Category > गतिविधीहरु > अन्य

Books

1. अतिरिक्त हुलाक (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८

2. अधिकार-प्रत्यायोजन-२०६७

3. ऋण तथा जमानत (उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८

4. कानून-तर्जुमा-दिग्दर्शन

5. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूूचना-2

6. स्थानीय-निकाय-आर्थिक-प्र-3

7. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था

8. गठन आदेशहरूको सूची

9. गणतन्त्र सुदृढिकरण तथा क

10. जिल्ला अदालत नवौं संशोधन

11. निजामती सेवा तेस्रो संशो 2

12. निजामती सेवा दोस्रो संशो

13. निजामती सेवा नवौं संशोधन

14. निजामती सेवा नियमावली आठ

15. निजामती-सेवा-नियमावली-सात

16 निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादे

17.नेपाल कानुन आयोगका पदाधिकारीको आचार संहिता

18.नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८

19.नेपाल कानून आयोगः संक्षिप्त परिचय

20.नेपालको-अन्तरिम-संविधान-3

21. नेपाल-नागरिकता-पहिलो-संश

22.नेपाल-स्वास्थ्य-सेवा-चौथ

23.नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन

24. न्याय-प्रशासन-सम्बन्धी-क

25.पुनरावेदन-अदालत-एघारौं-स

26.पुनरावेदन-अदालत-दशौँ-संश

27.मुलुकी-एघारौं-संशोधन-ऐन-२

28.मूल्य-अभिवृद्धि-कर-तेह्र

29.युवा-तथा-साना-व्यवसायी-स्-2

30.लेख-उपलब्ध-गराउने-बारेको

31.लैङ्गिक-समानता-कायम-गर्न

32.विशेष-अनुरोध

33.वैकल्पिक-ऊर्जा-प्रवर्द्ध

34.शिक्षक-सेवा-आयोग-पाँचौ-सं

35.शिक्षक-सेवा-आयोग-छैठौं-सं

36.व्यवस्थापिका-संसद-सचिवा-4

37.वैदेशिक-रोजगार-पहिलो-संश

38.संविधान-सभा-व्यवस्थापिक

39.सम्पत्ति-शुध्दीकरण-मनी-ल

40.सम्पत्ति-शुद्धीकरण-मनी-ल-3

41.सरकारी-वकील-सम्बन्धी-पहि

42.सर्वोच्च-अदालत-बाह्रौं-स

43. अभिलेख संरक्षण एेन, २०४६