न्यायिक काेष एेन

६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति अन्तर्गत रही समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ – (क) यो ऐन पालन भए नभएको तोकिए बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्ने, (ख) यो ऐनका प्रावधानहरु उल्लङ्घन गर्ने उत्पादक, वितरक वा स्वास्थ्य कार्यकर्ता विरुद्ध अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने, (ग) अनुदानको रुपमा कुनै उत्पादन प्राप्त गर्ने सम्बन्धी अनुरोध उपर विचार गर्ने र तोकिए बमोजिम त्यस्तो अनुरोध स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने, (घ) उत्पादक वा वितरकबाट अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, व्यावसायीक गोष्ठी वा सम्मेलनमा भाग लिन वा त्यस्तो गोष्ठी वा सम्मेलन गर्नको लागि [...]

Read more...

२१. प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने

(१) समूहले सो समूहबाट भए गरेका काम कारबाहीको विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा कल्याणकारी अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) कल्याणकारी अधिकृतले समूहद्धारा गरिएको काम कारबाहीको जुनसुकै समयमा निरीक्षण गरी समूहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित समूहको कर्तव्य हुनेछ ।

Read more...

२२. अनुगमन गर्ने

(१) मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपयोग र मुक्त कमैयाको आय आर्जन तथा रोजगारीको लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता भए वा नभएको तथा यस नियमावली बमोजिम ऋण प्राप्त गरेका मुक्त कमैयाले कवुलियत बमोजिम ऋण उपयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा कल्याणकारी अधिकृतले अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा प्राप्त भएको यथार्थ विवरण सहितको प्रतिवेदन नियमित रुपमा कल्याणकारी अधिकृतले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

Read more...

अनुसूची–१

(नियम १४ को उपनियम (२) सग सम्बन्धित) समूह दर्ता गर्नको लागि दिइने निवेदनको ढाचा श्री कल्याणकारी अधिकृतज्यू, भूमिसुधार कार्यालय, …………….. । विषय : समूह दर्ता गरी पाऊ। हामीले सामूहिक रुपमा आय आर्जन हुने व्यवसाय गर्नको लागि समूह दर्ता गर्न चाहेकोले निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर संलग्न गरी देहायको विवरण खुलाई यो निवेदन गरेका छौं । १. समूहको नाम : २. समूहको सम्पर्क ठेगाना : (क) जिल्ला :                                              [...]

Read more...

अनुसूची–२

(नियम १४ को उपनियम (३) सग सम्बन्धित) समूह दर्ताको प्रमाणपत्र श्री …………. ……………………..समूह । मिति …………………… को निर्णयानुसार …………………… नामक मुक्त कमैया समूह दर्ता गरी तपाईलाई यो प्रमाणपत्र दिइएकोछ । कल्याणकारी अधिकृतको,– सही : कार्यालयको छाप नाम, थरः पद : मिति :– प्रमाणपत्रको नवीकरण नवीकरण गरेको मिति नवीकरण बहाल रहेको अवधि नवीकरण दस्तुर नवीकरण गर्ने अधिकारीको सही

Read more...

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यी नियमहरूको नाम “होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

Read more...

परिच्छेद–६ उम्मेदवारको प्रतिनिधि

21. निर्वाचन प्रतिनिधि :- (१) कुनै उम्मेदवारले निर्वाचनमा आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्न एकजना निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति निर्वाचन प्रतिनिधि हुन देहायको योग्यता भएको हुनु पर्नेछ :– (क) नेपालको नागरिक, (ख) एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, (घ) साधारण लेखपढ गर्न जानेको, (ङ) अध्यादेशको दफा १२ बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको, (च) अन्य प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको । (३) उपनियम (२) को [...]

Read more...

९क.खारेज गर्दा दस्तुर तथा जरिवाना असूल गर्ने

प्राइभेट फर्म खारेज गरी पाउँ भनी कुनै प्राइभेट फर्मको धनीले मुनासिब कारण दर्शाई विभागमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित विभागले निजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर तिरेको प्रमाण पेश गर्न लगाई त्यस्तो प्राइभेट फर्मले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको यस नियमावली बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना समेत निजबाट असूल गरी प्राइभेट फर्म खारेज गर्नुपर्नेछ ।

Read more...

-अनुसूची -४

(नियम १९क. सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग ———————- आरक्ष कार्यालय   सि.नं. ‍——————- मिति——————-   अनुमतिपत्र   दस्तूर बुझाउनेको नाम, थर, वतन:-सवारी वा घरपालुवा जीवजन्तुको किसिम:-सवारी नम्बर:- दस्तूर:-खरखडाई संकलन गर्न क्षेत्र:-दस्तूर:- अवधी:- अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेको दस्तखत ——————————

Read more...

