Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सुरक्षित कारोबार क्षियमावली, २०७३

सुरक्षित कारोबार क्षियमावली, २०७३

सुरक्षित कारोबार क्षियमावली, २०७३
िेपाल राजपत्रमा प्रकाक्षित क्षमक्षत
२०७३।१०।१७
सुरक्षित कारोबार ऐि, २०६३ को दफा ५९ ले ददएको अक्षिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देहायका क्षियमहरृ
बिाएको छ ।

१. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ स् ९१० यी क्षियमहरृको िाम “सुरक्षित कारोबार क्षियमावली, २०७३” रहेको छ ।
(२) यो क्षियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२. पररभाषा स् क्षवषय वा प्रसङ्गले अकको अ्थ िलागेमा यस क्षियमावलीमा,(
(क) ूऐिू भन्नाले सुरक्षित करोबार ऐि, २०६३ सम्झिु पछथ ।
(ख) ूपूवथ कारोबारू भन्नाले ऐिको दफा ५७ बमोक्षजम सम्पन्न भएका कारोबार सम्झिु पछथ ।
(ग) ूक्षिकायू भन्नाले ऐि त यस क्षियमावली बमोक्षजम दताथ कायाथ लयले गिे कुिै वा सबै काम
कारबाही गिथ का लाक्षग ऐिको दफा ५ को उपदफा ९२० बमोक्षजम िेपाल सरकारसँग सम्झौता
गरेको क्षिकाय सम्झिु पछथ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले अ्थ मन्त्रालय सम्झिु पछथ ।

३. रक्षजष्ट्रार प्रिासकीय प्रमुख हुिे स् ९१० रक्षजष्ट्रार दताथ कायाथ लयको प्रिासकीय प्रमुख हुिेछ ।
(२)दताथ कायाथ लयको काम कारबाही गिथ ऐिको दफा ५ को उपदफा ९२० बमोक्षजम कुिै क्षिकायसँग सम्झौता
भएको रहेछ भिे रक्षजष्ट्रारले त्यस्तो क्षिकायको क्षियमिकारी अक्षिकारीको रृपमा काम गिेछ ।

४. रक्षजष्ट्रारको अन्य काम, कतथ व्य र अक्षिकार स् ऐिमा उक्षललक्षखत काम, कतथ व्य र अक्षिकारका अक्षतररक्त रक्षजष्ट्रारको
अन्य काम, कतथ व्य र अक्षिकार देहाय बमोक्षजम हुिेछ स्(
(क) सूचिा दताथ को लाक्षग सञ्चालिमा लयाएको वेबसाइटको सुरक्षित तररकाले सञ्चालि गिे
व्यवस् क्षमलाउिे,
(ख) दताथ भएका सूचिा त क्षववरणहरृ सावथ जक्षिक अक्षभलेखको रृपमा सबैको पहुँच सहज
हुि सक्ने गरी अद्यावक्षिक गरी राख्ने,
(ग) दताथ भएका सूचिा सम्बन्िी अक्षभलेख अिलाईि माफथ त हेिथ चाहिेलाई त्यस्ता अक्षभलेख
क्षििःिुलक हेिथ र कसैले कुिै सूचिाको प्रमाक्षणत प्रक्षत माग गरेमा दताथ कायाथ लयले क्षििाथ रण
गरे बमोक्षजमको िुलक क्षलइथ अिलाईि माफथ त त्यस्तो प्रमाक्षणत प्रक्षत उपलब्ि गराउिे
व्यवस् क्षमलाउिे,
(घ) ऐि त यस क्षियमावली बमोक्षजम सुरक्षित कारोबार सम्बन्िी सूचिा दताथ गिे
सम्बन्िमा क्षिकायलाई आवश्यक क्षिदेिि ददिे,
(ङ) अन्य आवश्यक कायथ गिे ।

