मस्यौदा बिधेयक

नेपाल कानून आयाेगबाट मस्याैदा भई नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएका विधेयकहरुः-

मस्यौदा बिधेयक

Ser.Noमस्यौदा विधेयकहरु
1अपराधकाे तहकिकात र फाैजदारी मुद्दाकाे कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई स‌ंशाेधन र एकिकरण गर्न बनेकाे विधेयक
2अपराध संहिताको मसौदा, २०३४
3उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
4कारागार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक
5खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक
6जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
7जुवा वा सट्टाबाजी जुवा वा सट्टाबाजी वा सट्टाबाजी खेल्ने वा खेलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक
8ज्येष्ठ नागरिकको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
9झुठ्ठा अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
10झुठ्ठा अभिव्यक्ति निवारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
11देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
12देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
13धरौट, जमानत तथा हिरासत सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
14नागरिक अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
15निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेकाे विधेयक
16निजी व्यवहारहरुको लिखतहरुकाे (ढाँचा सम्बन्धी) एेनकाे मसाैदा र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन,
17 नेपाल एक्रिडिटेशन परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
18नेपाल गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक
19नेपाल प्राणी उद्यान प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
20न्याय प्रशासन सम्बन्धी तथा अन्य केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न
बनेको विधेयक
21हदम्याद सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउन बनेको विधेयक
22पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
23पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको कारोबारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
24प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
25प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
26प्रशासकीय अधिकारीले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
27प्रहरी सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
28फाैजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
29फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
30फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
31राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारकाे व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक
32विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
33वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
34शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
35शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयक
36संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
37साना मुद्दाहरुको सम्बन्धमा संक्षिप्त कार्यविधिको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
38स‌ंवैधानिक परिषद् संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
39सपुर्दगी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
40सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेकाे विधेयक
41सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
42सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
43सूचना माग्ने र पाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
44नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
45प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
46राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पुर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
47सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा संचालन सम्बन्धी कानूनको संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयक
48कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
49साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
50जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न वनेको विधेयक
51साक्षीको स‌ंरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
52नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक