Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निजामती सेवा नियमवाली, २०५० को अनुसूचीहरु

अनुसूची – १, (नियम २ को खण्ड (ख) संग सम्बन्धित) विभागीय प्रमुखहरु

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त ।
२. लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष ।
३. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ।
४. महान्यायाधिवक्ता ।
५. मन्त्रालय÷सचिवालय÷संवैधानिक अंग र निकाय तथा अन्य स्थायी आयोगका सचिवहरु ……………. ।
६. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार ।
७. नायव महान्यायाधिवक्ता ।
८. महालेखा नियन्त्रक ।
९. राजश्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष ।
१०. ……………..
११. नेपाल सरकारका केन्द्रीय स्तरका विभागहरुका प्रमुख ।
१२. विभागस्तरीय कार्यालय तथा राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणीका अधिकृत प्रमुख हुने केन्द्रीय स्तरका कार्यालयका प्रमुखहरु ।
१३. बलाधिकृत, प्रबन्धरथी, कार्यरथी वा वाहिनीपतीहरु (निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायमा मात्र) ।
१४. क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयका प्रमुखहरु ।
१५. विदेश स्थित ……. नेपाली दुतावास तथा नियोगका प्रमुखहरु ।
१६. जल तथा शक्ति आयोगका सचिव ।
१७. प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु ।

१८. पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारहरु ।
१९. पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ताहरु ।
२०. स्थानीय विकास अधिकारीहरु ।
२१. प्रशासकीय अदालतको रजिष्ट्रार ।
२२. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेका अरु अधिकारीहरु ।
२३. श्रम अदालतको अध्यक्ष वा एकजना मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी भएकोमा सोही अधिकारी ।
२४. उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ।

२४क. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासकहरु ।
२५. राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत ।
२६. गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख हुलाक हाकिम ।
२७. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार ।
२८. विशेष अदालतका रजिष्ट्रार ।
२९. ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी ।
३०. महालेखा परिक्षक ।
३१. उपमहालेखा परिक्षक ।

32. विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सहन्याधिवक्ता

अनुसूची – २, अनुसूची – २ (नियम २ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित) कार्यालयहरुको नाम

१. लोक सेवा आयोगका अञ्चल कार्यालयहरु ।
२. जिल्ला अदालतहरु ।
३. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु ।
४. …………………..
५. जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु ।
६. …………………..

७. कृषि विभाग अन्तर्गतका निम्न कार्यालयहरु –
(क) क्षेत्रीय कृषि तालीम केन्द्रहरु ।
(ख) जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु ।
(ग) क्षेत्रीय वीउ विजन प्रयोगशाला ।
(घ) क्षेत्रीय वाली संरक्षण प्रयोगशाला ।
(ङ) प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु ।
(च) मत्स्य प्रयोगशालाहरु ।

७क. पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका निम्न कार्यालयहरु –
(क) जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरु ।
(ख) पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु ।
(ग) क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरु ।
(घ) क्षेत्रीय तालीम केन्द्रहरु ।
(ङ) फार्म÷केन्द्रहरु ।
(च) प्रजनन केन्द्रहरु ।

७ख. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका निम्न कार्यालयहरु –

(क) क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरु ।
(ख) खाद्य क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाहरु ।
(ग) स्याउ प्रशोधन केन्द्र, जुम्ला ।

८.डिभिजन तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयहरु ।
९. सहकारी विकास प्रशिक्षण केन्द्र ।
१०. जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु ।
११. शाखा तथ्याड्ढ कार्यालयहरु ।
१२. डिभिजन सिंचाई कार्यालयहरु ।
१३. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु ।
१४. राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका अञ्चल कार्यालयहरु ।
१५. सडक विभाग अन्तर्गतका डिभिजन स्तरीय कार्यालयहरु ।
१६. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अन्तर्गतका अञ्चल कार्यालयहरु ।
१७. वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका वाणिज्य कार्यालयहरु ।
१८. भवन, आवास तथा शहरी विकास विभाग अन्तर्गतका डिभिजन स्तरीय कार्यालयहरु ।
१९. खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गतका डिभिजन स्तरीय कार्यालयहरु ।
२०. जिल्ला वन कार्यालयहरु ।
२१. राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष तथा संरक्षण कार्यालय ।
२२. ……… वनस्पति उद्यान गोदावरी ।
२३. जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयहरु ।
२४. वनस्पति विभागका जिल्लास्थित कार्यालयहरु ।
२५. मूल भन्सार कार्यालयहरु ।
२६. आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु ।
२७. ………………………
२८. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

२९. ……………………
३०. पर्यटन कार्यालय, पोखरा तथा पर्यटन सूचना केन्द्रहरु ।
३१. ……….. मालपोत कार्यालयहरु ।
३२. भूमि सुधार कार्यालयहरु ।
३३. नापी विभाग अन्तर्गतका नापी गोश्वारा, नापी कार्यालय तथा नापी तालीम केन्द्रहरु ।
३४. …………………..
३५. …………………….
३६. …………………….
३७. केन्द्रीय तहसिल कार्यालय ।
३८. हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गतका निम्न कार्यालयहरु –
(क) राजपत्राड्ढित अधिकृत प्रमुख भएका जिल्ला हुलाकहरु ।
(ख) केन्द्रीय टिकट भण्डार ।
(ग) केन्द्रीय धनादेश कार्यालय ।
(घ) हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र ।
(ङ) …………………
(च) नेपाल फिलाटेलिक व्यूरो ।
(छ) राजपत्राड्ढित अधिकृत प्रमुख हुने इलाका हुलाक कार्यालयहरु ।
३९. राजपत्राड्ढित कर्मचारी प्रमुख हुने श्रम कार्यालयहरु ।
४०. राजपत्राड्ढित कर्मचारी प्रमुख हुने समाज कल्याण केन्द्रहरु ।
४१. भवन निर्माण संभार डिभिजन ।
४२. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका पुस्तकालयहरु ।
४३. राष्ट्रिय अभिलेखालय ।
४४. पुरातत्व विभाग अन्तर्गतका संग्रहालयहरु ।
४५. केन्द्रीय सा“स्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला ।
४६. …….. नेपाली सैनिक अभिलेखालय ।

४७. दरवार हेरचाह अड्डाहरु ।
४८. पुरातत्व बगैंचा ।
४९. …………………..
५०. …………………..
५१. …………………..
५२. कौशी तोषाखाना ।
५३. सदर कारागार अस्पताल ।
५४. जुद्ध वारुणयन्त्र ।
५५.  ……………….
५६. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेका अन्य
कार्यालयहरु ।
५७. राजपत्राड्ढित कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने इलाका प्रशासन शाखा र सीमा प्रशासन शाखा ।
५८. नगरपालिकाहरु ।
५९. राजपत्राड्ढित कर्मचारी प्रमुख हुने अध्यागमन कार्यालयहरु ।
६०. राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका इकाई कार्यालयहरु ।
६१. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ।
६२. राजपत्राड्ढित कर्मचारी प्रमुख हुने कारागार शाखाहरु ।
६३. महिला विकास कार्यालय ।
६४. ऋण असुली न्यायाधिकरण ।
६५. कारागार कार्यालयहरु ।

अनुसूची–२क.
(नियम ७क. को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा रहने पदहरु

(क) नेपाल इन्जिनियरि· सेवा
(१) उर्जा मन्त्रालयको सचिव–१
(२) खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको सचिव –१
(३) जल तथा उर्जा आयोगको सचिव–१
(४) नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको सचिव–१
(५) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव–१
(६) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव–१
(७) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत–१
(८) शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सचिव–१
(९) सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव–१
(१०) सिंचाइ मन्त्रालयको सचिव–१
(११) विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव –१

(ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा
(१) कृषि विकास मन्त्रालयको सचिव–१
(२) जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव–१
(३) पशु विकास मन्त्रालयको सचिव –१
(४) वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सचिव–१

(ग) नेपाल न्याय सेवा
(१) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव–१
(२) नेपाल कानून आयोगको सचिव–१
(३) न्याय परिषद्को सचिव–१
(४) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (कानून)–१
(५) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको सचिव–१
(६) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता–४
(७) राष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिव–१
(८) सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव–१
(९) सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार–१
(घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव–१
(ङ) नेपाल प्रशासन सेवा
(१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव–१
(२) अर्थ मन्त्रालयको सचिव–२
(३) आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव–१
(४) उद्योग मन्त्रालयको सचिव–१

(५) उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिव–१
(६) क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक–५
(७) गृह मन्त्रालयको सचिव–१
(८) निर्वाचन आयोगको सचिव–१
(९) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव –३
(१०) भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव–१
(११) महालेखा नियन्त्रक–१
(१२) महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको सचिव–१
(१३) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव–१
(१४) रक्षा मन्त्रालयको सचिव–१

(१५) राष्ट्रपिको कार्यालयको सचिव – १
(१६) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य–सचिव–१
(१७) राष्ट्रिय सूचना आयोगको सचिव–१
(१८) लोक सेवा आयोगको सचिव–१
(१९) वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव–१
(२०) शिक्षा मन्त्रालयको सचिव–१
(२१) श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिव–१
(२२) संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव–१
(२३) सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव–१
(२४) सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव–१
(२५) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव–१
(२६) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख–१
(२७) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव–१

(च) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक–४

अनुसूची – ३, (नियम ८ संग सम्बन्धित) निजामती सेवामा रहने समूह तथा उपसमूहहरु

निजामती सेवाहरुमा देहाय बमोजिमका समूह तथा उपसमूहहरु रहने छन् –

(क) नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरु –

(१) सामान्य प्रशासन समूह
(२) लेखा समूह
(३) राजश्व समूह
(४) ……………
(५) …………….

यो नियमावली प्रारम्भ हु“दाका बखत कूटनैतिक समूहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु नेपाल परराष्ट्र सेवामा परिणत हुनेछन् र त्यस्ता कर्मचारीहरु समान श्रेणीको पदमा स्वतः परिणत भएको मानिनेछ ।

(ख) नेपाल वन सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरुः–
(१) जनरल फरेष्ट्री
(२) फरेष्ट रिसर्च
(३) स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन
(४) वोटनी
(५) ‘‘‘‘‘‘
(६) हात्तीसार
(७) नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ

(ग) …………………..

(घ) नेपाल इन्जिनियरि· सेवा अन्तर्गत रहने समूह तथा उपसमूहहरु –
(१) सिभिल इन्जिनियरि·
(क) जनरल
(ख) हाइवे
(ग) स्यानिटरी
(घ) विल्डि· एण्ड आर्किटेक्ट
(ङ) इरिगेशन
(च) हाइड्रो–पावर
(छ) हाइड्रोलजी
(ज) एअरपोर्ट
(२) इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(क) जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(३) इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरि·
(४) मेकानिक इन्जिनियरि·
(क) जनरल मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ग) निर्माण उपकरण सम्भार
(५) एरोनटिकल इन्जिनियरि·
(६) माइनि· इन्जिनियरि·
(७) केमिकल इन्जिनियरि·
(८) मेटालर्जिकल इन्जिनियरि·
(९) मेट्रोलजी
(१०) मेटेरियोलजी
(११) जियोलजी
(क) जनरल जियोलजी
(ख) हाइड्रोजियोलजी

(ग) इन्जिनियरि· जियोलजी

(१२) सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इन्जिनियरि·
(क) सिभिल एभिएशन अपरेशन
(ख) Çलाइट अपरेशन्श
(ग) एभिएशन ˚ायर सर्भिसेज(१३) सर्भे
(१४) केमिष्ट्री
(१५) एगृ इरिगेशन इन्जिनियरि·

(ङ) नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत रहने समूह तथा उपसमूहहरुः–
(१) टिचि·
(२) जनरल एजुकेशन
(क) एजुकेशन एडमिनिष्ट्रेशन
(ख) साइन्स
(ग) म्याथम्याटिक्स
(घ) सोसियल स्टडिज
(ङ) एगृकल्चर (कृषि शिक्षा)
(च) इण्डष्ट्रियल एजुकेशन
(छ) इ·लिस
(ज) नेपाली
(झ) होम साइन्स (गृह विज्ञान)
(ञ) सेक्रेटेरियल साइन्स
(ट) एडल्ट एजुकेशन
(ठ) संस्कृत
(३) प्रिण्टि· (मुद्रण)
(क) प्रेस इन्जिनियरि·
(ख) प्रेस म्यानेजमेण्ट (मुद्रण व्यवस्थापन)
(४) फिजिकल एजुकेशन
(५) पेण्टि· एण्ड फोटोग्राफी
(क) पेण्टि·
(ख) फोटोग्राफीटढ
(६) आर्कियोलजी
(७) गाइडेन्स एण्ड काउन्सेलि·
(८) टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट
(क) एजुकेशन टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट
(ख) पर्सोनल टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट
(९) लाइब्रेरी साइन्स
(च) नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरु –
(१) एगृ एक्स्टेन्सन
(२) हर्टिकल्चर
(३) फिसरिज
(४) लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट
(५) एग्रोनोमी
(६) प्लाण्ट प्याथोलजी
(७) एण्टोमोलजी
(८) एगृ इकोनोमिकल, मार्केटि· एण्ड स्टाटिष्टिक्स
(९) स्वायल साइन्स
(१०) भेटरिनरी
(११) एगृ इन्जिनियरि·
(१२) फूड प्रोसेसि·, एनालेसिस एण्ड न्यूट्रिशन
(छ) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याड्ढ सेवा अन्तर्गत रहने समूह तथा उपसमूहहरु –
(१) आर्थिक योजना समूह
(२) तथ्याड्ढ समूह
(क) जनरल स्टाटिष्टिक्स
(ख) बायो स्टाटिष्टिक्स
(ग) एगृ–कल्चर स्टाटिष्टिक्स
(घ) डेमोग्राफी
(छ१) नेपाल संसद सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरु ः–
(१) प्रशासन समूह
(२) मर्यादा पालन समूह

(छ२) नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरु ः–
(१) न्याय समूह
(२) कानून समुह

(३) सरकारी वकील समूह

(ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेको निजामति सेवाका अन्य समूह तथा उपसमूहरु ।

अनुसूची – ५ निरोगिताको प्रमाणपत्रको नमूना

अनुसूची – ५
(नियम १९ सँग सम्बन्धित)
निरोगिताको प्रमाणपत्रको नमूना

नेपाल निजामती सेवाको … … … … … … … कार्यालयको … … … … सेवाको पदमा उम्मेदवार हुनुभएका श्री … … … … … … … .. लाई मैले जा“च्दा कुनै सरुवा वा कडारोग लागेको वा कुनै किसिमको शारीरिक विकृति वा आन्तरिक रोग भएको पाइन । निजमा … … … … .. … … … … … रोग भए तापनि निजलाई त्यसले उपरोक्त निजामती पदमा काम गर्न असमर्थ बनाउ“दैन ।

निजको हुलिया … … … … … … छ ।

(क) दाया“ हातको बुढी औंलाको छाप ः … … … … … … … … … ……………
(ख) सम्बन्धित व्यक्तिको दस्तखत ः … … … … … … … … … …………..
(ग) मिति ः … … … … … …

प्रमाणित गर्ने चिकित्सकको –

(क) नाम ः ……………………………………..
(ख) दस्तखत ः …………………………………………
(ग) नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिष्ट्रेशन नम्बर ः………………………………….
(घ) मिति ः………………………..

अनुसूची – ६ शपथ ग्रहण फारामको नमूना

अनुसूची – ६
(नियम २० सँग सम्बन्धित)
शपथ ग्रहण फारामको नमूना

म…………………………………………………ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि निजामती कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश र सरकारप्रति वफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभ लालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित कानूनको व्यवस्थाको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नेछु । मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा वहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन ।

शपथ ग्रहण गर्ने कर्मचारीको शपथ ग्रहण गरेको प्रमाणित गर्ने अधिकारीको

(क) नामः–                                                 (क) नामः–
(ख) दस्तखतः–                                          (ख) दस्तखतः–
(ग) मितिः–                                                 (ग) मितिः–
(घ) सेवाः–                                                    (घ) पदः–
(ङ) समूह÷उपसमूहः–                                   (ङ) कार्यालयः–
(च) श्रेणीः–

अनुसूची – ७ निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)

अनुसूची – ७

कर्मचारीको नाम ः–                                       संकेत नं.

माथि उल्लेख भए बाहेक थपघट गर्नु पर्ने भए निजामती किताबखानाले भर्ने ः

(१) ठेगाना परिवर्तन ः
(२) इच्छाइएको व्यक्ति परिवर्तन भएमा सोको विवरण ः
(३) अन्य कुनै विवरण थपघट भएमा सोको विवरण ः

सम्बन्धित कर्मचारीको प्रमाणित गर्ने अधिकृतको

दस्तखत ः–                                                         दस्तखत ः–
मिति ः–                                                                 मिति ः–

अनुसूची–८ श्रेणी विहीन तथा राजपत्रअनङ्कित पाँचौं श्रेणीका पदहरु

अनुसूची–८
(नियम ३० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
श्रेणी विहीन तथा राजपत्रअनङ्कित पाँचौं श्रेणीका पदहरु

१. हलुका र भारी सवारी चालक
२. कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदहरु
३. सम्बन्धित सेवा,समूह सम्बन्धी नियमहरुमा तोकिएका पदहरु
४. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा तोकेका अन्य
पदहरु

 

अनुसूची–८क (नियम ३४ग. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–८क
(नियम ३४ग. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न सकिने कार्यालय र सम्झौता गर्ने पदाधिकारीहरुको विवरण कार्य प्रकृतिको आधारमा देहाय बमोजिमका कार्यालयका पदाधिकारीहरु बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

१) महानिर्देशक, कृषि विभाग, कार्यालय प्रमुख अन्तर्गत कार्यालय र आयोजना प्रमुख अन्तर्गतको आयोजना
२) महानिर्देशक, पशुसेवा विभाग ” ”
३) महानिर्देशक, सडक विभाग ” ”
४) महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढलनिकास निर्माण ” ”
५) महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ” ”
६) महानिर्देशक, सिंचाई विभाग ” ”
७) महानिर्देशक, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग ” ”
८) महानिर्देशक, भन्सार विभाग ” ”
९) महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग ” ”
१०) महानिर्देशक, स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामिण सडक विभाग ” ”
११) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग ” ”
१२) प्रमुख, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र ” ”
१३) प्रमुख, पाठ्क्रम विकास केन्द्र ” ”
१४) प्रमुख, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ” ”
१५) महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग ” ”
१६) महानिर्देशक, महिला विकास विभाग ” ”
१७) महानिर्देशक, उद्योग विभाग ” ”
१८) महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग ” ”
१९) महानिर्देशक, गुणस्तर नापतौल विभाग ” ”
२०) महानिर्देशक, वाणिज्य विभाग ” ”
२१) महानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग ” ”
२२) महानिर्देशक, वन विभाग ” ”
२३) महानिर्देशक, भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग ” ”

२४) महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष तथा संरक्षण विभाग ” ”
२५) महानिर्देशक, वनस्पती विभाग “ “
२६) महानिर्देशक, निजामती किताबखाना ” ”
२७) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग ” ”
२८) महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग ” ”
२९) महानिर्देशक, औषधी व्यवस्था विभाग ” ”
३०) रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय ” ”
३१) मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा केन्द्रका विशिष्ट श्रेणीका प्रमुखले विभागका विभागीय प्रमुख वा
कार्यालय प्रमुख आयोजना प्रमुखसंग

अनुसूची – १० सरुवा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले राख्नु पर्ने अाफू अर्न्तगतका कार्यालहरुको श्रेणीगत सरुवा सम्बन्धी विवरणको ढाँचा

अनुसूची – १०

अनुसूची – १२ रमानापत्र

अनुसूची – १२
(नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

रमानापत्र

नेपाल सरकार
…………………मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय

पत्र संख्या ः–                                                                     मिति ः–
श्री …………………….
……………………
……………………..

त्यस कार्यालयमा सरुवा हुनु भएका श्री …………………..लाई निजको विवरण सहितको रमानापत्र दिई त्यस कार्यालयमा हाजिर हुन पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

१. कर्मचारीको नाम, थरः–
२. कर्मचारीको संकेत नम्वरः–
३. साविक (क) पदः–                             (ख) श्रेणीः–
(ग) सेवाः–                                    (घ) समूह, उपसमूहः–
(ङ) कार्यालयः–
४. सरुवा भएको (क) निर्णय मितिः–
(ख) पदः–                              (ग) श्रेणी
(घ) सेवाः–                               (ङ) समूह, उपसमूहः–
(च) कार्यालयः–
५. बरबुझारथ सम्बन्धी विवरणः– गरेको                 नगरेको
६. रमाना हुने मितिः–
७. रमानापत्रको मितिसम्म खर्च भएका विदाः–
(क) भैपरी आउने र पर्व विदा          दिन ।
(ख) घर विदा           दिन ।
(ग) बिरामी विदा        दिन ।
(घ) प्रसूति विदा/ प्रसूति स्याहार विदा ‘ पटक ।
(ङ) अध्ययन विदा           दिन ।
(च) असाधारण विदा          दिन ।
(छ) बेतलवी विदा …. दिन ।

८. रमानापत्रको मितिसम्म सञ्चित विदाः–
(क घर विदा ….. दिन ।
(ख) बिरामी विदा ……… दिन ।
(ग) प्रसूति विदा/प्रसूति स्याहार विदा ……… दिन ।
(घ) अध्ययन विदा ‘ दिन ।
(ङ) असाधारण विदा …………. दिन ।
(च) बेतलवी विदा … दिन ।

८क. कार्यालयमा रुजु हाजिर भएको दिन ः–

९. खाइपाई आएको मासिकः– (क) तलब रु. (ख) तलब वृद्धि रु.
१०. तलब भत्ता भुक्तानी लिएको अन्तिम मितिः–
११. कर्मचारी सञ्चयकोष कट्टी रकमः–
१२. भुक्तानी लिएको उपचार खर्चको रकमः–

मितिः–
१३. दैनिक भ्रमण भत्ता वापत लिएको पेश्की रकमः–
१४. तलब वृद्धि हुन शुरु भएको शुरु मितिः–
१५. नागरिक लगानी कोष कट्टि रकमः–
१६. आयकर कट्टि रकमः–

१७.(क) सावधिक जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल…………….. महिना…………..गते……….

(ख) सावधिक जीवन बीमा वापत वार्षिक प्रिमियम तिरेको साल …….. महिना ………..गते………

१८.(क) पुरानो निवृत्तभरण योजना ………….