५. दताथ कायाथ लयको काम, कतथ व्य र अक्षिकार स् ऐिमा उक्षललक्षखत काम, कतथ व्य र अक्षिकारका अक्षतररक्त दताथ
कायाथ लयको अन्य काम, कतथ व्य र अक्षिकार देहाय बमोक्षजम हुिेछ स्–
(क) दताथ भएको सूचिामा सवथ सािारणको सहज पहुँच हुि सक्ने व्यवस् क्षमलाउिे,
(ख) सूचिा दताथ गिे, सूचिा संिोिि गिे वा दताथ भएका सूचिाको खोजी गिे सम्बन्िमा पिथ
सक्ने प्राक्षवक्षिक समस्या वा सो सम्बन्िमा कसैको कुिै क्षजज्ञासा भए सो समेतको
समािािको लाक्षग आवश्यक व्यवस् गिे,

(ग) दताथ भएका सूचिामध्ये क्षितो राखेको सम्पक्षिको पक्षहचाि हुिे सूचिा सम्बन्िी
क्षववरणलाइथ अिक्षिकृत रृपमा हेरफेर गिथ िसदकिे गरी सुरक्षित रृपमा राख्ने व्यवस्गिे,
(घ) इन्टरिेट सेवा अवरृद्ध भएको वा काबु बाक्षहरको अवस्मा बाहेक सुरक्षित कारोबार
प्रणालीको प्रयोगकताथ लाई क्षिरन्तर र क्षियक्षमत रृपमा अिलाइथ ि सेवा उपलव्ि गराउिे
व्यवस् गिे ।

६.सूचिा प्रदायकको क्षजम्मेवारी हुिे स् ऐि बमोक्षजम दताथ कायाथ लयमा कुिै पक्षि व्यक्षक्त वा संस्ले दताथ गरेको सूचिाकोय्थ ता र पयाथ प्तता सम्बन्िी सम्पूणथ क्षजम्मेवारी सम्बक्षन्ित सूचिा प्रदायकको हुिेछ ।

७. सूचिा दताथ अिलाईि माफथ त हुिे स् ऐि बमोक्षजम दताथ कायाथ लयमा सूचिा दताथ गदाथ दताथ कायाथ लयले तोके
बमोक्षजमको ढाँचामा अिलाईि माफथ त दताथ गराउिु पिेछ ।

८. अक्षभलेख खोजी गिथ सक्ने स् ऐिको दफा १८ को उपदफा ९२० बमोक्षजम अक्षभलेख खोजी गदाथ देहायका संस्को हकमा
देहाय बमोक्षजमको क्षववरण खुलाउिु पिेछ स्(
(क) प्रचक्षलत कािूि बमोक्षजम स्पिा भएको सङ्गरतत संस्ले क्षितो ददएको भए त्यस्तो
संस्को िाम, तेगािा र दताथ प्रमाणपत्र िम्बर,
(ख) प्रचक्षलत कािूि बमोक्षजम िेपालमा व्यवसाय सञ्चालि गिथ अिुमक्षत प्राप्त क्षवदेिी
सङ्गरतत संस् वा िेपालमा दताथ िभएको तर प्रचक्षलत कािूि बमोक्षजम िेपालमा
व्यवसाय सञ्चालि गिथ अिुमक्षत प्राप्त गरेको क्षवदेिी सङ्गरतत संस्ले क्षितो ददएको भए
त्यस्तो संस्को िाम ।

९. पूवथ कारोबार दताथ सम्बन्िी व्यवस् स् ९१० दताथ कायाथ लयले ऐिको दफा ५७ को उपदफा ९१० र ९२० बमोक्षजम भएका
पूवथ कारोबार र दताथ कायाथ लय सञ्चालिमा आएपक्षछ भएका सुरक्षित कारोबार सम्बन्िी सूचिाहरृको छुट्टाछुट्टै दताथ
गिुथ पिेछ ।
(२) दताथ कायाथ लयले पूवथ कारोबारको सूचिा दताथ को लाक्षग ऐिको दफा ५७ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ग०
को अिीिमा रही कम्तीमा िब्बे ददिको समयावक्षि तोकी सावथ जक्षिक सूचिा प्रकािि गिुथ पिेछ ।
(३) उपक्षियम (१) बमोक्षजम दताथ भएको पूवथ कारोबारको पररपक्वताको पररपालिा त कायाथ न्वयिमा
क्षिक्षविा भएमा त्यस्तो पूवथ कारोबार सम्बन्िी रीतपूवथ क भएको सम्झौताको क्षमक्षतको अग्रताको आिारमा
पररपक्वताको प्रा्क्षमकताको क्षििाथ रण हुिेछ ।

