मस्यौदा बिधेयक

1. कम्पनी ऐन, २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

2. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

3. प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

4.राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त  केही पुर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

5. सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा संचालन सम्बन्धी कानूनको संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयक

6.साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

7. जग्गा  प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न वनेको विधेयक

8. नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक