Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५०।२।१३

संशोधन
१. धितोपत्र कारोबार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५२ – २०५२।८।२५
२. धितोपत्र कारोबार (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५४-  २०५४।११।२५

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० सम्झनु पर्छ ।

(ख) “दलाल” भन्नाले नियम २९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको धितोपत्र कारोबार गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सम्झनु पर्छ ।

(ग) “बजार निर्माता” भन्नाले नियम २९ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको धितोपत्र कारोबार गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सम्झनु पर्छ ।

(घ) “धितोपत्र व्यापारी (डिलर)” भन्नाले नियम २९ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको धितोपत्र कारोबार गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सम्झनु पर्छ ।

(घ१) “निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक” भन्नाले नियम २९ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम धितोपत्र कारोबार गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “अण्डर राइटिङ्ग” भन्नाले सार्वजनिक वा परिपत्र विधिद्वारा जारी गरिएको धितोपत्र सबै बिक्री नभई बाँकी रहन आएकोमा त्यसरी धितोपत्र सबै वा केही अंश आफूले खरीद गर्ने जिम्मा लिने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(च) “भित्री खबर” भन्नाले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित नभएको धितोपत्र कारोबारको परिमाण वा मूल्यमा असर पर्ने सूचना, खबर विवरण वा तथ्याङ्क सम्झनु पर्छ ।

(छ) “संस्थापक शेयरवाला” भन्नाले कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनीको कम्तीमा एक शेयर लिन मञ्जुर गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

३.३. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ःऐनको दफा ५ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्यको अतिरिक्त धितोपत्र बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–

(क) धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) धितोपत्र कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीको कार्य सञ्चालन व्यवस्था तथा काम कारवाही सम्बन्धी कार्यको रेखदेख तथा सुपरीवेक्षण गर्ने ।

(ग) धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकिदिने ।
(घ) धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकिदिने ।
(ङ) धितोपत्र बजारको विनियमावली स्वीकृत गर्ने ।
(च) बोर्डको निमित्त आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने ।
(छ) धितोपत्र दर्ता वा सूचीकरण गराएका संगठित संस्थाहरूसँग आवश्यकता अनुसार सूचना, तथ्यांक वा विवरण प्राप्त गर्ने र लगानीकर्ताले हेर्न चाहेमा हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(ज) धितोपत्र बजारलाई स्वस्थ्य, प्रतिस्पर्धात्मक, नियमित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

४.४. भत्ता तथा सुधिवा ः

(१) बोर्डको बैठकमा भाग लिने प्रत्येक सदस्यले पाउने बैठक भत्ता नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) बोर्डको कामको सिलसिलामा कुनै सदस्य भ्रमणमा जानु पर्ने भएमा निजले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधाहरू पाउनेछ ।

५.५. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ः अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने ।
(ख) बोर्डद्वारा सम्पादन गर्नु पर्ने दैनिक प्रशासन आफ्नो निर्देशन तथा नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्ने, गर्न लगाउने ।
(ग) बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने ।
(घ) बोर्डको बैठक बोलाउन लगाउने र त्यसको अध्यक्षता गर्ने ।
(ङ) बोर्डको बैठकमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने ।
(च) बोर्डद्वारा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(छ) नेपाल सरकार र बोर्डद्वारा सुम्पिएका अन्य कामहरू गर्ने, गराउने ।
(ज) ऐन, यस नियमावली र बोर्डद्वारा गरिएका निर्णयका अधीनमा रही बोर्डको काम सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कामहरू गर्ने ।

६.६. अध्यक्षको सेवा, शर्त र सुविधा ः

(१) अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक र निजले पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) अध्यक्षको पदावधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले निजलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।
(३) अध्यक्षले बोर्डका कर्मचारीले पाए सरहको विदाको सुविधा पाउनेछ ।

७.७. बोर्डको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) बोर्डमा बोर्डद्वारा निर्धारित संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डमा रहने कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू ८विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८.८. नेपाल सरकारले बोर्डलाई अनुदान दिन सक्नेः े ःबोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक देखेको रकम अनुदान स्वरूप बोर्डलाई दिन सक्नेछ ।

९.९. बोर्डको कोष ः(१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान रकम ।

तर विदेशी संघ संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग वा अनुदान रकम प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(ख) धितोपत्र दर्ता दस्तुर वापत प्राप्त रकम ।
(ग) धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिंदा तथा नवीकरण वापत प्राप्त रकम ।
(घ) बोर्डको सम्पत्ति बिक्री वा श्रोत परिचालनबाट प्राप्त रकम ।

९(ङ) धितोपत्र बजारले प्राप्त गरेको कारोबार शुल्क मध्येबाट बोर्डमा जम्मा गरेको रकम ।
१०(ङ१) धितोपत्र व्यवसायीले दर्ता शुल्क वापत बुझाएको रकम ।

(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सबै रकमहरू नेपालको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली राखिनेछ ।
(३) बोर्डको तर्फबाट गर्नु वा व्यहोर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपनियम (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) बोर्डको खाता सञ्चालन बोर्डद्वारा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१०.१०. अक्षय कोषको व्यवस्था ः

(१) बोर्डले एउटा अक्षय कोषको स्थापना गर्नेछ र सो कोषमा प्रत्येक वर्ष बोर्डले तोकिदिए बमोजिमको रकम जम्मा गरिनेछ ।

(२) अक्षय कोषमा रहेको रकम बोर्डले मुद्दती खातामा राख्न वा नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
(३) अक्षय कोषमा रहेको रकम मध्येबाट आर्जित आय बाहेक सो कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न सकिने छैन ।

११.११. लेखा र लेखापरीक्षण ः

(१) बोर्डको हिसाब किताब र श्रेस्ता बोर्डद्वारा निर्धारित ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) बोर्डको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभाग वा महालेखा परीक्षकबाट नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद–३ धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवस्था

१२.१२. धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने ः

(१) धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न, गराउन चाहने संगठित संस्थाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी दिइने निवेदन साथ अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनसाथ देहायका विवरण तथा कागजातहरू समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ः–

(क) संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली वा विधान ।
(ख) कुनै ऐन अन्तर्गत गठन भएको संगठित संस्था भएमा सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमहरू ।
(ग) चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण ।
(घ) संस्थापक तथा सञ्चालकहरूको नाम, थर, ठेगाना तथा उनीहरूले लिने शेयर ।
(ङ) संस्थापकहरूको योग्यता तथा अनुभवको विवरण ।
(च) कार्यकारी प्रमुखको नाम, योग्यता र अनुभवको विवरण ।
(छ) धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने ठाउँ, कारोबारको क्षेत्र र सदस्यता सम्बन्धी कुराहरू ।
(ज) कम्तीमा तीन वर्षको प्रक्षेपित कारोबार आय व्यय विवरण र वासलात समेत समावेश गरिएको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ।

(झ) बोर्डले तोकिदिएको अन्य कुराहरू ।

१३.१३. धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिनेः े ः

(१) धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि नियम १२ बमोजिम कुनै संगठित संस्थाको निवेदन प्राप्त हुन आएमा बोर्डले उपनियम (२) का अधीनमा रही आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा धितोपत्र बजार
सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिनेछ ।

(२) धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिने संगठित संस्थाले देहायका शर्तहरू पूरा गरेको भएमा मात्र बोर्डले त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनेछ ः–

(क) शेयरवाला वा सदस्यहरूको दायित्व सीमित हुने गरी संस्थापित भएको ।
(ख) संगठित संस्थाको नियमावली वा विधानमा शेयरवाला वा सदस्यलाई मुनाफा नबाँडिने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको ।
(ग) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले तोकेको अरु संगठित संस्था बाहेक ११धितोपत्र व्यवसायी मात्र सदस्य वा
शेयरवाला हुन सक्ने प्रावधान भएको ।

(घ) संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख धितोपत्र कारोबार वा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त
भएको ।

(ङ) संगठित संस्थाको आर्थिक स्थिति मजबुत तथा सन्तोषजनक भएको ।
(च) संगठित संस्थाको नियमावली वा विधानमा देहायका कुराहरूको सम्बन्धमा उचित व्यवस्था भएको ः–

(१) सदस्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
(२) सदस्यताको लागि चाहिने योग्यता सम्बन्धमा ।
(३) सदस्यता प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने अनुशासन, कारवाही र सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धी प्रावधानहरूका सम्बन्धमा ।
(४) कारोबार गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्बन्धी
प्रावधानहरूका सम्बन्धमा ।
(५) सूचीकरण गरिएको धितोपत्रको खारेजी र सो सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि सम्बन्धी प्रावधानहरूका
सम्बन्धमा ।
(६) सदस्यता प्राप्त व्यक्तिहरूबाट गरिने कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी आवश्यक
प्रावधानहरूका सम्बन्धमा ।
(७) लगानीकर्ताहरूको जानकारीको निमित्त आवश्यक सूचनाहरू दिने वा प्रकाशित गर्ने प्रावधानका सम्बन्धमा ।
(८) धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी गलत वा भ्रामक सूचना दिने तथा जालसाज वा अवैध कारोबार गर्ने जस्ता कामहरू हुन नदिने सम्बन्धमा ।
(९) दलाल वा धितोपत्र व्यवसायीबाट भएका कामहरूको जाँच वा निरीक्षण सम्बन्धमा ।
(१०) दलाल वा धितोपत्र व्यवसायीबाट कारोबारको विवरण सूचनाहरू प्राप्त गर्ने तरिका र कार्यविधि सम्बन्धमा ।
(११) लगानीकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम दलाल वा धितोपत्र व्यवसायीले अन्य व्यवसायमा लगाउन नपाउने कुराका सम्बन्धमा ।

१४.१४. थप विवरण माग्न सक्नेः

(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संगठित संस्थाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि
दिएको निवेदन साथ संलग्न गरेको विवरण तथा कागजातहरूको जाँचबुझ गर्दा बोर्डले आवश्यक देखेमा अन्य थप विवरण तथा कागजात समेत माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले मागेको थप विवरण तथा कागजातहरू सम्बन्धित संगठित संस्थाले पेश नगरेसम्म त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइने छैन ।

१४क.धितोपत्र बजारले विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने ः

(१) नियम १३ बमोजिम धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्र कारोबार शुरु गर्ने धितोपत्र बजारले समय–समयमा देहायका विवरणहरू बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ः–

(क) धितोपत्र कारोबारको प्रबन्ध र सञ्चालन सम्बन्धमा साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णय सम्बन्धी विवरण,

(ख) धितोपत्र व्यवसायी तथा निजहरूको प्रतिनिधि सम्बन्धी विवरण,
(ग) धितोपत्र व्यवसायीबाट प्राप्त धरौटीको विवरण,
(घ) सूचीकरण भएका धितोपत्रहरूको विवरण ।

(२) धितोपत्र बजारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू समेत खुलाइएको हुनु पर्नेछ ः–

(क) एक आर्थिक वर्षभरिमा भएको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी विवरण,

(ख) धितोपत्र व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको भए त्यसको विवरण,
(ग) एक आर्थिक वर्षभरिमा सूचीकरण भएका वा सूचीकरण खारेज भएका धितोपत्रहरूको विवरण ।

१५.१५. अनुमतिपत्र दस्तुर ः(१) नियम १३ बमोजिम धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महीना भित्र अनुसूची –२ बमोजिमको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुर बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र वार्षिक अनुमति दस्तुर नबुझाउने धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।

१५क. धितोपत्र बजारले शाखा खोल्न सक्नेः  धितोपत्र बजारले धितोपत्र कारोबारमा सहभागिता बढाउन र कारोबार सञ्चालनमा व्यापकता ल्याउन बोर्डको पूर्व स्वीकृति लिई नेपालभित्र शाखा वा उपशाखाहरू खोल्न सक्नेछ ।

१६.१६. अनुमतिपत्र स्थगित वा खारेज गर्ने प्रक्रिया ः

(१) ऐनको दफा ७ङ बमोजिम बोर्डले कुनै धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र स्थगित वा खारेज गर्नु अगावै सम्बन्धित धितोपत्र बजारलाई निश्चित समयावधि तोकी आफ्नो काम कारवाहीमा सुधार गर्ने मुनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको समयभित्र पनि त्यस्तो धितोपत्र बजारले आफ्नो काम कारवाहीमा सुधार गर्न नसकेमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र बढीमा ६ महिना सम्मको लागि स्थगित गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र स्थगित रहेको समयभित्र नै त्यस्तो धितोपत्र बजारले पुरा गर्नु पर्ने शर्तहरू पुरा गरेमा बोर्डले अनुमतिपत्र स्थगित अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै पनि त्यस्तो अनुमतिपत्रको स्थगन फुकुवा गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र स्थगित रहेको समयभित्र पनि धितोपत्र बजारले पूरा गर्नु पर्ने शर्त पूरा नगरेमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ धितोपत्रको दर्ता र निष्काशन अनुमति

१७. धितोपत्र दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) कुनै संगठित संस्थाले ऐनको दफा ७च. को प्रयोजनको निमित्त धितोपत्र दर्ता गराउनको लागि अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी दिइने निवेदनसाथ धितोपत्र दर्ता गर्नको लागि लाग्ने अनुसूची –५ बमोजिमको दस्तुर समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ सम्बन्धित संगठित संस्थाले देहायका विवरण तथा कागजातहरू समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः–

(क) संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र विवरणपत्र ।

(ख) कुनै ऐन अन्तर्गत बनेको संगठित संस्था भएमा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमहरू र विवरणपत्र ।

(ग) चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण ।

(घ) निष्काशन भएको वा गरिने धितोपत्रको किसिम, संख्या र अङ्कित मूल्य रकम र अवधि तथा कुनै धितोपत्रको सम्बन्धमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको भए सो कुरा ।

(घ१) निष्काशन गरिने धितोपत्र डिबेञ्चर वा बण्ड भएमा त्यसरी डिबेञ्चर वा बण्ड जारी गर्नु परेको कारण, औचित्य र तत्सम्बन्धमा उक्त सङ्कठित संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय तथा त्यसरी डिबेञ्चर वा बण्ड जारी गरी उठ्ने रकमबाट गरिने मुख्य–मुख्य कामको विवरण ।

(घ२) निष्काशन गरिने धितोपत्र एकांक बचत कार्यक्रम र समूहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र भएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार र त्यस्ता कार्यक्रमको कानुनी अस्तित्व, द्रष्टडिडस वा करार सम्बन्धी कागजात, लक्षित समूह तथा त्यस्तो कार्यक्रमबाट उठाइने रकमको लगानी सम्बन्धी नीति, लगानी हुन सक्ने क्षेत्र, सीमा, आर्थिक मुनाफा वितरण प्रणाली, खर्च कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था, धितोपत्र खरीद बिक्री हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन र लगानी प्रबन्ध सेवा प्रदान गर्ने कार्यका लागि गरिने अन्य व्यवहारहरू सम्बन्धी विवरण ।

(ङ) धितोपत्रको निष्काशनका अन्य शर्त तथा सुविधाहरू ।

(च) धितोपत्र प्रिमियम र डिष्काउन्टमा जारी गरिने भएमा त्यसको कारण र औचित्य ।

(छ) पहिले निष्काशन गरिएको र अहिले निष्काशन गरिने धितोपत्रको मूल्यमा फरक पर्ने भएमा त्यसको कारण र औचित्य ।

(ज) पहिले धितोपत्र निष्काशन भइसकेको भए त्यस्तो धितोपत्रको किसिम, संख्या, रकम र गत तीन वर्षभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी विवरण ।

(झ) निष्काशन गर्न लागिएको धितोपत्रको निष्काशन र बिक्री प्रबन्ध र प्रत्याभूति सम्बन्धमा गरिएका वा गरिने व्यवस्था ।

(ञ) मुनाफा बाँड्ने वा बोनस सम्बन्धमा भएको व्यवस्था ।

(ट) धितोपत्र शेयर भएमा सञ्चालक समितिमा हुने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था ।

(ठ) लेखा परीक्षण भएको बिगत तीन वर्षको र आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित नाफा नोक्सान हिसाब र वासलात तथा लेखा परीक्षकको नाम र ठेगाना ।

(ड) नयाँ स्थापना भएको संगठित संस्था भएमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने विशेषज्ञको नाम, ठेगाना तथा आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित नाफा नोक्सान तथा वासलात ।

(ढ) संस्थापक शेयरवालाहरूको नाम, थर, तिनीहरूले लिने शेयर संख्या र रकम भुक्तानीको किसिम तथा संस्थापक शेयरवालाबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भए सो कुरा ।

(ढ१) दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व ग्रहण गरी संस्थापकको रूपमा रहेको संस्थापक शेयरवाला सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्ता सङ्गठित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, कारोबारको विवरण र अन्तिम वर्षको लेखापरीक्षण भएको आय–व्यय विवरण, वासलात र नयाँ सङ्गठित संस्था संस्थापना गर्ने सम्बन्धमा उक्त सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि ।

(ण) सञ्चालक, प्रबन्धक तथा मुख्य अधिकृतहरूको नाम, थर तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ।

(त) प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र विवरणपत्र तयार गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, योग्यता ।

(थ) व्यवस्थापन वा अन्य सेवा उपलब्ध गर्ने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको भए सो कुरा ।

(द) बोर्डद्वारा तोकिएको अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(ध) बोर्डले तोकिदिए बमोजिम अन्य आर्थिक विवरणहरू ।

(३)सङ्गठित संस्थाले उपनियम (२) बमोजिम बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजातहरू कम्तीमा दुइजना सञ्चालकहरूबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी विवरण तथा कागजातहरू प्रमाणित गर्ने सञ्चालकहरू आफूले प्रमाणित गरेका काम कारवाही प्रति व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत उत्तरदायी हुनु पर्नेछ ।
१८. धितोपत्र दर्ता गर्नु पर्ने ः (१) धितोपत्र दर्ता गराउनको लागि नियम १७ बमोजिम कुनै संगठित संस्थाको निवेदन प्राप्त हुन आएमा बोर्डले निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजातहरूको आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा त्यस्तो धितोपत्र अनुसूची–६ बमोजिमको धितोपत्र दर्ता किताबमा दर्ता गरी सम्बन्धित संगठित संस्थाको नाम, ठेगाना, कारोबारको किसिम, पूँजीको विवरण तथा अन्य आवश्यक कुराहरू समेत जनाई राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजातहरू जाँचबुझ गर्दा आवश्यक देखिएका अन्य थप विवरण तथा कागजातहरू समेत पेश गर्न बोर्डले सम्बन्धित संगठित संस्थासंग माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बोर्डले मागेको थप विवरण तथा कागजातहरू पेश नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाको धितोपत्र दर्ता गरिने छैन ।

२२१८क.धितोपत्र बजारसंँग परामर्श लिन सक्ने ः नियम १८ बमोजिम बोर्डले दर्ता गर्दा बोर्डले आवश्यक देखेमा धितोपत्र बजारसंँग परामर्श लिन सक्नेछ ।

१९. धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमतिपत्र दिने ः (१) नियम १८ बमोजिम बोर्डले दर्ता किताबमा धितोपत्र दर्ता गरी सकेपछि सम्बन्धित संगठित संस्थालाई अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमतिपत्र दिंदा सम्बन्धित संगठित संस्थाले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू समेत तोकी दिन सक्नेछ । यसरी बोर्डले तोकी दिएका शर्तहरू पालन गर्नु सम्बन्धित संगठित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१९क. अण्डरराइटि· गराउनु पर्ने ः औद्योगिक कार्य गर्ने उद्देश्यले संस्थापित स·ठित संस्थाले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रयोजनको निमित्त परियोजना मूल्यांकन नगराएको अवस्थामा धितोपत्र व्यवसायीबाट धितोपत्र अण्डरराइटिङ्ग गराएर मात्र धितोपत्र निष्काशन गर्नु पर्नेछ ।

१९ख.धितोपत्रको बिक्री ः (१) नियम १९ बमोजिम धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका स·ठित संस्थाले त्यस्तो धितोपत्रको बिक्री धितोपत्र व्यवसायी मार्फत गर्नु पर्नेछ ।

(२) संगठित संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र बिक्री गर्दा धितोपत्र व्यवसायीसंग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । संगठित संस्थाले यसरी गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी धितोपत्र बिक्री गर्न लागेको व्यहोराको सूचना बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

१९ग. संस्थापकहरूले लिएको शेयरको बिक्री ः कुनै संगठित संस्थाको निष्काशित शेयरको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिने संस्थापकहरूले आफूले लिएको शेयर बिक्री गर्नु पूर्व सो कुराको जानकारी बोर्डलाई गराउनु पर्नेछ ।

२०. विवरणहरू दाखिल गर्नु पर्ने ः (१) धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाले पहिलो वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म धितोपत्र निष्काशन गरेको अवस्थामा घोषित शर्तहरू र आर्थिक तथा वित्तिय संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्ने भएमा सो कुरा र प्रथम वार्षिक साधारण सभा बसेको ३५ दिन भित्र उक्त सभामा भएको निर्णयहरू बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी शर्त वा आर्थिक वा वित्तिय संरचनामा कुनै परिवर्तन भएको जानकारी प्राप्त भएपछि बोर्डले सो कुरा लगानीकर्ताको जानकारीको निमित्त राष्ट्रियस्तरको कुनै प्रमुख पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(२) बोर्डले धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थासंग त्यस्तो कारोबारसंग सम्बन्धित कुनै पनि विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संगठित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

२१. बोर्डमा रहेको विवरण तथा कागजात हेर्न सकिने ः बोर्डमा रहेको धितोपत्रसंग सम्बन्धित कुनै विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना कुनै लगानीकर्ताले हेर्न चाहेमा बोर्डद्वारा निर्धारित शुल्क तिरी हेर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद –५ सूचीकरण तथा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –५
सूचीकरण तथा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

२२.२२. धितोपत्र सूचीकरण गराउन निवेदन दिनु पर्नेर्ः(१) ऐनको दफा ८ बमोजिम संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारमा धितोपत्र सूचीकरण गराउन शेयर सूचीकरणको निमित्त अनुसूची–८ को फाराम नं. १ बमोजिमको ढाँचामा र डिवेन्चर, बण्ड, एकांक वा अन्य धितोपत्र सूचीकरण गराउन अनुसूची–८ को फाराम नं. २ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीकरण शुल्क सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) धितोपत्र सूचीकरणका लागि निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने अन्य विवरण तथा कागजातहरू सम्बन्धित धितोपत्र बजारको विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२३.२३. धितोपत्रको सूचीकरण तथा नवीकरण ः

(१) धितोपत्रको सूचीकरणको निमित्त नियम २२ बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएपछि धितोपत्र बजारले आवश्यक जाँचबुझ
गरी धितोपत्र सूचीकरण गर्न उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र धितोपत्र सूचीकरण गरी निवेदकलाई अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा जानकारी दिनु पर्नेछ र धितोपत्र सूचीकरण गर्न नमिल्ने भए निवेदकलाई सोही कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र सूचीकरण गराएका संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महीना भित्र अनुसूची–९ मा तोकिए बमोजिमको वार्षिक शुल्क बुझाई धितोपत्र सूचीकरणको नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचीकरण नवीकरण नगराइएको धितोपत्र विनिमय गर्न पाइने छैन ।
(४) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन बमोजिम सूचीकरण गर्नु नपर्ने गरी छुट पाएका धितोपत्र विनिमय

२३क.३क. सम्झौता गर्नु पर्ने ः

(१) धितोपत्र बजारले नियम २३ बमोजिम धितोपत्रको सूचिकरण गर्नु अघि धितोपत्र सूचीकरण गराउने संगठित संस्थासंग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सम्झौतामा धितोपत्र कारोबार मूल्यका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्बन्धित संगठित संस्थाले तुरुन्त धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने र त्यस्तो सूचना वा जानकारी सम्बन्धित सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गराउनु पर्ने तथा धितोपत्र बजार मार्फत हुने आफ्नो धितोपत्र कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने गराउने कार्यमा सघाउने कुराको बचनबद्धता समेत प्रकट गरेको
हुनुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौता गरी धितोपत्रको सूचीकरण गरिसकेपछि धितोपत्र बजारले सो कुराको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ र उक्त कुरा लगानीकर्ताको जानकारीको निमित्त पत्र–पत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

२३ख. सूचना गर्नु पर्ने ः धितोपत्र सूचीकरण गराएका संगठित संस्थाले देहायका विषयका सम्बन्धमा धितोपत्र बजारलाई समय–समयमा सूचना गर्नु पर्नेछ ः–

(क) प्रबन्धपत्र वा नियमावली संशोधन गर्ने भएमा,
(ख) धितोपत्रमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने भएमा,
(ग) लाभांशको रूपमा बोनस शेयर वितरण गर्ने भएमा,
(घ) धितोपत्रहरूको नामसारी, नवीकरण, एकीकरण वा विभाजन रोक्नु पर्ने भएमा,
(ङ) संगठित संस्थाको काम दैवीप्रकोप, आकस्मिक घटना, तालाबन्दी वा अन्य कुनै कारणले रोक्नुपर्ने भएमा ।

२४.२४. विवरणहरू पेश गर्नु पर्ने ः

(१) धितोपत्र सूचीकरण गराएका संगठित संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र गत आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरण, नाफा नोक्सानको वासलात तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको आर्थिक विवरण बोर्ड तथा सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा पेश गर्नु पर्नेछ ः–

(क) गत आर्थिक वर्षको नगद प्रवाह सम्बन्धी विवरण,
(ख) संगठित संस्थाको उत्पादन क्षमता वा कारोवार क्षमता सम्बन्धी विवरण,
(ग) खरीद, बिक्री तथा अन्तिम मौज्दातको विवरण,
(घ) आयात तथा निर्यात भएका मुख्य मुख्य सामानहरूको विवरण,
(ङ) विदेशी मुद्रामा कारोवार भएको भए त्यसको आय व्यय सम्बन्धी विवरण,
(च) आफूले गरेको कारोवार, त्यस सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा, संगठित संस्थाको उत्पादन वा कारोबार क्षमतामा पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी फरक परेको भए त्यस सम्बन्धमा व्यवस्थापनको प्रतिक्रिया,

(छ) बोर्ड वा सम्बन्धित धितोपत्र बजारले तोकिदिएको अन्य विवरण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणको अतिरिक्त संगठित संस्थाले साधारण सभा समाप्त भएको ३६सात दिन भित्र सो साधारण सभामा पेश भएका प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा लिइएका निर्णय सम्बन्धी पूर्ण विवरण ३७बोर्ड र सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरिने विवरणको अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको एक महीना भित्र सो अवधि भित्रको काम कारवाही सहितको अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै सञ्चालकले लिएको शेयरको स्वामित्व परिवर्तन भएमा वा कुनै सञ्चालकले लिएको शेयर संख्यामा थपघट भएमा त्यसको सूचना सात दिन भित्र बोर्ड र धितोपत्र बजारलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) कुनै संगठित संस्थाले आफूले सूचिकरण गराएको धितोपत्रको मूल्य वा कारोबारमा कुनै किसिमको असर पर्ने गरी संगठित संस्थाको हक वा दायित्वमा असर पर्ने गरी सम्पत्तिमा थपघट भएमा वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा करार गरेमा त्यसको जानकारी बोर्ड र धितोपत्र बजारलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र बजारले आफू कहाँ सूचीकृत भएका धितोपत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित संगठित संस्थासंग जहिलेसुकै पनि आवश्यक विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना बोर्ड र धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संगठित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

२५.२५. विवरण पेश गर्नु पर्ने जिम्मेवारी ः

नियम २४ बमोजिम धितोपत्र सम्बन्धी विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना पठाउनु पर्ने सम्बन्धित संगठित संस्थाको अधिकारीले त्यस्तो विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना समयमा नपठाएको वा झुठ्ठा वा गलत रूपमा पठाएको कारणबाट कुनै लगानीकर्तालाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा निज व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछ ।

२६.२६. भित्री कारोबार गर्न नहुनेः कुनै संगठित संस्थाको व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको व्यक्तिले भित्री सूचना वा खबरको आधारमा आफू वा आफूसंग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले भित्री कारोबार गर्नु, गराउनु हुँदैन ।

२६क.करार गर्नु पर्ने ः

(१) धितोपत्र व्यवसायीले ग्राहकसंग धितोपत्र विनिमय गर्नु अघि सम्बन्धित धितोपत्र बजारको विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको ढाँचा र शर्तहरूको अधीनमा रही धितोपत्र व्यवसायीले ग्राहकसंग करार गर्नु पर्नेछ ।

(२) धितोपत्र व्यवसायीले ग्राहकसंग बिक्रीका लागि लिएको धितोपत्रको भर्पाई वा निस्सा ग्राहकलाई दिनु पर्नेछ र तत्सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।

२६ख.बोर्डले व्यवसायिक मर्यादा तोक्न सक्नेः

(१) बोर्डले धितोपत्रको विनिमयलाई स्वच्छ, स्वस्थ्य र व्यवस्थित गराउन धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र विनिमय गर्दा
पालन गर्नु पर्ने व्यावसायिक मर्यादा तोक्न सक्नेछ ।
(२) धितोपत्र बजारले धितोपत्र व्यवसायीलाई आफ्नो सदस्यता प्रदान गर्नु अघि उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको व्यावसायिक मर्यादा पालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कबुलियत गराउन सक्नेछ ।

२६ग. धितोपत्र सम्बन्धी विवरण तथा कागजातहरू हेर्न वा सार्न दिनु पर्नेर्ः

ग्राहक वा धितोपत्र व्यवसायीले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी विवरण बाहेक लगानीकर्ताले धितोपत्र बजारमा रहेका धितोपत्र सम्बन्धी विवरण तथा कागजातहरू हेर्न वा सार्न चाहेमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम दस्तुर हेर्न वा
सार्न दिनु पर्नेछ ।

२६घ.धितोपत्र कारोवारको बीमा गर्नुपर्नेर्ः

धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डले तोकिदिए बमोजिम धितोपत्र कारोबारको बीमा गराउनु पर्नेछ ।

२७.२७. विवरण प्रकाशित गर्नु पर्ने ःधितोपत्र बजारले सूचिकृत भएका धितोपत्रहरूको विवरण तथा धितोपत्र सम्बन्धी अन्य सूचना लगानीकर्ताहरूको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

२७क.धितोपत्र दाखिला खारेज ः

(१) धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भएका धितोपत्रहरू धितोपत्र व्यवसायी मार्फत खरीद बिक्री भएकोमा त्यस्तो धितोपत्रहरूको दाखिला खारेजका निमित्त बिक्री गरेको लिखत र धितोपत्रको प्रमाणपत्र समेत संलग्न राखी दाखिल खारेजका लागि धितोपत्र बजारबाट लेखी आएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले त्यस्तो धितोपत्र बिक्री गर्नेको नामबाट खारेज गरी खरीद गर्नेको नाममा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै शेयरवाला वा ४७धितोपत्र व्यवसायीले शेयर प्रमाणपत्रमा उल्लेखित शेयरहरू एकीकरण गरी वा विभाजन गरी धितोपत्र कारोबारको निमित्त निर्धारित लटमा परिणत गरी छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्र माग गरेमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले नियमानुसार दस्तुर लिई छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्र बनाई दिनु पर्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्तिले आफूले खरीद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गर्नु अघि नै बिक्री गर्न चाहेमा सो धितोपत्र बिक्री गर्ने प्रयोजनको निमित्त आफूले प्राप्त गरेको लिखत र धितोपत्रको प्रमाणपत्र संलग्न राखी निवेदन दिएमा सो धितोपत्र संगठित संस्थामा दर्ता रहेको कुरा प्रमाणित गरी दिनु पर्नेछ ।

(४) कुनै व्यक्तिले आफूले खरीद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा दाखिल खारेज हुनु अगावै अरु कसैलाई बिक्री गरिदिएमा त्यसरी बिक्री गरिदिएको लिखत र धितोपत्रको प्रमाणपत्र संलग्न राखी निवेदन दिएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले त्यस्तो धितोपत्र अन्तिम खरीदकर्ताको नाममा सोझै दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका अवस्थामा सम्बन्धित संगठित संस्थाले धितोपत्रको दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ ।

(क) कुनै अदालत वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न रोक्का गरिएकोमा,
(ख) संगठित संस्थाले तोकेको न्यूनतम इकाई भन्दा कम संख्यामा खरीद गरी बिक्री भएमा,
(ग) एकै व्यक्तिका नाममा रहन सक्ने अधिकतम संख्या भन्दा बढी हुने गरी खरीद बिक्री भएकोमा ।

२७ख.ब्याज, मुनाफा वा लाभांशमा हकदार ःधितोपत्रमा ब्याज, मुनाफा बोनस शेयर वा लाभांश घोषणा गर्दा त्यसको ब्याज, मुनाफा बोनस शेयर वा लाभांश घोषणा गर्दाको बखत धितोपत्र जसको स्वामित्वमा रहेको उसैलाई दिइनेछ ।

२७ग. धितोपत्र बजार बाहिर धितोपत्र कारोबार गर्न सकिने ः धितोपत्र सूचिकरण गराएको कुनै संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको शेयरको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको एक लटमा धितोपत्र कारोबार गर्ने भएमा त्यस्तो कारोबार धितोपत्र बजार बाहिर पनि गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो कारोबार गर्दा लिखित रूपमा धितोपत्र बजारको पूर्व स्वीकृति लिई धितोपत्र व्यवसायी मार्फत गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद –६ धितोपत्र व्यवसायी सम्बन्धी व्यवस्था

२८.२८. धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता गर्न निवेदन दिनु पर्नेर्ः

(१) धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा धितोपत्र कारोबार गर्न चाहने संगठित संस्थाले ऐनको दफा १८ बमोजिम बोर्डमा नाम दर्ता गराउन अनुसूची–१२ मा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवदेन दिने संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली वा सो संगठित संस्था गठन गर्ने सम्बन्धित कानुनमा त्यस्तो संगठित संस्थाको मुख्य उद्देश्य धितोपत्र कारोबार गर्ने रहेको हुनु पर्नेछ । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी व्यवसाय मुख्य उद्देश्य नभई सहायक उद्देश्य भएमा पनि धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र दिन यस नियमावलीले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(३) उपनियम (१) को निवेदन साथ पेश गरेको विवरणमा कुनै व्यहोरा हेरफेर भएमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले त्यसको सूचना सात दिनभित्र बोर्डमा दिनुपर्नेछ ।

२९.२९. धितोपत्र व्यवसायीको दर्तार्ः ः

(१) नियम २८ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले ऐनको दफा १९ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता गर्न उपयुक्त देखेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता गरी देहायका कामहरू मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी काम समेत गर्न सक्ने गरी

अनुसूची –१३ बमोजिमको ढाँचामा धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ः–
(क) ग्राहकको नाममा धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनिमय गर्ने ।

(ख) नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा जारी भएका ऋणपत्र वा सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएको
सामूहिक कोष (म्यूचुअल फण्ड) वा एकाङ्क (युनिट) वा कम्तीमा तीनवटा संगठित संस्थाहरूको साधारण शेयर वा अन्य धितोपत्रहरूमा तरलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले उपरोक्त धितोपत्रहरू मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी धितोपत्रहरू आफ्नो नाममा वा नामबाट खरिद बिक्री गरी धितोपत्र कारोबार गर्ने ।

(ग) संगठित संस्थाले सार्वजनिक रूपमा वा परिपत्र विधिद्वारा नयाँ निष्काशन गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा खरिद गरी धितोपत्र
बजार मार्फत बिक्री गर्ने उद्देश्यले निष्काशित सबै वा केही धितोपत्र खरिद गर्ने, ग्राहकसंग लगानी प्रबन्ध करार गरी लगानी
प्रबन्ध गरिदिने उद्देश्यले ग्राहक वा आफ्नै नामबाट दलाल मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्ने ।

(घ) संगठित संस्थाले सार्वजनिक निष्काशन वा परिपत्र विधिद्वारा नयाँ निष्काशन गर्न लागेको धितोपत्रको बिक्री प्रबन्ध गर्नको
लागि निष्काशन पूर्व, निष्काशन अवधिमा र निष्काशन पश्चातका सेवाहरू प्रदान गर्ने तथा निष्काशित धितोपत्र अण्डरराइटि· गर्ने ।

(ङ) नयाँ निष्काशन भएका धितोपत्रहरूको पंजिकृत गर्ने, धितोपत्र दाखिल खारेज, नामसारी वा हस्तान्तरण सम्बन्धी जिम्मेवारी
लिने, धितोपत्रको ट्रष्टीको कार्य गर्ने, व्यावसायिक रूपमा धितोपत्र लगानी सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई तोकिदिएको अरु कुनै कार्य लगायतका धितोपत्र कारोबारसंग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

(२) आवश्यक भएमा वा निवेदनमा कुनै कुरा थपघट गराउन आवश्यक देखिएमा बोर्डले निवेदकलाई आवश्यक आदेश दिनेछ र त्यसरी दिएको आदेश बमोजिमको काम पूरा गरेपछि मात्र निवेदकको नाम धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता गर्ने तर्फ बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा नाम दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा निवेदन प्राप्त भएको तीस दिन भित्र बोर्डले त्यसको कारण सहितको सूचना सम्बन्धित निवेदकलाई दिनेछ ।

(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलालको रूपमा काम गर्ने धितोपत्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा कुनै थप विवरण वा कागजात व्यवसायीलाई खण्ड (क) बमोजिमको धितोपत्र कारोबार गर्ने बाहेकका अन्य काम गर्ने गरी प्रमाणपत्र दिइने छैन ।

३०.३०. धितोपत्र कारोबार गरिरहेकाले प्रमाणपत्र लिनुपर्ने ः यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाको बखत, धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरी धितोपत्र कारोबार गरिरहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा बोर्डमा नाम दर्ता गराई प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।

३१.३१. धितोपत्र कारोबार गर्ने संगठित संस्थाको पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता हुन चाहने संगठित संस्थाको अधिकृत पूँजी तथा चुक्ता पूँजी अनुसूची –१४ मा तोकिए बमोजिम हुनु पर्नेछ ।

(२) एक भन्दा बढी धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी काम गर्न चाहने संगठित संस्थाको हकमा छुट्टाछुट्टै कामका लागि बोर्डले तोकिदिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी हुनु पर्नेछ ।

३२. धितोपत्र व्यवसायीको योग्यता ः

(१) धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता हुन त्यस्तो संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख वा धितोपत्र कारोबार गर्न
जिम्मेवारी लिने मुख्य कर्मचारीको योग्यता देहाय बमोजिमको हुनु पर्नेछ ः–

(क) नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक, नेपाली नागरिक भएको,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) व्यापार प्रशासन वा वाणिज्यशास्त्र वा अर्थशास्त्रमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा दुई वर्ष काम गरेको
अनुभव भएको वा धितोपत्र बजार, बैंक, वित्तीय संस्था वा वीमा कम्पनीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव भएको,

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरी कारोबार गरी रहेको व्यक्तिका लागि यस नियम बमोजिमको योग्यता आवश्यक हुनेछैन ।

३३.३३. अयोग्यता ःधितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता हुन चाहने संगठित संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख देहायका कुनै अयोग्यता भएको हुनु हुँदैन ः–

(क) बहुलाएको वा मगज बिग्रेको,
(ख) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
(ग) फौज्दारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजायँ भुक्तान गरेको पाँच वर्ष व्यतित भई नसकेको,
(घ) कुनै धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा दर्ता भएको संगठित संस्थाबाट खराब आचरणको कारण बर्खास्त भई त्यसरी बर्खास्त भएको मितिले तीन वर्ष व्यतित नभएको,

(ङ) धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त अन्य संगठित संस्थाको सञ्चालक भएको,

(च) धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त संगठित संस्थासंग ठेक्का पट्टा वा अन्य
निजी स्वार्थ भएको ।

३४.३४. धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण ः

(१) धितोपत्र व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र
नवीकरणको लागि अनुसूची–१२ मा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–१५ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिई धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले सो को कारण खोली त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले ६ महीना भित्र नवीकरण दस्तुर र त्यसको पच्चीस प्रतिशत थप दस्तुर सहित धितोपत्र व्यवसायी प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद भित्र धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि निवेदन नदिएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र व्यवसायीको धितोपत्र व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र खारेज भएको संगठित संस्थाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने छैन ।

३५.३५. धितोपत्र व्यवसायीले जमानत राख्नु पर्ने ः

(१) धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गर्नु अघि बोर्डले तोकिदिए बमोजिमको रकम जमानत स्वरूप बोर्डले तोकिदिएको कुनै वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता रकम धितोपत्र सम्बन्धी दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जमानतको रकम तोक्दा धितोपत्र व्यवसायीले गर्ने धितोपत्र कारोबारको किसिम, कारोवार संख्या तथा कारोवारको रकमको आधारमा तोकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै धितोपत्र बजारले तोकिदिए बमोजिम जमानत राखी कारोवार गरी रहेका धितोपत्र व्यवसायीले छुट्टै जमानत राख्नु नपर्ने गरी बोर्डले छुट दिन सक्नेछ ।

३६. सेवा शुल्क ः(१) धितोपत्र व्यवसायीले ग्राहकलाई धितोपत्र कारोवार वा तत्सम्बन्धी सेवा पु¥याए वापत अनुसूची –१६ मा तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क लिन पाउनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा शुल्क मध्येबाट धितोपत्र व्यवसायीले सम्बन्धित धितोपत्र बजारको विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा बुझाउनु पर्नेछ ।

३७.३७. धितोपत्र व्यवसायीले पेश गर्नु पर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनदन ः

धितोपत्र व्यवसायीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महीना भित्र गत आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान वासलातको हिसाबको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका आर्थिक विवरण तथा प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ ः–

(क) नगद प्रवाह सम्बन्धी विवरण,
(ख) धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी विवरण
(ग) धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा वा प्रतिक्रिया सम्बन्धी प्रतिवेदन,
(घ) बोर्डले तोकिदिएको अन्य विवरण ।

३८.३८. ६७६७………………………

३९.३९. ६८६८………………………

४०४०. ६९६९………………………
४१४१. ७०७०………………………

परिच्छेद–७ विविध

४२. बोर्डले धितोपत्र कारोबार अभिलेखको ढाँचा तोकिदिन सक्ने ः

(१) बोर्डले धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था, धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा काम गर्ने दलाल, बजार निर्माता, धितोपत्र व्यापारी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक तथा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य काम गर्ने संगठित संस्थाले राख्नुपर्ने धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी विवरण, तथ्यांक वा सूचना र तत्सम्बन्धी फारामहरूको ढाँचा तोकिदिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको ढाँचा बमोजिम धितोपत्र कारोबार गरी त्यसको अभिलेख अद्यावधिक रूपमा राख्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

४३. निरीक्षण तथा जाँचबुझ ः (१) बोर्डलाई कुनै धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था, धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै काम गरेको छ भन्ने कुरा कसैको उजुरी वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा बोर्डले सो सम्बन्धमा सदस्य, अधिकृत कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट जाँचबुझ गराउन
सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने अधिकारी तोक्दा वा नियुक्त गर्दा बोर्डले जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले अवलम्बन गर्नु पर्ने तरीका र कार्यविधि समेत तोकिदिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको अधिकारीले आफ्नो जाँचबुझ प्रतिवेदन बोर्डलाई दिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा बोर्डले सम्बन्धित संगठित संस्थाको धितोपत्रको दर्ता खारेज गर्ने, सम्बन्धित धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने वा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको सदस्यता खारेज गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम बोर्डले आदेश दिंदा सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई आफ्नो सफाइमा प्रमाण पेश गर्न उचित मौका दिनु पर्नेछ ।

४४. अधिकार प्रत्यायोजन ः(१) बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार कुनै उपसमिति, अध्यक्ष वा सदस्यलाई सुम्पन सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू आफ्नो रेखदेख र जिम्मेवारीमा आवश्यकतानुसार बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

४५. भित्री खबर उपलब्ध गराउन नहुनेः े ः

धितोपत्र बोर्डको सदस्य, संगठित संस्थाको सञ्चालक वा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिले धितोपत्र वा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन नभएका विवरण, सूचना वा खबरहरू भित्री कारोबारको निमित्त कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।
तर आफ्नो कामको सिलसिलामा पेश गर्नु पर्ने वा दिनु पर्ने विवरण, सूचना वा खबर दिएकोमा यस नियमको उल्लंघन गरिएको मानिने छैन ।

४६. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः े ःनेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४७. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने ःऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढ·बाट गरी धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

 

 

अनुसूची–१ धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न पेश गर्ने निवेदन

अनुसूची–१
(नियम १२(१) संँग सम्बन्धित)
धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न पेश गर्ने निवेदन

मिति ः

श्री धितोपत्र बोर्ड
…………….
………………..

महाशय,

धितोपत्रहरूको कारोबार गराउने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छा भएकोले रु. ……………..को दस्तुर सहित अनुमतिपत्रको लागि देहायका विवरणहरू राखी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

विवरण ः
(१) नाम ः
(२) ठेगाना ः
(३) उद्देश्य र कार्यहरू ः
(४) स्थापना मिति ः
(५) कुन ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको ः
(६) मुख्य कार्यालय ः
(७) अधिकृत पूँजी ः
(८) जारी पूँजी ः
(९) चुक्ता पूँजी ः
(१०) कारोबार गराउने धितोपत्रहरू ः
(११) कारोबार गराउने इलाका ः

अनुसूची–२ धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुर तथा वार्षिक दस्तुर

अनुसूची–२
(नियम १२ को उपनियम (१) तथा नियम १५ को उपनियम (१) सँंग सम्बन्धित)

धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुर तथा वार्षिक दस्तुर

(क) धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुर दुई लाख रुपैयाँ ।
(ख) वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुर पचास हजार रुपैयाँ ।

अनुसूची–३ धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र

अनुसूची–३
(नियम १३(१) संँग सम्बन्धित)
धितोपत्र बोर्ड
…………….काठमाडौं

धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र

दर्ता नं. ः                              अ.प.नं.

………..मुख्य कार्यालय रहेको श्री ………………………………. लाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० र सो अन्तर्गतका नियम, विनियम, व्यवस्थाहरू तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही देहायका शर्तहरू पालना गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न यो अनुमतिपत्र दिइएको छ । नवीकरण भएमा बाहेक यो अनुमतिपत्रको बहाली ………………………………… सम्म रहेनछ ।

शर्तहरू
१. सही ः
२. नाम ः
३. दर्ता ः

मिति ः

अनुसूची–४ (नियम १७(१) सँंग सम्बन्धित)

अनुसूची–४
(नियम १७(१) सँंग सम्बन्धित)

श्री धितोपत्र बोर्ड
… … … … … … … …
… … … … … … … … …

विषय ः धितोपत्र दर्ता गर्ने बारे ।

महाशय,

कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा … … … बमोजिम नेपाल सरकार, … … … … … मा मिति … … … … … … … मा पेश गरिएको यस कम्पनीको विवरणपत्र मिति … … … … … … … … … … मा स्वीकृत भई प्रति शेयर रु.. … … … … … … … दरको … …… … … कित्ता … … … …शेयर सार्वजनिक रुपमा वा परिपत्र विधिद्वारा सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न उपरोक्त धितोपत्रको दर्ता र निष्काशन अनुमतिको लागि रु. … …
… दस्तुर सहितको निवेदन पेश गर्दछौं ।

 

भवदीय,
… … … … …

अध्यक्ष/प्रबन्ध सञ्चालक/महाप्रबन्धक
… … … … …कम्पनी लि.

अनुसूची–५ (नियम १७ (१) संँग सम्बन्धित)

अनुसूची–५
(नियम १७ (१) संँग सम्बन्धित)

धितोपत्र निष्काशन अनुमति प्राप्त गर्नको लागि देहाय अनुसार दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ः–

निष्काशित शेयर रकम                                     निष्काशित शेयर र रकमको प्रतिशत
(१) रु. ५०,००,००० सम्म                                                    ०.२५µ
(२) रु. ५०,००,००१ देखि १,००,००,०००                               ०.२०µ
(३) रु. १,००,००,००१ देखि माथि                                          ०.१५µ

अनुसूची–६ धितोपत्र निष्काशन दर्ता किताब

अनुसूची–६
(नियम १८(१) सँंग सम्बन्धित)

धितोपत्र निष्काशन दर्ता किताब

१) कम्पनीको नाम ः
२) मुख्य कार्यालय ः
३) कम्पनी दर्ता मिति ः
४) कारोबार सञ्चालन अनुमति मिति ः
५) कारोबार सञ्चालन शुरु मिति ः
६) कम्पनीको उद्देश्य ः
७) कारोबार क्षेत्र ः
८) अधिकृत पूँजी ः
९) जारी पूँजी ः
१०) चुक्ता पूँजी ः
११) संस्थापकहरू र सञ्चालकहरूको

नाम ः
ठेगाना ः
र उनीहरूले लिएको पूँजी ः

१२) शेयर निष्काशन

(क) सार्वजनिक निष्काशन रु. मिति
(ख) परिपत्र रु. मिति
(ग) बोनस रु. मिति
(घ) हदप्रद निष्काशन रु. मिति

अनुसूची–७ धितोपत्र निष्काशन अनुमतिपत्र

अनुसूची–७
(नियम १९(१) संँग सम्बन्धित)

धितोपत्र बोर्ड
………………………………….

धितोपत्र निष्काशन अनुमतिपत्र

………………………. मुख्य कार्यालय रहेको ……………………………………….लाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ७(ज) बमोजिम देहायका शर्तहरू पालना गर्नु पर्ने गरी यो निष्काशन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।

शर्तहरू
१)
२)
३)
४)
सही ः
नाम ः
दर्जा ः
मिति ः

अनुसूची–८ (नियम २२ को उपनियम (१) सँंग सम्बन्धित)

अनुसूची–८
(नियम २२ को उपनियम (१) सँंग सम्बन्धित)

…………सूचीकरणको निवेदन

फा.नं.१

विषय ः सूचीकरण गराइदिने बारे ।

महाशय,

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० र धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० अनुसार यस बैंक÷कम्पनी÷संस्थाको धितोपत्र त्यस धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार हुन सक्ने गराउन देहायका विवरण भरी यो निवेदन गरेका छौं । हाम्रो तलब उल्लेख गरे बमोजिमको शेयर बोनस शेयर÷डिवेन्चर÷अग्राधिकार शेयर सूचीकरण गरिदिनहुन अनुरोध छ । साथै, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० र धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० अन्तर्गत गर्नुपर्ने कुराहरूको पालना गर्न यस बैंक/कम्पनी/संस्थालाई मञ्जूर भएको व्यहोरा पनि अनुरोध छ । सूचीकरण गराउँदा सम्बन्धित कम्पनी, बैंक, संस्थाले भर्नुपर्ने विवरणहरू

१. कम्पनीको नाम ः
२. कुन ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको हो ः
३. स्थापना मिति ः
४. कम्पनी रहेको स्थान ः
५. स्थापना हुँदा प्राइभेट हो वा पब्लिक लि. कम्पनी हो ः
६. स्थापना हुँदा प्राइभेट भएमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको मिति र तरिका ः
७. कम्पनीको दर्ता ठेगाना ः
८. कारोबार हुने इलाका ः
९. उद्देश्य र कार्यहरू ः
१०. अधिकृत पुँजी

अंकित मूल्य शेयर                                                        संख्या शेयर रकम
(क) साधारण शेयर ः
(ख) अग्राधिकार शेयर ः

११. निष्काशित पूँजी ः

अंकित मूल्य संख्या                                                          रकम निष्काशन
मिति
(क) साधारण शेयर ः
(ख) अग्राधिकार शेयर ः
(ग) जम्मा निष्काशित शेयर पूँजी ः

१२. अग्राधिकार शेयर ः
(सम्बन्धितले मात्र भर्ने)

(क) संख्या ः
(ख) रकम ः
(ग) लाभांश दर ः
(घ) शर्त तथा विशेष व्यवस्था भए उल्लेख गर्ने ः

१३. प्रिमियममा शेयर बिक्री भएको भए ः
(सम्बन्धितले मात्र भर्ने)

(क) प्रति शेयर प्रिमियम ः
(ख) शेयर संख्या ः
(ग) प्रति शेयर मूल्य (प्रिमियम सहित) ः
(घ) प्रति शेयर चुक्ता मूल्य (प्रिमियम सहित) ः
(ङ) कूल प्रिमियम रकम ः

१४. डिवेन्चर ः
(सम्बन्धितले मात्र भर्ने)
(क) अधिकृत रकम ः
(ख) निष्काशित संख्या ः
(ग) प्रति इकाई मूल्य ः
(घ) ब्याज दर (प्रतिशत) ः
(ङ) ब्याज मिति ः
( च) भुक्तानी मिति ः
(छ) शर्त र विशेषताहरू (संलग्न विवरण) ः
(ज) नगद बिक्री बाहेक अन्य अवस्थाबाट उठाएको भए सो को विवरण ः

१५. सूचीकरण गराउने धितोपत्र सम्बन्धी ः
(क) शेयर
१. संख्या
(१) साधारण
(२) अग्राधिकार

२. प्रति इकाई मूल्य

(१) साधारण
(२) अग्राधिकार

३. प्रति शेयर चुक्ता मूल्य ः
(१) साधारण
(२) अग्राधिकार

४. कुल शेयर रकम ः
(१) साधारण
(२) अग्राधिकार

५. कुल चुक्ता रकम ः
(१) साधारण
(२) अग्राधिकार

६. मूल साधारण शेयर ः
बोनस शेयर ः

७. अन्य
(ख) डिवेञ्चर
(सम्बन्धितले मात्र भर्ने)
१. रकम ः
२. संख्या ः
३. व्याज दर प्रतिशत ः
४. व्याज दिने मिति ः

५. भुक्तानी मिति शर्त र विशेषताहरू (विवरण संलग्न गर्नुपर्ने)

१६. लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण ः

(क) आर्थिक वर्ष …………………. लाभांश रु. रकम रु. प्रतिशत
१. अन्तरिम ः
२. अन्तिम ः
३. जम्मा ः
४. बोनस शेयर वितरण अनुपात

(ख) आर्थिक वर्ष …………………… रकम रु. प्रतिशत
१. अन्तरिम ः
२. अन्तिम ः
३. जम्मा ः
४. बोनस शेयर वितरण अनुपात

(ग) आर्थिक वर्ष ……………………… रकम रु. प्रतिशत
१. अन्तरिम ः
२. अन्तिम ः
३. जम्मा ः
४. बोनस शेयर वितरण अनुपात

१७. कम्पनी स्थापना भए देखि पुर्नस्थापना, संयुक्तिकरण वा शेयर पूँजीमा घटी बढी गरेर परिवर्तन गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण ः

१८. नामसारी दस्तुर ः
(क) साधारण शेयर (बोनस समेत)
(ख) अग्राधिकार शेयर ः
(ग) डिवेन्चर

१९. एकीकरण विभाजन शुल्क ः
(क) एकीकरण ः
(ख) विभाजन ः
(ग) नवीकरण वा पुरानोको बदलामा नयाँ दिनु परेमा ः

२०. आर्थिक वर्ष समाप्त हुने मिति ः
२१. साधारण तथा अन्तरिम र अन्तिम लाभांश दिने समय ः
२२. साधारण सभा बस्ने स्थान ः
२३. शेयर नामसारी हुने तथा दरखास्त दिन सकिने स्थान ः
२४. धितोपत्रको स्वामित्व सम्बन्धी विवरण ः
(क) शेयर सम्बन्धमा
(१) शेयरवालाहरूको संख्या ः

(क) साधारण शेयरवाला…………….
शेयरवाला……………. (ख) अग्राधिकार

(२) कूल निष्काशित शेयर संख्या (क) साधारण शेयर …
(ख) अग्राधिकार शेयर …
(३) बढीमा १०० थान सम्म शेयर ग्रहण गर्ने शेयरवालाहरूको संख्या …
(४) संस्थापक र सञ्चालकहरूले लिएको शेयर संख्यामा र रकम
(५) संस्थापक सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख धनी, साझेदार वा शेयर होल्डर भएको फर्म वा कम्पनीले लिएको शेयर संख्या र रकम

(ख) डिवेञ्चर (हाल सूचीकरण गरिने)
(१) इकाई मूल्य ः
(२) भुक्तानी हुन बाँकी अवधि ः
(३) डिवेञ्चरवालाहरूको संख्या ः

२५. पछिल्लो साधारण सभा भएको मिति र सभा नम्बर ः
२६. पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वर्ष ः
२७. पछिल्लो लाभांश वितरण दर र वर्ष ः
२८. पछिल्लो बोनस शेयर वितरण अनुपात र वर्ष ः

२९. विगत ३ वर्ष सम्मको मूल्य कारोबारको विवरण संलग्न गर्नुपर्ने ः माथि उल्लेखित व्यहोराहरू पूर्ण सत्य छन् र त्यसमा फरक परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम व्यहोर्ने छु ।

भवदीय
…………………………………….
अध्यक्ष÷प्रबन्ध सञ्चालक÷ महाप्रबन्धक
………………कम्पनी लि.

द्रष्टव्य ः
(क) धितोपत्रको किसिम अनुसार नाम, संस्था र रकम छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्ने ।
(ख) प्रत्येक कोलममा एकै किसिमको धितोपत्रहरू मात्र उल्लेख गर्ने

अनुसूची–८ एकांक वा समूहगत बचत सूचीकरण निवेदन

अनुसूची–८
(नियम २२ को उपनियम (१) संँग सम्बन्धित)

एकांक वा समूहगत बचत सूचीकरण निवेदन

फा.नं. २
मिति

श्री …… धितोपत्र विनियम बजार लि.
……………………………काठमाडौं ।

विषय ः सूचीकरण गराइदिने बारे ।

महाशय,

यस संगठित संस्थाले व्यवस्थापन गरेको एकांक बचत वा समूहगत बचत धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० बमोजिम धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार हुन सक्ने गराउन देहायका विवरण भरी यो निवेदन गरेका छौं । हाम्रो तल उल्लेख गरे बमोजिमको एकांक बचत वा समूहगत बचत सूचीकरण गरी दिन हुन अनुरोध छ । साथै धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४०, धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० र ७९…………………. अन्तर्गत पालना गर्नु पर्ने कुराहरूको पालना गर्न यस संगठित संस्थालाई मञ्जूर भएको व्यहोरा पनि अनुरोध छ ।

१. संगठित संस्थाको नाम ः
२. कुन ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको ः
३. स्थापना मिति ः
४. संगठित संस्था रहेको स्थान ः
५. स्थापना हुँदा प्राइभेट हो वा पब्लिक लि. कम्पनी हो ः
६. स्थापना हुँदा प्राइभेट भएमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको मिति र तरिका ः
७. संगठित संस्थाको दर्ता ठेगाना ः
८. कारोबार हुने ईलाका ः
९. उद्देश्य र कार्यहरू ः
१०. शेयर पूँजी ः


१२. सूचीकरण गराउने एकांक बचत वा समूहगत बचत सम्बन्धी ः
(क) एकांक बचत वा समूहगत बचतको नाम ः
(ख) एकांक बचत वा समूहगत बचतको किसिम र लक्षित समूह ः
(ग) एकांक बचत वा समूहगत बचतको अंकित मूल्य ः
(घ) एकांक बचत वा समूहगत बचत निष्काशन दर्ता मिति ः
(ङ) एकांक बचत वा समूहगत बचत सञ्चालन अवधि ः
(च) एकांक बचत वा समूहगत बचतको कुल रकम (अंकित मूल्यको आधारमा) ः
(छ) एकांक बचत वा समूहगत बचत व्यवस्थापन समिति वा उपसमितिको सदस्यहरूको नाम, ठेगाना ः
(ज) व्यवस्थापन समिति वा उपसमितिको सदस्यले संगठित संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गरेको भए सो को विवरण ः
(झ) व्यवस्थापन समिति वा उपसमितिको सदस्यले यस एकांक वचत वा समूहगत वचतमा लगानी गरेको भए सो को विवरण ः
(ञ) एकांक वचत वा समूहगत वचतमा दिइने व्याज लाभांश प्रतिफल दर ः
(ट) एकांक वचत वा समूहगत बचतमा दिइने व्याज लाभांश प्रतिफल भुक्तानी मिति र भुक्तानी तरिका ः
(ठ) एकांक बचत वा समूहगत बचतको सावाँ भुक्तानी मिति र भुक्तानी तरिका ( साँवा भुक्तानी हुने भएमा मात्र) ः
(ड) ट्रष्टीको नाम र सो सम्बन्धमा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरू ः

१३. नामसारी दस्तुर ः
१४. एकीकरण वा विभाजन शुल्क ः
१५. नवीकरण वा पुरानो बदलामा नयाँ दिनु परेमा शुल्क ः
१६. आर्थिक वर्ष समाप्त हुने मिति ः
१७. नामसारी हुने तथा नामसारीका लागि दर्खास्त दिने स्थान ः

१८. स्वामित्व सम्बन्धी विवरण ः
(क) एकांक वा समूहगत बचतवालाहरूको कुल संख्या ः
(ख) बढीमा १०० थान सम्म ग्रहण गर्नेहरूको संख्या ……. र लगानी रकम
(ग) १०१ देखि १,००० थानसम्म ग्रहण गर्नेहरूको संख्या …….. र लगानी रकम
(घ) १००१ देखि १०,००० थान सम्म ग्रहण गर्नेहरूको संख्या ….. र लगानी रकम
(ङ) १०,००१ देखि ५०,००० थान सम्म ग्रहण गर्नेहरूको संख्या ….. र लगानी रकम
(च) ५०,००१ देखि १,००,००० थान सम्म ग्रहण गर्नेहरूको संख्या ….. र लगानी रकम
(छ) १,००,००१ देखि माथि ग्रहण गर्नेहरूको संख्या …….. र लगानी रकम

१९. एकांक वा समूहगत बचतको बजार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा एक वा बढी बजार निर्मातासँंग कुनै संझौता वा सहमति भएको छ भने बजार निर्माताको नाम, ठेगाना ।

२०. एकांक वा समूहगत बचतको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बारेमा संगठित संस्थाको मन्तव्य र टिप्पणी ः
माथि उल्लेखित व्यहोराहरू पूर्ण सत्य छन् र त्यसमा फरक परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम व्यहोर्ने छु ।
भवदीय,
दस्तखत ः
नाम ः
अध्यक्ष÷  प्रबन्धक सञ्चालक÷महाप्रबन्धक

अनुसूची–१० (नियम २३(१) संँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१०
(नियम २३(१) संँग सम्बन्धित)
……………धितोपत्र विनिमय बजार

मिति ः………………………

श्री………………….
…………………….
……………………

विषय ः सूचीकरण गरिएको बारे ।

महाशय,

त्यस ………………….. को प्रति शेयर ……………….दरको…………………..कित्ता …………………….. शेयर धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० बमोजिम यस धितोपत्र विनिमय बजारमा कारोबार हुन सक्ने गरी देहायका शर्तहरू पालना गर्नु पर्ने गरी मिति ……………. मा सूचीकरण गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु ।

शर्तहरू
बोधार्थ ः                                                               सही ः

श्री धितोपत्र बोर्ड नाम ः
…………… दर्जा ः
मिति ः

अनुसूची–११ धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा दर्ता हुन दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–११
(नियम २८ को उपनियम (१) संँग सम्बन्धित)
धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा दर्ता हुन दिने निवेदनको ढाँचा

मिति ः

श्री धितोपत्र बोर्ड
………..काठमाडौं ।

विषय ः धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र पाउँ ।

महाशय,

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० र सो अन्तर्गतको नियम, विनियम, व्यवस्थाहरू तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनको अधिनमा रही धितोपत्र कारोबार गर्न इच्छा भएकोले रु. ……… दस्तुर संलग्न गरी धितोपत्र व्यवसायीको दर्ता प्रमाणपत्र पाउँ भनी देहायका विवरण खोली यो निवेदन पेश गरेको छु÷छौं ।

विवरण
१. संस्थाको नाम ः
२. स्थापना मिति ः
३. धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा गर्ने कामको किसिम ः
४. सञ्चालकहरूको नाम, थर ः

ठेगाना ः
शैक्षिक योग्यता ः
व्यवसायिक अनुभव ः
अन्य व्यवसायमा संलग्नता ः
(कम्तीमा एकजना सञ्चालकरुको योग्यता खुलाउनु पर्नेछ)
५. कार्यकारी प्रमुखको नाम, थर

ठेगाना ः
शैक्षिक योग्यता ः
व्यवसायिक अनुभव ः
अन्य व्यवसायमा संलग्नता ः
६. कारोबार क्षेत्र ः
७. शाखा वा सम्पर्क कार्यालय भए नभएको । भए ठेगाना ः
८. सहायक वा सम्बद्ध संगठित संस्थाहरूको विवरण ः
९. जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी ः
१०. सञ्चालकहरूले लिएको शेयर ः
११. संस्थापक तथा शेयरवालाहरूको विवरण ः
१२. वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विवरण ः
१३. प्रबन्धपत्र । नियमावली । आन्तरिक नियमावली वा विनियमावली ः
१४. धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि ः
१५. यस अघि धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको भए सो को विवरण ः

माथि उल्लेखित सबै विवरणहरू पूर्ण रुपमा सत्य छन् र त्यसमा कुनै किसिमको फरक परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम व्यहोर्ने छु÷छौं ।
निवेदक,
दस्तखत
नाम ः
अध्यक्ष÷प्रबन्धक सञ्चालक÷महाप्रबन्धक

अनुसूची – १२ धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुर

अनुसूची – १२
(नियम २८ को उपनियम (१) तथा नियम ३४ को उपनियम (१) सँंग सम्बन्धित)
धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुर

                                                                                         प्रमाणपत्र दस्तुर                   नवीकरण दस्तुर

१. धितोपत्र दलाल                                                               रु. २,५००।–                           रु. १,५००।–
२. बजार निर्माता÷धितोपत्र व्यापारी (डिलर)                        रु. ५,०००।–                           रु. ३,०००।–
३. निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक                                       रु. १०,०००।–                           रु. ५,०००।–
४. धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य कार्य                            रु. १०,०००।–                            रु. ५,०००।–

अनुसूची – १३ धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र

अनुसूची – १३
(नियम २९ को उपनियम (१) संँग सम्बन्धित)
धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र
धितोपत्र बोर्ड
…………., काठमाडौं

 

धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र

दर्ता नं. ः
धितोपत्र व्यवसायीको किसिम ः

………………….. बस्ने/मुख्य कार्यालय रहेको/श्री ……………. लाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४०, धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० र सो अन्तर्गतका बनेका निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही देहायका शर्तहरू पालना गरी कारोबार गर्न धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । नवीकरण, खारेजी वा स्थगन भएमा बाहेक यो प्रमाणपत्र बहाली ……….. सम्म हुनेछ ।

शर्तहरू
१.
२.
३.
४.

प्रमाणपत्र प्रदान मिति ः
सही ः
नाम ः
दर्जा ः
मिति ः

अनुसूची – १४ पूँजी सम्बन्धी विवरण   

अनुसूची – १४
(नियम ३१ संग सम्बन्धित)

पूँजी सम्बन्धी विवरण

कारोबार किसिम                                                       अधिकृत पूँजी                   चुक्ता पूँजी
(कम्तीमा रु.)                 (कम्तीमा रु.)

१. दलालको रुपमा ग्राहकहरूको नाममा धितोपत्र

खरीद बिक्री तथा विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्न,        ४,००,०००।–                     २,००,०००।–

 

२. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रबन्ध र प्रत्याभूति

सम्बन्धी कारोबार गर्न,                                           २,००,००,०००।–                   १,००,००,०००।–

३. धितोपत्र व्यापारीको (डिलर) रुपमा धितोपत्र

विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्न,                           १,००,००,०००।–                      ५०,००,०००।–

४. बजार निर्माताको रुपमा कारोबार गर्न,                १,००,००,०००।–                       ५०,००,०००।–

५ धितोपत्र नामसारी दाखिल खारेज तथा अन्य सहयोग सेवा

(सपोर्ट सर्भिस) सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्न,               ४,००,०००।–                      २,००,०००

अनुसूची–१५ धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नको लागि दिने निवेदन

अनुसूची–१५
(नियम ३४ सँंग सम्बन्धित)

धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नको लागि दिने निवेदन

श्री धितोपत्र बोर्ड
…………… काठमाडौं ।

विषय ः धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण बारे ।

म/हामीले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४०, धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० र सो अन्तर्गत बनेका निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा कारोबार गर्न तहाँबाट धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र (दर्ता नं. …….। पाई धितोपत्र कारोबार गर्दै आएको तहाँलाई अगवत नै छ ।

म/हामीले प्राप्त गरेको धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्रको अवधि यही मिति ……….. सम्म रहेको हुनाले नवीकरणको लागि रु. ……….. दस्तुर यसै साथ राखी यो निवेदन पेश गरेको छु । छौं ।

अनुसूची–१६ (नियम ३६ सँंग सम्बन्धित)

अनुसूची–१६
(नियम ३६ सँंग सम्बन्धित)

क. धितोपत्र कारोबार वा सेवा पु¥याए बापत धितोपत्र व्यवसायीले सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क (कमिशन)

१. धितोपत्र शेयर भएमा ः रु. २५ हजारसम्मको कारोबार मूल्यमा १.५ प्रतिशत

रु. २५ हजार भन्दा बढी रु. ५०,००० सम्मको कारोबार मूल्यमा १.४ प्रतिशत
रु. ५० हजार भन्दा बढी रु. १ लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा १.३ प्रतिशत
रु. १ लाख भन्दा बढी रु. ५ लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा १.२० प्रतिशत
रु. ५ लाख भन्दा बढी रु. १० लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा १.१० प्रतिशत
रु. १० लाख भन्दा बढीको कारोबार मूल्यमा १.०० प्रतिशत

२. धितोपत्र नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको जमानतमा वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी संस्थानले जारी गरेको ऋणपत्र भएमा ः रु. १ लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा ०.५० प्रतिशत
रु. १ लाख भन्दा बढी रु. ५ लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा ०.४० प्रतिशत

रु. ५ लाख भन्दा बढी रु. १० लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा ०.३० प्रतिशत
रु. १० लाख भन्दा बढी रु. ५० लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा ०.२० प्रतिशत
रु. ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार मूल्यमा ०.१० प्रतिशत

३. माथि (१) र (२) मा उल्लेखित बाहेक अरु धितोपत्रका हकमा,

. १ लाखसम्मको कारोबार मूल्यमा ०.७५ प्रतिशत
रु. १ लाख भन्दा बढी रु. ५ लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा ०.६० प्रतिशत
रु. ५ लाख भन्दा बढी रु. १० लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा ०.४५ प्रतिशत
रु. १० लाख भन्दा बढी रु. ५० लाख सम्मको कारोबार मूल्यमा ०.३० प्रतिशत
रु. ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार मूल्यमा ८६०.१५ प्रतिशत

४. माथि (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र व्यवसायीले ग्राहकहरूबाट पाउने कमिशन रु. १५।– भन्दा कम हुने छैन ।

५. धितोपत्र व्यवसायीले माथि उल्लेखित कमिशनको अतिरिक्त ग्राहकबाट प्रति कारोबार रु. १०।– सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।

ख. तर धितोपत्र व्यवसायीले खुल्ला रुपमा वा परिपत्र विधिद्वारा निष्काशन गरिने धितोपत्रको विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निष्काशन प्रबन्धक भई सेवा प्रदान गरेमा बढीमा देहाय अनुसार कमिशन लिन सक्नेछ ।

८६ मिति २०५५।४।४ को नेपाल राजपत्रद्वारा हेरफेर ।

१. रु. २५ लाख सम्मको निष्काशनमा बिक्री भएको धितोपत्रको मूल्यको २.२५ प्रतिशत

रु. २५ लाख भन्दा बढी रु. ५० लाखसम्मको निष्काशनमा बिक्री भएको धितोपत्रको मूल्यको २.०० प्रतिशत

रु. ५० लाख भन्दा बढी रु. १ करोडसम्म निष्काशन बिक्री भएको धितोपत्रको मूल्यको १.७५ प्रतिशत
रु. १ करोड भन्दा बढी निष्काशनमा बिक्री भएको धितोपत्रको मूल्यको १.५० प्रतिशत

२. सार्वजनिक वा परिपत्रको विधिद्वारा निष्काशन गरिने धितोपत्रको अण्डरराइटिङ्ग गरी सेवा प्रदान गर्ने धितोपत्र व्यवसायीले आफूले अण्डरराइटिङ्ग गरेको धितोपत्रको मूल्यको बढीमा ३ प्रतिशतका दरले अण्डरराइटिङ्ग कमिशन लिन सक्नेछन् ।

३. सार्वजनिक वा परिपत्र विधिद्वारा निष्काशन गरिने धितोपत्रहरूको बिक्री वितरणमा संलग्न हुने धितोपत्र व्यवसायीले निष्काशन बिक्री गर्दा आफूले बिक्री गराएको धितोपत्रको रकमको बढीमा ०.५० (सुन्ना दशमलव पचास) प्रतिशतका दरले लिन सक्नेछन् ।