Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अध्यागमन नियमावली, २०५१

अध्यागमन नियमावली, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिः                      २०५१।२।२३

अध्यागमन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८।२।२२
अध्यागमन (दोस्रो संशोधन) नियामावली, २०५९ २०५९।३।३
अध्यागमन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९।६।२१
अध्यागमन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।४।१९
अध्यागमन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६५।३।२
अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद–१,  प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यी नियमहरूको नाम “अध्यागमन नियमावली, २०५१” रहेको छ ।

(२) यो नियमावलीको नियम २९ र ३९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुने छ र अन्य नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।८

२. परिभाषा :- विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले अध्यागमन ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “पर्यटक” भन्नाले कम्तिमा एक रात वा चौविस घण्टा नेपालमा विताउने विदेशी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “परिवार” भन्नाले लोग्ने, स्वास्नी तथा आमा, बाबु आश्रित छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ ।
(घ) “पदयात्रा क्षेत्र” भन्नाले पदयात्रा गर्न अनुमति लिनु पर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “नियोग” भन्नाले विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, नेपाली महावाणिज्य दूतावास र नेपाली वाणिज्य दूतावास सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्थायी वा अस्थायी रूपमा नेपाल सरकारको विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन वा अधिकारीलाई समेत जनाउँछ ।
(च) “एजेन्सी” भन्नाले विदेशीहरूको आगमन, उपस्थिति र प्रस्थानसम्मको अवधिमा विदेशीलाई सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त संस्था तथा यात्रुहरुको आवागमन गराउने संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “भिसा वर्ष” भन्नाले यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि कुनै सालको जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको अवधि सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२,भिसा सम्बन्धी व्यवस्था

३. भिसा दिने वा नदिने नेपाल सरकारको अधिकार :- (१) कुनै विदेशीलाई भिसा दिने वा नदिने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले कुनै मित्र राष्ट्रका नागरिकलाई पारस्परिकताको आधारमा भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न दिन सक्नेछ ।

४. कूटनैतिक भिसा :- (१) नेपाल सरकारले विशेष आदेश जारी गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि मुलुकबाट कूटनैतिक राहदानी प्राप्त गरी सम्बन्धित विदेशी कूटनैतिक नियोगबाट कूटनैतिक भिसाको निमित्त सिफारिस गरी पठाएको व्यक्ति, नेपाल सरकारबाट कूटनैतिक सुविधा प्रदान गर्न उपयुक्त ठह¥याएको व्यक्ति तथा त्यस्तो कूटनैतिक राहदानी प्राप्त व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई कूटनैतिक भिसा दिइनेछ ।

(२) कूटनैतिक भिसा नेपालमा काम गरुन्जेलसम्मको लागि पारस्परिकताको आधारमा एकैपटक वा पटक पटक म्याद थप गरी दिइनेछ ।
(३) कूटनैतिक भिसाको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । तर विदेशी कूटनैतिक नियोग वा सो कार्यको लागि अधिकार प्राप्त निकायबाट विवरण सहित अनुरोध वा सिफारिस भई आएमा अनुसूची—१ बमोजिम निवेदन दिनु आवश्यक हुनेछैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

५. औपचारिक भिसा (अफिसियल भिसा) :-(१) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएका व्यक्ति र तिनका परिवार तथा सम्बन्धित विदेशी कूटनैतिक निकायको सिफारिसमा देहायका विदेशी र तिनका परिवारलाई औपचारिक (अफिसियल) भिसा दिइनेछ ।

(क) नेपालका लागि आवासीय वा गैर आवासीय कूटनैतिक नियोग, वाणिज्य दूतावासमा काम गर्ने प्रशासनिक, प्राविधिक तथा गैर कूटनैतिक कर्मचारी तथा बाह्य मुलुकबाट नेपाल घुम्न आउने वहालवाला नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरू, वाणिज्यदूतहरू र तिनका परिवार,
(ख) नेपाल सरकारसंग भएको सम्झौता बमोजिम नेपालमा रहने सल्लाहकार विशेषज्ञहरू,
(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ वा त्यस अन्तर्गतका संस्थाहरूका नेपाल स्थित कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रदान
गरिएको लेसेपेसे प्राप्त व्यक्तिहरू,
(घ) नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा क्षेत्रीय संगठनहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू,
(ङ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको निकाय वा संयुक्त राष्ट्र संघ वा क्षेत्रीय संगठन वा सो अन्तर्गतका अन्य निकायद्वारा आयोजित सभा सम्मेलन, प्रशिक्षण वा बैठकमा सहभागी हुन आउने व्यक्तिहरु ।
(२) औपचारिक भिसाको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

तर विदेशी कूटनैतिक नियोग वा सो कार्यको लागि अधिकार प्राप्त निकायबाट विवरण सहित अनुरोध वा सिफारिस भई आएमा अनुसूची–१ बमोजिमको निवेदन दिनु पर्नेछैन ।

६. पर्यटक भिसा :-

(१) नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई पर्यटक भिसा दिइनेछ ।
(२) पर्यटक भिसा एक भिसा वर्षमा बढीमा एकसय पचास दिनका लागि दिइनेछ ।
(३) एक भिसा वर्षमा जारी गरिएको भिसामा तोकिएको अवधि पूरा नगर्दै प्रस्थान गरेको पर्यटकले बांकी अवधि अर्को भिसा वर्षमा जोडी उपयोग गर्न पाउने छैन ।

(४) एक भिसा वर्षको अन्त्य तिर नेपाल प्रवेश गरी अर्को भिसा वर्षको पर्यटक भिसामा बस्न पाउने अवधि पनि कुनै विदेशीले उपभोग गर्न चाहेमा सो सुविधा निजले उपयोग गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो अवधिको दस्तुरको गणना भने निज बसेको कूल अवधिका आधारमा गरिनेछ ।
(५) पर्यटक भिसाको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

७. अध्ययन भिसा :- (१) नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी नेपालको कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धान गर्न आउने विदेशीहरू, तिनका परिवारलाई अध्ययन भिसा दिइने छ ।


(२) नेपाल सरकारबाट प्राप्त छात्रबृत्ति अन्तर्गत वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम अन्र्तगत वा दुई विश्वविद्यालय बीच भएको सम्झौता अन्तर्गत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आउने वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रहरुबाट अध्ययन गर्न आउने विदेशी वा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्न आउने विदेशी बाहेक आफू खुशी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न चाहने अन्य विदेशीलाई नेपालमा रहँदा एकै पटक वा मासिक दामासाहीमा वार्षिक न्यूनतम तीन हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको नेपाली मुद्रा र निजका परिवारको हकमा वार्षिक न्यूनतम दुई हजार अमेरिकी डलर वा सो वरावरको नेपाली मुद्रा खर्च गर्न सक्ने आधिकारिक स्रोत वा सो वरावरको वैदेशिक मुद्राको सटही रसिद वा सो बराबरको नेपाली मुद्रा स्थानीय वैंकमा मौज्दात रहेको कागजात पेश गरेको आधारमा मात्र अध्ययन भिसा दिइनेछ ।
(३) अध्ययन भिसा एक पटकमा एक वर्षको लागि दिइनेछ । सो भन्दा बढी अवधिको लागि दिन परेमा त्यस्ता व्यक्तिको अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रगति विवरण तथा क्रियाकलाप लगायत अन्य आवश्यक कुराहरूलाई समेत विचार गरी म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
तर अनुसन्धानकर्ता र अध्ययनकर्ताको हकमा यस्तो म्याद थप अनुसन्धान अवधि वा अध्ययनरत शैक्षिक उपाधी अवधिसम्मका लागि मात्र हुनेछ ।
(३क.) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्नेहरुको हकमा सम्बन्धित विषयमा शैक्षिक उपाधि अबधिसम्मको लागि एकैपटक अध्ययन भिसा दिन सकिनेछ ।

(४) अध्ययन भिसाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) अध्ययन भिसाको लागि अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

८. गैर पर्यटक भिसा :-

(१) देहायका विदेशी र तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ ।
(क) विदेशी मित्र राष्ट्रका सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाबाट खर्च व्यहोर्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त सामाजिक वा आर्थिक विकास कार्यमा संलग्न विदेशीहरू,
(ख) नेपाल स्थित विदेशी नियोगद्वारा संचालित संस्थामा काम गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिफारिस प्राप्त विदेशीहरू,
(ग) विदेशी पत्रपत्रिका तथा समाचार समितिमा काम गर्नको लागि सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट सिफारिस प्राप्त विदेशी प्रतिनिधिहरू,
(घ) कूटनैतिक वा औपचारिक भिसा प्राप्त विदेशीको परिचारकको रूपमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिफारिस प्राप्त विदेशीहरू,
(ङ) नेपालभित्र कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था, उद्योग वा व्यवसायमा पारिश्रमिक पाउने गरी काम गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त विदेशीहरू,
(च) नेपालस्थित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संस्थामा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिफारिस प्राप्त विदेशीहरू,

