Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रादेशिक विकास योजनाहरू हरूहरू ( (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

लालमोहर सदर मिति                                                                                                                     नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१३।७।१५                                                                                                                                          २०१३।७।२७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                                             लालमोहर र प्रकाशन मिति

१. केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०                                                              २०२०।११।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                               २०६६।१०।७

२०१३ सालको ऐन नं. १०

… … …

प्रादेशिक बहुमुखी योजना कार्यान्वित गर्न बनेको ऐन कुनै क्षेत्रहरूमा बहुमुखी विकास योजनाहरू शीघ्रतापूर्वक कार्यान्िवत हुने व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराज बाट मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यस ऐनको नाम “प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ ।

२. विकास क्षेत्रको सूचना

विकास क्षेत्रको सूचना ः तोकिएको जुनसुकै इलाकाको विकासको लागि बहुमुखी योजना तयार गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित सूचनाद्वारा सो क्षेत्रलाई विकास क्षेत्र भनी घोषित गर्न सक्नेछ ।

३. विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकार

विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकारविकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकार विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकारः दफा २ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित भएपछि नेपाल सरकारले देहायबमोजिम गर्न सक्नेछ ः–

(क) तोकिएको अधिकृतहरूद्वारा सर्भे गर्न निर्देश दिने र यस्ता अधिकृतहरू विकास क्षेत्रको जुनसुकै जग्गा जमीनमा प्रवेश गर्न पाउने । यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारासंशोधित ।

(ख) विकास योजना कार्यान्वित गर्न आवश्यक भएको बाटो, घाट, नहरहरू बनाउने र यस्तै अरू कामहरू गर्ने ।

४. जग्गा जमीन प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

जमीन प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारमीन प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार मीन प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार ः

(१) दफा २ अन्तर्गत सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको कुनै विकास योजना कार्यान्वित गर्नकोे िनमित्त विकास क्षेत्र भित्रको कुनै जग्गा जमीन इत्यादिको आवश्यकता छ भन्ने नेपाल सरकारको विचारमा लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जमीन प्राप्त गर्न सक्तछ।

(२) जग्गा प्राप्त गर्ने बारे तत्काल लागू भई रहेको ऐनबमोजिम यस्ता जग्गा जमीन प्राप्त गरिनेछ । तर जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघि दुई वर्षसम्म पर्ति रहेको जग्गा जमीनका हकमा कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन र नेपाल सरकारले विकसित क्षेत्रको कुनै विकसित जग्गा जमीन बेच्न चाहेको खण्डमा जुन जुन व्यक्तिबाट नेपाल सरकारले क्षतिपूिर्त वेगर त्यस क्षेत्रमा जग्गा जमीन प्राप्त गरेको थियो, ती ती व्यक्तिले दफा ५ अन्तर्गत बनिने नियमहरूको अधीनमा रही त्यस्तो विकसित जग्गा जमीन किन्न नपाई अरूले किन्न पाउने छैन ।

५. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार

नियमहरू  बनाउने नेपाल सरकारको अधिकारबनाउने नेपाल सरकारको अधिकार बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार बनाउने नेपाल सरकारको अधिकारः

(१) यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमहरूले देहायका कुराहरूमा पनि व्यवस्था गर्न सक्नेछ ः–

(क) कुन काइदाले र कुन कार्यप्रणालीले कामहरू कार्यान्वित गरिन्छन्, सो बारे ।

(ख) विकसित जमीन बेच्दा भोगाधिकार कस्तो हुने र किन्ने व्यक्ति तथा निजको सन्तान दरसन्तानले कुन शर्तमा यस्ता जग्गा जमीनहरू भोग गर्छन्, सो बारे ।

६. प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बार

प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बारे प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बार प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बारे तत्कालिन लागू रहेको कुनै नेपाल कानूनसँग बाझिएतापनि यो ऐन लागू हुनेछ।