Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२८।८।६

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यी नियमहरूको नाम “आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको सरकारी कार्यालयमा लागू हुनेछ ।
२.२. आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन लागू हुने ः यो नियमावली लागू भएको कार्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन बमोजिम काम गर्नु गराउनु पर्छ ।

३.३. खारेजी ः

यो नियमावली लागू भएको सरकारी कार्यालयहरूमा सचिवालय कार्यविधि कार्यान्वित गर्ने नियमहरू, २०१५ लागू हुने छैन ।
मिति २०३२।१।२९ को सूचनाले नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरू, सचिवालयहरू र विभागहरूमा २०३२।१।१ देखि लागू हुने गरी तोकेको ।