परिच्छेद -१ प्रारम्भिक

 संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०” रहेकोछ ।(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २.       परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क)     “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ । (ख)     “प्रमुख” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ग)      “संरक्षक (वार्डेन)” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्रशासनको मुख्य अभिभारा भएको नेपाल सरकारको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (घ)      “अनुज्ञापत्र [...]

Read more...

६. पुनरावेदन, उजूरी तथा निवेदन उपरको कारबाही, निर्णय र कार्यान्वयन

(१) आयोगले पुनरावेदन, उजूरी वा निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा पुनरावेदक, उजूरीकर्ता वा निवेदकको माग दावी, निजले पेश गरेको प्रमाण तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले पुनरावेदक, उजूरीकर्ता वा निवेदकको माग बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखको नामम कुनै आदेश जारी गर्दा वा पुनरावेदन, उजूरी वा निवेदन खारेजगर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ । (३) आयोगले आफू समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन, उजूरी वा निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा आवश्यकता अनुसार पक्ष वा विपक्ष, निजका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले आफू [...]

Read more...

२४. सूचना दुरुपयोग गरेमा उजूरी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिकनिकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सो प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी सूचना दुरुपयोग गरेको जानकारी भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सूचना दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई ऐन बमोजिम सजाय गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम सजाय गर्नु अघि आयोगले आवश्यक ठानेमा सूचना दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोग समक्ष झिकाई बयान गराउन सक्नेछ । २४क. सूचना अधिकारी [...]

Read more...

जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                     २०२७।३।२२ संशोधन १. जग्गा प्राप्ति (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१।५।१७ २. जग्गा प्राप्ति (दोश्रो संशोधन) नियमहरु, २०३४ २०३४।२।३ ३. जग्गा प्राप्ति (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३० जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

Read more...

जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                     २०२७।३।२२ संशोधन १. जग्गा प्राप्ति (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१।५।१७ २. जग्गा प्राप्ति (दोश्रो संशोधन) नियमहरु, २०३४ २०३४।२।३ ३. जग्गा प्राप्ति (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३० जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।  

Read more...

३. अधिकारी ताक्ने

(१) ऐनको दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकारी तोकिएको छ । (२) ऐनको दफा ५, ६, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २३ र २५ को प्रयोजनको लागि निम्न लिखित अध्यक्ष र सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको छ – (क) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी –––––––––––––––– अध्यक्ष (ख) सम्बन्धित मालको हाकिम वा भूमि प्रशासक –––––––––– सदस्य (ग) नेपाल सरकारले तोकिदिएको व्यक्ति ––––––––––––––– सदस्य (३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले ऐनको परिधि भित्र रही आÇनो कार्यविधि व्यवस्थित [...]

Read more...

४. क्षतिपूर्तिको अड्ढ कायम गर्ने

(१) ऐनको दफा १९ बमोजिम जग्गाको क्षतिपूर्तिको अड्ढ कायम गर्दा सो जग्गा प्राप्त गर्दाको मितिमा सा“ध संधियार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खरीद बिक्रीको दर समेतलाई विचार गर्नु पर्छ । तर जुनसुकै क्षेत्रको जग्गाको क्षतिपूर्तिको अंक कायम गर्दा नेपाल सरकारले मार्ग दर्शन दिन सक्ने र यस्ता क्षेत्रहरु जतिको जग्गाको क्षतिपूर्ति कायम गर्दा सो मार्ग दर्शनको समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । (२) ऐनको दफा १९ को अधीनमा रही नेपाल सरकारले समय समयमा स्थायी भवन, इमारत, पर्खाल आदिको क्षतिपूर्तिको अड्ढ कायम [...]

Read more...

८. नियम बनाउने अधिकार

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

Read more...

९. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था

कार्य क्षमताको मुल्याड्ढनद्वारा बढुवा हुनको निमित्त राजपत्राड्ढित पदहरुको हकमा ऐनको दफा २४घ. को उपदफा (३) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनड्ढित पदहरुको हकमा तत् तत् पदहरुमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ । तर यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाको बखत सेवा वा समूहमा बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा निजलाई त्यस्तो सेवा वा समूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

Read more...

करार सेवा नियमहरु,२०२६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                २०२६।१०।६ संशोधन १. करार सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१।५।१७ २. करार सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३० प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमहरू बनाएको छ ।

Read more...

परिच्छेद– १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “निजामती सेवा ऐन, २०४९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “निजामती सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवा सम्झनुपर्छ । (ख) “निजामती कर्मचारी” भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (ग) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनुपर्छ । (ग१) “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले [...]

Read more...

