Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४

निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति               २०३४।१२।१८
संशोधन

१. निकासी पैठारी (पहिलो संशोधन) नियमहरु २०४०।११।१५
२. निकासी पैठारी (दोस्रो संशोधन) नियमहरु २०५६।९।२६
३. निकासी पैठारी (तेस्रो संशोधन) नियमहरु २०६०।११।२५
४. निकासी पैठारी (चौथो संशोधन) नियमहरु २०७०।१।३०
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले “निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३” सम्झनु पर्छ ।
(ख) “तोकिएको माल वस्तु” भन्नाले इजाजतपत्र नलिई निकासी वा पैठारी गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन,
२०१३ अन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निकासी पैठारीमा नियन्त्रण गरेको माल वस्तु सम्झनु पर्छ ।
(ग) “इजाजपत्र” भनाले तोकिएको माल वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न नियम ४ बमोजिम जारी गरिने इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।

(घ)“महानिर्देशक” भन्नाले वाणिज्य विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “फर्म” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका फर्म सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको साझेदारी फर्म
समेत जनाउँछ ।

३. इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारी

(१) यी नियमहरु बमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारी महानिर्देशक हुनेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले आप्mनो अधिकार आफ्नो नियन्त्रण र निर्देशनमा आप्mनो मातहतको कर्मचारीद्वारा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

४. इजाजतपत्रको निमित्त दरखास्त दिंदाको कार्यविधि

(१) तोकिएको माल वस्तु निकासी पैठारी गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले
महानिर्देशक समक्ष निकासीको निमित्त भए अनुसूची–१ र पैठारीको निमित्त भए अनुसूची–२ बमोजिमको ढा“चामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र गरी गर्न मनासिव देखिएमा निकासीको निमित्त अनुसूची–३ र पैठारीको निमित्त अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा इजाजपत्र जारी गर्ने अधिकारीले इजाजतपत्र जारी गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास किसिमको इजाजतपत्र जारी गर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकारले कुनै सम्झौता गरेको रहेछ भने सोही बमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्नु पर्नेछ ।

५. स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गरिने

तोकिएको माल वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्नको लागि इजाजतपत्र जारी गर्दा नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरेको नीतिको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

६. इजाजतपत्र जारी हुने प्रयोजन

तोकिएको माल वस्तुको निमित्त जारी हुने इजाजतपत्रहरु देहाय बमोजिम छुट्टा छुट्टै प्रयोजनको लागि हुनेछन्ः–
(क) निकासी इजाजतपत्रः–
(१) व्यापारिक तात्पर्यको लागि औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्म कम्पनी वा संस्थानको नाममा जारी हुनेछ ।
(२) निजी प्रयोगको निमित्त जारी हुने ।
(३) नमूना, उपहार वा प्रचार प्रसारको उद्देश्यको निमित्त जारी हुने ।
(४) फिर्ता वा मर्मत गर्न लगिने माल वस्तुको निमित्त जारी हुने ।
(५) सरकारी कार्यालयको निमित्त जारी हुने ।
(ख) पैठारी इजाजतपत्रः–
(१) सरकारी कार्यालय, सरकारी स्वामित्व भएका संस्थान तथा समिति र सो अन्तर्गतका आयोजनाको नाममा जारी हुने ।
(२) सरकारी कार्यालय, सरकारी स्वामित्व भएका संस्थान तथा समिति अन्तर्गतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नको निमित्त भएको ठेक्का पट्टा वा
करारनामाको तात्पर्यको निमित्त जारी हुने ।
(३) व्यापारिक तात्पर्यको लागि व्यापारिक फर्म, कम्पनी, संस्थानको नाममा जारी हुने ।
(४) नाफाको उद्देश्य नभई परोपकारी, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा अन्य यस्तै कल्याणकारी कार्यको लागि कुनै संस्था वा प्रतिष्ठानहरुको
नाममा जारी हुने ।
(५) निजी प्रयोगको निमित्त जारी हुने ।
(६) उद्योग, पर्यटन उद्योग, ट्राभल एजेन्सी वा यस्तै व्यवसाय सम्बन्धी फर्म वा कम्पनीको प्रयोगको निमित्त जारी हुने ।
(७) नमूना उपहार वा प्रचार प्रसारको उद्देश्यको निमित्त जारी हुने ।

 

