सवाल र खड्गनिशाना (संशोधन र खारेज) गर्ने नियमहरू, २०२०