Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

संशोधन २०५२।२।२८

ज्ञ। राष्ट्रिय प्रसारण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६२ २०६२।३।२९

द्द। राष्ट्रिय प्रसारण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६३।३।२६

घ। राष्ट्रिय प्रसारण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५।१०।१

द्ध। राष्ट्रिय प्रसारण (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।८।२२

छ। राष्ट्रिय प्रसारण (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।३।२८

ट। राष्ट्रिय प्रसारण (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।८।२५

ठ। राष्ट्रिय प्रसारण (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।९।२३

ड। राष्ट्रिय प्रसारण (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।९।११

 

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा, –

(क) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अनुमतिपत्र” भन्नाले ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिइएको स्वीकृति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यक्रम डाउनलिङ्क गर्न तथा सिग्नल वितरणको लागि नियम ६ बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र समेतलाई जनाउँछ ।

(ग) “अन्य सञ्चार माध्यम” भन्नाले स्याटेलाइट तथा केबुल बाहेकका अन्य सञ्चार माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिब्यूशन सिष्टम (एम.एम.डि. एस.), अप्टिकल फाइबर ट्रान्समिसन प्रणाली वा इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन (आइ.पि.टि.भि) प्रणाली समेतलाई जनाउँछ ।”

(ग१) “डाउनलिङ्क” भन्नाले स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण गरिएका कार्यक्रमलाई स्थानीय वितरण प्रणाली वा स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम डाउनलिङ्क गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ग२) “स्थानीय वितरण प्रणाली” भन्नाले स्याटेलाइट वा भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रबाट प्रसारण गरिएका कार्यक्रम केबुल, मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिब्यूशन सिष्टम वा यस्तै अन्य किसिमका वितरण प्रणाली प्रयोग गरी कुनै खास क्षेत्रका उपभोक्ता समक्ष वितरण गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

(ग३) “स्याटेलाइट वितरण प्रणाली” भन्नाले नेपालभित्र स्थापना गरिएको भू– उपग्रह प्रसार केन्द्रको माध्यमबाट उपभोक्तालाई कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले केयू ब्याण्ड भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने कार्य (डाइरेक्ट टु होम) समेतलाई जनाउँछ ।”

(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा व्यक्तिको संचार सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

३. इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने 

३. इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने

(१) ऐनको दफा ५ बमोजिम इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले इजाजतपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१)
बमोजिमको निवेदन दस्तुर सहित देहायका ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(क) स्याटेलाइट वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्न, डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र (डिजिटल हेडइण्ड)
स्थापना गरी सिग्नल वितरण गर्न, अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी
कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा एनालग प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी केबुलको माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुसूची–

१(क) बमोजिमको ढाँचा,

(ख) फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुसूची–१(ख) बमोजिमको ढाँचामा,

(ग) केबुल वा भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली (डाइरेक्ट टु होम) मा आधारित भई टेलिभिजन प्रसारण गर्नको लागि अनुसूची–१(ग) बमोजिमको ढाँचामा ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुुनु अघि केबुलको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र लिई एनालग प्रविधिमा आधारित सिग्नल वितरण गरेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले उपनियक (१) को खण्ड (क) बमोजिमको
इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट सिग्नल प्राप्त गरी केबुलको माध्यमबाट
प्रसारण गर्न छुट्टै इजाजतपत्र लिनु पर्ने छैन । तर त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले डिजिटल प्रविधिमा
आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्नको लागि इजाजतपत्र प्राप्त अर्को व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट सिग्नल प्राप्त गरी वितरण गर्ने भएमा यस नियम बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।

४. इजाजतपत्र दिन सकिने

४. इजाजतपत्र दिन सकिने ः

(१) नियम ३ बमोजिम इजाजतपत्रको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई इजाजतपत्र दिन मनासिब देखिएमा नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर लिई देहायको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ः–

(क) स्याटेलाइट वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्न, डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी सिग्नल
वितरण गर्न, अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न
वा एनालग प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी केबुलको माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुसूची–२(क) बमोजिमको ढाँचा,

(ख) फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुसूची–२(ख) बमोजिमको ढाँचामा,
(ग) केबुल वा भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणालीमा आधारित भई टेलिभिजन प्रसारण गर्नको
लागि अनुसूची–२(ग) बमोजिमको ढाँचामा ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रेडियो फ्रिकवेन्सी उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा इजाजतपत्र दिइने छैन ।

४क. डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु पर्ने ः

यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि एनालग प्रणालीद्वारा सिग्नल वितरण गरेका व्यक्ति वा संगठित संस्थाले मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोकेको मितिले देहायको अवधिभित्र एनालगत प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गरी सो को जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ः–

(क) काठमाण्डौं महानगरपालिका, विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा चार वर्षभित्र,
(ख) खण्ड (क) बाहेकका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका क्षेत्रमा चार वर्ष छ महिनाभित्र,
(ग) अन्य क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र ।

५. भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने

५. भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने ः

ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमका कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी वा स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट कुनै कार्यक्रम प्रसार गर्न चाहेमा अनुमतिपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची– ३ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

५क. डाउनलिङ्क गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्नेः

(१) कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण भएको कुनै कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी नेपालभित्र प्रसारण गराउन चाहेमा
अनुमतिपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–३(क) बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी मुलुकबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी नेपालभित्र प्रसारण गर्ने विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।

५ख. सिग्नल वितरणको लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्नेः (१) नेपालभित्र कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र पाएको विदेशी प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण भएका सशुल्क च्यानेलको सिग्नल वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–३(ख) बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष
निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण भएको सशुल्क च्यानलको सिग्नल नेपालभित्र वितरण गरिरहेका व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले नौ महिनाभित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।

६. अनुमतिपत्र दिन सक्ने

६. अनुमतिपत्र दिन सक्ने

(१) नियम ५, ५क. वा ५ख. बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा गरेको र प्राविधिक रूपमा सम्भव भएमा नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिमको दस्तुर लिई देहाय बमोजिम अनुमतिपत्र दिन सक्नेछः–

(क) स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी वा स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट
कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा,

(ख) कार्यक्रम डाउनलिङ्क गर्नको लागि अनुसूची–४(क) बमोजिमको ढाँचामा, र
(ग) सिग्नल वितरणको लागि अनुसूची–४(ख) बमोजिमको ढाँचामा ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कार्यक्रम डाउनलिङ्क गर्नको लागि अनुमतिपत्र दिनु अघि मन्त्रालयले कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरिने प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको भाषा तथा विषयवस्तु समेतलाई विचार गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम डाउनलिङ्क गर्न अनुमतिपत्र दिइसकेपछि मन्त्रालयले सो सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्रिकामा प्रकाशन गर्नेछ ।

७. निवेदन र इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र बापत लाग्ने दस्तुर

७. निवेदन र इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र बापत लाग्ने दस्तुर

(१) इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिंदा अनुसूची–५ (क) मा उल्लेख भएबमोजिम दस्तुर लाग्नेछ ।

(२) इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर अनुसूची –५ (ख) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

८. कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू

८. कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू

इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले कार्यक्रम प्रसारण गर्दा नियम ९ को अधिनमा रही देहायका शर्तहरू पालन गर्नु पर्नेछ ः

