Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नियमवाली , २०३०

२३. सरकारी कामको लागि निकुन्ज प्रबेशमा  छुट

 

 

यस नियमावलीमा लेखिएको कुनै कुराले पनि राष्टिय निकुञ््ज वा अन्य  कनै सरकारी कार्यालय वा अन्य सरकारी कार्यालयका कुनै कर्मचारीलार्इ  अाफ्नाे  कार्यालय वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालयकाे अादेशअनुसार कुनै सरकारी काम कारबाही कार्यान्वयन गर्नकाे लागि निकुञभित्र कुनै समयमा पनि प्रवेश गर्न बाधा पुय्राएकाे मानिने छैन ।

२३क अधिकार पतयायोजन गर्न सक्ने संरक्षकले नियम ४ काे उपनियम ३ र नियम १८ बमाेजिम अाफूलार्इ प्राप्त अधिकार सहायक संरक्षक वा रेन्जरलार्इ प्रत्यायाेजन गर्न सक्नेछ ।

 

२४। अनुसूची संसोधन गर्न सकिने 

२४। अनुसूची संसोधन गर्न सकिने

नेपाल सरकारले आवशयक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना  प्रकाशित  गरी यस नियमावलीकाे अनुसूचीहरुमा थपघट हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

 

२५. मुद्धा हान्ने  अधिकारी

२५. मुद्धा हान्ने  अधिकारी:

(१) ऐन र यस ननयमावली अनतगतथ का कसूर समबनधी मदु ाको कारबाही र षकनारा गने अनधकार संरककलाई हनु ेछ ।
(२) उपननयम (१) को सवसथ ामानयतामा पनतकू ल असर नपने गरी देहायका कसूर समबनधी मदु ाको कारवाही र षकनारा गने अनधकार सहायक संरकक र ननज नरहेकोमा रेनजरलाई हनछेु :-

(क) पाािसय रपैयासा मम मोल पने वन पैदावार अननयनमत ढंगबाट हटाएमा, काटेमा वा चझके मा,
(ख) पवेिपत वा अनमु नत ननलई ननकु ञनभत पवेि गरेमा,
(ग) घरपालवु ा जीवजनतु वा पंकी ननकु ञमा िराएमा वा पानी खवु ाएमा,
(घ) छुटाइएको कयामप, सथान वा संरककले (वारेन) तोषकददएको सथान बाहेक अनयत रात बसेमा, कयामप गरेमा वा आगो बालेमा,
(ङ) तोषकएको बाटो बाहेक अनय ठाउाबाट घरपालवु ा जीवजनतु षहंराएमा, (ि) ननयम १० को बचखलथ ाप माछा मारेमा,
(छ) ननयम १२ को बचखथलाप कु नै चिनहपट, सूिनापट, षव्ापन, वा पोषरहर राखेमा वा टासा ेमा,
(ज) ननयम १३ को बचखलथ ाप कु नै बाजा बजाएमा,
(झ) ननयम १४ को बचखलथ ाप फोहर मैला गरेमा,
(ञ) ननयम १६ र १७ को बचखथलाप हनु े गरी सवारी िलाएमा,
(ट) सूयाथसतदेचख सूयोदयसमम षवना अनमु नत ननकु ञनभत पवेि गरेमा वा षहंररलु गरेमा,
(ठ) ननयम १९ को बचखलथ ाप कु नै बाटो वा ठाउामा षहंरेमा ।