(ख) नयाँ निवृत्तभरण योजनाको शुरु मिति साल ………… महिना …………. र कोषमा रकम जम्मा भइसकेको मिति साल ……………. महिना ……………. सम्मको

९. चाडपर्व खर्च लिने चाडको नाम र सो चाड पर्ने तिथि र सम्भावित महिना ः
२०. शिशु स्याहार भत्ता लिएको विवरण ः

बोधार्थ ः–

श्री निजामती किताबखाना, हरिहर भवन ।
श्री कर्मचारी संचय कोष, त्रिदेवी मार्ग, ठमेल ।
श्री …………………..(सम्बन्धित कर्मचारी) ः– सरुवा भएको कार्यालयमा
हाजिर हुन जानु हुन ।
श्री …………………… (नयाँ निवृत्तभरण योजना अनुसारको रकम जम्मा भएको संस्थाको
नाम र ठेगाना)

अनुसूची–१२क नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन/तालीम/भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले गरेको कबुलियतनामाको ढाँचा

अनुसूची–१२क
(नियम ६३क.सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन/तालीम/भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले गरेको कबुलियतनामाको ढाँचा

(तलवी अध्ययन विदा/काज स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदन साथमा नै अनिवार्यरुपमा यो कबुलियतनामा पेश गर्नु पर्नेछ ।)

….. …… …. …. …. ….. .मन्त्रालय /आयोग /सचिवालय /विभाग /कार्यालयको …………………पदमा कार्यरत म ………………………ले नेपाल सरकार (…………स्तर) को मिति ………………….को निणर्यानुसार……………………..मुलुकमा मिति…………………….देखि ………………… सम्म सञ्चालन हुने……………………………………………….विषयको अध्ययन/ तालीम/भ्रमणमा मनोनयन भए अनुरुप निकट भविष्यमा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेकोले मैले निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित)को दफा ४०घ. बमोजिम देहाय बमोजिमको कबुलियतनामा पेश गरेको छु ।

(क) उल्लिखित अध्ययन/तालीम/भ्रमणमा सहभागी हुनको लागि निर्दिष्ट मितिभित्र अध्ययन/तालीम/भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थामा हाजिर हुन जानेछु ।

(ख) सवै प्रकारका अध्ययन/तालीम/भ्रमण अवधिभर छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबाट निर्धारित नीति/नियम/आचार संहिताको पूर्णरुपमा पालना गर्नेछु ।

(ग) सवै प्रकारका अध्ययन/तालीम/भ्रमणको लागि पूर्व स्वीकृत अवधि भुक्तानी हुनासाथ स्वदेश फर्की आफ्नो पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुनेछु, तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा ४०ग. बमोजिमको अवधिसम्म अनिवार्यरुपले सेवा गर्नेछु ।

(घ) उल्लिखित अध्ययन/तालीम/भ्रमण पूरा गर्नासाथ नियमानुसारका म्यादभित्र मेरो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन नआएमा वा निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा ४०ग. बमोजिम गर्नु पर्ने सेवा अवधि पूरा नगरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०घ.(२) अनुसार अध्ययन/तालीम/भ्रमण अवधिमा मैले पाएको तलव, भत्ता एवं अन्य आर्थिक सुविधाहरुको साथै उक्त कार्यक्रममा भाग लिन आउँदा जाँदाको लागि प्राप्त गरेको हवाइभाडा, दातृ–निकायबाट प्राप्त छात्रवृत्ति तथा अन्य आर्थिक सुविधा बराबरको सम्पूर्ण रकम मैले नेपाल सरकारबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने तलव भत्ता, पेन्सन वा उपदान, मेरो नाउँमा रहेको कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष, मैले सञ्चित गरेको घर विदा र विरामी विदा वापत पाउनु पर्ने रकम, औषधि उपचार वापत मैले भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम,
नेपाल सरकार र मेरो संयुक्त लगानीबाट गरिएको बीमा रकम र नेपालभित्र मेरो नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिबाट समेत नेपाल सरकारले मबाट सरकारी बाँकी सरह असूल गरेमा मेरो पूर्ण मन्जूरी छ ।

कबुलियतनामा गराउने अधिकारीको,–                     कबुलियतनामा गर्ने निजामती कर्मचारीको,–

दस्तखत……………………….                                   दस्तखत……………………….

नाम, थर ः                                                              नाम, थर ः
पद ः पद ः
कार्यालय ः                                                            कार्यालय ः
मिति…………………………..                               मिति…………………………..

अनुसूची–१२ख. (नियम ६३क. सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१२ख.
(नियम ६३क. सँग सम्बन्धित)

नियम ६१को उपनियम (५) अनुसार अध्ययन विदा र नियम ६२ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) अनुसार असाधारण विदा लिई अध्ययन/तालीम/भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले गर्नु पर्ने कवुलियतनामाको ढाँचा (विदा स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदन साथमा नै अनिवार्यरुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।) …………………………………….कार्यालय/सचिवालय/आयोग/विभाग/कार्यालयको ………………………………. पदमा कार्यरत म ………………………………. ले नेपाल सरकार (………….. स्तर) को मिति ………………… को निर्णयानुसार मिति ………….. देखि ……………… सम्म …………….. मुलुकको ………………………… ……… विश्वविद्यालय÷शैक्षिक संस्थामा ………………………विषयको अध्ययन÷तालीम÷भ्रमण गर्न पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको र नेपाल सरकार (…………..) स्तरको मिति …………….. को निर्णयानुसार उपर्युक्त प्रयोजनको लागि म निकट भविष्यमा माथि उल्लेख गरिएको मुलुकमा जान लागेकोले उक्तानुसारको मेरो स्वीकृत विदा समाप्त हुनासाथ म आफ्नो पदाधिकार कायम रहेको निकायमा हाजिर हुनेछु र अध्ययनबाट फर्किआएपछि मैले विदा लिएको अवधि बराबरको अवधि अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नेछु । उक्त प्रयोजनको लागि स्वीकृत अध्ययन विदा भुक्तान हुना साथ पदाधिकार कायम रहेको निकायमा हाजिर हुन नआएको अवस्थामा वा उल्लिखित अवधिसम्म सेवामा बहाल नरहेको अवस्थामा मैले विदा लिएकोे अवधि मेरो सेवा अवधिमा गणना नभएमा मेरो मञ्जूरी छ भनी यो कवुलियतनामा पेश गरेको छु ।

कबुलियतनामा गराउने अधिकारीको कबुलियतनामा गर्ने निजामती कर्मचारीको,–

दस्तखत……………………….                                               दस्तखत……………………….
नाम, थर ः                                                                          नाम, थर ः
पद ः                                                                                    पद ः
कार्यालय ः                                                                         कार्यालय ः
मिति ………………………..                                                 मिति ……………………………..

अनुसूची–१२ग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा काम गर्नको लागि असाधारण विदा माग गर्ने क्रममा निजामती कर्मचारीले गर्नु पर्ने कबुलियतनामाको ढाँचा

अनुसूची–१२ग.
(नियम ६३क.सँग सम्बन्धित)
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थामा काम गर्नको लागि असाधारण विदा माग गर्ने

क्रममा निजामती कर्मचारीले गर्नु पर्ने कबुलियतनामाको ढाँचा

(असाधारण विदा स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदन साथमा नै अनिवार्यरुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।)

…………………………………….मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग/विभाग/कार्यालयको ………………………………. पदमा कार्यरत म ………………………………. ले नेपाल सरकार (………….. स्तर) को मिति ………………… को निर्णयानुसार प्राप्त गरेको पूर्व स्वीकृति अनुरुप मिति ………….. देखि ……………… सम्म…………………….. संघ÷संस्थामा सेवा गर्नको लागि असाधारण विदा माग गरेको छु । उक्त विदा स्वीकृत भएको अवस्थामा विदाको अवधि समाप्त हुनासाथ म आफ्नो पदाधिकार कायम रहेको निकायमा हाजिर हुनेछु र सो विदाबाट फर्कि आएपछि मैले विदा लिएको अवधि बराबरको अवधि अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नेछु । कबुलियतनामा गराउने अधिकारीको,– कबुलियतनामा गर्ने निजामती कर्मचारीको,–

 

दस्तखत……………………….                                                दस्तखत……………………….
नाम, थर ः                                                                          नाम, थर ः
पद ः                                                                                    पद ः
कार्यालय ः                                                                          कार्यालय
मिति…………………………..                                               मिति……………………….