(क) कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्दा सम्बन्धित प्रसारण संस्था, व्यक्ति वा निजका आधिकारिक वितरकको सहमति लिनु पर्ने,
तर निःशुल्क वितरण गरिने च्यानलको हकमा सहमति लिन आवश्यक पर्ने छैन ।

(ख) एउटा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने,

(ग) इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कार्यक्रम बाहेकका अन्य कुनै कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्न नपाइने,

(ग१) केबुल वा भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणालीमा आधारित भई टेलिभिजन प्रसारण गर्दा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिमको स्टुडियो तथा प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने,

(ग२) डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई सिग्नल बितरण गर्दा यस नियमावली बमोजिम केबुलको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई मात्र वितरण गर्न सक्ने,

(ग३) अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्थापना गरेको डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जसको प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरेको हो सोही इजाजातपत्रवालाले प्रसारणमा प्रयोग गरेको चिन्ह, संकेत वा लोगो (कल साइन) मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने,

(ग४) इजाजतपत्रमा उल्लिखित प्रविधिको प्रयोग गरी इजाजतपत्रमा उल्लिखित स्थानबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नु पर्ने,

(ग५) भू–सतही माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र लिएको व्यक्ति वा संस्थाले केबुल वा भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली (डाइरेक्ट टु होम) मार्फत कार्यक्रम वितरण गर्न नपाउने,

(ग६) डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी सिग्नल वितरण गर्न इजाजतपत्र लिएका व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी केबुलको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र लिएका व्यक्ति वा संस्थालाई सिग्नल वितरण गर्न इन्कार गर्न नपाउने,

(घ) प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका प्रसारण संस्थाबाट सञ्चालित कम्तीमा दुईवटा च्यानल प्रसारण गर्नु पर्ने र अन्य नेपाली राष्ट्रिय च्यानलहरुलाई पनि प्रसारणमा प्राथमिकता दिनु पर्ने,

(ङ) आपत्कालीन वा दैवी प्रकोपको समयमा मन्त्रालयबाट निर्देशन भएमा एक पटकमा पाँच मिनेटसम्म र दैनिक ६ घण्टासम्म सरकारी सूचनाहरू निःशुल्क प्रसारण गर्नु पर्ने,

(च) …………………

(छ) कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्दा कसैको व्यक्तिगत घर कम्पाउण्ड वा सार्वजनिक जग्गा वा सडक, बिजुलीको खम्बा आदि प्रयोग गर्नु पर्ने भए सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायसंग सम्झौता गर्नुपर्ने,
(छ१) सशुल्क च्यानेलको सिग्नल माग गर्ने इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई समान रूपमा सिग्नल उपलब्ध गराउनु पर्ने,
(ज) कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्ति र उपभोक्ता बीच कार्यक्रम वितरण तथा उपभोग गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु पर्ने,

(झ) कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले कार्यक्रम प्रसारणको आरम्भ, बीच र अन्त्यमा आफ्नो परिचय (कल साइन) दिनु पर्ने ।
(ञ) मन्त्रालयले आवश्यक सम्झी तोकी दिएका अन्य शर्तहरू पालन गर्नु पर्ने ।

९. प्रसारण गर्न नपाउने

९. प्रसारण गर्न नपाउनेः

कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले देहायका विषयका कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने छैन ः
(क) ……….
(ख) नेपाल ।।।……. को सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न जाने,
(ग) सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने,
(घ) नेपाल ।।।……. को सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पु¥याउने,
(ङ) विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनश्यता सिर्जना गर्ने वा सामाजिक दुर्भावना फैलाउने,
(च) अदालतको अवहेलना हुने,
(छ) सामाजिक विकृति फैलाउने किसिमका अश्लिल सामग्रीहरू,
(ज) कुनै व्यक्तिको नाम किटान गरी कसैको मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पार्ने सामग्रीहरू,
(झ) …………….

९क. कार्यक्रम प्रसारण प्रारम्भ गर्नु पर्नेः

(१) इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र पाएको मितिले बाह्र महिनाभित्र आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
(२) इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले उपनियम

(१) बमोजिमको अवधिभित्र प्रसारण प्रारम्भ गर्न नसक्ने भएमा सो को आधार र कारण समेत खुलाई अवधि थपको लागि त्यस्तो अवधि भुक्तान हुनु अगावै मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अवधि थप गर्न मनासिव देखेमा मन्त्रालयले छ महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र पनि प्रसारण प्रारम्भ नगर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

१०. विवरण दर्ता गर्नु पर्ने

१०. विवरण दर्ता गर्नु पर्नेः

(१) इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको विवरण मन्त्रालयले अनुसूची–६ बमोजिमको दर्ता किताबमा जनाई राख्नु पर्नेछ ।
(२) इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कुनै विवरण नियम १५ बमोजिम बदलिएमा वा इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको नवीकरण भएमा समेत मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिमको दर्ता किताबमा सो व्यहोरा जनाई राख्नु पर्नेछ ।

१०क. ………….

११. प्रसारण तथा वितरण शुल्क

(१) कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क वापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “कुल आम्दानी” भन्नाले ऋण वा सापटी लिएको रकम बाहेक प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसुकै आयलाई जनाउँछ ।

(१क) उपनियक (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्रसारण वा वितरण शुल्क नबुझाएमा सो अवधि पछि प्रत्येक महिनाको लागि दश प्रतिशतले थप दस्तुर लाग्नेछ ।

(१ख) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि नियम ५ख. बमोजिम सिग्नल वितरणको अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि आफूले सिग्नल वितरण गरेको प्रत्येक च्यानलको दश हजार रुपैयाँ प्रसारण तथा वितरण शुल्क वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम प्रसारण शुल्क बुझाउँदा सम्बन्धित प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई सोको प्रतिवेदन प्रसारण शुल्क साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) ………………

(४) कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासंग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रूपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१२. प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सकिने

१२. प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सकिनेः

ऐनको दफा १३ बमोजिमको कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण सस्था वा संचार माध्यमलाई नियम ९ को अधीनमा रही कार्यक्रम प्रसारण गर्ने समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

१३. विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउन सकिने

१३. विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउन सकिनेः

कसैले ऐनको दफा १४ बमोजिम कुनै विज्ञापन प्रसारण गर्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट लिइने विज्ञापन दस्तुर सो विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिको उक्त विज्ञापन प्रसारण गर्दा खास हुन जाने खर्च र सार्क मुलुकका प्रसारण संस्थाहरूले लिने विज्ञापन दस्तुर समेतलाई आधार मानी मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. प्रसारण सम्बन्धी कार्य बन्द गर्न सक्ने

१४. प्रसारण सम्बन्धी कार्य बन्द गर्न सक्नेः

इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले कुनै कारणवश आफुले प्रसारण गर्दै आएको प्रसारण सम्बन्धी कार्य बन्द गर्न
चाहेमा सो कुराको लिखित जानकारी एक महिना अगावै मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ र मन्त्रालयले पनि सो व्यहोरा नियम १० बमोजिमको दर्ता किताबमा जनाउनु पर्नेछ ।

 

१५. विवरण बदल्न सक्ने

१५. विवरण बदल्न सक्नेः

(१) कसैले इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कुनै विवरण बदल्न चाहेमा पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर सहित अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “विवरण” भन्नाले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित नाम, थर, ठेगाना जस्ता सामान्य विवरण सम्झनु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण बदल्न दिएको निवेदनको व्यहोरा मुनासिब देखिएमा मन्त्रालयले निवेदन बमोजिमको विवरण बदल्न सक्नेछ ।

१६. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुरः

१६. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुरः

(१) इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ ।
(२) इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै नियम ११ बमोजिम बुझाउनु पर्ने अघिल्लो आर्थिक बर्षको प्रसारण तथा वितरण शुल्क बुझाएको प्रमाण संलग्न गरी इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिंदा लाग्ने दस्तुरको दश प्रतिशतले हुने रकम लिई त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद भुक्तान भएपछि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आएमा पहिलो एक महिनासम्मको लागि दश प्रतिशत, दोस्रो एक महिनासम्म बीस प्रतिशत, तेस्रो एक महिनासम्म तीस प्रतिशत, चौथो एक महिनासम्म चालीस प्रतिशत, पाँचौ एक महिनासम्म पचास प्रतिशत र छैठौ एक महिनासम्म शत प्रतिशत जरिबानासमेत लिई मन्त्रालयले त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ । ६ महिनाभित्र पनि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वत ः रद्द हुनेछ ।

(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले बढीमा ५ बर्षको लागि एकै पटक इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाही मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले

प्रत्येक बर्षको लागि उपनियम (३) बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । यसरी एक बर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि एकैपटक इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।

१६क. विदेशी मुद्रा विनिमयका लागि सिफारिस गर्न सक्नेः कुनै प्रसारण संस्थालाई आवश्यक पर्ने उपकरण विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएमा वा कुनै प्रसारण संस्था विदेशी प्रसारण संस्थासँग आबद्ध हुँदा वा त्यस्तो संस्थासँग सिग्नल वितरण सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्तो मुद्रा प्रचलित खुल्ला विनिमय दरमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

१७. इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिने

१७. इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिने

इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र हराएको, दैवी प्रकोप परी मासिएको वा पुरानो भई च्यातिएको कारण देखाइ कसैले प्रतिलिपि माग गरेमा
मन्त्रालयले पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर लिई त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिन सक्नेछ ।

१८. निरीक्षण तथा छानवीन गर्न सक्ने

१८. निरीक्षण तथा छानवीन गर्न सक्नेः

(१) ऐन, यस नियमावली वा इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरू बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरे वा नगरेको सम्बन्धमा
मन्त्रालयले वा मन्त्रालयले तोकिदिएको अधिकारीले प्रसारण सम्बन्धी संस्थाको निरीक्षण तथा छानवीन गर्न गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण तथा छानवीन गर्दा शर्त बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरेको नदेखिएमा मन्त्रालयले अवस्था अनुसार एकपटक शर्त बमोजिम काम गर्न मौका दिन सक्नेछ र त्यसरी मौका दिंदा पनि शर्त बमोजिम काम नगरेको भन्ने पुन ः

गरिएको निरिक्षण तथा छानबीनबाट देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

(३) कसैले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई अनधिकृत रूपमा कुनै कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गरेको देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्न प्रयोग गरेको यन्त्र वा उपकरण आफ्नो नियन्त्रणमा लिन वा सो यन्त्र वा उपकरण प्रयोग गर्न नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

 (४) यस नियम बमोजिम मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकिदिएको अधिकारीबाट गरिने निरीक्षण तथा छानबिनका क्रममा आवश्यक सहयोग पु¥याउनु वा प्रसारण क्षेत्रभित्र मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा कुनै कार्यक्रम हेर्न वा सुन्न सकिने व्यवस्था गर्नु सम्बन्धित प्रसारण संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१९. इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा व्यक्ति जवाफदेही हुने

१९. इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा व्यक्ति जवाफदेही हुनेः

ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कसैले कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेबाट कसैको हक, हित, इज्जत वा प्रतिष्ठामा असर पर्न गएमा त्यसको जवाफदेही सम्बन्धित इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा व्यक्ति नै हुनेछ ।

२०. समिति गठन गर्न सक्ने

२०. समिति गठन गर्न सक्नेः

ऐन वा यस नियमावलीको उद्देश्य पूर्ति गर्न वा मन्त्रालयले गर्ने कामको सम्बन्धमा सरसल्लाह र सुझाव दिन मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा संचार क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरू रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि सो समिति गठन गर्दाको अवस्थामा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. सजाय गर्ने अधिकारी

२१. सजाय गर्ने अधिकारीः

(१) ऐनको दफा १७ बमोजिमको सजाय गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सजायको आदेश गर्नु अघि सम्बन्धित पक्षलाई सफाइको लागि मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।

२१क. दस्तुर वा प्रसारण तथा वितरण शुल्क छुट दिन सक्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका प्रसारण संस्थालाई यस नियमावली बमोजिम लाग्ने इजाजतपत्र दस्तुर, प्रसारण तथा वितरण शुल्क र नवीकरण दस्तुर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।

२२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने

२२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेः

मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची – १ (क) (नियम ३ संग सम्बन्धित)

अनुसूची – १ (क)
(नियम ३ संग सम्बन्धित)

स्याटेलाइट, अन्य संचार माध्यम, डिजिटल प्रविधिमा आधारित केबुल वा एनालग प्रविधिमा

आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी केबुलको माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने
इजाजतपत्रको लागि दिइने निवेदन

श्री ……………………….

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ३ बमोजिम स्याटेलाइट, अन्य संचार माध्यम, डिजिटल प्रविधिमा आधारित केबुल वा एनालग प्रविधिमा आधारित केबुलको माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र पाउनको लागि देहायका विवरणहरू खुलाई यो निवेदन गरेको छु / छौं ।

१. निवेदकको,
(क) स्थायी ठेगाना –                                            (ख) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                                         जिल्ला ः–
नगरपालिका÷                                                   गा.वि.स. ः–                        नगरपालिका÷गा.वि.स. ः–
वडा नं. ः–                                                       वडा नं. ः–
गाउँ ÷टोल ः–                                              गाउँ ÷ टोल ः–
फोन नं. ः–                                              फोन नं. ः–
घर नं ः–                                                 घर नं ः–
फ्याक्स नं ः–                                      फ्याक्स नं ः–
इमेल ः–                                             इमेल ः–
संस्था भए, –
संस्थाको नाम ः–

संस्था दर्ता नं. र मिति ः–

व्यक्ति भए,–
नागरिकता लिएको जिल्ला ः–
मिति र नागरिकता नं ः–

२. प्रसारण संस्था वा व्यक्तिको
(क) नाम ः–
(ख) आर्थिक स्थिति (स्थिर तथा चालु पूँजी) ः–
(ग) अनुभव ः–
(घ) प्राविधिक दक्षता ः–
३. प्रसारण गरिने स्थान ः–
४. प्रसारण हुने क्षेत्र ः–
५. प्रसारण शुरु हुने मिति ः–
६. प्रसारणको माध्यम ः–
(क) स्याटलाइट,
(ख) केबुल भए,–
(१) एनालग
(२) डिजिटल
(ग) अन्य सञ्चार माध्यम भए ः–

७. प्रसारण गर्ने तरिका,–
(क) डिजिटल प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी प्रसारण गर्ने,
(ख) डिजिटल प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी अन्य केबुल प्रसारकलाई सिग्नल वितरण गर्ने,
(ग) एनालग प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने ।

८. प्रसारणमा प्रयोग गरिन चिन्ह, संकेत वा लोगो (कल साइन) ः–
९. प्रसारणको क्षमता ः–
१०. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने,–

(क) फ्रिक्वेन्सी ः–

(ख) च्यानल ः–

११. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने उपकरणहरू ः–
१२. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोक्ता तथा अन्य व्यक्ति वा निकायसंग गरिएको सम्झौताः–
१३. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा ः–
१४. प्रसारणको समयावधि ः–
१५. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरू ः–

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदकको ः–
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–

निवेदन साथ देहायको कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ः–

(क) सम्बन्धित विषयमा अनुभवी तथा ख्याती प्राप्त व्यक्ति वा मान्यता प्राप्त अनुसन्धनात्मक संस्थाबाट आफूले इजाजतपत्र लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई तयार गरेको प्रतिवेदन । तर केबुल टेलिभिजन माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने निवेदकले मन्त्रालयले तोके बमोजिमको ढाँचाको प्रतिवेदन ।
(ख) प्रसारण संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित विधान तथा सञ्चालकहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
(ग) निवेदन दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा त्यस्तो दस्तुर राजश्व खातामा जम्मा गरेको दोस्रो प्रति भौचर ।
(घ) प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँको विवरण र प्रसारण संस्थाको प्रसारण पहुँच देखिने नक्सा ।
(ङ) अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाको प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भए त्यस्तो प्रसारण केन्द्रसँग भएको सम्झौता वा सहमतिपत्र ।
(च) स्याटेलाइट, रिसिभर, मोडुलेटर र नेटवर्क डिटेल्स ।
(छ) मन्त्रालयले समय समयमा तोकिदिएको अन्य कागजात ।

अनुसूची – १ (ख) (नियम ३ संग सम्बन्धित)

अनुसूची – १ (ख)
(नियम ३ संग सम्बन्धित)
फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने
इजाजतपत्रको लागि दिइने निवेदन

श्री ……………………

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ३ बमोजिम फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र पाउनको लागि देहायका विवरणहरू खुलाई यो निवेदन गरेको छु । छौं ।
१. निवेदकको,

(क) स्थायी ठेगाना –                         (ख) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                          जिल्ला ः–

नगरपालिका ।  गा.वि.स. नगरपालिका । गा.वि.स.
वडा नं. ः–                                      वडा नं. ः–
गाउँ । टोल ः–                               गाउँ । टोल ः–
२. निवेदकको नागरिकता ः–
३. प्रसारण संस्था वा व्यक्तिको
(क) नाम ः
(ख) आर्थिक स्थिति (स्थिर तथा चालू पूँजी)
(ग) अनुभव ः–
(घ) प्राविधिक दक्षता ः–
४. प्रसारण प्रणाली स्थापना हुने ठाउँ र प्रसारण केन्द्र ः–
५. प्रसारण हुने क्षेत्र र जनसंख्या ः–
६. प्रसारण शुरु हुने मिति ः–
७. प्रसारणको माध्यम ः–
८. प्रसारणको क्षमता ः–
९. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने
(क) फ्रिक्वेन्सी (ख) बैण्ड
(ग) च्यानेल (घ) ट्रान्समिटर
(ङ) एण्टेना

१०. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने उपकरणहरू ः–
११. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोक्ता तथा अन्य व्यक्ति वा निकायसंग गरिएको सम्झौताः–
१२. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा ः–
१३. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
१४. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरू ः–

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदकको ः–
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–

द्रष्टव्य ः–निवेदकले सम्बन्धित विषयमा अनुभवी तथा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति वा मान्यताप्राप्त अनुसन्धानात्मक संस्थाबाट आफुले इजाजतपत्र लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई सोको प्रतिवेदन निवेदनसाथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची – १ (ग) (नियम ३ संग सम्बन्धित)

अनुसूची – १ (ग)
(नियम ३ संग सम्बन्धित)
केबुल वा भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली
(डाइरेक्ट टु होम) मा आधारित भई टेलिभिजन प्रसारण गर्नको लागि दिइने
निवेदन

श्री ……………………….

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ३ बमोजिम केबुल वा भू–उग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली (डाइरेक्ट टु होम) मा आधारित भई टेलिभिजन प्रसारण गर्नको लागि देहायका विवरणहरू खुलाई यो निवेदन गरेको छु ÷ छौं ।

१. निवेदकको,
(क) स्थायी ठेगाना –                                         (ख) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                                         जिल्ला ः–
नगरपालिका÷गा.वि.स. ः–                                नगरपालिका÷गा.वि.स. ः–
वडा नं. ः–                                                          वडा नं. ः–
गाउँ ÷टोल ः–                                                    गाउँ ÷ टोल ः–
फोन नं. ः–                                                        फोन नं. ः–
घर नं ः–                                                           घर नं ः–
फ्याक्स नं ः–                                                 फ्याक्स नं ः–
इमेल ः–                                                                 इमेल ः–

संस्था भए, –

संस्थाको नाम ः–
संस्था दर्ता नं. र मिति ः–
व्यक्ति भए,–
नागरिकता लिएको जिल्ला ः–
मिति र नागरिकता नं ः–

२. प्रसारण संस्था वा व्यक्तिको

(क) नाम ः–
(ख) आर्थिक स्थिति (स्थिर तथा चालु पूँजी) ः–
(ग) अनुभव ः–
(घ) प्राविधिक दक्षता ः–

३. प्रसारण गरिने स्थान ः–
४. प्रसारण हुने क्षेत्र ः–
५. प्रसारण शुरु हुने मिति ः–
६. प्रसारणमा प्रयोग गरिन चिन्ह, संकेत वा लोगो (कल साइन) ः–
७. प्रसारणको क्षमता ः–
८. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने उपकरणहरू ः–
९. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोक्ता तथा अन्य व्यक्ति वा निकायसंग गरिएको सम्झौताः–
१०. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा ः–
११. प्रसारणको समयावधि ः–
१२. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरू ः–

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदकको ः–
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–
निवेदन साथ देहायको कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ः–

(क) सम्बन्धित विषयमा अनुभवी तथा ख्याती प्राप्त व्यक्ति वा मान्यता प्राप्त अनुसन्धनात्मक संस्थाबाट आफूले इजाजतपत्र लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई तयार गरेको प्रतिवेदन ।

(ख) प्रसारण संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित विधान तथा सञ्चालकहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
(ग) निवेदन दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा त्यस्तो दस्तुर राजश्व खातामा जम्मा गरेको दोस्रो प्रति भौचर ।
(घ) प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँको विवरण र प्रसारण संस्थाको प्रसारण पहुँच देखिने नक्सा ।
(ङ) मन्त्रालयले समय समयमा तोकिदिएको अन्य कागजात ।

अनुसूची – २ (क) (नियम ४ संग सम्बन्धित)

अनुसूची – २ (क)
(नियम ४ संग सम्बन्धित)
स्याटेलाइट, अन्य संचार माध्यम, डिजिटल प्रविधिमा आधारित केबुल वा एनालग प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी केबुलको माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतको लागि दिइने इजाजतपत्र

