Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०५०।१०।२८
संशोधन
१. नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (पहिलो संशोधन), २०५१ २०५१।३।६
२. नेपाल कृषि सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०५२ २०५३।५।१७
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम नेपाल कृषि सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० रहेकोछ ।
(२) यो नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन्।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नियमावली” भन्नाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सेवा” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको नेपाल कृषि सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समूह” भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल कृषि सेवाका निाजमती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

४. सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद

(१) सेवामा कामको प्रकृति सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टता समेतको आधारमा सेवा भित्रको समान प्रकृतिका पदहरु समावेश भएका अनुसूची–१ बमोजिमका समूहहरु रहने छन्।
(२) सेवामा देहायका श्रेणीहरु रहने छन्ः–

राजपत्रांकित

(क) विशिष्ट श्रेणी,
(ख) प्रथम श्रेणी,
(ग) द्वितीय श्रेणी,
(घ) तृतीय श्रेणी ।
राजपत्र अनंकित
(क) प्रथम श्रेणी,
(ख) द्वितीय श्रेणी,
(ग) तृतीय श्रेणी,
(घ चतुर्थ श्रेणी ।

(३) सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पदहरु रहन सक्नेछन्।

(४) विभिन्न समूहमा रहने श्रेणी र श्रेणी विहीन पदहरु अनुसूची– २ बमोजिम हुनेछन्।

(५) कुनै पनि समूहमा समूहिकृत नहुने पदहरु अनुसूची–२क. बमोजिम हुनेछन्।

५. रिक्त पदको पूर्ति

(१) सेवाका रिक्त पदहरुको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ ।
(२) श्रेणी विहीन पदहरु शुरु नियुक्तिद्वारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।

६. समूहीकृत हुने

(१) यी नियमहरु प्रारम्भ हुंदाका बखत नेपाल कृषि सेवाको एग्री एक्सटेन्सन समूह, हर्टिकल्चर समूह, फिसरिज समूह, लाइभष्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरीvडेभलपमेण्ट समूह, एग्रोनोमी समूह, स्वायल साइन्स समूह, भेटेरिनरी समूह र एग्री इन्जिनियरिङ समूहमा समूहीकृत भै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु तत्तत् समूहमा समहीकृत भएका मानिनेछन्।

(२) यी नियमहरु प्रारम्भ हुंदाका बखत नेपाल कृषि सेवाका देहायका समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई देहायका समूहमा समूहीकृत गरिएकोछ :–

(क) प्लान्ट प्याथोलोजी समूह र एन्टोमोलोजी समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्लान्ट प्रोटेक्सन समूहमा,
(ख) एग्री इकोनोमिक्स, मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एग्री इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिङ समूहमा,
(ग) पूट प्रोसेसिङ ऐनालिसिस एण्ड न्यूट्रिशन समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पूड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल समूहमा ।

७. नियुक्तिको लागि योग्यता

सम्बन्धित समूहको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम अयोग्य नभएका तथा अनुसूची – ३ बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।

८. सरुवाको व्यवस्था

समूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा नियमावलीको परिच्छेद ६ को अधीनमा रही समूह भित्रको पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ । तर सेवाको समूहका कर्मचारीहरुलाई सेवाको कुनै पनि समूहमा समूहिकृत नहुने पदहरुमा सरुवा गर्न यस नियमले बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

९. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था

बढुवा हुनको निमित्त राजपत्रांकित पदहरुको हकमा नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम (३) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनंकित पदहरुको हकमा तत्तत् पदहरुमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ । तर यी नियमहरु प्रारम्भ हुंदाको बखत सेवा वा समूहमा बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा निजलाई त्यस्तोसेवा वा समूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमकोप्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

१०. सेवा वा समूह संचालन सम्बन्धी व्यवस्था

नीतिगत कुराहरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग समन्वय राखी सेवा वा समूहहरुको संचालन र प्रशासन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्नेछ ।

११. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१२. खारेजी र बचाउ

(१) नेपाल कृषि सेवा (गठन) नियम, २०१६ र नेपाल कृषि सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०३३ खारेज गरिएका छन्।
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित नियमहरु बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु यी नियमहरु बमोजिम नै भए गरेका मानिनेछन्।

अनुसूची–१ सेवामा रहने समूहको नाम

अनुसूची–१
(नियम ४ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित)

सेवामा रहने समूहको नाम

(क) एग्री एक्सटेन्सन
ख) हर्टिकल्चर
(ग) फिसरिज
(घ) लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट
(ङ) एग्रोनोमी
(च) प्लान्ट प्रोटेक्सन
(छ) एग्री इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिङ
(ज) स्वायल साइन्स
(झ) भेटेरिनरी
(ञ एग्री इन्जिनियरिङ
(ट) पूmड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल

अनुसूची–२ सेवाको समूहमा रहने पदहरुको नाम

अनुसूची–२

 

अनुसूची–२क

(नियम ४ को उपनियम (५) सग सम्बन्धित)

समूहिकृत नहुने पदहरुको नाम १. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (प्रा.)

(क) सह–सचिव

(ख) महानिर्देशक

(ग) उप महानिर्देशक

(घ) क्षेत्रीय कृषि निर्देशक

(ङ) तालीम निर्देशक

(च) प्रमुख, राष्ट्रिय औधोगिक वाली विकास कार्यक्रम

(छ) प्रमुख, राष्ट्रिय मसला विकास कार्यक्रम

(ज) कार्यक्रम प्रमुख, पोष्ट हार्भेष्ट व्यबस्थापन निर्देशनालय

(झ) क्षेत्रीय निर्देशक

(ञ) निर्देशक

(ट) प्रमुख

(ठ) सदस्य–सचिव

२. राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी (प्रा.)

(क) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत

(ख) वरिष्ठ तालीम अधिकृत

(ग) वरिष्ठ पोष्ट हार्भेष्ट क्षति नियन्त्रण अधिकृत

(घ) क्षेत्रीय अधिकृत

(ङ) वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत । वरिष्ठ पशु चिकित्सक

३. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी

(क) कृषि अधिकृत

४. राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, कृषि विभाग र सो अन्तर्गतका रा.प. अनंकित सबै पदहरु ।