परिच्छेद– २ निजामती सेवाहरूको गठन

२क. कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकायः (१) देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत स्वीकृति बिना गर्न पाइने छैन । ३. निजामती सेवाको गठनः नेपाल सरकारले देहायबमोजिमका निजामती सेवाहरूको गठन गर्नेछ – (क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा (ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (ग) नेपाल कृषि [...]

Read more...

११. दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची -२ मा उल्लेख भए बमोजिमको दैनिक भत्ता पाउनेछ ।

Read more...

परिच्छेद– ८ सेवाको सुरक्षा

५६. निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाः देहायका निजामती कर्मचारीबाहेक अन्य कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूत दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैनः– (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, (ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको, (ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको । (घ) भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको । ५७. निजामती कर्मचारीको बचाउः (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी  गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजउपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपु¥याई मुद्दा चल्न [...]

Read more...

परिच्छेद– ९ सजाय र पुनरावेदन

५९. सजायः उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछः– (क) सामान्य सजायः (१) नसिहत दिने, (२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,  (३) दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने । (ख) विशेष सजायः (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने । (२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने । ६०. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का [...]

Read more...

परिच्छेद– १० विविध

७१. निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाः निजामती कर्मचारीहरूले देहायका बिदाहरू तोकिएबमोजिम  पाउने छन्ः– (क) भैपरी आउने र पर्व बिदा, (ख) घर बिदा, (ग) बिरामी बिदा (घ) प्रसूति बिदा, (घ१) प्रसूति स्याहार बिदा (ङ) किरिया बिदा, (च) अध्ययन बिदा, (छ) असाधारण बिदा ७१क. बेतलबी बिदा : (१) कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिम बेतलबी बिदा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बिदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । ७१ख. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउनेः (१) यस ऐनमा [...]

Read more...

अनुसूची–४ (दफा २१ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४ (दफा २१ सँग सम्बन्धित) निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवस्था कार्यालय पत्रसंख्याः–                                                                                                                                       मितिः–… … [...]

Read more...

अनुसूची (दफा ३१ सँग सम्बन्धित)

शपथ म ……………………………………………मुलुक  र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही …………………………… पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आपूmलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै [...]

Read more...

अनुसूची –५९

जोड ≠ (व) ≠ (चट+छठ+जड +………………) वर्क चार्ट स्टाफ खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतले . ०.०२५  (त) सानातिना अन्य खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतले . ०.०२५  (त) जम्मा लगत इष्टिमेट अड्ढ ≠ १.०५  (त) नोट ः बोलपत्रको अड्ढलाई तुलना गर्दा लगत इष्टिमेटको अड्ढ (व) लाई मानिनु पर्छ । आइटमको जम्मा (कूल) दररेट निकाल्ने तरिकाः श्रमिकहरुको खर्च ………………………………………………….. (क) निर्माण सामग्रीको खर्च ……………………………………………. (ख) यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) ……………………. (ग) वास्तविक दररेट (क+ख+ग) ≠ (घ) बोलपत्र दाताको ओभरहेड (घ को १५ प्र.श.) [...]

Read more...

अनुसूची–६०

उल्लेखित विश्लेषणले सबभन्दा घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कबोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः– दोस्रो घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कवोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः– तेस्रो घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कवोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः– मूल्याड्ढन गर्नेको दस्तखत र मिति जा“च गर्नेको दस्तखत र मिति

Read more...

अनुसूची–६२

४. अवधि महलमा डोर हाजिरी फाराम कहिलेदेखि कहिलेसम्मको निमित्त निष्काशित गरिएको हो सो लेख्नु पर्छ ५. डोर हाजिरी किताब स्वीकृति गर्नेको सही महलमा कसको आदेशले निष्काशन गर्न खटिने हो सो त्यसको सही गराउनु पर्छ । ६. डोर हाजिरी फाराम नापी किताब जस्तै एक प्रमुख कागजात भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी लेखा राख्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्र डोर किताब मुद्रित गराउने र यही कार्यालयबाट मात्र मुद्रित भएका डोर हाजिर किताब भरपाई गरी कार्यक्षेत्रमा लैजान पाउन पर्ने हेतुले यो फारामको तर्जुमा गरिएको [...]

Read more...

अनुसूची–६३

अनुसूची–६३द्रष्टव्यः यस किताबमा नापी लिईदा देहायको निर्देशनहरुको उचित पालन हुनु आवश्यक छ । १. प्राविधिकको जिम्मामा मात्र नापी किताब निकासा गरी विस्तृत नापी लिन लगाउन पर्दछ । २. कार्यको विस्तृत नापी सम्बन्धित कार्यको लागि निकासा गरिएको नापी किताबमा सम्बन्धित प्राविधिकले निर्माण स्थलमै कामको नापी गरिसकेपछि मात्र चढाउनु पर्छ । ३. यस किताबमा चढाउने प्रत्येक नापीमा देहायको व्यहोरा सफा र स्पष्ट लेख्नु पर्छः– (क) कार्य सम्बन्धी बिलको सम्बन्धमा (१) इष्टिमेटमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यको पूरा नाम ः (२) कार्य स्थान ः (३) नाम ः (४) सम्झौता भएको मिति र [...]