१. इजाजतपत्र पाउने व्यक्ति वा संस्थानको नाम ः–
२. ठेगाना ः–

(क) स्थायी ठेगाना –                         (ख) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                   जिल्ला ः–
नगरपालिका÷                               गा.वि.स. ः–                                      नगरपालिका÷गा.वि.स. ः–
वडा नं. ः–                                वडा नं. ः–
गाउँ ÷टोल ः–                       गाउँ ÷ टोल ः–
फोन नं. ः–                           फोन नं. ः–
घर नं ः–                                  घर नं ः–
फ्याक्स नं ः–                            फ्याक्स नं ः–
इमेल ः–                                     इमेल ः–
संस्था भए, –
संस्थाको नाम ः–
संस्था दर्ता नं. र मिति ः–
व्यक्ति भए,–

नागरिकता लिएको जिल्ला ः–
मिति र नागरिकता नं ः–
३. प्रसारणमा प्रयोग गरिने चिन्ह, संकेत वा लोगो (कल साइन) ः–
४. प्रसारणको क्षमता ः–
५. प्रसारण गरिने स्थान ः–
६. प्रसारण हुने क्षेत्र ः–
७. प्रसारण शुरु हुने मिति ः–
८. प्रसारणको माध्यम ः–
(क) स्याटलाइट
(ख) केबुल भए,–
(१) एनालग
(२) डिजिटल
(ग) अन्य सञ्चार
९. प्रसारण गर्ने तरिका ः–
(क) डिजिटल प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी प्रसारण गर्ने,
(ख) डिजिटल प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी अन्य केबुल प्रसारकलाई सिग्नल वितरण गर्ने,
(ग) एनालग प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने ।
१०. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा ः–
११. प्रसारणको समयावधि ः–
१२. प्रसारण हुने प्रमुख कार्यक्रमहरू ः–
१३. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने उपकरणहरु ः–
१४. प्रसारण गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु ः–

(क) कार्यक्रम प्रसारण गर्दा प्रचलित कानूनको पालना गर्नु पर्ने,
(ख) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ ले तोकिएका कुराहरुका अतिरिक्त मन्त्रालयले समय समयमा दिएका निर्देशन तथा तोकेका शर्तहरुको समेत पालना गर्नु पर्ने ।
कार्यालयको छाप इजाजतपत्र दिने अधिकारीको,–
सही ः–
नाम ः–
दर्जा ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–

अनुसूची – २ (ख) (नियम ४ संग सम्बन्धित)

अनुसूची – २ (ख)
(नियम ४ संग सम्बन्धित)
फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र

इजाजतपत्र नं. ः–

१. इजाजतपत्र पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ः–
२. ठेगाना ः–

(क) स्थायी ठेगाना –                  (ख) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                 जिल्ला ः–

नगरपालिका । गा.वि.स. नगरपालिका । गा.वि.स.

वडा नं. ः–                                     वडा नं. ः–
गाउँ । टोल ः–                              गाउँ । टोल ः–
फोन नं. ः–                                  फोन नं. ः–

३. प्रसारण संस्था वा व्यक्तिको नाम ः–
४. प्रसारणको माध्यम ः–
५. प्रसारणको क्षमता
६. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने

(क) फ्रिक्वेन्सी ः–                       (ख) बैण्ड ः–
(ग) च्यानेल ः–                                (घ) ट्रान्समिटर ः–
(ङ) एण्टेना ः–

७. प्रसारण प्रणाली स्थापना हुने ठाउँ र प्रसारण केन्द्र ः–
८. प्रसारण हुने क्षेत्र र जनसंख्या ः–
९. प्रसारण शुरु हुने मिति ः–
१०. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा ः–
११. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
१२. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरू ः–
१३. इजाजतपत्र बहाल रहने मिति ः–

१४. अन्य शर्तहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)

कार्यालयको छाप इजाजतपत्र दिने अधिकारीको ः–
सही ः–
नाम ः–
दर्जा ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–
नवीकरणको विवरण

अनुसूची – २ (ग) (नियम ४ संग सम्बन्धित)

अनुसूची – २ (ग)
(नियम ४ संग सम्बन्धित)
केबुल वा भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली

(डाइरेक्ट टु होम) मा आधारित भई टेलिभिजन प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र

१. इजाजतपत्र पाउने व्यक्ति वा संस्थानको नाम ः–
२. ठेगाना ः–

(क) स्थायी ठेगाना –                       (ख) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                  जिल्ला ः–
नगरपालिका÷                             गा.वि.स. ः–                     नगरपालिका÷गा.वि.स. ः–
वडा नं. ः–                          वडा नं. ः–
गाउँ ÷टोल ः–                        गाउँ ÷                                  टोल ः–
फोन नं. ः–                         फोन नं. ः–
घर नं ः–                                   घर नं ः–
फ्याक्स नं ः–                        फ्याक्स नं ः–
इमेल ः–                                     इमेल ः–
संस्था भए, –
संस्थाको नाम ः–
संस्था दर्ता नं. र मिति ः–
व्यक्ति भए,–
नागरिकता लिएको जिल्ला ः–

मिति र नागरिकता नं ः–
३. प्रसारणमा प्रयोग गरिने चिन्ह, संकेत वा लोगो (कल साइन) ः–
४. प्रसारणको क्षमता ः–
५. प्रसारण गरिने स्थान ः–
६. प्रसारण हुने क्षेत्र ः–
७. प्रसारण शुरु हुने मिति ः–
८. प्रसारणको भाषा ः–
९. प्रसारणको समयावधि ः–
१०. प्रसारण हुने प्रमुख कार्यक्रमहरू ः–
११. प्रसारण गर्दा प्रयोग गरिने उपकरणहरु ः–

१२. प्रसारण गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु ः–
(क) कार्यक्रम प्रसारण गर्दा प्रचलित कानूनको पालना गर्नु पर्ने,
(ख) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ ले तोकिएका कुराहरुका अतिरिक्त मन्त्रालयले समय समयमा दिएका निर्देशन तथा तोकेका शर्तहरुको समेत पालना गर्नु पर्ने ।

कार्यालयको छाप इजाजतपत्र दिने अधिकारीको,–
सही ः–
नाम ः–
दर्जा ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–

अनुसूची–३ (नियम ५ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची– ३
(नियम ५ सँग सम्बन्धित)
स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी वा स्याटेलाइट
वितरण प्रणालीको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिइने
निवेदन

श्री………………

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ५ बमोजिम स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी वा स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमतिपत्र पाउनको लागि देहायका विवरण खुलाई यो निवेदन गरेको छु/छौं ।

१. निवेदकको,–
(क) नामः
(ख) स्थायी ठेगाना –                                    (ग) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                                   जिल्ला ः
नगरपालिका÷                                              गा.वि.स ः–                        नगरपालिका÷                                              गा.वि.स.ः–
वडा नं ः–                                                    वडा नं ः–
गाउँ÷ टोल ः–                                              गाउँ÷ टोल ः–
घर नंः–                                                        घर नंः–
फोन नं ः–                                               फोन नं ः–
फ्याक्स नंं ः–                                           फ्याक्स नंं ः–
इमेल ः–                                                 इमेल ः–

(घ) निवेदक व्यक्ति भए नागरिकता नम्वर र संस्था भए संस्था दर्ता नम्वरः–
(ङ) आर्थिक स्थिति (स्थिर तथा चालू पूँजी)ः–

(च) अनुभव ः–
(छ) प्राविधिक दक्षता ः–

२. प्रसारणको लागि गरिने लगानी,–

(क) प्रस्तावित लगानीः–
(ख) लगानीको स्रोत ः–

३. प्रसारणबाट हुने आय र आयको स्रोत ः–
४. कार्यक्रम प्रसारण तथा वितरणको माध्यम
(क) स्याटेलाइटसँग अपलिङ्क गर्ने ः–
(ख) वितरण गर्ने प्रणाली ः–
(ग) अन्य तरिकाबाटः–

५. भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको विवरण,–

(क) लिङ्क गरिने स्याटेलाइट÷फ्रुटप्रिन्ट ः–
(ख) प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड÷फ्रिक्वेन्सी÷एन्टेना सम्बन्धी विवरण ः–
(ग) प्रसारण वितरण गर्ने सतह माध्यम ः–
(घ) प्रसारण वितरण गर्ने च्यानेल सङ्ख्या÷                             विवरण ः–

६. प्रसारण केन्द्र स्थापना गरिने ठाउँ ः–
७. प्रसारण हुने क्षेत्र ः–
८. प्रसारण प्रारम्भ हुने मिति ः–
९. प्रसारणमा प्रयोग हुने च्यानेल र भाषा ः–
१०. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
११. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरु ः–
१२. उपकरण आयात गरिने मुलुकको नाम ः–
१३. अन्य विवरण,–
(क)
(ख)
(ग)

निवेदकको,–
सहीः–
निवेदक संस्था भए संस्थाको छाप नाम ः–
मिति ः–

द्रष्टव्य ःनिवेदकले आफूले अनुमतिपत्र लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई सोको प्रतिवेदन निवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–३(क) (नियम ५क.सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–३(क)
(नियम ५क.सँग सम्बन्धित)

फाराम नं (क)
डाउलिङ्क गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिईने
निवेदन

श्री………………

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली,२०५२ को नियम ५क. बमोजिम डाउनलिङ्क गरी नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमतिपत्र पाउनको लागि देहायका विवरण खुलाई यो निवेदन गरेको छु/छौं ।

१. निवेदकको,–
(क) नामः–
(ख) स्थायी ठेगाना –                                (ग) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                               जिल्ला ः
नगरपालिका÷                                          गा.वि.स ः–                           नगरपालिका÷                        गा.वि.स.ः–
वडा नं ः–                                                वडा नं ः–
गाउँ÷ टोल ः–                                       गाउँ÷ टोल ः–
घर नंः–                                                     घर नंः–
फोन न.ं ः–                                         फोन नं ः–
फ्याक्स नंं. ः–                                     फ्याक्स नंं ः–
इमेल ः–                                               इमेल ः–

(घ) निवेदक व्यक्ति भए नागरिकता नम्वर र संस्था भए संस्था दर्ता नम्वरः–

२. कार्यक्रम प्रसारण तथा वितरणको माध्यम,–

(क) स्याटेलाइटसँग अपलिङ्क गर्ने (डाईरेक्ट टु होम)ः–

(ख) केबुलः–
(ग) अन्य तरिकाबाटः–

३. डाउनलिङ्क गर्ने च्यानेलको विवरण,–
(क) लिङ्क गरिने स्याटेलाइट÷फुटप्रिन्ट र च्यानल प्रसारण गर्ने देशः–
(ख) डाउनलिङ्क गरी प्रसारण वितरण गर्ने सतह माध्यम ः–
(ग) प्रसारण वितरण गर्ने च्यानेल सङ्ख्या÷विवरण ः–

४. प्रयोग गरिने डाउनलिङ्क फ्रिक्वेन्सी र एन्टेना सम्बन्धी विवरण ः–
५. डाउनलिङ्क गरिने ठाउँ ः–
६. प्रसारण हुने क्षेत्र ः–
७. डाउनलिङ्क गरिने मिति ः–
८. च्यानेलमा प्रयोग हुने भाषा ः–
९. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
१०. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरु ः–
११. अन्य विवरण,–
(क)
(ख)
(ग) निवेदकको,
सही ः–
नाम ः–
निवेदक संस्था भए संस्थाको छाप मिति ः–

Application for Down-link License
To,
The Ministry of Information and Communications
Singhadurbar, Kathmandu,
Nepal
We hereby apply, under the provisions of Rule 5A of National
Broadcasting Regulation, 2052 (1995) with the following details, for the
Down-link License to broadcast our programs within the territory of Nepal

1. Applicant’s
(a) Name:
(b) Permanent Address: (c) Temporary Address:
District: District:
Municipality/VDC: Municipality/VDC
Ward No: Ward No:
Area/location: Area/location:
House No: House No:
Phone No: Phone No:
Fax No: Fax No:
Email: Email:
(d) Citizenship Number (in case of person):
Company Registration No. (in case of company):

2. Program transmission and Distribution Medium:
(a) Direct- to-home with satellite up-linking:
(b) Ground Cable:
(c) Other modes:

3. Description of down-linking channels:


(b) Medium of ground distribution for down- linking channel:
(c) Number of channels to be distributed:
4. Description of down-linked Frequency and Antenna:
5. Down-linking System Place:
6. Down-linked channel distribution area:
7. Down-linking date:
8. Language used in channel:
9. Broadcasting Time and duration:
10. Program to be transmitted:
11. Other details:
(a)
(b)
(c)
Applicant’s
Signature:
seal Name:
(If the applicant is a Company) Date:

अनुसूची–३(ख) (नियम ५ख. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–३(ख)
(नियम ५ख. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सिग्नल वितरण गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिईने
निवेदन

श्री………………

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ५ख. बमोजिम सिग्नल वितरण गर्ने अनुमतिपत्र पाउनको लागि देहायका विवरण खुलाई यो निवेदन गरेको छु÷छौं ।

१. निवेदकको,–
(क) नामः–
(ख) स्थायी ठेगाना –                                  (ग) अस्थायी ठेगाना –
जिल्ला ः–                                                   जिल्ला ः
नगरपालिका÷                                        गा.वि.स ः–                                     नगरपालिका÷गा.वि.स.ः–
वडा नं ः–                                           वडा नं ः–
गाउँ÷                                                      टोल ः–                                                             गाउँ÷ टोल ः–
घर नंः–                                                 घर नंः–
फोन नं ः–                                            फोन नं ः–
फ्याक्स नंं ः–                                 फ्याक्स नंं ः–
इमेल ः–                                         इमेल ः–

(घ) निवेदक व्यक्ति भए नागरिकता नम्वर र संस्था भए संस्था दर्ता नम्वरः–

(ङ) आर्थिक स्थिति (स्थिर तथा चालू पूँजी)ः–
(च) अनुभव ः–

२. कार्यालयको,–
ठेगाना ः–
टेलिफोन नं ः–
फ्याक्स नं ः–
इमेल ः–
३. प्रसारणबाट हुने आय र आयको स्रोत ः–
४. कार्यक्रम प्रसारण तथा वितरणको माध्यम

(क) स्याटेलाइटसँग अपलिंक गर्ने (डाईरेक्ट टु होम)ः–
(ख) केबुल ः–
(ग) अन्य तरिकाबाटः–

५. सिग्नल वितरण गरिने च्यानेलको विवरण,–
(क) लिङ्क गरिने स्याटेलाइट÷फुटप्रिन्ट र च्यानल प्रसारण गर्ने देशः–
(ख) प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड÷डाउनलिङ्क फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी विवरण ः–
(ग) डाउनलिङ्क गरी प्रसारण वितरण गर्ने सतह माध्यम ः–
(घ) डाउनलिङ्क गर्ने च्यानेलहरुको सङ्ख्या र नाम ः–