७. व्यापारिक प्रयोजनको लागि जारी गरिने इजाजतपत्र

व्यापरिक प्रयोजनको लागि जारी गरिने निकासी वा पैठारीको इजाजतपत्र प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता वा स्थापना भएको कम्पनी, फर्म वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको संगठित संस्थालाई मात्र जारी गरिने छ ।

८. दरखास्त र इजाजतपत्रको दस्तूर

(१) निकासी वा पैठारी इजाजतपत्रको निमित्त दरखास्त दिंदा  एकसय रुपैया दरखास्त दस्तूर लाग्ने छ ।
(२) पैठारी इजाजतपत्रको निमित्त दरखास्त दिने व्यक्तिले जे जति मूल्य खुलाई इजाजतपत्रको लागि दरखास्त गरेको हो त्यस्तो मूल्य वापत देहाय बमोजिमको दरले हुने इजाजत दस्तूर दरखास्त साथ बुझाउनु पर्नेछः– इजाजतपत्रमा उल्लेख गर्न चाहेको मूल्य दस्तूर
(१) रु. ५०००।– सम्मको निमित्त– रु.२०।–
(२) रु. ५,०००।– भन्दा बढी रु.१०,०००।– सम्मको निमित्त– रु.६०।–
(३) रु.१०,०००।– भन्दा वढी रु.२५,०००।– सम्मको निमित्त– रु.१५०।–
(४) रु.२५,०००।– भन्दा वढी.५०,०००।– सम्मको निमित्त– रु.३००।–
(५) रु.५०,०००।–भन्दा बढी रु.१,००,०००।–सम्मको निमित्त– रु.६००।–
(६) रु.१,००,०००।– भन्दा वढी
जतिसुकै मूल्यको निमित्त खण्ड (५) को निमित्त तोकिएको दस्तूरमा प्रत्येक रु.१०,०००।– वा त्यस्को अंशको निमित्त रु.६०।– का दरले हुने जति रकम ।
(३) निकासी इजाजतपत्र जारी गर्न इजाजत दस्तूर लाग्ने छैन ।

(४) उप–नियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मालवस्तुको पैठारी इजाजतपत्र वापत लाग्ने इजाजत दस्तूर सोही सूचना तोकिए बमोजिम हुनेछ
(५) कुनै दरखास्तवालाले इजाजतपत्र नपाउने भएमा दरखास्त दस्तूर बाहेक निजले बुझाएको इजाजत दस्तूर फिर्ता पाउनेछ ।
(६) इजाजतपत्र हराएमा वा नासिएमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो कुरा उल्लेख गरी इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्छ र व्यहोरा
मनासिव देखिएमा इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले त्यसरी हराएको वा नासिएको इजाजतपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि दिन सक्नेछ । त्यसरी इजाजतपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि दिंदा नयाँँ इजाजतपत्र सरह दस्तूर लाग्नेछ ।

(७) यी नियमहरुमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय तथा भन्सार सुविधा प्राप्त व्यक्तिहरुको नाममा निकासी वा पैठारी इजाजतपत्र जारी गर्दा दरखास्त दस्तुर र इजाजत दस्तुर लाग्ने छैन ।

 

९. इजाजतपत्रको म्याद थप्ने वा अन्य व्यहोरा संशोधन गर्ने

(१) इजाजतपत्रको म्याद निकासी पैठारी गरिने माल वस्तुको किसिम हेरी साधारणतः छ महीना र विशेष अवस्थामा एक वर्षमा नबढाई इजाजतपत्रमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा कार्यालयले इजाजतपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको माल वस्तु
इजाजतपत्रको म्यादभित्र चलान गराई सक्नु पर्नेछ । तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो माल वस्तु चलाउन गराउन नसकेमा त्यसको कारण खुलाई थप म्यादको निमित्त दरखास्त दिएमा इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले कारण मनासिव देखेमा एक पटकमा बढीमा छ महीनासम्मको लागि म्याद थप गर्न सक्नेछ । इजाजतपत्रमा तोकिएको म्यादभित्र वा म्याद थप भएकोमा सो थप म्यादभित्र इजाजतपत्र बमोजिमको माल वस्तु चलान नभएका त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः बदर हुनेछ ।

 

(२) इजाजतपत्रको म्याद थप गर्ने बाहेक त्यस्तो इजाजतपत्रमा उल्लिखित अन्य कुनै व्यहोरा संशोधन गर्नु परेमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा कार्यालयले त्यसको कारण खोली इजाजपत्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनुपर्छ र व्यहोरा मनासिव देखिएमा इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले इजाजतपत्रमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम पैठारी इजाजतपत्रको म्याद थप गर्दा वा इजाजतपत्रमा उल्लेखित कुनै व्यहोरा संशोधन गर्दा लाग्ने दस्तुर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. इजाजतपत्र जारी गर्दा प्राथमिकता दिइने

(१) लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि देशगत वा वस्तुगत विविधता ल्याई निकासी गर्ने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले प्रशंसापत्र दिन सक्नेछ । त्यस्तो प्रशंसापत्र प्राप्त गर्नेलाई निकासी इजाजतपत्र जारी गर्दा प्राथमिकता दिइनेछ ।

(२) निकासीबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्राको तोकिएको अंश बापत तोकेको माल वस्तु पैठारी गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरेको नीतिको आधारमा प्राथमिकता दिई इजाजतपत्र जारी गरिनेछ ।

११. इजाजपत हस्तान्तरण हुन नसक्ने

कुनै व्यक्तिको नाउँमा कुनै खास प्रयोजनको निमित्त जारी गरिएको निकासी वा पैठारीको इजाजतपत्र अरु कसैलाई हस्तान्तरण
गर्न हुँदैन ।

१२. इजाजतपत्र बमोजिम निकासी पैठारी गर्नेको कर्तव्य

(१) व्यापारिक प्रयोजनको लागि इजाजतपत्र पाउनेले निकासी इजाजतपत्र बमोजिम तोकिएको माल वस्तु चलान गरेकोमा सो मितिले सात दिनभित्र अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा र पैठारी इजाजतपत्र बमोजिम तोकिएको माल वस्तु पैठारी गरेकोमा त्यस्को सात दिनभित्र असुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरी महानिर्देशक …….. र नेपाल सरकारले तोकेको अन्य अधिकारी वा कार्यालयसमक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिमको विवरण नपठाई पैठारी गरेको मालवस्तु बिक्री वितरण गर्न हुदैन ।

१३. इजाजतपत्र स्थगित वा बदर गर्ने अधिकार

(१) इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले देहायको अवस्थामा इजाजतपत्रलाई स्थगित वा बदर गर्न सक्नेछः–
(क) इजाजतपत्र जारी हुंदा कुनै व्यहोरा फरक परी इजाजतपत्र जारी हुन गएको छ भन्ने कुरा इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीलाई
लागेमा,
(ख) इजाजपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त पेश गरेको दरखास्तको कुनै कुरा झुट्ठा हो भन्ने इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले ठहराएमा,
(ग) नियम १४ बमोजिम इजाजतपत्र पाउनेबाट बञ्चित गरिएको व्यक्तिको नाउँमा इजाजतपत्र जारी भएको पाइएमा,
(घ) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐन वा यी नियमहरुमा लेखिएको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा वा इजाजतपत्रमा तोकिएको कुनै शर्त
विपरित काम गरेमा ।
(२) यी नियमहरुमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निकासी पैठारी व्यापारलाई बढी सुदृढ तुल्याउनु पर्ने विशेष अवस्था परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यी नियमहरु अन्तर्गत जारी भएको सबै वा कुनै इजाजतपत्र स्थगित गर्न वा बदर गर्न सक्नेछ ।

१४. इजाजतपत्र पाउनबाट बञ्चित गर्ने अधिकार

कुनै व्यक्तिले निम्नलिखित कुनै काम गरेको छ भन्ने इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले ठह¥याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई
बढीमा तीन वर्षको लागि इजाजतपत्र पाउनबाट बञ्चित गर्न सक्नेछः–

 

(क) इजाजतपत्र पाउनको लागि प्रमाण लाग्ने लिखतहरुमा कुनै अनधिकृत तवरबाट थपघट वा केरमेट गरेको,

(ख) इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारी वा निजको कार्यालयको कुनै कर्मचारीलाई रिश्वत दिएको,
(ग) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी तोकिएको माल वस्तु निकासी वा पैठारी गरेको,

(घ) इजाजतपत्र लिनको निमित्त महानिर्देशकको कार्यालयमा दरखास्त दिंदा कुनै भुट्ठा लिखत पेश गरेको,

(ङ) इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीलाई झुक्याई एउटै व्यक्तिले विभिन्न नाउँबाट दरखास्त दिएको,

(च) यी नियमहरु उल्लंघन गरे बापत ऐन बमोजिम सजाय पाएको,

(छ) चोरी निकासी वा पैठारी, कालोबजार वा विदेशी विनियम सम्बन्धी कुनै कसूर गरे बापत प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाएको,

(ज) नेपाल ……. को लागि पैठारी गरेको माल वस्तु अन्य मुलुकमा लगेको वा बेच–बिखन गरेको,

(झ) तोकिएको माल वस्तु निकासी पैठारी गर्दा बीजकमा वास्तविक मोल घटाई वा वढाई देखाएको ।

१५. इजाजतपत्रमा उल्लिखित माल वस्तुको वास्तविक मूल्य

इजाजतपत्रमा उल्लिखित माल वस्तुको वास्तविक मूल्य भन्सार सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ र इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको भन्सारको प्रयोजनको लागि माल वस्तुको परिमाण वा मूल्य भन्ने महलमा तोकिएको परिमाण वा मूल्य वा दुवैमा नवढाई सो भन्सार कार्यालयले माल वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न दिनेछ ।

१६. उजूरी

(१) यी नियमहरु अन्तर्गत इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले गरेको कुनै निर्णय वा आदेशमा चित्र नबुभ्mने व्यक्तिले सो निर्णय वा आदेशको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उजूर गर्न सक्नेछ । उजूरीपत्रमा उजूरवालाले आप्नाे नाम र ठेगाना, उजूरीको विषय, आप्mनो माग र उजूरीको आधार स्पष्ट तवरले उल्लेख गरेको हुनुपर्छ र प्रमाणको निमित्त सम्बन्धित सबै लिखतहरुको प्रतिलिपि पनि उजूरीपत्रसाथ पेश गर्नुपर्छ ।

(२) उप–नियम (१) बमोजिमको उजूरीको प्रतिलिपि इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारी कहाँ पनि पठाउनुपर्छ ।

१८. खारेजी र बचाउ

(१) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) नियमहरु, २०२० खारेज गरिएको छ ।
(२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) नियमहरु, २०२० अन्तर्गत जारी भएका इजाजतपत्रहरु यसै नियमहरु अन्तर्गत जारी भएको मानिनेछ ।

(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः “श्री ५को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
(२) तेस्रो संशोधनद्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुफः–
(क) “निकासी पैठारी नियन्त्रक” र “निर्देशक तथा नियन्त्रक” को सट्टा “महानिर्देशक” ।
(ख) “उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय” र “उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय” को सट्टा “उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय” ।
(ग)  “Ministry of Industries and Commerce” को सट्टाः “Ministry of Industry, Commerce andSupplies” .

(घ) “Director-cum-controller” को सट्टा “Director General” .

अनुसूची – १ फाराम – क (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

व्यापारिक प्रयोजनको निमित्त निकासी गर्न भर्नुपर्ने दरखास्त फाराम
श्री महानिर्देशकज्यू,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,
वाणिज्य विभाग ।

१ निकासीकर्ताको नाम र ठेगानाः–                                                                                            मितिः–

२. फर्म वा कम्पनीको धनीको नाम र ठेगानाः–

३. निकासी गर्न चाहेको वस्तुको विवरणः–
(क) किसिमः–
(ख) परिमाणः–
(ग) बिक्री मूल्यः–

४. निर्यात गरिने मुलुकको नामः–

५. निकासी गरिने भन्सारको नामः–

६. विदेशी क्रेताहरुको ठेक्का वा खरीद आदेशपत्र भैसकेको भए ती मध्ये एकको प्रतिलिपि र सो नभए अन्य व्यहोराः–

७. विदेशी खरीददारहरुको नाम र ठेगानाः–

८. दरखास्तवालाको फर्म वा कम्पनीको रजिष्टेशन नं ……मिति……स्थान

९ं अन्तिम पटक भएको नवीकरण मितिः–

१० निकासी गर्ने अवधिः–

११ यस अघि इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भए सोको विवरणः–

१२. दरखास्तवालाले दस्तखत गर्न पाउने गरी निजलाई फर्म वा कम्पनीले लेखिएको
अधिकारपत्रको संख्या ………
मिति ……………

