Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

विमानस्थल दस्तुर नियमावली, २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७

विमानस्थल दस्तुर नियमावली २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन

२०६७/५/१४

गैर सैनिक हवार्इ उडान (सिभिल एभिएसन) एेन, २०१५ काे दफा घ ले दिएकाे अधिकार प्रयाेग गरी नेपाल सरकारले देहाएका नियमहरु बनाएकाेछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभ्भः (१) यी नियमहरुकाे नाम  “विमानस्थल दस्तुर नियमावली २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७” रहकाे छ ।

( २) याे निममावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. खारेजीः विमानस्थल दस्तुर नियमावली,  २०३८ खारेज गरिएकाेछ ।