Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन  समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०५१।२।९

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ -(१) यी नियमहरुको नाम “नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन  समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१” रहेकोछ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा -विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,—

(क) “ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नियमावली” भन्नाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सेवा” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको नेपाल इन्जिनियरि· सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समूह” भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “उपसमूह” भन्नाले समूह अन्तर्गत रहने उपसमूह सम्झनु पर्छ ।
(च) “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल इन्जिनियरि· सेवाका निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

३. सेवाको गठन – ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल इन्जिनियरि· सेवा गठन गरिएकोछ ।

४. सेवामा रहने समूह, उपसमूह, श्रेणी र पद –

(१) सेवामा कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टता समेतको आधारमा सेवाभित्रको समान प्रकृतिका पदहरु समावेश भएका अनुसूची—१ बमोजिमका समूह तथा उपसमूहहरु रहने छन् ।

(२) सेवामा देहायका श्रेणीहरु रहने छन् —
(क) राजपत्रांकित
(१) विशिष्ट श्रेणी,
(२) प्रथम श्रेणी,
(३) द्वितीय श्रणी, र
(४) तृतीय श्रेणी ।
(ख) राजपत्र अनंकित
(१) प्रथम श्रेणी,
(२) द्वितीय श्रेणी,
(३) तृतीय श्रेणी, र
(४) चतुर्थ श्रेणी ।
(३) सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका पदहरु रहन सक्ने छन् ।
(४) समूह तथा उपसमूहमा रहने विभिन्न श्रेणीका र श्रेणी विहीन पदहरु अनुसूची—२ बमोजिम हुनेछन् ।

५. समूहीकृत हुनेः

(१) यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाका बखत नेपाल इन्जिनियरि· सेवाको सिभिल इन्जिनियरि· समूहका जनरल उपसमूह, स्यानिटरी उपसमूह विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, इरिगेशन उपसमूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह र मेटेरियोलजी समूह, माइनिंग इन्जिनियरि· समूह, केमिष्ट्री समूह, केमिकल इन्जिनियरि· समूह, मेटालर्जिकल इन्जिनियरि· समूह, मेट्रोलजी समूह, एरोनटिकल इन्जिनियरि· समूह, इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरि· समूह र सर्भे समूहमा समूहीकृत भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु तत् तत् समूह वा उपसमूहमा समूहिकत भएका मानिने छन् ।

(२) साविकमा नेपाल कृषि सेवा, एगृ इन्जिनियरि· समूहमा समूहिकत भई जलस्रोत मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरु अब नेपाल इन्जिनियरि· सेवा अन्तर्गत एगृ इरिगेशन इन्जिनियरि· समूहमा समूहीकृत हुनेछन् ।

(३) साविकमा नेपाल इन्जिनियरि· सेवा सिभिल समूह ट्रान्सपोर्टेशन उपसमूहमा समूहीकृत कर्मचारीहरु मध्ये यो नियम लागू हु“दाका बखत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरु हाइवे उपसमूह र पर्यटन मन्त्रालय, हवाई विभाग र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरु एयरपोर्ट उपसमूहमा स्वतः समूहीकृत हुनेछन् ।

(४) साविकमा नेपाल इन्जिनियरि· सेवा मेकानिकल समूहमा समूहीकत भएका कर्मचारीहरु मध्ये हवाई विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरु मेकानिकल समूह एभिएशन मेकानिकल उपसमूहमा, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग तथा अन्तर्गत, जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत सि“चाई विभाग र अन्र्तगत कार्यरत कर्मचारीहरु, मेकानिकल समूह निर्माण उपकरण संभार उपसमूह र सो वाहेकका कर्मचारीहरु मेकानिकल समूहले जनरल मेकानिकल उपसमूहमा स्वतः समूहीकृत हुनेछन् ।

(५) साविकमा सिभिल एभिएसन अपरेशन तथा इन्जिनियरि· समूह अन्तर्गतको एभिएसन टेलिकम्यूनिकेशन मेन्टेनेन्स उपसमूहलाई इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इन्जिनियरि· समूहमा समूहीकृत गरिएकोछ ।

(६) साविकमा नेपाल इन्जिनियरि· सेवा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि· समूहमा रहेका कर्मचारीहरु मध्ये पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरु एभिएशन इलेक्ट्रिकल उपसमूह र सो वाहेक अन्यत्र कार्यरत कर्मचारीहरु जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूहमा समूहीकृत हुनेछन् ।

(७) यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाका बखत नेपाल इन्जिनियरि· सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये उपनियम (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लेखित समूह वा उपसमूहका कर्मचारीहरु बाहेक अन्य समूह र उपसमूहका कर्मचारीहरुलाई निजहरुको शैक्षिक योग्यता, कार्य विशिष्टता र अनुभवको आधारमा निजहरु वहाल रहने समूह, उपसमूह तथा पद समेत निर्धारण गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई जानकारी
गराइनेछ ।

६. रिक्त पदको पूर्तिः(१) सेवा समूह तथा उपसमूहका रिक्त पदहरुको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ ।
(२) श्रेणी विहीन पदहरु शुरु नियुक्तिद्धारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्धारा गरिनेछ । ७ नियुक्तिको लागि योग्यताः सम्बन्धित समूह तथा उपसमूहको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम आयोग्य नभएका र अनुसूची— ३ बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन सक्ने छन् ।

८. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाःकार्य क्षमतको मूल्याड्ढनद्वारा बढुवा हुनको निमित्त राजपत्रांकित पदहरुको हकमा नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम (३) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनंकित पदहरुको हकमा तत् तत् पदहरुमा सेवा प्रवेशको
लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ । तर यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाका बखत सेवा, समूह तथा उपसमूहमा वहाल रहेका कर्मचारीहरुको हकमा निजहरुलाई त्यस्तो सेवा, समूह तथा उपसमूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

९. सरुवाको व्यवस्था -समूह तथा उपसमूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा नियमावलीको परिच्छेद—६ को अधीनमा रही समूह तथा उपसमूहभित्रको पदमा मात्र गरिनेछ ।

१०. सेवा, समूह तथा उपसमूह संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाः सेवा, समूह तथा उपसमूहको संचालन र प्रशासन अनुसूची–४ बमोजिम हुनेछ ।
११. समूहीकृत नहुनेः अनुसूची–५ मा उल्लेखित विभागहरुका महानिर्देशक पदहरु समूहीकृत हुने छैनन् ।

१२. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट -नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।
१३. खारेजी र बचाउ -(१) नेपाल इन्जिनियरि· सेवा (गठन) नियम, २०१६ र नेपाल इन्जिनियरि· सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०३३ खारेज गरिएका छन् ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेखित नियमहरु बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु यी नियमहरु बमोजिम नै भए गरेका मानिने छन् ।

अनुसूची—१ संख्या समूह उपसमूह

अनुसूची—१
(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

संख्या समूह उपसमूह

१. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग

(क) जनरल

(ख) हाइवे
(ग) स्यानिटरी
(घ) विल्डि· एण्ड आर्किटेक्ट
(ङ) इरिगेशन
(च) हाइड्रोपावर
(छ) हाइड्रोलोजी
(ज) एयरपोर्ट

२. इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·

(क) जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन इलेक्ट्रिेकल इन्जिनियरि·

३. इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरि·
४. मेकानिकल इन्जिनियरि·

(क) जनरल मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ग) निर्माण उपकरण सम्भार
५. एरोनटिकल इन्जिनियरि·
६. माइनि· इन्जिनियरि·
७. केमिकल इन्जिनियरि·
८. मेटालर्जिकल इन्जिनियरि·
९. मेट्रोलोजी
१०. मेट्रेरियोलोजी
११. जियोलोजी

(क) जनरल जियोलोजी
(ख) हाइड्रोजियोलोजी
(ग) इन्जिनियरि· जियोलोजी
१२. सिभिल एभियशन अपरेशन एण्ड इन्जिनियरि·
(क) सिभिल एभिएशन अपरेशन
(ख) प्mलाइट अपरेशन्स
(ग) एभिएशन फायर सर्भिसेज
१३. सर्भे
१४. केमिष्टी«
१५. एगृ इरीगेशन इन्जिनियरि·

अनुसूची—५ महानिर्देशकको पद समूहीकृत नहुने विभागहरु

अनुसूची—५
(नियम ११ सँग सम्बन्धित)

महानिर्देशकको पद समूहीकृत नहुने विभागहरु

१. सडक विभाग,
२. सिँचाई विभाग,
३. हवाई विभाग,
४. भवन विभाग,
५. आवास तथा शहरी विकास विभाग,
६ विद्युत विकास केन्द्र (विभाग),
७. खानी तथा भूगर्भ विभाग,
८. नापी विभाग,
९. खानेपानी तथा ढल निकास विभाग,
१०. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,
११. नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग ।

(नोट – यस नियमहरु अन्तर्गतका अनुसूचीहरुमा एक भन्दा बढी मन्त्रालयको विभिन्न मितिको सूचना अनुसार संशोधन तथा हेरफेर भएकोले उपलब्ध सूचनाको आधारमा अनुसूचीहरुलाई अद्यावधिक गर्ने कामसम्म गरिएकोछ । )