Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपालीवन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५१।२।९
संशोधन
नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति)
(पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७३                                                                                                                 २०७३।८।१३
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ –
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरुको नाम “नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० रहेको छ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा – विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–(क) “ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नियमावली” भन्नाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० सम्झनु पर्छ ।

(ग) “सेवा” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको नेपाल वन सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समूह” भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको समूह सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल वन सेवाका निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

३. सेवाको गठन – ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल वन सेवा गठन गरिएको छ ।
४. सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद -(१) सेवामा कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्ठता समेतको आधारमा सेवाभित्रको समान प्रकृतिका पदहरु समावेश भएका अनुसूची–१ बमोजिमका समूहहरु रहने छन् ।
(२) सेवामा देहायका श्रेणीहरु रहनेछन् –
(क)राजपत्रांकित
(१) विशिष्ट श्रेणी,
(२) प्रथम श्रेणी,
(३) द्वितीय श्रेणी र
(४) तृतीय श्रेणी ।
(ख)राजपत्र अनंकित
(१) प्रथम श्रेणी,
(२) द्वितीय श्रेणी,
(३) तृतीय श्रेणी र
(४) चतुर्थ श्रेणी ।
(३) सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका पदहरु रहन सक्नेछन् ।
(४) विभिन्न समूहमा रहने श्रेणीका र श्रेणी विहिन पदहरु अनुसूची–२ बमोजिम हुनेछन् ।
(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको महानिर्देशक पद समूहीकृत हुने छैन र त्यस्तो पदमा जुनसुकै समूहका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापना हुन सक्नेछ । (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपनियम बमोजिमको
समूहीकृत नहुने पदमा सरुवा वा पदस्थापन भएको कर्मचारी निजको सम्बन्धित समूहको पदमा सरुवा हुन सक्नेछ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिमको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा भई वा सेवाबाट अवकाश भई आफ्नो पदमा नरेहमा निजको सम्बन्धित समूहको पद रिक्त भएको मानिनेछ ।

५. समूहीकृत हुने – (१) यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाका बखत नेपाल वन सेवाको जनरल फरेष्ट्री समूह, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, वोटनी समूह, नेसनल पाक्र्स एण्ड वाईल्ड लाइफ समूह, फरेष्ट रिसर्च समूह र हात्तिसार समूहमा समूहीकृत भई कार्यरत रहेका
कर्मचारीहरु तत् तत् समूहमा समूहीकृत भएका मानिने छन् । (२) यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाका बखत नेपाल वन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये उपनियम (१) बमोजिमका कर्मचारीहरु बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई निजहरु बहाल रहने समूहमा पद सहित निर्धारण गरी जानकारी गराइनेछ ।
६. रिक्त पदको पूर्ति – (१) सेवा तथा समूहका रिक्त पदहरुको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ ।

(२) श्रेणी विहिन पदहरु शुरु नियुक्तिद्वारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।

७. नियुक्तिको लागि योग्यता – सम्बन्धित समूहको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम अयोग्य नभएका र अनुसूची–३ बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

८. सरुवाको व्यवस्था – समूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा नियमावलीको परिच्छेद ६ को अधीनमा
रही समूह भित्रको पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ ।

९. शेैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था – कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनको निमित्त राजपत्राङ्कित पदहरुको हकमा नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम (३) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनङ्कित पदहरुको हकमा तत् तत् पदहरुमा सेवा प्रवेशको लागि
निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ ।

तर यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाको बखत कुनै समूहमा बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा
निजले त्यस्तो समूहमा प्रवेश गर्दा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

१०. सेवा, समूह सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था – नीतिगत कुराहरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग  समन्वय राखी सेवा, समूहहरुको सञ्चालन र प्रशासन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ ।

११. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट – नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१२. खारेजी र बचाउ – (१) नेपाल वन सेवा (गठन) नियम २०१६, नेपाल वन सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०३३ र हात्तिसार समूह (श्रेणी विभाजन,नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४० खारेज गरिएका छन् ।(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित नियमावली तथा नियमहरु बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यी नियमहरु बमोजिम नै भए गरेको मानिनेछन् ।

 

 

अनुसूची–१ सेवामा रहने समूहहरु

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सेवामा रहने समूहहरु

(क) जनरल फरेष्ट्री
(ख) स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन
(ग) वोटनी
(घ) नेशनल पाक्र्स एण्ड वाइल्ड लाइफ
(ङ) फरेष्ट रिसर्च
(च) हात्तिसार

अनुसूची–३ सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता

(नियम ७ सँग सम्बन्धित)
सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता

(क) जनरल फरेष्ट्री समूहको लागि