अनुसूची – १५ राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणी विहीन निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची – १५

गरी श्रावण मसान्तभित्रै पुनरावलोकनकर्ताले प्राप्त गरिसक्ने गरी सो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

५. पुनरावलोकनकर्ताले सुपरिवेक्षकबाट प्राप्त हुन आएको फारामको खण्ड (क) को आधारमा प्रत्येक वर्षको भाद्र पन्ध्र गतेभित्रमा खण्ड (ख) “पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन” को अंश भर्नु पर्नेछ । यसरी भरिएको फाराम पुनरावलोकनकर्ताले आफ्नो नाम, पद, दस्तखत र मिति समेत उल्लेख गरी पुनरावलोकन समितिले प्राप्त गरि सक्ने गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

६. पुनरावलोकन समितिमा पेश हुन आएका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरुमा पुनरावलोकन समितिलाई सुपरिवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ता वा दुवैको मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनकर्ता वा सुपरिवेक्षकसँग पुष्ट्याईको माग गर्ने वा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने आधार सहित पुनर्विचारको लागि पठाउन सक्नेछ । यसरी पठाएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सुपरिवेक्षक तथा पुनरावलोकनकर्ताले आपूmकहाँ प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पुनः मूल्याङ्कन गरी वा पहिले गरेको मूल्याङ्कनमा संशोधन गर्न आवश्यक नभए सोको औचित्यपूर्ण कारण खुलाई पुनरावलोकन समितिमा पेश गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी पुनः पेश हुन आएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा औचित्यपूर्ण कारण खुलाई नआएमा वा अङ्क संशोधन पनि भई नआएमा पुनरावलोकन समितिले यस विषयमा टिप्पणी गरी त्यस्ता सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको अभिलेख राख्न र निजहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

७. पुनरावलोकन समितिले पेश हुन आएका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरूमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्तभित्रै लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाई सक्नु पर्नेछ ।

८. एउटा अवधिभित्र एक भन्दा बढी सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षणमा रही काम गरेको निजामती कर्मचारीको हकमा यो फाराम भर्नु पर्दा सो अवधिको अन्तमा जो सुपरिवेक्षक हुन्छ उसैले पूरा अवधिको फाराम भर्नु पर्नेछ ।

९. ऐनको दफा २४क. को उपदफा (६क) बमोेजिमको समयावधि पछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्दा चालू आर्थिक वर्षभित्र दर्ता गरि सक्नु पर्नेछ । यसरी दर्ता गरिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन समितिले एक अङ्क
घटाउनेछ ।

१०. कुनै निजामती कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र बुझाउनु पर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमै भरी दर्ता गरेकोमा कार्यालयमा भवितव्य परी आगलागि वा अन्य त्यस्तै दैवी विपत्ति वा प्राकृतिक प्रकोप परी दर्ता गरी सकेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट हुन गएको अवस्थामा त्यस्ता निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट हुुनुको कारण र प्रमाण सहित तालुक मन्त्रालयको स्वीकृत लिई वहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताले प्रमाण समेत संलग्न गरी सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनः भर्न लगाईमूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । यसरी मूल्याङ्कन गरेका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कनकर्ताले पुनः मूल्याङ्कन गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरी प्रमाण समेत संलग्न गर्नु पर्दछ ।

११. निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा सुपरिवेक्षकले देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ः–
(क) विदा स्वीकृत नगराई वा विदाको आवेदन नदिई लगातार तीस दिन भन्दा बढी अनुपस्थित भएको निजामती कर्मचारीलाई चार मध्ये
उपयुक्त एउटा पक्षमा (लागत, समय, परिमाण र गुण) मध्ये अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

(ख) नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाएको निजामती कर्मचारीलाई सो सजाय पाएको वर्षमा कामको समग्र
गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

(ग) कुनै निजामती कर्मचारीले आपूmले लिएको पेश्की रकम काबु वाहिरको परिस्थिति परेको भनी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा आर्थिक प्रशासन तथा पेश्की फछ्र्यौट सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ६ महिनाभित्र फछ्र्यौट नगराएको भएमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

(घ) कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको पदमा रहेको निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक
अवधिमा रकम निकासा र कार्यक्रम स्वीकृत भैसकेपछि पनि वर्षभरी पचास प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न वा नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको
भएमा कामको समग्र परिमाण सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,
(ङ) कार्यालय प्रमुख बाहेकका पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले गर्नु पर्ने कामको लक्ष्य प्रत्येक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिभित्र कर्मचारीको सामूहिक बैठकबाट निर्धारण गरिनेछ । त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्य त्यस्तो पचास प्रतिशत पूरा गर्न नसक्ने निजामती कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा खण्ड (घ) बमोजिम कामको समग्र परिमाण सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने, तर खण्ड (घ) र (ङ) मा तोकिएको लक्ष्य सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको कारणले नभई अन्य कारणले पूरा हुन
नसकेकोमा अङ्क घटाइने छैन ।(च) कुनै निजामती कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको प्रमाण भएमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

(छ) नियम ७८ख.को उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभर्ने र म्यादभित्र वार्षिक तथा
अर्ध वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई कामको समग्र गुण र परिमाण सम्बन्धी दुई आधार मध्ये एउटामा
अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

१२. क्रमसंख्या ११ बमोजिमको आधारमा अङ्क घटाउँदा एउटै निजामती कर्मचारीको एक भन्दा बढी आधारमा अङ्क घटाउनु पर्ने भएमा एक वर्षमा चारवटा मध्ये दुई भन्दा बढी आधारमा अङ्क घटाउनु पर्ने छैन ।

१३. क्रमसंख्या ११ बमोजिमका कारण विद्यमान हुँदाहुँदै सो बमोजिमको अङ्क नघटाएको देखिएमा त्यस्तो मूल्याङ्कनकर्ताको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा एक अङ्क घटाइनेछ ।

१४. क्रमसंख्या ११ बमोजिम अङ्क घटाउनु पर्ने भएमा पनि सोको स्पष्ट कारण सहितको कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
१५. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनकर्ताले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कार्य सम्पादन फाराममा अङ्क दिने प्रयोजनको लागि निर्दिष्ट गरिएको महलमा स्पष्ट रुपमा अङ्क नै लेखी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–१५क
(नियम ७८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन फाराम भर्ने निर्देशिका

१. यो अनुसूचीको अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिको आधारमा र वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रत्येक आर्थिक वर्ष
(श्रावण १ देखि असार मसान्तसम्म काम गरेको आधारमा) भर्नु पर्नेछ ।

२. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई तीन खण्डमा निम्न अनुसार विभाजन गरिएको
छ ः–
खण्ड क – अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
खण्ड ख – वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन)
खण्ड ग – पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन

३. खण्ड (क) मा उल्लिखित निजामती कर्मचारीले भर्ने भनी तोकिएका १ देखि ४ सम्मका महलहरुमा सम्बन्धित कर्मचारीले भर्नु पर्नेछ । तोकिएको अवधिमा आपूmले गरेका सबै कामहरूलाई सकेसम्म समेटिने गरी कामहरू छोटकरीमा उल्लेख गर्नु
पर्नेछ । यसरी कर्मचारीले गरेका भनी उल्लेख भएका कार्यहरु उसको कार्य विवरणभित्र परेका र स्वीकृत वार्षिक कार्य योजनाभित्र परेका हुनु पर्नेछ । कार्य विवरण र कार्य योजनाभित्र नपरेका तथा अन्य पदको कार्य विवरण र कार्य योजनाभित्र परेका कामहरु सामान्यतया भर्न हुँदैन । यसरी भरिएको फाराममा दस्तखत र मिति सहित तोकिएको सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र सम्बधित कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । यस्तो फाराम पेश गर्दा निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्य विवरण र स्वीकृत वार्षिक कार्य योजनाको प्रतिलिपि समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । यसरी राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाट भरी आएका अर्धवार्षिक अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरुलाई सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आपूmले गरेको भनी उल्लेख गरेका कार्यहरु निजको कार्य विवरण र स्वीकृत कार्य योजनाभित्र परेका छन् छैनन् र स्वीकृत कार्य विवरण र कार्य योजनाभित्र परेका कार्यहरुको उपलब्धि कर्मचारीले फाराममा उल्लेख गरे अनुसार छ छैन भन्ने कुराको जाँच गरी त्यसको पृष्ठपोषण सहित अर्को सात दिनभित्रमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक वर्षको श्रावण सात गतेभित्र आफूले गरेको कामहरुलाई उल्लेख गरी नियम

७८ख. बमोजिम भरिएको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा नाम, दस्तखत र मिति समेत उल्लेख गरी तोकिएको समयभित्रमा दर्ता गरी मूल्याङ्कनका लागि सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्छ वा हुलाकबाट पठाउनु पर्ने भए तोकिएको समयभित्रमा हुलाकमा रजिष्टर्ड दर्ता गरी मूल्याङ्कनका लागि सुपरिवेक्षक कहाँ। पठाउनु पर्छ । निजामती कर्मचारीले भरेको अर्ध वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन
फारामहरुका आधारमा सुपरिवेक्षकले प्रत्येक वर्षको श्रावण मसान्तभित्र वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि खण्ड (ख) को “सुपरिवेक्षकको मूल्याङ्कन” को अंश भर्नु पर्नेछ ।

४. यसरी मूल्याङ्कन गरी सकेपछि सुपरिवेक्षकले आफ्नो नाम, दस्तखत र मिति उल्लेख गरीे सो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम श्रावण मसान्तभित्रै पुनरावलोकनकर्ताले प्राप्त गरिसक्ने गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

५. पुनरावलोकनकर्ताले सुपरिवेक्षकबाट प्राप्त हुन आएको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको आधारमा प्रत्येक वर्षको भाद्र पन्ध्र गतेभित्र खण्ड (ग) को “पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन” को अंश भर्नु पर्नेछ । यसरी भरिएको फाराममा पुनरावलोकनकर्ताले आफ्नो नाम, दस्तखत र मिति उल्लेख गरी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

६. पुनरावलोकन समितिमा पेश हुन आएका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरुमा पुनरावलोकन समितिलाई सुपरिवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ता वा दुवैको मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनकर्ता वा सुपरिवेक्षकसंग पुष्ट्याईको माग गर्ने वा
पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने आधार सहित पुनर्विचारको लागि पठाउन सक्नेछ । यसरी पठाएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सुपरिवेक्षक तथा पुनरावलोकनकर्ताले आपूmकहाँ प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पुनः मूल्याङ्कन गरी वा पहिले गरेको मूल्याङ्कनमा संशोधन गर्न आवश्यक नभए सोको औचित्यपूर्ण कारण खुलाई पुनरावलोकन समितिमा पेश गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी पुनः पेश हुन आएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा औचित्यपूर्ण कारण खुलाई नआएमा वा अङ्क संशोधन पनि भई नआएमा पुनरावलोकन समितिले यस विषयमा टिप्पणी गरी त्यस्ता सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको अभिलेख राख्न र निजहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

७. पुनरावलोकन समितिले पेश हुन आएको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरूमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले गरेको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्तभित्रै लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाई सक्नु पर्नेछ ।

८. एउटा अवधिभित्र एक भन्दा बढी सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षणमा रही काम गरेको निजामती कर्मचारीको हकमा यो फाराम भर्नु पर्दा सो अवधिको अन्तमा जो सुपरिवेक्षक हुन्छ उसैले पूरा अवधिको फाराम भर्नु पर्नेछ ।

९. ऐनको दफा २४क. को उपदफा (६क) बमोेजिमको समयावधि पछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्दा चालू आर्थिक वर्षभित्र दर्ता गरि सक्नु पर्नेछ । यसरी दर्ता गरिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन समितिले एक अङ्क
घटाउनेछ ।

१०. कुनै निजामती कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र बुझाउनु पर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमै भरी दर्ता गरेकोमा कार्यालयमा भवितव्य परी आगलागि वा अन्य त्यस्तै दैवी विपत्ति वा प्राकृतिक प्रकोप परी दर्ता गरी सकेको कार्य
सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट हुन गएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट हुुनुको कारण र प्रमाण सहित तालुक मन्त्रालयको सिफारिस सहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि लेखि पठाउनु पर्नेछ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि वहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताले प्रमाण समेत संलग्न गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनः भर्न लगाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । यसरी मूल्याङ्कन गरेका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कनकर्ताले पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गरी प्रमाण र स्वीकृति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत संलग्न गर्नु पर्दछ ।

११. निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा सुपरिवेक्षकले देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ः
(क) विदा स्वीकृत नगराई वा विदाको आवेदन नदिई लगातार तीस दिन भन्दा बढी अनुपस्थित भएको निजामती कर्मचारीलाई चार
मध्ये उपयुक्त एउटा पक्षमा (लागत, समय, परिमाण र गुण) मध्ये अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

(ख) नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाएको निजामती कर्मचारीलाई सो सजाय पाएको वर्षमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,
(ग) कुनै निजामती कर्मचारीले आपूmले लिएको पेश्की रकम काबु वाहिरको परिस्थिति परेको भनी कोष तथा लेखा नियन्त्रक
कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा आर्थिक प्रशासन तथा पेश्की फछ्र्यौट सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही छ महिनाभित्र फछ्र्यौट नगराएको भएमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

(घ) कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको पदमा रहेको निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्षको पहिलो
चौमासिक अवधिमा रकम निकासा र कार्यक्रम स्वीकृत भैसकेपछि पनि वर्षभरी पचास प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न वा नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको भएमा कामको समग्र परिमाण सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम
स्तरको अङ्क दिने,

(ङ) कार्यालय प्रमुख बाहेकका पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले गर्नु पर्ने कामको लक्ष्य प्रत्येक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिभित्र कर्मचारीको सामूहिक बैठकबाट निर्धारण गरिनेछ । त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्य त्यस्तो पचास प्रतिशत पूरा गर्न नसक्ने निजामती कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा खण्ड (घ) बमोजिम कामको समग्र परिमाण सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क
नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,तर खण्ड (घ) र (ङ) मा तोकिएको लक्ष्य सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको कारणले नभई अन्य कारणले पूरा हुन नसकेकोमा अङ्क घटाइने छैन ।

(च) कुनै निजामती कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको प्रमाण भएमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

(छ) नियम ७८ख.को उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभर्ने र म्यादभित्र वार्षिक
तथा अर्ध वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई कामको समग्र गुण र परिमाण सम्बन्धी दुई आधार
मध्ये एउटामा अत्युत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,

१२. क्रमसंख्या ११ बमोजिमको आधारमा अङ्क घटाउँदा एउटै निजामती कर्मचारीको एक भन्दा बढी आधारमा अङ्क घटाउनु पर्ने भएमा एक वर्षमा चारवटा मध्ये दुई भन्दा बढी आधारमा अङ्क घटाउनु पर्ने छैन ।

१३. क्रमसंख्या ११ बमोजिमका कारण विद्यमान हुँदाहुँदै सो बमोजिमको अङ्क नघटाएको देखिएमा त्यस्तो मूल्याङ्कनकर्ताको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा एक अङ्क घटाइनेछ ।

१४. क्रमसंख्या ११ बमोजिम अङ्क घटाउनु पर्ने भएमा पनि सोको स्पष्ट कारण सहितको कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
१५. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनकर्ताले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कार्य सम्पादन फाराममा अङ्क दिने प्रयोजनको लागि निर्दिष्ट गरिएको महलमा स्पष्ट रुपमा अङ्क नै लेखी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

 

अनुसूची – १६ भौगौलिक क्षेत्रको विवरण

अनुसूची – १६
(नियम ८० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
भौगौलिक क्षेत्रको विवरण