१३ अन्य आवश्यक विवरणः–
म/हामी कबुलियत गर्दछु/गर्दछौं कि माथि उल्लिखित कुराहरु आफूले जानेसम्मसा“चो र ठीक छन् । यसमा दिइएको विवरण झुट्ठा अथवा बेठीक ठहरेमा मेरो/हाम्रो
नाउ“मा जारी गरिएको इजाजतपत्र बदर गरिएमा मलाई/हामीलाई मन्जूर छ । उपरोक्त कबुलियतको समर्थनको निमित्त इजाजतपत्र दिने अधिकारीले मागेको कागजपत्रहरु दिन म/हामी तयार छु/ छौं ।
यो इजाजतपत्रबाट निकासी भएको माल वस्तुको भुक्तानी बैंक मार्फत हुनेछ । मैले/ यस कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बा“की छैन ।
मिति–                                                                                                        दरखास्तवालाको सहिछाप
कार्यालयको प्रयोगको लागि मात्र
यस दरखास्त बमोजिमको इजाजतपत्र जारी गर्न नियमानुसार मुनासिब छ ।
पेश गर्ने कर्मचारीको दस्तखत इजाजत जारी गर्न आदेश दिने अधिकृतको
दस्तखत
––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––
यस दरखास्त बमोजिमको इजाजतपत्र जारी गर्न नियमानुसार नमिल्ने कारणहरु ः–
पेश गर्ने कर्मचारीको दस्तखत आदेश दिने अधिकृतको दस्तखत

अनुसूची–१ फाराम– ख (नियम ४ को उप–नियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

नेपालबाट व्यक्तिगत प्रयोजनको निमित्त निकासी गर्न भर्नुपर्ने दरखास्त फाराम

मितिः–

श्री महानिर्देशकज्यू
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,
वाणिज्य विभाग ।

देहायको विवरणको माल वस्तु निकासी गर्न आवश्यक परेकोले निम्नलिखित व्यहोरा खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. निकासी गर्ने व्यक्तिको नामः–

ठेगानाः–  स्थायीः–

अस्थायीः–

२. निकासी गरिने वस्तुको विवरणः–

(क) नामः–

(ख) किसिमः–

(ग) संख्याः–

(घ) मूल्यः–

(ङ) प्रयोजनः–

३. नेपालबाट निर्यात हुने संभावित मितिः–

४. यस अघि निकासी इजाजतपत्र प्राप्त गरेकोमाः–
(१) निकासी इजाजतपत्र नंः–
(२) वस्तुः–

५. अन्य विवरणः–

६. उपर्युक्त विवरण साँचो हो र उपर्युक्त वस्तु निजी प्रयोगको लागि हो सो फरक परेमा कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
दरखास्तवालाको सहिछाप

अनुसूची – २ फाराम – क (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

नेपाल सरकारको कार्यालय, संस्थान, समिति तथा
आयोजनाले पैठारी गर्न भर्नु पर्ने
दरखास्त फाराम

श्री महानिर्देशकज्यूृ,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग ।

१ कार्यालय, संस्थान, समिति वा आयोजनाको नामः–
ठेगानाः–

२. पैठारी गरिने वस्तु विवरणः–
(क) किसिमः–
(ख) परिमाणः–
(ग) मूल्यः–

३. पैठारी गरिने वस्तु प्रयोग गरिने क्षेत्रः–

४. पैठारी गरिने वस्तुको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको स्रोतः–

क) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय भए सोको पत्रको पत्र संख्या …..                 मिति …..

(ख) सहायता अन्तर्गत (सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि संलग्न हुनु पर्नेः–

(१ सहायताको कुल रकमः–

(२) सम्झौता अवधिः–

(३) सम्झौता अन्तर्गत अन्य इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेको भए इजाजतपत्र

नं. …………

(४) मूल्य ………………………………………………..

