Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१

नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०४१।९।२४

संशोधन

सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                            २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

 

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “प्रवर समिति” भन्नाले सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९ को नियम ४ बमोजिम गठन हुने प्रवर समिति सम्झनुपर्छ ।
(ख) “प्राविधिक पद” भन्नाले नेपाली सेनाको प्राविधिक उप–सेनानी र प्राविधिक सह–सेनानीको पद सम्झनुपर्छ ।
(ग) “बेसिक तालीम” भन्नाले जङ्गी अड्डाबाट बेसिक तालीम भनी निर्धारण गरेको तालीमलाई सम्झनुपर्छ ।

 

३. नियुक्ति

(१) प्रवर समितिले सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९ मा तोकिएका योग्यता भएका व्यक्तिमध्येबाट छनौट गरी प्राविधिक उप–सेनानीमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम सिफारिश गरिएको उम्मेदवारलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति दिनेछ ।

५. स्थायी सेवामा नियुक्ति

अल्पसेवामा नियुक्ति भएको व्यक्ति प्रवर समितिको सिफारिशमा नेपाली सेनाको रिक्त प्राविधिक पदमा स्थायी नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

६. बढुवा

अल्पसेवाको प्राविधिक उप–सेनानीमा दुई वर्षको सेवा अवधि पूरा गरी सकेका र बेसिक तालीम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई अल्पसेवाको प्राविधिक सह–सेनानीमा बढुवा गर्न सकिनेछ ।

७. स्थायी नियुक्ति भएमा अल्पसेवाको अवधि गणना गरिने

नियम ५ बमोजिम स्थायी नियुक्ति भएमा अल्पसेवामा रही काम गरेको पूरै अवधि स्थायी सरह गणना गरिनेछ ।