Read more...

अनुसूची–६४

अनुसूची–६४द्रष्टव्यः १। नापी किताब मुद्रित गराउ“दा यसको क्रमसंख्या पनि मुद्रित गरिएको हुनु पर्दछ । नापीको क्रमसंख्या महलमा यही क्रमसंख्या चढाउने हो । २। विवरण महलमा कुन कामको निमित्त नापी किताब निष्काशन गरेको हो सो समेत खुलाई विवरण लेख्नु पर्छ । ३। बुझिलिनेको महलमा कूल एकमुष्ट जुन पदाधिकारीले बुझेको हो निजको दस्तखत गराउनु पर्दछ । ४। फर्काएपछि नापी किताब फिर्ता लिनेले प्राप्त भएको निस्सा लगाउनु पर्दछ । ५। नापीको आधारमा मात्र भुक्तानी अनिवार्य भएकोले नापी गर्ने पदाधिकारीमाथि पूर्ण जिम्मेवारी हुने हु“दा कुनै पनि कामको नाप [...]

Read more...

अनुसूची–६५

अनुसूची–६५ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कढ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कभ) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कप) स“ग सम्बन्धित) …………. कार्यालय ठेक्का सम्बन्धी बिल बिलको क्रम संख्याः–                                       भुक्तानी भौचर नं.ः– योजनाको नामः–                                              नापी किताब नं. को [...]

Read more...

अनुसूची–६७

अनुसूची–६७द्रष्टव्य ः– १. स्वीकृत इष्टिमेट बमोजिम गर्नु पर्ने प्रत्येक कामको परिमाण, दर, रकम र त्यसमध्ये पूरा भएका कामको अभिलेख आइटमवाइज कार्य अभिलेखमा चढाउनु पर्छ । २. यसमा इष्टिमेटमा भएको आइटम, आइटमको परिमाण, दर, रकम र काम भएको परिमाण दर र बा“की कामको परिमाण र रकम अर्थात् प्रत्येक आइटम आइटमसमेतका छुट्टाछुट्टै पानामा लेख्नु पर्छ । ३. प्रत्येक आइटमको छुट्टाछुट्टै पाना राख्नु पर्छ । यसमा योजनाको नाम इष्टिमेटको सड्ढेत नम्बर, इष्टिमेट अनुसारको काम दर परिमाण र रकम लेख्नु पर्छ । ४. काम भएपछि काम भएको नापी किताबको [...]

Read more...

अनुसूची–६८

अनुसूची–६८ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कथ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कर) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कभ) स“ग सम्बन्धित) …………. कार्यालय ठेकेदार÷उपभोक्ता समिति÷गैर सरकारी संस्थाको व्यक्तिगत खाता पाना नं. सम्झौता गर्नेको नामः–                                                     सम्पन्न गर्ने मितिः– स्वीकृति दिने अधिकारीः–                            [...]

Read more...

अनुसूची– ६९

अनुसूची– ६९ (नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कद), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कल) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कम) स“ग सम्बन्धित) …………………..कार्यालय उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने विल बिलको क्रम संख्याः–                                      भुक्तानी भौचर नं.ः– योजनाको नामः–                                             नापी किताब नं. [...]

Read more...

अनुसूची–७०

  स्वीकृत लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशन बमोजिम काम भएको छ भनी प्रमाणित गर्ने ‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ प्राविधिक हिसाब जा“च गर्ने प्रमाणित गर्ने द्रष्टव्यः (१) उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने महलमा उक्त समितिबाट व्यहोरिने जनश्रमदान, जिन्सी वा नगदको परिमाण र दर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) हिसाब जा“च गर्ने लेखाको कर्मचारी भए निजबाट र सो नभएमा सचिवले रकम र दरको अड्ढगणितीय हिसाब गरी दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (३) ठेक्काबाट गराएको कामको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन गर्दा महल ३, ५, ७ भर्नु पर्दैन ।

Read more...

अनुसूची–७३

अनुसूची–७३तयार गर्ने जा“च गर्ने स्वीकृत गर्ने द्रष्टव्य ः १. प्रत्येक स्थानीय निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिन भित्र तयार गरी सञ्चालन गरेका नया“, क्रमागत र मर्मत आयोजनाहरुको प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । २. गाउ“ विकास समिति र नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिमा, जिल्ला विकास समितिले प्राप्त विवरणहरु एकीकृत गरी सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्देशनालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्याड्ढन शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।

Read more...