६. प्रसारण हुने क्षेत्रः–
७. सिग्लन वितरण शुरु हुने मिति ः–
८. च्यानेलमा प्रयोग हुने भाषा ः–
९. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
१०. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरु ः–
११. अन्य विवरण ः–

(क)

(ख)
(ग)

१२. संलग्न गर्नु पर्ने कागजातः
सिग्नल वितरण सम्बन्धमा विदेशी प्रसारण संस्थासँग भएको सम्झाैताको प्रतिलिपि ।
निवेदकको,–
निवेदक संस्था भए संस्थाको छाप सही ः–
नाम ः–
मिति ः–

अनुसूची–४ (नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४

(क) फाराम नं (क)
(नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)
डाउनलिङ्क गर्ने अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र नं ः–

१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ः–

२. ठेगाना ः–

(क) स्थायी ः–                             (ख) अस्थायी ः–
जिल्ला ः–                                  जिल्ला ः
नगरपालिका÷                             गा.वि.स ः–                    नगरपालिका÷गा.वि.स.ः–
वडा नं ः–                                    वडा नं ः–
गाउँ÷टोल ः–                           गाउँ÷टोल ः–
घर नंः–                                         घर नंः–
फोन नं ः–                                 फोन नं ः–
फ्याक्स नंं ः–                             फ्याक्स नंं ः–
इमेल ः–                                              इमेल ः–

३. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति भए नागरिकता नम्वर र संस्था भए संस्था दर्ता नम्वरः–

४. कार्यक्रम प्रसारण तथा वितरणको माध्यमः–
(क) स्याटेलाइटसँग अपलिङ्क गर्ने (डाईरेक्ट टु होम)ः–
(ख) केबुल ः–
(ग) अन्य तरिकाबाटः–

५. डाउनलिङ्क गर्ने च्यानेलको विवरण ः–
(क) लिङ्क गरिने स्याटेलाइट÷फ्रुटप्रिन्ट र च्यानल प्रसारण गर्ने देशः–
(ख) डाउनलिङ्क गरी प्रसारण वितरण गर्ने सतह माध्यम ः–
(ग) प्रसारण वितरण गर्ने च्यानल सङ्ख्या÷विवरण ः–

६. प्रयोग गरिने डाउनलिङ्क फ्रिक्वेन्सी र एन्टेना सम्बन्धी विवरण ः–
७. डाउनलिङ्क गर्ने प्रणाली ः–
८. डाउनलिङ्क गरिने ठाउँ ः–
९. डाउनलिङ्क च्यानेल वितरण गर्ने क्षेत्र ः–
१०. डाउनलिङ्क गरिने मिति ः–
११. च्यानेलमा प्रयोग हुने भाषा ः–
१२. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
१३. प्रसारण गरिने कार्यक्रम ः–
१४. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि ः–
१५. अन्य शर्तहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)
कार्यालयको छाप अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,–
सही ः–
नाम ः –
दर्जा ः–
मिति ः–                                                  कार्यालय ः–

फाराम नं.(ख)

Down-linking License
License No.
1. Licensee person or company’s name:
2. Address:
(a) Permanent (b) Temporary
District: District:
Municipality/VDC Municipality/VDC:
Ward No: Ward No:
Area/location:                                           Area/location:
House No:                                                    House No:
Phone No:                                                   Phone No:
Fax No:                                                         Fax No:
Email:                                                           Email:

3. Citizenship Number in the case of licensee being an individual; and Company Registration Number in the case of a company:

4. Medium of broadcast and distribution of program:
(a) Direct-to-home with satellite up-linking:
(b) Ground cable:
(c) Other modes:

5. Description of down-linking channels:


(b) Medium of ground distribution or down-linking the channel:
(c) Number/description of channels to be distributed:

6. Description of down-linking frequency and antenna:
7. Down-linking system:
8. Down-linking place:
9. Down-linked channel distribution area:
10. Down-linking date:
11. Language used in the channel:
12. Broadcasting time and duration:
13. Program to be transmitted:
14.
Validity Period of the Licence:
15. Other terms and conditions:
Seal License Issuing Authority’s:
Signature:
Name:
Designation:
Office:
Date:

अनुसूची– ४(ख) (नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची– ४(ख)
(नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)
सिग्नल वितरणको
अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र नं ः–

१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ः–
२. ठेगाना ः–
(क) स्थायी ः–                                         (ख) अस्थायी ः–

जिल्ला ः–                                                 जिल्ला ः
नगरपालिका÷                                            गा.वि.स ः–                         नगरपालिका÷                             गा.वि.स.ः–
वडा नं ः–                                                  वडा नं ः–
गाउँ÷टोल ः–                                           गाउँ÷टोल ः–
फोन नं ः–                                              फोन नं ः–
फ्याक्स नंं ः–                                        फ्याक्स नंं ः–
इमेल ः–                                                      इमेल ः–

३. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति भए नागरिकता नम्वर र संगठीत संस्था भए संस्था दर्ता नम्वरः–
४. सिग्नल वितरण गरिने भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको,–

(क) लिङ्क गरिने स्याटेलाईट÷प्रसार केन्द्र रहने देश ः–
(ख) प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड÷डाउनलिङ्क फ्रिक्वेन्सी ः–
(ग) प्रसारण वितरण गर्ने सतह माध्यम ः–
(घ) डाउनलिङ्क गर्ने च्यानेलको संख्या र नाम ः–

५. च्यानेल वितरण हुने क्षेत्र ः–
६. च्यानेल प्रसारण शुरु हुने मिति ः–
७. च्यानलमा प्रयोग हुने भाषा ः–
८. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
९. प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरू ः–
१०. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि ः–
११. अन्य शर्तहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)
कार्यालयको छाप अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,–
सही ः–
नाम ः –
दर्जा ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–

अनुसूची–५(क) (नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–५(क)
(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र लिनको लागि निवेदन दिंदा लाग्ने दस्तुर

१. फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी  कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. २,०००।–
२. स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी वा स्याटेलाइट वितरण प्रणाली वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. ५,०००।–

३. डाउनलिङ्क गर्न वा सिग्नल वितरण गर्नको लागि रु. ५,०००।–

अनुसूची – ५ (ख) (नियम ७ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

अनुसूची – ५ (ख)
(नियम ७ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)
इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर

१. स्याटेलाइट वा केबुल सम्बन्धी सञ्चार माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि

(क) काठमाण्डौं उपत्यकाभर कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. ५,००,०००।–
(ख) महानगरपालिका क्षेत्रभर कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. १,००,०००।–
(ग) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभर कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. ५०,०००।–
(घ) नगरपालिकाभर कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि रु. २५,०००।–
(ङ) महानगरपालिकासँग सिमाना जोडिएका प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. १५,०००।–
(च) उपमहानगरपालिकासँग सिमाना जोडिएका प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. १०,०००।–
(छ) दुर्गम र अति विकट गाउँ विकास समितिका लागि रु. १,०००।–
(ज) खण्ड (ङ), (च) र (छ) बाहेकका अन्य प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि रु. ५,०००।–

द्रष्टव्यः–

दुर्गम र अति विकट गाउँ विकास समिति भन्नाले ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, धादिङ्ग, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, रुकुम, रोल्पा, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुलाका सदरमुकाममा पर्ने गाउँ विकास समिति बाहेकका अन्य गाउँ विकास समिति सम्झनु पर्दछ ।

१क.  Satellite Audio Broadcasting Earth Station (VSAT) उपकरन्रहरु   (Audiomono jf Stereo)   द्वारा प्रसारण गर्नको लागि प्रति च्यानल रु. ……. १,००,०००।–

२. फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागिः–
(क) २० वाटसम्मको लागि – रु. १,०००।–
(ख) २० वाटभन्दा माथि ५० वाटसम्मको लागि – रु. २,०००।–
(ग) ५० वाटभन्दा माथि १०० वाटसम्मको लागि – रु. २०,०००।–
(घ) १०० वाटभन्दा माथि २५० वाटसम्मको लागि – रु. १,५०,०००।–
(ङ) २५० वाटभन्दा माथि ५०० वाटसम्मको लागि – रु. ३,००,०००।–
(च) ५०० वाटभन्दा माथि १००० वाटसम्मको लागि– रु. ७,५०,०००।–
(छ) १००० वाटभन्दा माथि २००० वाटसम्मको लागि– रु. १०,००,०००।–
(ज) २००० वाटभन्दा माथिको लागि – रु.२०,००,०००।–

३. स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि – रु. १०,००,०००।–

४. स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि प्रति च्यानेल रु. २५,०००।–

४क. निःशुल्क वा विज्ञापन समावेश नभएको सःशुल्क च्यानेलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि प्रति च्यानेल रु.२५,०००।–

४ख. विज्ञापन समावेश भएको सःशुल्क च्यानेलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि प्रति च्यानेल रु. ५०,०००।–

४ग. सिग्नल वितरणको लागि रु.२५,०००।–

५. अन्य संचार माध्यम अन्तर्गत निम्न प्रणालीद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि

१. मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिब्यूशन सिष्टम (एम.एम.डि.एस) बाट हुने प्रसारणको लागि प्रति च्यानेल रु २५,०००।–

२. भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी (भी.एच.एफ) र अल्टा« हाई फ्रिक्वेन्सी ( यू.एच.एफ) प्रयोग गर्ने ट्रान्समिटर प्रणालीबाट गरिने सतहगत टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र वा प्रत्येक रिले स्टेसनको लागि –

(क) ५०० वाटसम्मको लागि – रु.५,००,०००।–
(ख) ५०० वाटभन्दा माथि १००० वाटसम्मको लागि – रु.७,५०,०००।–
(ग) १००० वाटभन्दा माथि ३००० वाटसम्मको लागि – रु.१०,००,०००।–
(घ) ३००० वाटभन्दा माथि ५००० वाटसम्मको लागि – रु.१५,००,०००।–
(ङ) ५००० वाटभन्दा माथि १०००० वाटसम्मको लागि – रु.२५,००,०००।–

३. उपखण्ड (१) र (२) मा उल्लेख बाहेक अन्य प्रणालीको हकमा………….. रु. १,००,०००।–

४. इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन (आइ.पि.टि.भि.) प्रणालीबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि प्रति च्यानेल रु २५,०००।–

६. केबुलको माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्नको लागि प्रतिच्यानल दश लाख रुपैयाँ, तर हाल केबुलको माध्यमबाट नेपालभर टेलिभिजन प्रसारण गर्ने अनुमति नलिएको प्रसारकले यो नियम लागू भएको एक वर्षभित्र आफूले बुझाएको अनुमतिपत्र दस्तुरमा नपुग हुन आउने अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाई नेपालभर प्रसारण गर्न पाउने गरी प्रसारण अनुमति अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ ।

७. डिजिटल प्रविधिमा आधारित केबुलो माध्यमबाट डिजिटल हेडइण्ड स्थापना गरी अन्य इजाजतपत्रवालालाई डिजिटल सिग्नल वितरण गर्नका लागि र आफैंले नेपालभर केबुलको माध्यमले ग्राहक समक्ष कार्यक्रम वितरण गर्नको लागि जतिसुकै च्यानल भए पनि एक करोड रुपैयाँ ।

८. भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणालीमा आधारित भई टेलिभिजन प्रसारण गर्नको लागि,–

(क) भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणालीमा आधारित कार्यक्रम वितरण गर्ने
इजाजतपत्र प्राप्त संस्था तथा व्यक्ति आफैले टेलिभिजन प्रसारण गर्ने भएमा प्रति च्यानल – रु. ३०,००,०००।–

(ख) स्याटेलाइटको माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्ने गरी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा व्यक्तिले भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रमम वितरण गर्ने प्रणाली मार्फत टेलिभिजन प्रसारण गर्ने भएम प्रति च्यानल – रु. १०,००,०००।–

द्रष्टव्य ः– (१) प्रसारण केन्द्रमा रहने स्ट्याण्ड वाई ट्रान्समिटरको दस्तुर लाग्ने छैन ।

(२) स्थानीय वितरण प्रणाली स्थापना गरी खण्ड (१) बमोजिम एनालग प्रणाली संचालन गर्न दस्तुर तिरेको केबुल संचालकहरुले डिजिटल प्रणालीमा जान खण्ड (७) को दस्तुर बुझाउनु पर्ने छैन ।

(३) एनालग प्रविधिमा आधारित सिग्नल वितरण गरेका व्यक्ति वा संगठित संस्थाले उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट सिग्नल प्राप्त गरी केबुलको माध्यमबाट प्रसारण गर्न खण्ड (७) को दस्तुर बुझाउनु पर्ने छैन ।

अनुसूची – ७ (नियम १५ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

अनुसूची – ७
(नियम १५ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
इजाजतपत्र । अनुमतिपत्रमा उल्लेखित विवरण बदल्नको लागि दिइने
निवेदन
श्री ………………..

मैले । हामीले मिति …………… मा प्राप्त गरेको इजाजतपत्र । अनुमतिपत्रमा उल्लिखित विवरणहरूमध्ये देहायका विवरणहरू बदल्नु परेको हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १५ बमोजिम लाग्ने दस्तुर सहित इजाजतपत्र । अनुमतिपत्रको सक्कल प्रति संलग्न गरी यो निवेदन गरेको छु । छौं ।

विवरण बदल्नु पर्ने कुराहरू
(क)
(ख)
(ग)
(घ) निवेदकको
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–
मिति ः–

 

अनुसुची ८ (नियम १६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

अनुसुची ८

(नियम १६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रमा नवीकरणको लागि दिइने निवेदन

श्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय,

श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखा,

सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

मैले/हामीेले मिति …………… मा प्राप्त गरेको इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रको अवधि मिति ………………. मा समाप्त हुने भएकोले सो इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि नियमानुसार लाग्ने दस्तुर र इजाजतपत्र÷अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी यो निवेदन गरेको छु /छौं ।

निवेदकको

सही ः–

नाम ः–

ठेगाना ः–

मिति ः–

संलग्नः

१. …………… आ.व. को प्रसारण तथा वितरण शुल्क रु. ……………… रसिद नं. ……………………बाट मिति ………………. आ.प्र. शाखामा बुझाएको सक्कल रसिद ।

२. ………….. आ.व. को नविकरण दस्तुर रु……………. रसिद नं. ………………………. बाट मिति ……………………………… मा आ.प्र. शाखामा बुझाएको सक्कल रसिद

३. इजाजतपत्र÷अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि

प्रसारण संस्थाको नामः

इजाजतपत्र÷अनुमतिपत्र नं.

सम्पर्क टेलिफोन नं

इमेल ः

नोटः नवीकरणको निर्णय भएपछि सक्कल प्रति पेश गर्नु पर्नेछ ।