सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५