Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६

सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०४६।४।२३
संशोधन

सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                 २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

 

१.१. यी नियमहरूको नाम “सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६” रहको छ ।
१.२. यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

 

२.१. विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
२.१.१. “प्याराचुट फोल्डिङ पति” भन्नाले प्याराचुट प्याक गर्ने, मर्मत गर्ने र प्याराचुट तथा तत्सम्बन्धी सामानहरुको सम्भार गर्ने पति सम्झनुपर्छ ।
२.१.२. “प्याराचुट फोल्डर महिला” भन्नाले प्याराचुट फोल्डिङपतिमा रहेको फोल्डर महिला, रजिष्टर क्लर्क, सहायक चीफ फोल्डर महिला र चीफ फोल्डर महिला सम्झनुपर्छ ।
२.१.३. “फोल्डर महिला” भन्नाले अमल्दार, प्राविधिक अमल्दार र प्राविधिक हुद्दाको दर्जा प्राप्त प्याराचुट फोल्डर महिला सम्झनुपर्छ ।
२.१.४. “रजिष्टर क्लर्क” भन्नाले प्राविधिक जमदार दर्जा प्राप्त प्याराचुट फोल्डर महिला सम्झनुपर्छ ।
२.१.५. “सहायक चीफ फोल्डर महिला” भन्नाले प्राविधिक सुवेदार दर्जा प्राप्त प्याराचुट फोल्डर महिला सम्झनुपर्छ ।
२.१.६. “चीफ फोल्डर महिला” भन्नाले प्राविधिक उपसेनानी वा प्राविधिक सह– सेनानी दर्जा प्राप्त प्याराचुट फोल्डर महिला सम्झनुपर्छ ।

३. योग्यता

 

३.१. देहाय बमोजिमको योग्यता भएको महिलालाई अमल्दार दर्जाको प्याराचुट फोल्डर महिलामा नियुक्ति गर्न सकिनेछः–
३.१.१. नेपाली नागरिक,
३.१.२. आठ कक्षा उत्तीर्ण भएको,
३.१.३. चार फिट दश इन्च उचाई भएको,
३.१.४. सत्र वर्ष उमेर पूरा भएको र उन्नाइस वर्ष ननाघेको अविवाहिता ।

४. सेवाबाट हट्ने 

 

४.१ देहायको अवस्थामा प्याराचुट फोल्डर महिलालाई सेवाबाट हटाइने छः–
४.१.१. अमल्दार दर्जामा रही दुई पटकसम्म प्याराचुट फोल्डिङ तालिममा  अनुत्तीर्ण भएमा,
४.१.२. …………

५. नियुक्ति र पदोन्नति 

 

५.१. अमल्दार दर्जाको प्याराचुट फोल्डर महिलाको नियुक्ति गर्दा जङ्गी अड्डा श्री कार्यरथी विभाग (भर्ना छनौट) ले नियम ३ को योग्यताको आधारमा छनौट गरी नियुक्ति गर्नेछ ।

५.२ उप–नियम ५.१. बमोजिम नियुक्ति भएको प्याराचुट फोल्डर महिलाले सैनिक आधारभूत तालीम र प्याराचुट फोल्डिङ आधारभूत तालीम उत्तीर्ण गरेको मितिबाट निजलाई प्राविधिक अमल्दार दर्जाको प्याराचुट फोल्डर महिलामा नियुक्ति गरिनेछ ।

५.३ प्याराचुट फोल्डर महिलाले आफू बहाल रहेको पदमा पाँच वर्षसम्म सन्तोषजनक
रूपमा सेवा गरी पदोन्नतिको लागि आवश्यक पर्ने तालीम पूरा गरेमा निज
पदोन्नतिको लागि योग्य हुनेछ ।

६. आयुक्त पद प्राप्त गर्नको लागि चाहिने योग्यता

 

६.१. देहाय बमोजिम योग्यता भएको सहायक चीफ फोल्डर महिलालाई चीफ फोल्डर महिलाको पदमा नियुक्तिको लागि ……….. सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९ को नियम ४ को प्रवर समितिबाट सिफारिश भएका उम्मेदवारलाई प्राविधिक उप–सेनानी आयुक्त पद प्रदान गर्न ………..स्वीकृतिको निमित्त प्रधान सेनापतिले रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ र स्वीकृति प्राप्त भएको मितिदेखि उक्त उम्मेदवारले आयुक्त पद पाउनेछः–

६.१.१. पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको,
६.१.२. प्रमाण–पत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको ।
६.२. उप–नियम ५.३. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक उप–सेनानी दर्जाको चीफ फोल्डर महिलाले दुई वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि निजलाई प्राविधिक सह–सेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्न सकिनेछ ।

७. अनरेरी आयुक्त पद प्रदान गर्न सकिने

७. अनरेरी आयुक्त पद प्रदान गर्न सकिने

उप–नियम ६.१.२. बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभएका तर दक्ष, वफादार र सेवा अवधिभर प्रसंशनीय रूपमा काम गरेका सहायक चीफ
फोल्डर महिलालाई सैनिक सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम अनरेरी आयुक्त पद प्रदान गर्नको लागि सिफारिश गर्न सकिनेछ ।

८. प्याराचुट फोल्डर महिलाले पाउने सुविधा

 

८.१. प्याराचुट फोल्डर महिलाले देहाय बमोजिमको सुविधा पाउनेछः–
८.१.१. नेपाली सेनाको साधारण स्केलको रासन,
८.१.२. जाडो तथा गर्मी मौसमको लागि तोकेको पोशाक र क्लोदिङ,
८.१.३. सेवाको अवधिभर दुई पटकसम्म प्रसूति विदा,
८.१.४. नेपाली सेनाले पाए सरहको अन्य विदा ।

९. उमेरदको हद

 

९.१. प्याराचुट फोल्डर महिलाको अवकाशको निमित्त उमेरको हद देहाय बमोजिम हुनेछः–

९.१.१. फोल्डर महिला ४२ वर्ष
९.१.२. रजिष्टर क्लर्क ४३ वर्ष
९.१.३. सहायक चीफ फोल्डर महिला ४४ वर्ष
९.१.४. चीफ फोल्डर महिला ४७ वर्ष

१०. अवधि

 

१०.१. देहायका प्याराचुट फोल्डर महिलाहरूलाई देहाय बमोजिमको अवधि लाग्नेछः–
१०.१.१.चीफ फोल्डर महिला –५ वर्षको एक अवधि ।
१०.१.२.सहायक चीफ फोल्डर महिला –५ वर्षको एक अवधि ।
१०.२. उप–नियम १०.१.१. बमोजिम चीफ फोल्डर महिलाको अवधि गणना गर्दा प्राविधिक उप–सेनानी दर्जामा रही काम गरेको अवधि वा प्राविधिक उप–सेनानी र प्राविधिक सह–सेनानी दुवै दर्जामा रही काम गरेको अवधि गणना गरिनेछ ।

१०.३.  उप–नियम १०.१.१. र १०.१.२. बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरी सकेको चीफ फोल्डर महिला र सहायक चीफ फोल्डर महिलालाई निजको कार्यक्षमता  लगनशीलतालाई दृष्टिगत गरी पुनः तीन वर्षको दोस्रो अवधि र दुई वर्षको तेस्रो अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

१०.४. चीफ फोल्डर महिला तथा सहायक चीफ फोल्डर महिलाको उमेरको हदमा पदावधिको हद जुन अघि हुन आउछ सोही अवधिमा निजलाई अवकाश दिइनेछ ।

११. बचाउ

११. बचाउः

११.१. यो नियमावली लागू हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएको प्याराचुट फोल्डर महिलालाई यसै नियमावली बमोजिमको सुविधा दिइनेछ ।
११.२. यस नियमावलीमा लेखिएजति कुरा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ र अन्य कुरामा सैनिक सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।