    जमीन
जोखिम                                                                  जख्मद्दण्ढ
जरिवाना                                                                जुर्मान
जन्जिर                                                                  जन्जीर
जागिर                                                                  जागीर
दाखिल                                                                 दाखील
जस्तुर                                                                 दस्तूर
बमोजिम                                                             बमोजिम
बर्खिलाफ                                                           बर्खिलाफ
मजुरी                                                                 मजदुरी
सर्जमिन                                                            सर्जमीन
वाहियात                                                            वाहियात
खारिज                                                                खारीज
पदान्त दीर्घ

तरकारी                                                                 तरकारी
देवानी                                                                   दिवान+ई
ऐलानी                                                                   ऐलानी
जमिनी                                                                  जमीनी
दर्जी                                                                       दर्जी
दज्र्यानी                                                               दज्र्यानी
खान्गी                                                                   खान्गी
निगरानी                                                                निगरानी
मजुरी                                                                 मजदुरी
सर्दी                                                                  सर्दी

सबैमा पातलो स

साह                                                                 शाह
दस्तखत                                                       दस्तखत
दस्तुर                                                            दस्तूर
बकस                                                           बख्श
सर्जमिन                                                       सर्जमीन
सर्दी                                                            सर्दीद्दज्ञण्
सलगम                                                        सलगम
सरकार                                                       सरकार
सुरूवाल                                                     सलवार
सवाल                                                         सवाल
सामान                                                        सामान
होस                                                         होश
खायस                                                       ख्वाहिस
फेहरिस्त                                                  फहरिस्त
पेसा                                                         पेशा
सहर                                                        शहर
सरम                                                       शर्म
स्याहा                                                      सियाह
स्रेस्ता                                                      शरिस्त
सवार                                                      सवार
अरबी भाषाबाट आएका शब्दमा पातलो स

मसौदा                                                     मसवद्दह
महसुल                                                     महसल
मुन्सी                                                         मुन्सी
तल्सि                                                        तहसील
तपसिल                                                    तपसील
तमसुक                                                     तमस्सुक
तमासा                                                      तमाशा
आसामी                                                    असामी
असर                                                        असर
ऐस                                                            ऐश
कसूर                                                        कुसूर
मनासिब                                                    मुनासिब
मन्सुबा                                                      मन्सुव
महसुर                                                      महशुरद्दज्ञज्ञ
मसाल                                                       मसालेह
मसविदा                                                    मसवद्दह
मस्करी                                                      मस्खर
नक्सा                                                        नक्शा
नोक्सान                                                    नुक्शान
सहिद                                                       शहीद
सबुद                                                        सबूत
सफाइ                                                      सफाइ
सफेद                                                      सफेद
सफर                                                       सफर
सरम                                                        शर्म
सलाम                                                      सलाम
सहुलियत                                                  सहूलत
साबित                                                      साबित
साबुन                                                       साबुन
सामेल                                                      शामेल
साहेब                                                      सहिबा
सिकायत                                                  शिकायत
सिकार                                                     शिकार
सिलसिला                                                 सिलसिला
सिक्का                                                     सिक्का
सराफ                                                      सर्राफ
सराब                                                       शराब
फसाद                                                     फसाद
फसल                                                      फस्ल
फैसला                                                      फैस्ल
बहस                                                        बहस
वारिस                                                       वारिस
वासलात                                                   वासिलात
वास्ता                                                       वासित
असुल                                                       उसूल
हैसियत                                                    हैसियत
हिस्सा                                                       हिस्स
हिरासत                                                    हिरासत
हसिल                                                     हासिल
परिि

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment