Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नाटयसाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७

नाट्‌यशाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                          -२०१८।२।३०

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

 

२. परिभाषा

विषय वा प्रस‌ंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,–

(क) “नाट्‌यशाला” भन्नाले सिंहदरवार नाचघर र त्यहा रहेका मालसामानसमेत जनाउछ ।
(ख) “तोकेको अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारबाट यस कामको निमित्त तोकिदिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

३. इजाजतपत्र लिनु पर्ने

नाट्‌यशालामा नाटकको प्रदर्शन गर्न गराउन चाहने व्यक्तिले देहायको कुरा समेत स्पष्ट खुलाइ तोकेको अधिकारीको समक्ष नाटकको प्रदर्शन गर्नुभन्दा सात दिन अगावै रीतपूर्वकको दरखास्त दिनु पर्छ :–

(क) सास्कृतिक उत्थानको निमित्त टिकट लगाई वा नलगाई देखाइने, वा
(ख) सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक कार्यको निमित्त कोष जम्मा गर्नलाई देखाइने वा,
(ग) व्यवसाय वा मनोरञ्जनको निमित्त टिकट लगाएर देखाइने, र
(घ) नाटक प्रदर्शन गर्ने अवधि र समय ।

५. बहाल लिइने

(१) नियम ४ बमोजिम इजाजतपत्र लिने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीलाई दैनिक ने.रु. ५०।– का दरले बहाल बुझाउनु पर्छ ।
तर–
(क) सास्कृतिक उत्थानको निमित्त टिकट नलगाई वा सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक कार्यको निमित्त कोषमा जम्मा गर्नलाई देखाइने नाटकको निमित्त बहाल लाग्ने छैन ।
(ख) सास्कृतिक उत्थानको निमित्त टिकट लगाई देखाइने नाटकको निमित्त दैनिक ने.रु. २५।– का दरले मात्र बहाल लाग्नेछ ।
(ग) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने बहाल वापतको रुपैयाकाे ५० प्रतिशत इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु अगावै र बाकी रहेको रुपैया नाटक प्रदर्शनको अवधि समाप्त भएको सात दिन भित्र बुझाउनु पर्छ ।

 

६. इजाजतपत्रको समाप्ति :

(१) यी नियमहरूमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा कुनै इजाजतपत्रको अवधि र समय हेरफेर गर्न वा कुनै इजाजतपत्रलाई स्थगित गर्न वा रद्द गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रद्द गरिएको इजाजतपत्रको अवधिको निमित्त कुनै किसिमको बहाल लाग्ने छैन ।

७. नाट्‌यशालाको सुरक्षा

नाट्‌यशालाको वा त्यसको कुनै माल हिनामिना वा नोक्सान भए गरेमा वा गराएमा सो कुराहरूको जवाफदेही नाटक प्रदर्शन गर्ने गराउने व्यक्तिको हुनेछ ।

९. तोकेका अधिकारीलाई विश्वास हुनुपर्ने :

सास्कृतिक उत्थानको निमित्त गरिने भनेको नाटक प्रदर्शन वास्तवमा सास्कृतिक उत्थानको निमित्त हो भन्ने विश्वास तोकेको अधिकारीलाई नभै यी नियमहरू बमोजिम बहालमा छूट पाउन सक्नेछैन ।