१०. अिुगमि त क्षिरीिण स् ९१० ऐि त यस क्षियमावली बमोक्षजम दताथ कायाथ लयले गिुथ पिे काम कारबाहीका
सम्बन्िमा मन्त्रालयले समय समयमा अिुगमि त क्षिरीिण गिथ सक्नेछ ।
(२) उपक्षियम ९१० बमोक्षजम अिुगमि त क्षिरीिण गदाथ सुरक्षित कारोबार सम्बन्िी सूचिा दताथ गिे
सम्बन्िमा मन्त्रालयले दताथ कायाथ लयलाई आवश्यक क्षिदेिि ददि सक्नेछ ।
(३) उपक्षियम ९२० बमोक्षजम मन्त्रालयले ददएको क्षिदेिि पालिा गिुथ दताथ कायाथ लयको कतथ व्य हुिेछ ।
(४) कुिै क्षिकायले ऐि त यस क्षियमावली बमोक्षजम कुिै काम गरे वा िगरेको सम्बन्िमा रक्षजष्ट्रारले
क्षिरीिण वा अिुगमि गिथ सक्नेछ ।
(५) उपक्षियम ९४० बमोक्षजम क्षिरीिण वा अिुगमि गदाथ त्यस्तो क्षिकायलाई कुिै क्षिदेिि ददि आवश्यक
देक्षखएमा रक्षजष्ट्रारले क्षिदेिि ददि सक्नेछ ।
(६)उपक्षियम ९५० बमोक्षजम रक्षजष्ट्रारले ददएको क्षिदेिि त्यस्तो क्षिकायले पालिा गिुथ पिेछ ।

११. सम्झौता रद्द गिथ सक्ने स् ९१० ऐि त यस क्षियमावली बमोक्षजम सूचिा दताथ गिे सम्बन्िमा रक्षजष्ट्रारले समय समयमा
ददएको क्षिदेिि क्षिकायले पालिा िगरेमा वा त्यस्तो क्षिकायको ऐिको दफा ५ को उपदफा ९२० बमोक्षजमको िमता
कायम िरहेको भिी रक्षजष्ट्रारले क्षसफाररस गरेमा मन्त्रालयले जुिसुकै बखत त्यस्तो क्षिकायसँग गरेको सम्झौता रद्द गिथ
सक्नेछ ।
(२) उपक्षियम ९१० बमोक्षजम सम्झौता रद्द गिुथ अक्षघ त्यस्तो क्षिकायलाइथ सफाइथ पेि गिे मिाक्षसब मौका ददिु
पिेछ ।
(३) उपक्षियम ९१० बमोक्षजम सम्झौता रद्द भएमा सूचिा दताथ गिे सम्पूणथ काम कारबाहीको क्षजम्मेवारी दताथ
कायाथ लयले पूरा गिुथ पिेछ ।

१२. वार्षथ क प्रक्षतवेदि पेि गिे स् क्षिकायले वषथ भररमा आफूले गरेको काम कारबाहीको क्षववरण सक्षहतको प्रक्षतवेदि तयार
गरी आर््थ क वषथ समाप्त भएको छ मक्षहिाक्षभत्र रक्षजष्ट्रार समि पेि गिुथ पिेछ ।

१३. अक्षिकार प्रत्यायोजि स् ऐि त यस क्षियमावली बमोक्षजम रक्षजष्ट्रारले गिुथ पिे कुिै काम गिथ रक्षजष्ट्रारले दताथ
कायाथ लयको कुिै कमथ चारीलाई अक्षिकार प्रत्यायोजि गिथ सक्नेछ ।
१४. कायथ क्षवक्षि बिाई लागू गिथ सक्ने स् सूचिा दताथ गिे कामलाई सहज, प्रभावकारी, पारदिी एवम् भरपदको बिाउि ऐि र
यस क्षियमावलीको अिीिमा रही मन्त्रालयले आवश्यक कायथ क्षवक्षि बिाई लागू गिथ सक्नेछ ।