Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०२४।९।३
होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण),
(अधिकारी तोक्ने) (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३०
होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यी नियमहरूको नाम “होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. दण्ड सजाय गर्ने अधिकारः

होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ को दफा १० को प्रयोजनकोलागि दण्ड सजाय गर्ने अधिकारीमा सम्बन्धित
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।