(ग) ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत (सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न हुनु पर्ने) ः–

(१) ऋणको कुल रकमः–

(२) सम्झौता अवधिः–

(३) सम्झौता अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेको भए इजाजतपत्र पत्र नं.
(४) मूल्यः–…………………………………………….
(घ) अन्य विवरणः–

५. पैठारी गरिने माल बनाउने मुलुकः–

६. पैठारी गरिने माल चलाउने गर्ने मुलुकः–

७. चलान हुने सम्भावित मितिः–

८. पैठारी हुने भन्सारको नामः–

९. पैठारी हुने माल सम्बन्धित भन्सारमा आई पुग्ने सम्भावित मितिः–

मितिः–                                                                                    दरखास्तमा सही गर्ने व्यक्तिको

नाम र दर्जाः

अनुसूची – २ फाराम – ख (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारी गर्न भर्नु पर्ने
दरखास्त फाराम
मितिः–

श्री महानिर्देशकज्यूृ,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,
वाणिज्य विभाग ।

१ दरखास्तवालाको पूरा विवरणः–
(क) दरखास्तवालाको नामः–
(ख) पूरा ठेगानाः–
(ग) दर्ता भएको कार्यालयको पूरा ठेगानाः–
(घ) दर्ता नम्बर ……………… मिति ………………
(ङ) अन्तिम पटक नवीकरण भएको मिति ………… स्थान……………..
(च) सञ्चालक, हिस्सेदार वा धनीको नामः–……………………………..

२. पैठारी गर्न चाहेको माल वस्तुको विवरणः–
(क) किसिमः–
(ख) परिमाणः–
(ग) मूल्यः–

३. विदेशी बिक्रेतास“ग सम्झौता भएको भए सोको प्रतिलिपि सो नभए अन्य विवरणः–

४. पैठारी गरिने माल बनाउने देशः–

५. पैठारी गरिने माल चलान गर्ने देशको नामः–

६. पैठारी हुने माल चलान हुने मितिः–

७. पैठारी हुने भन्सारको नामः–

८. पैठारी हुने भन्सारमा आइपुग्ने सम्भावित मितिः–

९. पैठारी व्यवस्थालाई चाहिने विदेशी मुद्राको स्रोत ……………….. प.सं………. मिति……………..

१०. पैठारी गर्न चाहेको वस्तुको लागि कुनै कार्यालयको सिफारिस भए सोको प.संं …… मिति ………… र कार्यालयको नामः– ………………………

११. अन्यः–
म/हामी कबुलियत गर्दछु/गर्दछौं कि माथि उल्लिखित कुराहरु आफूले जानेसम्म साँचो र ठीक छन् । यसमा दिइएको विवरण झुट्ठा ठहरेमा म/हामीलाई दिइएको इजाजतपत्र बदर गरिएमा मलाई/हामीलाई मन्जूर छ । उपरोक्त कबुलियतका समर्थनको निमित्त इजाजतपत्र दिने अधिकारीले मागेको सम्बन्धित कागजपत्रहरु दिन म/हामी तैयारी छु/ छौं । मैले/हामीले यस कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बा“की छैन ।
मितिः –                                                                                    दरखास्तवालाको सहिछाप र दर्जा

अनुसूची – २ फाराम – ग (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

औद्योगिक प्रयोजनका लागि पैठारी गर्न भर्नु पर्ने
दरखास्त फाराम

श्री महानिर्देशकज्यू,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग ।

१. उद्योगको विवरणः–
(क) उद्योगको नामः–
(ख) पूरा ठेगानाः–
(ग) दर्ता भएको कार्यालयकोः–
(घ) दर्ता नं. …………………
(ङ) सञ्चालक, हिस्सेदार वा धनीको नामः–…………………..
(च) अन्तिम पटक नवीकरण भएको मितिः–….. स्थानः–………

२. पैठारी गर्न चाहेको माल वस्तुको विवरणः–
(क) माल वस्तुको नामः–
(ख) किसिमः–
(ग) परिमाणः–
(घ) मूल्यः–…..

३. पैठारी गरिने वस्तुको प्रयोजनः–
(क) कच्चा पदार्थः–
(ख) पूजीगत सामानः–
(ग) अन्यः–

४. पैठारी गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको स्रोतः–
(क) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त पत्र संख्या…………
मितिः–……………………..
(ख) अन्यः–…………………..

५. पैठारी गरिने वस्तुको लागि सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसपत्र भए सोको पत्र
संख्या ……………….. र मितिः– …………………….

