Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१

  संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                                                                              लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२१।६।१७
१. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१                                                                                                                                            – २०३१।४।१८
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                                                                      – २०४८।२।१६
                                                                                                                                                                                 प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                                    -२०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                              – २०७२।११।१३
२०२१ सालको ऐन नं. २१

                                                             नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : पाठ्यपुस्तकहरू, साहित्यिक पुस्तकहरू र विविध पुस्तकहरूको प्रकाशन तथा वितरण अझ बढी सुलभ तथा सुविधाजनक गरी सर्वसाधारण जनता र विद्यार्थी वर्गको सुविधा कायम राख्नको लागि नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको सञ्चालन एवं प्रशासनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई सकभर बढी मात्रामा शरिक गराई त्यसको प्रकाशनको स्तर उठाएर बढी समयानुकूल, बढ्ता लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको रूपमा गठन र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment