काठमाडौं गोस्वारा भन्सारको नाउ“को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३ “को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३