Category > गतिविधीहरु > प्रकाशनहरु

1. इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स सामान सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

2. कानूनी संग्रहलाई अद्यावधिक गर्ने र वेवसाइटमा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०

3. कार्यालय सामान मसलन्द र अन्य सामान आपूर्ति सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

4. खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

5. छपाई तथा कम्प्यूटर टाइपिङ्ग कार्य सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

6. निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना

7. निर्माण कार्यसंग सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

8. नेटवर्किङ्ग तथा वेवसाइटको डिजाइन सफ्टवेयर सम्बन्धी सूची दर्ताको चेकलिष्ट

9. नेपाल कानून आयोगको सूचना

10. पत्र पत्रिका सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

11. फर्निचर एवं फर्निसिङ्ग सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

12. फोटोकपी भिडियो तथा डकुमेन्ट्री सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

13. राय सुझाव सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०

14. विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कार्यको सूची दर्ताको चेक लिष्ट

15. विशेषज्ञ तथा अन्य सेवा लिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०

16. सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

17. सवारी साधन खरीदको बोलपत्र सूचना

18. सवारी साधनको पार्टपुर्जा र मर्मत सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट

19. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूूचना, २०६७/०६८