Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ३ संस्थानको काम र कर्तव्य

१७. संस्थानको काम र कर्तव्य : संस्थानलाई नै पनि राजनैतिक या आर्थिक दल वा सिद्धान्त विशेषको प्रभावबाट मुक्त राखी स्कूल, कलेज तथा सर्व साधारणको उपयोगी पुस्तक आदिको प्रकाशन गरी एउटा उच्च कोटिको प्रकाशन संस्थाको रूपमा त्यस्को संचालन एवं व्यवस्था गर्नु संस्थानको मुख्य
कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको कर्तव्यमा कुनै प्रकारको वाधा नपर्ने गरी संस्थानले जनहितको ख्याल राखी अन्य उपयोगी नक्सा, क्यालेण्डर आदि पनि प्रकाशित गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार र कर्तव्यको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी संस्थानले विशेष गरेर देहायमा लेखिएका कामहरू गर्न अथवा अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनेछः–
(क) पुस्तक आदि लेख्न लगाउने, अनुवाद गराउने, मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, विज्ञापन र सञ्चालन आदि सबै प्रकारको काम गर्ने,
(ख) संस्थान भित्र वा बाहिरका व्यक्तिलाई संस्थानको काम कुरामा शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने,
(ग) पुस्तकको नवीन संस्करण, आकार प्रकार, ब्लक र मूल्य आदि निर्धारण गर्ने,
(घ) खण्ड (ग) मा उल्लिखित कुरा कार्यान्वित गर्नको निमित्त छापाखाना तथा अन्य आवश्यक सरसामान खरीद गर्ने र जुटाउने,
(ङ) प्रकाशन स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक कदम उठाउने,
(च) आफूले तयार गर्न लगाएका पुस्तकको लेखकलाई प्रति संस्करण उचित पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्ने,
(छ) आफूले गर्न पाउने काम गर्नाको लागि चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने र नामसारी गर्ने,
(ज) आफ्नोे अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मद्दत हुने किसिमको सबै ठेक्का पट्टा लिने दिने र कार्यान्वित गर्ने,
(झ) कुनै व्यक्ति, संस्था र सरकारी वा अर्ध सरकारी संस्थाबाट प्रकाशनार्थ दिएका पुस्तकहरू छपाउने, बिक्री वितरण गर्ने र प्रचार गर्ने,
(ञ) संस्थानको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरूसँग सापटी लिने,
(ट) संस्थानको सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अरू प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने,
(ठ) संस्थानको शेयरको लाभांश बाड्ने,
(ड) आफ्नोे प्रकाशनको प्रचारगर्ने,
(ढ) आफ्नोे र आफूले गरेको प्रकाशनको बिक्री वितरणको लागि नेपाल…….. भर र विदेशमा समेत ठाउँ–ठाउँमा बिक्री केन्द्र खोल्ने वा एजेन्सी दिने,
(ण) आफ्नोे रकमलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएमा सेक्युरिटिमा लगाउने, र
(त) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नोे कर्तव्यहरूको पालन र अधिकारहरूको प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वित गर्न आवश्यक भएका र त्यसको सिलसिलामा चाहिने अरू सबै काम कुराहरू गर्ने ।

१८. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम कुरा गर्न हुँदैन :–
(क) एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी कुनै अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा प्राप्त गर्नको निमित्त पूँजी खर्च गर्न, वा
(ख) पाँच वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितोलिन वा दिन, वा
(ग) पचास हजार भन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुविधा बेच विखन वा नामसारी गर्ने ।

 

१९. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) समितिले आफ्नोे आर्थिक वर्ष शुरू हुनु भन्दा कम से कम तीन महीना अगाडि संस्थान र त्यसका सहायक अंगहरूद्वारा आगामि आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य सन्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय व्ययको विवरण, अरू काम कुराहरूको विवरण, पूंजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित आर्थिक लगत प्रस्तावित गरी साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भई सकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त अरू कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थानले त्यस्तो काम कुराको पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकम बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नेछ ।
(३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment