जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१