Category > मौजुदा कानूनहरु > नियमहरु

 1. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५

2. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६

3.अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४

4.अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू

5.अध्यागमन नियमावली, २०५१

6.अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९

7.सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०

8.गवाही स्रेस्ता सम्बन्धी नियम, २०१५ 

9.काठमाडौं गोस्वारा भन्सारको नाउ“को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३ “को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३

10. आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

11.सवाल र खड्गनिशाना (संशोधन र खारेज) गर्ने नियमहरू, २०२०

12.फरेष्ट इन्जिनियरि·नियमहरू, २०२०

13.मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५

14.नाटनाट््यशाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७

15.हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियमहरू, २०२२

16.प्राथमिक पाठशालाका कर्मचारीहरूको तलब मसलन्द इत्यादि दिने र खर्च लेख्ने नियमहरू, २०२१

17.मध्येश तराईका जग्गा जमीनहरूको लगत सुरक्षित राख्ने नियमहरू, २०१९

18.दूध खाने बालक (पालन पोषण व्यवस्था) नियमहरू, २०२०

20.सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४

21. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३

22.व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५

23.कुमारी चोक हिसाब जा“च नियमहरू “च नियमहरूहरू, २०१८

24. सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९

25.कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नियमहरू, २०४०

26.मदिरा नियन्त्रण (सेवा दस्तूर) कोष नियमावली, २०५४

27.गोरखापत्र छापाखानाको कार्यविधि नियमहरू, २०१५

28.जलचर (ठेक) नियम, २०१९

29.अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३

30.प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४

31.प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९

32.सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) नियमहरू, २०२१

33.मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली, २०६६

34.आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९

36.एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९

37……….. नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको 

38.करार सेवा नियमहरू, २०२६

39.कार्य सञ्चालन कोष नियमावली, २०५२

40.जा“चबुझ आयो

41 (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१

42.न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७

43.केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३

44.स्थानीय-निकाय-आर्थिक-प्र-4

45.औद्योगिक पुनरुत्थान कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६४

46.निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

47.एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०

48.घर जग्गा बहाल कर नियमावली, २०२४

49.धनादेश नियमावली, २०३१

50.संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०

51.बालबालिका (विकास तथा पुनस्र्थापना) कोष नियमावली, २०५३

52………… नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१

53.नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१

54.भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९