विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुति विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तिजन्य पद्धार्र्थ जन्य पद्धार्र्थ जन्य पद्धार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी नियन्त्रण सम्बन्धी नियन्त्रण सम्बन्धीअवधारणा अवधारणा अवधारणा (फ्रेमवर्क) महासन्धि