“क वर्ग”

१. मेची अञ्चलको ताप्लेजु·
२. कोशी अञ्चलको नुम सहित दक्षिण क्षेत्र बाहेक सम्पूर्ण संखुवासभा
३. सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बु
४. जनकपुर अञ्चल, दोलखा जिल्लाको लामोवगर र रोल्वालि· क्षेत्र
५. वागमती अञ्चल, धादि· जिल्लाको सेतीवास उत्तरको सिंहार क्षेत्र
६. गण्डकी अञ्चलको मना· र गोरखाको सैर्दिवास उत्तरको लार्के क्षेत्र
७. धवलागिरी अञ्चलको टुकुचे भन्दा दक्षिणी क्षेत्र बाहेकको मुस्ता· जिल्ला र उत्तरी बाग्लु·को ढोर पाटन क्षेत्र
८. राप्ती अञ्चलको रोल्पा र रुकुम
९. कर्णाली अञ्चलको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा
१०. भेरी अञ्चलको जाजरकोट
११. सेती अञ्चलको बझा· र बाजुरा
१२. महाकाली अञ्चलको दार्चुला“ख वर्ग”

१. मेची अञ्चलको पा“चथर
२. कोशी अञ्चलको भोजपुर, तेह्रथुम र संखुवासभाको नुम सहित दक्षिणी क्षेत्र
३. सगरमाथा अञ्चलको ओलखढुंगा र खोटाङ
४. जनकपुर अञ्चल, दोलखा जिल्लाको लामोवगर र रोल्वालिङ क्षेत्र बाहेक बा“की क्षेत्र, रामेछाप
५. वागमती अञ्चलको रसुवा जिल्लाको राम्चे भन्दा उत्तरको क्षेत्र
६. गण्डकी अञ्चलको लमजु·को खुदी उत्तरी क्षेत्र
७. लुम्विनी अञ्चलको अर्घाखा“ची र गुल्मी

८. धवलागिरी अञ्चलको म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ जिल्लाको टुकुचे भन्दा दक्षिणी क्षेत्र र उत्तरी बाग्लुङको ढोर पाटन क्षेत्र र म्याग्दी जिल्लाको निस्कोट पहाडबाट दक्षिण तर्फ बाग्लुङ जिल्लाको तारा गाउ“ विकास समितिमा पर्ने रातामाटा गाउ“ हु“दै गुल्मी जिल्ला उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाको पूर्वी भाग बाहेकको बाग्लुङ

९. राप्ती अञ्चलको सल्यान र प्यूठान
१०. सेती अञ्चलको डोटी र अछाम
११. महाकाली अञ्चलको डडेलधुरा र बैतडी
१२. भेरी अञ्चलको दैलेख“ग वर्ग”

१. मेची अञ्चलको इलाम
२. कोशी अञ्चलको धनकुटा
३. सगरमाथा अञ्चलको उदयपुर
४. जनकपुर अञ्चलको सिन्धुली
५. वागमती अञ्चलको सिन्धुपाल्चोक र सेतीवास उत्तरको सिंहार क्षेत्र बाहेक बा“की धादि· जिल्ला र रसुवा जिल्लाको राम्चे सहित दक्षिण क्षेत्र
६. गण्डकी अञ्चलको तनहु“, स्या·जा र सेर्दीवास उत्तरको लार्के क्षेत्र बाहेक बा“की गोरखा र लमजु· जिल्लाको खुदी उत्तरी क्षेत्र बाहेकको बा“की भाग
७. लुम्बिनी अञ्चलको पाल्पा
८. म्याग्दी जिल्लाको निरकोट पहाडबाट दक्षिण तर्फ बाग्लुङ जिल्लाको तारा गाउ“ विकास समितिमा पर्ने रातामाटा गाउ“ हु“दै गुल्मी जिल्लालाई छुने उत्तर, दक्षिण अक्षांश रेखादेखि पूर्व पर्ने वाग्लुङ जिल्लाको बा“की भाग

९. राप्ती अञ्चलको दाङ
१०. भेरी अञ्चलको बर्दिया र सुर्खेत
११. सेती अञ्चलको कैलाली
१२. महाकाली अञ्चलको कञ्चनपुर“घ वर्ग”
१. मेची अञ्चलको झापा
२. कोशी अञ्चलको मोरङ र सुनसरी
३. सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी र सिराहा
४. जनकपुर अञ्चलको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही
५. वागमती अञ्चलको नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक
६. नारायणी अञ्चलको बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन र मकवानपुर
७. गण्डकी अञ्चलको कास्की
८. लुम्बिनी अञ्चलको रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु
९. भेरी अञ्चलको बा“के
१०. बागमती अञ्चलको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर

……………….

अनुसूची – १७ विभागीय सजायको आदेशको निर्णयको नमूना

अनुसूची – १७
(नियम ११२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
विभागीय सजायको आदेशको निर्णयको नमूना

श्री ……………………………

कार्यालय/विभाग/मन्त्रालय/आयोग/सचिवालयका श्री ……………………. ले गरेको ।

सजायको आदेशको निर्णय फाराम

श्री…………………………

कार्यालय/विभाग/मन्त्रालय/आयोग/सचिवालयमा………………………………… पदमा कार्यरत श्री …………………….कर्मचारी सड्ढेत नं. ………) ले ………….. जाँचबुझ गर्दा/गराउँदा ………………………………………. देखिन आएकोले निज श्री ………………… सँग निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (१) बमोजिम …………………………………… दिनको म्याद दिई सफाई माग गरिएकोमा निजले पेश गरेको सफाईको व्यहोरा, सबुत …………………………………….. कारणबाट सन्तोषजनक देखिएन । तसर्थ ऐनको दफा…………….‘ को
………… बमोजिमको कसूरमा ऐनको दफा ५९ को खण्ड ………………..बमोजिमको सजाय निजलाई किन नगर्ने ? सो गर्नु नपर्ने कुनै सबुत प्रमाण वा कारण केही भए…………..भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी ऐनको दफा ६७ बमोजिमको स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले …………………….भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको देखियो । यस सम्बन्धमा संकलन भएका कागजात, बुझिएका सबुत प्रमाण र पेश भएको स्पष्टीकरण उपर समेत विचार गर्दा ……………. सबुत प्रमाणबाट निज श्री………….. ले ऐनको दफाको………… को उपदफा …………..
बमोजिमको कसूर गरेको देखिएकोले निज श्री …………………………..उपर ऐनको दफा ५९ को खण्ड ………..को सजाय प्रस्तावित गरी सो सजाय गर्नको निमित्त लोक सेवा आयोगको ………………….. कार्यालय ……………….. बाट परामर्श प्राप्त भए अनुरुप निज श्री …………………. लाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड ……………..बमोजिम ……………….सजाय दिने निर्णय आदेश गरिएको छ । यो आदेशमा चित्त नबुझेमा नियम ११४ को खण्ड (घ) को म्यादभित्र …………………….समक्ष पुनरावेदन दिन सकिनेछ ।

दस्तखत
मिति ः–

 

अनुसूची–१७क. निवृत्तभरण माग फाराम

अनुसूची–१७क.
(नियम १०१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

निवृत्तभरण माग फाराम

श्री महानिर्देशकज्यू,
निजामती कितावखाना ।

निजामती सेवाबाट मिति २० । । । देखि निम्न कारणबाट अवकाश प्राप्त गर्ने भएको / गरेकोले मेरो सेवा सम्बन्धी र आवश्यक विवरण देहायमा खुलाएको छु ।

अवकाश भएको कारण जनाउन यस्तो ( घ) चिन्ह दिने ।
(क) उमेरको हदबाट अवकाश ( )
(ख)
(ग)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१) बमोजिम बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सरकारी सेवा गरेकोले निवृत्तभरणको अधिकारपत्र तयार गरिदिन यो फाराम भरी पठाएको छु ।

