Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२.राज्य रजौटाको समाप्ति राज्य रजौटाको समाप्ति :

१) यो ऐन प्रारम्भ भएका अघिल्ला दिनसम्म नेपालमा रहिआएका सबै राज्य समाप्त गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले त्यस्तो कुनै राज्यका राजा रजौटाका हैसियतमा कुनैअधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment