Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिशिष्ट–१८ शब्दको शुरूमा दीर्घ हुने

( भाग २ को ४.१.१ सँग सम्बन्धित)
शब्दको शुरूमा दीर्घ हुने

ऊन (ऊर्ण)             तीखो (तीक्ष्ण)                  कपूर (कर्पूर)
तीतो (तीक्त)              मीत (मित्र)                    कपूत (कुपुत्र)
दूध (दुग्ध)              रूखो (रूक्ष)                       पूरा (पूर्ण)
बूढो (वृद्ध)               रूख (वृक्ष)                      फूल (फुल्ल)
बीच (बिच्च प्रा.)          ठीक (स्थित)                       सीप (शिल्प)
सूत (सूत्र)                   ठूलो (स्थूल)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment