Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

डाउन्लोड लिंक्स > गतिविधीहरु

गतिविधी > प्रकाशन

Ser.Noप्रकाशन
1कानून तर्जुमा दिग्दर्शन
2कानुनी क्षेत्रमा प्रचलित संक्षिप्त रुप
3कानूनी संग्रहहरुलाई अद्यावधिक गर्ने र वेवसाइटमा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०
4नेपाल कानून आयोगः संक्षिप्त परिचय
5विधेयकको नीति सम्बन्धी ढाँचा

गतिविधी > प्रतिवेदन

Ser.Noप्रतिवेदन
1वार्षिक प्रतिवेदन, २०६५/०६६
2वार्षिक प्रतिवेदन, २०६७/०६८
3वार्षिक प्रतिवेदन, २०६८/०६९
4वार्षिक प्रतिवेदन, २०६९/०७०
5वार्षिक प्रतिवेदन, २०७१/०७२
6वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२/०७३
7वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३/०७४
8वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४/०७५

गतिविधी > सूचना

Ser.Noसूचना
1सूची दर्ता, २०७४/०७५

गतिविधी > अन्य

Ser.Noअन्य
1१९१० देखि २०६५ सम्मका संविधान, ऐन र अध्यादेशहरुको समयानुक्रमणिका
2 अतिरिक्त हुलाक (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८
3अन्तःशुल्क (वाह्राैं संशोधन) नियमावली, २०६८
4ऋण तथा जमानत (उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८
5जिल्ला अदालत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६८
6निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४
7निजामती सेवा (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६४
8निजामती सेवा (आठाैं संशोधन) नियमावली, २०६७
9 निजामती सेवा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६८
10 नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८
11नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठाैं संशोधन
12नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७०
13पुनरावेदन अदालत (दशौं संशोधन) नियमावली, २०६७
14पुनरावेदन अदालत (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६८
15मुलुकी (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८
16मूल्य अभिवृद्धि कर (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६८
17युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन)(पहिलो संशोधन) नियमावली,२०६७
18लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६७
19वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन विकास समिति (गठन) (छैठौं संशोधन) आदेश, २०६८
20वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८
21व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८
22शिक्षक सेवा आयोग (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७
23शिक्षक सेवा आयोग (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६८
24संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्यसञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८
25सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८
26सरकारी वकील सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८
27सर्वोच्च अदालत (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६८ /a>
28सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६६
29 सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८
30स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१