Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०

सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०

सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२१।१।२९

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ः–

१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२.२. माल अड्डाहरूबाट सापटी (कर्जी) गएको असुल उपर गर्नेः माल अड्डाहरूबाट

सर्वसाधारण जनतामा बखत बखतमा नगदी जिन्सी सापटी (कर्जी) गैरहेकोमा त्यस्तो सापटी गएको कूल अङ्कको तीन खण्डको हिसाबले तीन वर्षभित्रमा प्रत्येक वर्ष एक किस्ता (एक खण्ड) असुल उपर गरिनेछ । तर त्यस्तो किस्ताबन्दीको रकम (नगदी वा जिन्सी) प्रत्येक वर्षको मार्ग महिनादेखि सोही वर्षको माघ मसान्तसम्ममा असुल उपर गरिनेछ ।
३.३. कर्जा लगानी बारेको सवाल सनद, आदेशहरूको खारेजी ः कर्जी लगानी बारेको यस अघि भैरहेका सवाल सनद, आदेशहरू सबै खारेज गरिएका छन् ।