१. नाम थर ः–
१क. कर्मचारी सड्ढेत नं. ः–
२. स्थायी ठेगाना (जिल्ला, गा.वि.स.÷न.पा.समेत) ः–
३. अवकाश प्राप्त गरेको मितिमा पूरा हुने उमेर ‘‘ वर्ष ‘‘ महिना ‘‘ दिन
४. अवकाश प्राप्त गरेको मितिको दर्जा ः–
५. अवकाश प्राप्त गर्दा बहाल रहेको कार्यालय ः–
६. शुरु भर्ना हु“दाको कार्यालय र भर्ना मिति ः–

७. शेष पछि पाउने हकदारको –
(क) नाम थरः–
(ख) ठेगाना (जिल्ला, गा.वि.स.÷न.पा.समेत) ः–
(ग) सम्बन्ध (नाता खुलाउने) ः–
निजामती किताबखानाले अधिकारपत्र तयार गरे पछि पठाउने ठेगाना ः–

सहीछाप
मितिः

 

 

अनुसूची–१७क१. निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

अनुसूची–१७क१.
(नियम ११६क.को उपनियम (३क३) सँग सम्बन्धित)
निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

१. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६क. बमोजिमको पुरस्कारको लागि कुनै निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–

(क) कुनै कार्यालय अन्तर्गतको निजामती कर्मचारीलाई सिफारिस गर्दा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आफ्नो तालुक मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्ने,

(ख) विभागले सो विभागका कर्मचारी तथा विभाग अन्तर्गतका कार्यालयको कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई सिफारिस गर्दा विभागको प्रमुखले निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आफ्नो तालुक मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्ने,

(ग) देहायको निजामती कर्मचारीलाई सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय /सचिवालय/आयोगको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र छुट्टै सूची तयार गर्नु पर्ने ः–
(१) सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगमा कार्यरत कर्मचारी,
(२) सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग अन्तर्गतको विभागको प्रमुख पदमा कार्यरत कर्मचारी,
(३) सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग अन्तर्गत रहेको तर कुनै पनि विभाग अन्तर्गत नरहेको कार्यालयको कार्यालय प्रमुख पदमा
कार्यरत कर्मचारी, र

(४) सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग तथा अन्तर्गतको निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारीले आफू पुरस्कारको लागि योग्य भएको दावी गरी सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगमा नियम ११६क. को उपनियम (३) बमोजिमको आधार पूरा गरेको प्रमाणित हुने कागजात सहित फागुन मसान्तभित्र निवेदन दिएमा निवेदन दिने त्यस्तो कर्मचारी ।

(घ) सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगले खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्राप्त सिफारिस तथा खण्ड (ग) बमोजिम तयार गरेको सूचीमा परेको निजामती

नवौ संशोधनद्वारा थप ।कर्मचारीमध्येबाट पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्नु अघि देहाय बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ः–

(१) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीबाट सिफारिस भई आएको तथा खण्ड (ग) बमोजिम तयार गरिएको
सूचीमा परेको कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया वा उजूरी दिने प्रयोजनको लागि कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिई त्यस्ता कर्मचारीको
नाम चैत्र मसान्तभित्र सो मन्त्रालय÷सचिवालय÷आयोगको वेभसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने,

(२) उपखण्ड (१) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै प्रतिक्रिया वा उजूरी प्राप्त भएमा त्यस्तो प्रतिक्रिया वा उजूरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित
मन्त्रालय/ सचिवालय / आयोगको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीले छानवीन गरी पुरस्कारको लागि उपयुक्त ठहरिएको निजामती
कर्मचारीको नाम उपखण्ड (३) बमोजिमको संख्यामा नबढ्ने गरी पुरस्कारको लागि जेठ पन्ध्र गतेभित्र समिति समक्ष सिफारिस गर्नु
पर्ने,

स्पष्टीकरण ः यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि “समिति” भन्नाले नियम ११६क. को उपनियम (२) बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ ।

(३) प्रत्येक मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगले आफू अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण निजमती कर्मचारीहरुमध्येबाट देहायको संख्याका कर्मचारी पुरस्कारको लागि सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ः–

(क) १०० सम्म कर्मचारी भएकोमा १ जना,
(ख) १०१ देखि ७०० सम्म कर्मचारी भएकोमा २ जना,
(ग) ७०१ देखि १५०० सम्म कर्मचारी भएकोमा ४ जना,
(घ) १५०१ देखि २४०० सम्म कर्मचारी भएकोमा ६ जना,
(ङ) २४०१ देखि ३४०० सम्म कर्मचारी भएकोमा ८ जना,
(च) ३४०१ भन्दा बढी कर्मचारी भएकोमा १० जना ।

(४) काठमाडौं उपत्यका बाहिर समेत कार्यालय रहेको मन्त्रालय/सचिवालय/ आयोगले पुरस्कारको लागि कर्मचारीको नाम
सिफारिस गर्दा काठमाडौं उपत्यका बाहिरको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट कम्तीमा पचास प्रतिशतको संख्यामा सिफारिस गर्नु पर्ने,

(५) पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा कुन पुरस्कारको लागि सिफारिस गरिएको हो स्पष्ट खुलाई पठाउनु पर्ने,(६) उपखण्ड (२) बमोजिम पुरस्कारको लागि समिति समक्ष सिफारिस गरिएको निजामती कर्मचारीको नाम सम्बन्धित मन्त्रालय/ सचिवालय/आयोगको वेभसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने ।

(ङ) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको नाम पुरस्कारको लागि सिफारिस गरी पठाउ“दा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले कुन पुरस्कारको लागि सिफारिस गरिएको हो सो कुरा स्पष्ट खुलाई जेठ पन्ध्र गतेभित्र समितिको सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(च) समितिले जेठ मसान्तभित्र नियम ११६क.को उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(छ) समितिले असार पा“च गतेभित्र सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस भएको तथा खण्ड (ङ) बमोजिम मुख्य सचिवले सिफारिस गरेको विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया तथा उजूरी गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिई त्यस्तो कर्मचारीको नाम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभसाइट र सूचना पाटी लगायतका अन्य
सञ्चार माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(ज) खण्ड (छ) बमोजिमको म्यादभित्र प्रतिक्रिया वा उजूरी प्राप्त भएमा त्यस्तो प्रतिक्रिया वा उजूरीको सम्बन्धमा आवश्यक छानविन समेत गरी समिति आफैंले निर्धारण गरेको उपयुक्त माध्यम अपनाई पुरस्कार पाउने निजामती कर्मचारीको नाम छनौट गर्नु पर्नेछ । (भm) खण्ड (च) र

(ज) बमोजिम पुरस्कारको लागि निजामती कर्मचारीको नाम छनौट गरिसके पछि समितिले त्यस्तो कर्मचारीको नाम नेपाल सरकार,
मन्त्रिपरिषद् समक्ष साउन मसान्तभित्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

२. समितिले पुरस्कारको लागि निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

३. समितिले पुरस्कारको लागि निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गरी पठाउने फाराम विकास गरी प्रत्येक मन्त्रालय÷सचिवालय÷आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

अनुसुची–१७ख निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसुची–१७ख
(नियम ११६क को उपनियम (३ख) सँग सम्बन्धित)
निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार
(क्रेष्ट)

श्री ––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––

तपाईले नेपाल सरकारको निजामती सेवाको …………………. पदमा रही …………………………………. कार्य गरे वापत नेपाल सरकारले तपाईलाई आर्थिक वर्ष …………………/ ……………. को ………………… सर्वोत्कृष्ट/उत्कृष्ट/निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

भविष्यमा पनि तपाईबाट नेपाल सरकारले विशिष्ट योगदानको आपेक्षा राखेको छ ।

………………………..                       ………………………..               ……………………

सचिव                                                मुख्य सचिव                   मन्त्री/राज्यमन्त्री

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय                      नेपाल सरकार                     सामान्य प्रशासन