६. पैठारी गरिने माल बनाउने देशः–

७. पैठारी गरिने माल चलान हुने देशः–

८. पैठारी गरिने माल चलान हुने मितिः–

९. पैठारी हुने भन्सारको नामः–

१०. पैठारी हुने भन्सारमा आइपुग्ने सम्भावित मितिः–

११. अन्यः–
म/हामी कबुलियत गर्दछु/गर्दछौं कि माथि उल्लिखित कुराहरु आफूले जानेसम्म साँचो र ठीक छन् । यसमा दिइएको विवरण भ्mट्ठा ठहरेमा म हामीलाई दिएको इजाजतपत्र बदर गरिएमा मलाई/हामीलाई मन्जूर छ । उपरोक्त कबुलियतको समर्थनको निमित्त इजाजतपत्र दिने अधिकारीले मागेको सम्बन्धित कागजपत्रहरु दिन म/हामी तैयारी छु/छौं र उपरोक्त मालवस्तु मैले/हामीले आफ्नो उद्योगको लागि प्रयोग गर्ने छु/छौं । मैले/हामीले यस कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बा“की छैन ।
मितिः  –                                                                                                                दरखास्तवालाको सहिछाप र दर्जा

अनुसूची – २ फाराम – घ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

व्यक्तिगत उपभोगका वस्तु पैठारी गर्न भर्नु पर्ने
दरखास्त फाराम
श्री महानिर्देशकज्यूृ,
वाणिज्य विभाग, काठमाण्डौ ।
महोदय,
देहायको विवरणको मालसामान पैठारी गर्न पैठारी इजाजतपत्रको आवश्यक परेकोले मेरो व्यहोरा तल खुलाई निवेदन गरेको छु । कृपया इजाजतपत्र दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
१. पैठारी गरिने व्यक्तिको नामः–
ठेगानाः–
२. पैठारी गरिने वस्तुको विवरणः–
(क) नामः–
(ख) किसिमः–
(ग) संख्या वा परिमाणः–
३. वस्तुको मूल्यः–
(सि.आई.एफ., सी.एण्ड आई., एफ. ओ. बि., के हो सो खोल्नुपर्छ)
४. (क) नेपालमा पैठारी हुने सम्भावित मितिः–
(ख) पैठारी हुने भन्सारको नामः–
५. (क) पैठारी गरिने वस्तु बनाउने मुलुकः–
(ख) वस्तु चलान गर्ने मुलुकः–
(ग) चलान हुने सम्भावित मितिः–
६. विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विवरणः–
(क) विदेशी मुद्रा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित पत्र संख्या …… मिति …………. को पत्र संलग्न गरिएको छ ।
…………….. को लागि रु. ………………. बराबरको विदेशी मुद्रा पाएको छु ।
(ख) विदेशी मुद्राको आर्जन तलव वा भत्ताबाट भएकोमाः–
(१) भत्ता पाउने व्यक्तिको नामः–
(२) विदेशी मुलुकमा गएको प्रयोजनः–
(३) प्रस्तुत प्रस·मा गएको विदेशी मुलुकको नामः–
(४) गएको मितिः–
(५) नेपाल फर्केको मितिः–
(६) विदेश बसेको जम्मा अवधिः–
(७) दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक प्राप्त हुने भत्ता दरः–
(८) जम्मा आर्जन भएको विदेशी मुद्राः–
(९) जम्मा बचत हुन आएको विदेशी मुद्राः–
(१०) राहदानी नम्बरः–
(११) यस दफा ६ को खण्ड (ख) को व्यहोरा प्रमाणित गरिएको …………… कार्यालयको प.सं. ……….. मितिः………… को पत्र
संलग्न छ ।

अनुसूची – ३ फाराम – क (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

S.No.                                                                                                                                                  TELE Address
‘JINSI’ NEPAL
Government of Nepal
Ministry of Industy, Commerce and Supplies
Department of Commerce.
Kathmandu, Nepal.
Export License No. CDB/………………………………
…………………………………………………….……………………
…… NEPAL, is / are hereby authorized to export from Nepal the goods of
which particulars are given below:-
1. Country to which Exported ………………………..…………..…
2. Country of origin…………………………………..…….………….
3. Description of goods……………………………………………….
4. Quantity……………………………………………………………
5. Approximate value……………………..(Nepali rupees in figures)
Rs…………………………(in words)……………..……………..
6. Period of shipment……………………
7. Limiting factor for purposes of clearance through custom 
Quantity
Value
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Director General
Government of Nepal
———————————————————————————————
C.C
1. The Collector of Customs, Customs House, Calcutta…………………
2. Nepalese Consulate General, Calcutta………………………………….
3. Nepal Rastra Bank, Baluwatar, Kathmandu……………………………
4. Border Customs Post…………..………

