Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३

अनुसूची ३ निशुल्क प्रवेश पत्र

अनुसूची ३

नियम ४ काे उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
वन तथा भू संरक्षणा मनतालय
राष्ट्रिय निकुञज तथा बन्यनन्जु संरक्षण विभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुत्ञ्ज

निशुल्क प्रवेश पत्र

क.सं                                                                                                   मिति:-
१. प्रवेशपत्र लिने व्यत्ति वा संस्थाकाे नाम ः
२. ठेगना ः
३ .प्रवेश गर्ने व्यत्तिकाे संख्या
४। प्रवेशद्बार ः

५. प्रवेश गर्ने उदेश्य
६. प्रवेशपत्र बहाल रहने अवधि

प्रवेशपत्र प्रदान गर्नेकाे दरखस्त

——– ———–

प्रबेशपत्र हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

२. राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यत्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्थु संरक्षण एेन २०२९ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण एेन २०२९ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ काे पालना गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची ४ माछा मार्ने अनुमतिपत्र

अनुसूची-४
नियम ११ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित
नेपाल सरकार
वन तथा भू संरक्षण मनतालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज

माछा मार्ने अनुमतिपत्र

कं.सं                                                                                                   मिति:

१. अनुमतिपत्र लिने व्यत्तिकाे नाम ः
२ .ठेगाना ः
३. माछा मार्न पाइने नदी खाेला वा पाेखरीकाे नाम वा त्यसकाे खण्ड वा हिस्साकाे विवरणा ः

५. माछा मार्ने दस्तूरः

६.अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः

————————————-

अनुमति प्रधान गर्नेको  दसतखत

दष्ट्रव्य:-       यो अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संग्रक्ष्यकले तोकेको सर्त अनधिमा रही माछा मर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची ५ घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी साधन र पैदल यात्रुकाे लागि बाटोहरु

अनुसूची ५

नियम २ सँग सम्बन्धित

घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी साधन र पैदल यात्रुकाे लागि बाटोहरु

 

१. बबईदेखि सैनावारसम्मकाे राजमार्ग ।

२. अ्म्रेनीदेखि दानुवाताल हुदैँ तेलपानीसम्म ।

३. अम्रेनी दानुवाताल हुदैँ तेलपानीसम्म ।

४. रााझागाउँबाट आउने बाटोको किनारा च्यामा खाेलादेखि निकुञजकाे वनपथ हुँदै चिसापानी करेली खाेलासम्म ।

अनुसूची ६ दस्तूर बुझाएकाे रसिद

अनुसूची-६

(नियम २१ काे उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञज

दस्तूर बुझाएकाे रसिद

त्र‍.सं

दस्तुर बुझाउनेकाे नाम,थरः

ठेगनाः

दस्तूर बुझाउने प्रयाेजनः

१. सवारी चलाउन

२. क्याम्प गर्न

३.निकुञजकाे गाइड सेवा उपलब्ध गर्न

४.खरखडार्इ वा वनकस काट्न

—————

दस्तूर बुझििलनेकाे दस्तखत

दष्टव्यः- याे रसिद दस्तूर बुझाउने व्यत्त्तीले राष्ट्रिय निकुञ्जिभित्र रहँदा साथमा राख्नु पर्नेछ ।