न्यायिक काेष एेन

९. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था

कार्य क्षमताको मुल्याड्ढनद्वारा बढुवा हुनको निमित्त राजपत्राड्ढित पदहरुको हकमा ऐनको दफा २४घ. को उपदफा (३) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनड्ढित पदहरुको हकमा तत् तत् पदहरुमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ । तर यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाको बखत सेवा वा समूहमा बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा निजलाई त्यस्तो सेवा वा समूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

Read more...

करार सेवा नियमहरु,२०२६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                २०२६।१०।६ संशोधन १. करार सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१।५।१७ २. करार सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३० प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमहरू बनाएको छ ।

Read more...

परिच्छेद– १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “निजामती सेवा ऐन, २०४९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “निजामती सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवा सम्झनुपर्छ । (ख) “निजामती कर्मचारी” भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।(ग) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनुपर्छ । (ग१) “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले [...]

Read more...

परिच्छेद– २ निजामती सेवाहरूको गठन

२क. कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकायः (१) देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत स्वीकृति बिना गर्न पाइने छैन । ३. निजामती सेवाको गठनः नेपाल सरकारले देहायबमोजिमका निजामती सेवाहरूको गठन गर्नेछ – (क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा (ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (ग) नेपाल कृषि [...]

Read more...

११. दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची -२ मा उल्लेख भए बमोजिमको दैनिक भत्ता पाउनेछ ।

Read more...

परिच्छेद– ८ सेवाको सुरक्षा

५६. निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाः देहायका निजामती कर्मचारीबाहेक अन्य कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूत दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैनः– (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, (ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको, (ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको । (घ) भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको । ५७. निजामती कर्मचारीको बचाउः (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी  गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजउपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपु¥याई मुद्दा चल्न [...]

Read more...

परिच्छेद– ९ सजाय र पुनरावेदन

५९. सजायः उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछः– (क) सामान्य सजायः (१) नसिहत दिने, (२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,  (३) दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने । (ख) विशेष सजायः (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने । (२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने । ६०. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का [...]

Read more...

परिच्छेद– १० विविध

७१. निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाः निजामती कर्मचारीहरूले देहायका बिदाहरू तोकिएबमोजिम  पाउने छन्ः– (क) भैपरी आउने र पर्व बिदा, (ख) घर बिदा, (ग) बिरामी बिदा (घ) प्रसूति बिदा, (घ१) प्रसूति स्याहार बिदा (ङ) किरिया बिदा, (च) अध्ययन बिदा, (छ) असाधारण बिदा ७१क. बेतलबी बिदा : (१) कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिम बेतलबी बिदा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बिदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । ७१ख. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउनेः (१) यस ऐनमा [...]

Read more...

अनुसूची–४ (दफा २१ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४ (दफा २१ सँग सम्बन्धित) निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवस्था कार्यालय पत्रसंख्याः–                                                                                                                                       मितिः–… … [...]

Read more...

अनुसूची (दफा ३१ सँग सम्बन्धित)

शपथ म ……………………………………………मुलुक  र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही …………………………… पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आपूmलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै [...]

Read more...

अनुसूची –५९

जोड ≠ (व) ≠ (चट+छठ+जड +………………) वर्क चार्ट स्टाफ खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतले . ०.०२५  (त) सानातिना अन्य खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतले . ०.०२५  (त) जम्मा लगत इष्टिमेट अड्ढ ≠ १.०५  (त) नोट ः बोलपत्रको अड्ढलाई तुलना गर्दा लगत इष्टिमेटको अड्ढ (व) लाई मानिनु पर्छ । आइटमको जम्मा (कूल) दररेट निकाल्ने तरिकाः श्रमिकहरुको खर्च ………………………………………………….. (क) निर्माण सामग्रीको खर्च ……………………………………………. (ख) यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) ……………………. (ग) वास्तविक दररेट (क+ख+ग) ≠ (घ) बोलपत्र दाताको ओभरहेड (घ को १५ प्र.श.) [...]

Read more...

अनुसूची–६०

उल्लेखित विश्लेषणले सबभन्दा घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कबोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः– दोस्रो घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कवोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः– तेस्रो घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कवोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः– मूल्याड्ढन गर्नेको दस्तखत र मिति जा“च गर्नेको दस्तखत र मिति

Read more...

अनुसूची–६२

४. अवधि महलमा डोर हाजिरी फाराम कहिलेदेखि कहिलेसम्मको निमित्त निष्काशित गरिएको हो सो लेख्नु पर्छ ५. डोर हाजिरी किताब स्वीकृति गर्नेको सही महलमा कसको आदेशले निष्काशन गर्न खटिने हो सो त्यसको सही गराउनु पर्छ । ६. डोर हाजिरी फाराम नापी किताब जस्तै एक प्रमुख कागजात भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी लेखा राख्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्र डोर किताब मुद्रित गराउने र यही कार्यालयबाट मात्र मुद्रित भएका डोर हाजिर किताब भरपाई गरी कार्यक्षेत्रमा लैजान पाउन पर्ने हेतुले यो फारामको तर्जुमा गरिएको [...]

Read more...

अनुसूची–६३

अनुसूची–६३द्रष्टव्यः यस किताबमा नापी लिईदा देहायको निर्देशनहरुको उचित पालन हुनु आवश्यक छ । १. प्राविधिकको जिम्मामा मात्र नापी किताब निकासा गरी विस्तृत नापी लिन लगाउन पर्दछ । २. कार्यको विस्तृत नापी सम्बन्धित कार्यको लागि निकासा गरिएको नापी किताबमा सम्बन्धित प्राविधिकले निर्माण स्थलमै कामको नापी गरिसकेपछि मात्र चढाउनु पर्छ । ३. यस किताबमा चढाउने प्रत्येक नापीमा देहायको व्यहोरा सफा र स्पष्ट लेख्नु पर्छः– (क) कार्य सम्बन्धी बिलको सम्बन्धमा (१) इष्टिमेटमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यको पूरा नाम ः (२) कार्य स्थान ः (३) नाम ः (४) सम्झौता भएको मिति र [...]

Read more...

अनुसूची–६४

अनुसूची–६४द्रष्टव्यः १। नापी किताब मुद्रित गराउ“दा यसको क्रमसंख्या पनि मुद्रित गरिएको हुनु पर्दछ । नापीको क्रमसंख्या महलमा यही क्रमसंख्या चढाउने हो । २। विवरण महलमा कुन कामको निमित्त नापी किताब निष्काशन गरेको हो सो समेत खुलाई विवरण लेख्नु पर्छ । ३। बुझिलिनेको महलमा कूल एकमुष्ट जुन पदाधिकारीले बुझेको हो निजको दस्तखत गराउनु पर्दछ । ४। फर्काएपछि नापी किताब फिर्ता लिनेले प्राप्त भएको निस्सा लगाउनु पर्दछ । ५। नापीको आधारमा मात्र भुक्तानी अनिवार्य भएकोले नापी गर्ने पदाधिकारीमाथि पूर्ण जिम्मेवारी हुने हु“दा कुनै पनि कामको नाप [...]

Read more...

अनुसूची–६५

अनुसूची–६५ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कढ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कभ) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कप) स“ग सम्बन्धित) …………. कार्यालय ठेक्का सम्बन्धी बिल बिलको क्रम संख्याः–                                       भुक्तानी भौचर नं.ः– योजनाको नामः–                                              नापी किताब नं. को [...]

Read more...

अनुसूची–६७

अनुसूची–६७द्रष्टव्य ः– १. स्वीकृत इष्टिमेट बमोजिम गर्नु पर्ने प्रत्येक कामको परिमाण, दर, रकम र त्यसमध्ये पूरा भएका कामको अभिलेख आइटमवाइज कार्य अभिलेखमा चढाउनु पर्छ । २. यसमा इष्टिमेटमा भएको आइटम, आइटमको परिमाण, दर, रकम र काम भएको परिमाण दर र बा“की कामको परिमाण र रकम अर्थात् प्रत्येक आइटम आइटमसमेतका छुट्टाछुट्टै पानामा लेख्नु पर्छ । ३. प्रत्येक आइटमको छुट्टाछुट्टै पाना राख्नु पर्छ । यसमा योजनाको नाम इष्टिमेटको सड्ढेत नम्बर, इष्टिमेट अनुसारको काम दर परिमाण र रकम लेख्नु पर्छ । ४. काम भएपछि काम भएको नापी किताबको [...]

Read more...

अनुसूची–६८

अनुसूची–६८ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कथ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कर) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कभ) स“ग सम्बन्धित) …………. कार्यालय ठेकेदार÷उपभोक्ता समिति÷गैर सरकारी संस्थाको व्यक्तिगत खाता पाना नं. सम्झौता गर्नेको नामः–                                                     सम्पन्न गर्ने मितिः– स्वीकृति दिने अधिकारीः–                            [...]

Read more...

अनुसूची– ६९

अनुसूची– ६९ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कद), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कल) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कम) स“ग सम्बन्धित) …………………..कार्यालय उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने विल बिलको क्रम संख्याः–                                      भुक्तानी भौचर नं.ः– योजनाको नामः–                                             नापी किताब नं. [...]

Read more...

अनुसूची–७०

  स्वीकृत लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशन बमोजिम काम भएको छ भनी प्रमाणित गर्ने ‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ प्राविधिक हिसाब जा“च गर्ने प्रमाणित गर्ने द्रष्टव्यः (१) उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने महलमा उक्त समितिबाट व्यहोरिने जनश्रमदान, जिन्सी वा नगदको परिमाण र दर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) हिसाब जा“च गर्ने लेखाको कर्मचारी भए निजबाट र सो नभएमा सचिवले रकम र दरको अड्ढगणितीय हिसाब गरी दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (३) ठेक्काबाट गराएको कामको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन गर्दा महल ३, ५, ७ भर्नु पर्दैन ।

Read more...

अनुसूची–७३

अनुसूची–७३तयार गर्ने जा“च गर्ने स्वीकृत गर्ने द्रष्टव्य ः १. प्रत्येक स्थानीय निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिन भित्र तयार गरी सञ्चालन गरेका नया“, क्रमागत र मर्मत आयोजनाहरुको प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । २. गाउ“ विकास समिति र नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिमा, जिल्ला विकास समितिले प्राप्त विवरणहरु एकीकृत गरी सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्देशनालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्याड्ढन शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।

Read more...

अनुसूची–७५

अनुसूची–७५द्रष्टव्य ः (१) प्रत्येक बजेट उपशीर्षकको अन्तिम लेखा परीक्षणको बेरुजु यो ढा“चामा सार्नु पर्दछ । (२) बेरुजु यस खातामा चढाई जोड जम्मा प्रत्येक बजेट उपशीर्षक र पाना नं. जोड जम्मा गरी राख्नु पर्नेछ ।

Read more...

अनुसूची–७६

अनुसूची–७६ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कफ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कत्र), नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कश) र नियम २०७ को उपनियम (४) स“ग सम्बन्धित) ………….. कार्यालय असुल गर्ने रकमको विवरण (क) कर्मचारीको सन्दर्भमाः– १. नाम, थर, वतनः– २. कार्यालय र दर्जाः– (ख) गैर सरकारी व्यक्ति वा पदाधिकारीको सन्दर्भमाः– १. निजको तिनपुस्ते नाम, थर, वतनः– २. निजले जिम्मा लिएको कामः– (ग) असुल गर्नु पर्ने रकमः– (घ) जिम्मा लिएको कामः– (ङ) असुल गर्नु पर्ने कारणः– (च) पेश्की लिएको रकमः– (छ) पेश्की दिने अधिकारीको नाम, दर्जा र कार्यालयः– (ज) जेथा [...]

Read more...

अनुसूची–७७

अनुसूची–७७ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कब), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कज्ञ) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कह) स“ग सम्बन्धित) ………….. कार्यालय बरबुझारथको प्रमाणपत्र यस गाउ“ विकास समिति÷नगरपालिका÷जिल्ला विकास समितिका ………………. पदका श्री ……………………………………..को जिम्मा रहेको नगदी, जिन्सी, कागजपत्र र अरु सम्पत्ति आÇनो हालवाला तोकिएको कर्मचारी÷पदाधिकारीलाई बुझाइसक्नु भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।   भण्डार प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखसचिवको दस्तखत

Read more...

अनुसूची–७८

अनुसूची–७८ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कभ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खक), नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कक्ष) र नियम १६९ को उपनियम (५) स“ग सम्बन्धित) कबुलियतको फाराम लिखितम………. को नाती ………… को …………. छोरा ………….. बस्ने वर्ष ……… को आगे तपसिल बमोजिमको शर्तमा तपसिल बमोजिम क्षेत्रमा जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिको रकम ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने गरी यस जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट आमन्त्रित गरिएको मिति ………… सूचना नं. ……….. अनुसार तपाई समेतले दिनु भएको [...]

Read more...

अनुसूची–७९

अनुसूची–७९ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कम), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खख), नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कत्र) र नियम १६९ को उपनियम (५) स“ग सम्बन्धित) ……………………… कार्यालय पट्टाको फाराम ………….. जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका÷गाउ“ विकास समितिबाट श्री ……………. को नाती ……………. श्री ………….. को छोरा ……………. बस्ने वर्ष ……….. को श्री ………….. ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा …….. बमोजिम …………. स्रोतबाट तपसिल बमोजिमको क्षेत्रमा तपसिल बमोजिमको शर्तमा तपसिल बमोजिमको दरले आय रकम संकलन गर्न ठेक्का बन्दोवस्त [...]

Read more...

अनुसूची–८०

अनुसूची–८० (नियम ५७ स“ग सम्बन्धित) आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखामा सहायकस्तरका कर्मचारी प्रमुख रहने जिल्लाहरुको विवरण १. मेची अञ्चल ः– ताप्लेजुङ, पा“चथर । २. कोशी अञ्चल ः– संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर । ३. सगरमाथा अञ्चल ः– सोलुखुम्बु, ओखलढु·ा, खोटाङ । ४. जनकपुर अञ्चल ः– रामेछाप । ५. वाग्मती अञ्चल ः– रसुवा, नुवाकोट । ६. गण्डकी अञ्चल ः– मनाङ, लमजुङ । ७. लुम्विनी अञ्चल ः– गुल्मी, अर्घाखा“ची । ८. धवलागिरी अञ्चल ः– सबै जिल्ला । ९. कर्णाली अञ्चल ः– सबै जिल्ला । १०. राप्ती अञ्चल ः– रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान । ११. भेरी अञ्चल ः– [...]

Read more...

अनुसूची ८१

अनुसूची ८१ (नियम १८६, १८८ र १८९ संग सम्बन्धित) स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कर्मचारीहरुले जिल्ला बाहिर भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता एवं होटल बास खर्च वापत पाउने अधिकतम दर १. पदाधिकारी सम्बन्धी ः(ख) भ्रमण खर्च ः हवाई जहाज, रेल, बस आदि सवारी साधनको बिल अनुसारको रकम । (ग) जिल्ला बाहिर भ्रमण गर्दा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई होटल बास खर्च वापत, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई माथि सि.नं. १ र २ मा उल्लेखित दैनिक भत्ताको दरमा नबढ्ने गरी बढीमा सात दिन सम्मको वास खर्च वापतको रकम [...]

Read more...

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३९।८।६ संशोधन गर्ने ऐन १. वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८                                                        २०४८।१२।३० प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                           २०६६।१०।७ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                           [...]

Read more...

अनुसूची–८२

अनुसूची–८२ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कय), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खघ), नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कज्ञ) र नियम ७३ स“ग सम्बन्धित) मालसामान वा अन्य सेवाको खरीद सम्झौता मालसामान वा अन्य सेवा खरीद गर्दा देहाय बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरीद गर्न सकिनेछ ः– (१) खास मालसामान वा अन्य सेवा आपूर्ति सम्झौताः कुनै खास कामको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, उपकरण, फर्मास्युटिकल्स, औषधि, औजार वा अन्य यस्तै विशेष प्रकृतिका मालसामान खरीद गर्नको [...]

Read more...

अनुसूची–८३

अनुसूची–८३ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कर), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खङ), नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (खक) र नियम ७४ स“ग सम्बन्धित) निर्माण कार्यको खरीद सम्झौता स्थानीय निकायले कुनै निर्माण कार्य गराउनको लागि देहायको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गर्न सक्नेछ ः— (१) एकाई दर सम्झौता ः निर्माण कार्यको परिमाण सम्झौता हुंदाका बखत यकिन नभएको वा निर्माण कार्य प्रति एकाई कार्य बिल अफ क्वान्टीटीमा उल्लिखित दरमा गराउने व्यवस्था गर्न एकाई दर सम्झौता गर्न [...]

Read more...

अनुसूची–८४

अनुसूची–८४ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कल), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (खच), नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (खख) र नियम ७५ स“ग सम्बन्धित) परामर्श सेवाको खरीद सम्झौता स्थानीय निकायले परामर्श सेवा खरीद गर्नको लागि देहायका सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरीद गर्न सक्नेछ ः– (१). एकमुष्ट रकम सम्झौताः सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको डिजाईन, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको तयारी जस्ता स्पष्ट रुपमा पहिचान भएको, परामर्शदातामा न्यून जोखिम रहने र गुणस्तर मापन सजिलैस“ग गर्न सकिने कामको लागि [...]

Read more...

६क. मर्मत सम्भार गर्न सक्ने

स्कुनै व्यक्ति, निकाय, उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थलहरुको आधारभूत संरचनामा परिर्वतन नहुुने गरी मर्मत सम्भारको कार्य गर्न सक्नेछ । ७. ………. ८. ………..

Read more...

११. प्रारम्भिक कारबाही गर्ने

(१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोसम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा वा उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो विषयमा आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले तोकिए बमोजिम तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भइरहेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्कालै रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।

Read more...

अनुसूची ३ (क)

फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रको ढाँचा नेपाल सरकार उद्योग÷बाणिज्य मन्त्रालय उद्योग÷घरेलु तथा साना उद्योग÷बाणिज्य विभाग फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र………………………………………. फर्म यस विभागमा नं. …………….. मा मिति …………………. मा साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार दर्ता भएकोले यो प्रमाण पत्र दिइएको छ ।साझेदारको नाम ठेगाना कूल पूँजी उद्देश्य फर्मको ठेगानामिति  ………………………..    महा निर्देशकनोट -यो प्रमाण पत्र आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको मितिले पैंतीस दिनभित्रमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । उद्देश्यमा लेखिए बाहेक यो फर्मबाट अरु काम गर्न हुँदैन । नवीकरण गराउँदा यो प्रमाण पत्र साथमा लिएर आउनु पर्नेछ । यसको नवीकरण सम्वन्धित विभागबाट [...]

Read more...

२. परिभाषा

 विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ख) “सदस्य” भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ । (ग) “कार्यालय” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठित बोर्डको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (घ) “लगानी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम हुने परियोजना लगानी सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

Read more...

४. बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

 (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ । (३) बोर्डले सम्बन्धित विभागीय मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारको कुनै पनि अधिकृत वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डको निर्णय सदस्य–सचिवले अभिलेख गरी प्रमाणित गर्नेछ । (५) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले  गरे बमोजिम हुनेछ ।

Read more...