सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०