अनुसूची – ३ फाराम – ख (नियम ४ (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाािणज्य विभाग,
काठमाण्डौं,
नेपाल ।
निकासी इजाजत नं ……………………
मिति………………………..
श्री…………………………………………………..लाई निम्न लिखित माल वस्तु निकासी गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
(१) माल निकासी गरिने मुलुकको नामः–
(२) उत्पत्ति स्थानः–
(३) मालको विवरणः–
(४) परिमाणः–
(५) अन्दाजी मूल्य ………….. रु. (अंक) ……..अक्षरुपी रु ………………
(६) माल निकासी गर्ने समयः–
(७) भन्सारको प्रयोजनको लागि माल वस्तुको परिमाण वा मूल्यमाः–
(८) निकासी गर्ने इलाकाः–
महानिर्देशक

बोधार्थः
(१) श्री नेपाल राष्ट्र बैैक, केन्द्रीय कार्यालय,
बालुवाटार, काठामाडौं नेपाल ।
(२) ……………….
(३) श्री ………………… भन्सार कार्यालय ।

अनुसूची –४ फाराम–क (नियम ४ को उप–नियम (२) सँग सम्बन्धित)

 

S.No.                                                                                                                              TELE, Address
‘JINSI’ NEPAL
Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Suplies
Department of Commerce
Kathmandu, Nepal.
Import Licence No. CDB/
Foreign Exchange Clearance Given by GoN
……………………………………………………………………………
……… NEPAL, is/ are hereby authorized to import into Nepal the goods of
which particulars are given below:-
1. Country from which consigned……………………….
2. Country of origin…………………………………….
3. Description of goods…………………………………
4. Quantity…………………………………………………
5. Approximate value……….. (in figures) ……… No……………(in
words)………………..
6. Period of shipment…………………………………..
7. Limiting factor for purposes of clearance through customs Quantity
Value
8. Approximate time of arrival at ……………………………………….. Nepal

                                                                                                                                 …………………………………
Director-Geneal
Government of Nepal
C C.
1. The Collector of Customs, Customs House, Calcutta……..
2. Nepalese Consulate General Calcutta……………
3. Nepal Rastra Bank, Baluwatar, Kathmandu
4. Border Customs Post………………………….

अनुसूची – ४ फाराम – ख (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाािणज्य विभाग,
काठमाण्डौं ।
पैठारी लाइसेन्स नं………………. मिति ……………. विदेशी मुद्राको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समर्थन भएको
श्री ………………………………………. लाई निम्नलिखित पदार्थको पैठारी गर्न अधिकार दिइएको छ ।
(१) माल पैठारी गरिने मुलुकको नामः–…………………………..
(२) उत्पत्ति स्थानः–………………………….
(३) मालको विवरणः–…………………………
(४) परिमाणः–…………………………
(५) अन्दाजी मूल्य रु. मा (अंक) …………..
(६) अक्षेरुपी रु ………………
(७) भन्सारको प्रयोजनको लागि माल वस्तुको परिमाण वा मूल्यमाः– ……..
(८) माल चलान हुने समयः–……………
(९) माल आइपुग्ने अन्दाजी समयः–……………………
मितिः…………………
महानिर्देशक
बोधार्थः
(१) …………………..
(२) श्री ………………………. भन्सार कार्यालय ।
(३) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, वालुवाटार, काठमाण्डौ ।

अनुसुची – ५ (नियम १२ को उप–नियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

कार्यालयको प्रयोगको लागि मात्र  (प्रोप्राइटर वा मेनेजर) उपरोक्त विवरण ठीक छ । ठीक छैन ।   निम्न बमोजिम कैफियत देखिएको छ

अनुसूची – ६ (नियम १२ को उप–नियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

उपरोक्त विवरण ठिक दुरुस्त छ र सम्बन्धित कागजपत्र साथै पेश गरेको छु । झुट्ठा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सजाय सहने
बुझाउनेछु ।
(प्रोप्राइटर वा मेनेजर)
मिति
कार्यालयको प्रयोजनको लागि मात्र
उपरोक्त विवरण ठीक छ। ठीक छैन । देखिएका कैफियत निम्न बमोजिम उल्लेखत गरिएकोछ ।