(छ) विदेशी सरकारी निकाय वा विदेशी मुलुकको उद्योग वाणिज्य संघ वा च्याम्वर अफ कमर्सको सिफारिसमा तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आउने विदेशी आयातकर्ता,
(ज) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने विदेशीहरू ।
(ज१) नेपाली मूलका विदेशी वा नेपाली बाबुु वा आमाको विदेशी राहदानी वाहक सन्तान नेपालमा कुनै नातेदार भेट्न आउने भएमा वा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीका बाबु, आमा, दाजु, भाइ, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

दिदी वा वहिनी सम्बन्धित दूतावासको नाता खुलेको सिफारिससहित निजलाई भेट्न आउने भएमा,
स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “नातेदार” भन्नाले बाबु व आमापट्टिको तीन पुस्ताभित्रको व्यक्तिलाई जनाउनेछ ।
(झ) सरकारी वा गैर सरकारी स्तरमा सम्पन्न सम्झौता वा सहमति अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा काम गर्न आएका विदेशीहरू,
(ञ) उद्योग वा व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफािरश प्राप्त विदेशीहरु,
तर यस खण्ड बमोजिमका विदेशीहरुले भिसा निवेदन फाराम साथ लगानीको स्रोत खुलेको कागजात, लगानीकर्ताको योग्यता तथा
अनुभव सम्बन्धी विवरणहरु समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
(ट) समूहगत रूपमा पर्यटकहरूदलाई नेपाल भ्रमण गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस सहित आवेदन गर्ने विदेशीहरूको टोली नेता,
(ट१) समाजकल्याण परिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्पन्न सम्झौता अनुसार गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न आउने सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त विदेशीहरु,
(ठ) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएका विदेशीहरू ।
(२) गैर पर्यटक भिसा एक पटकमा बढीमा एक वर्षको लागि प्रदान गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
(३) …….
(४) गैर पर्यटक भिसा लिनको लागि अनुसूची—२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
तर उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमका विदेशीहरूले अनुसूची—२क बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

९. व्यावसायिक भिसा :-

(१) देहायका विदेशीहरू र तिनका परिवारलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा व्यावसायिक भिसा दिइनेछ –
(क) नेपालभित्र व्यापारिक वा औद्योगिक व्यवसायमा लगानी गर्ने ईजाजत प्राप्त विदेशीहरू वा त्यस्ता व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाको अधिकृत प्रतिनिधि ।
(ख) नेपालबाट निकासी व्यापार गर्न लगानी गर्ने इजाजत प्राप्त विदेशीहरू ।
(ग) तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आई नेपालमा उत्पादित मालसामान खरीद गरी निकासी गर्ने वा निकासीको लागि खरीद आदेश दिने विदेशीहरू ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक व्यावसायिक भिसा एक पटकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि प्रदान गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार यसको म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
(२क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको विदेशीलाई एक पटकमा नब्बे दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउने गरी पाँच वर्षे बहु प्रवेशी व्यावसायिक भिसा दिइनेछ ।
(२ख) उपनियम (२क) बमोजिम नेपालमा बस्न पाउने गरी दिइएको म्यादभित्र भिसा वाहकले व्यावसायिक काम कारोबार सम्पन्न हुन नसकेको कारण र सम्बद्ध प्रमाण समेत राखी निवेदन दिएमा निजको कार्य दक्षताको आधारमा उपनियम (२क) मा उल्लेख भए बमोजिम नेपालमा बस्न पाउने अवधिसम्मको लागि भिसा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
(३) व्यावसायिक भिसाको लागि अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।


१०. अन्तरिम (ट्रान्जिट) भिसा :-

(१) नेपालको विमानस्थल भई कुनै अर्को मुलुक जाने गरी हवाई टिकटसहित रात विताउने गरी नेपालमा प्रवेश गरेका विदेशीलाई वा कुनै कारणवश आकस्मिक रुपमा नेपालको विमानस्थलमा अवतरण गरेको बायुयानमा यात्रा गरिरहेको विदेशीलाई एक दिनका लागि अन्तरिम भिसा दिइनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको भिसाको लागि अनुसूची – ३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

१०क. गैर आवासीय नेपाली भिसा (नन् रेजिडियन्सल नेपालीज भिसा) :-

(१) विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका विदेशीले नेपालमा बसोबास गर्न वा व्यापार व्यवसाय वा कुनै विषयमा अध्ययन अध्यापन वा अनुसन्धान गर्न चाहेमा निज र निजको परिवारलाई गैर आवासीय नेपाली भिसा दिन सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको भिसाको लागि अनुसूची–३क. बमोजिमको ढाँचामा विदेशस्थित नेपाली नियोग मार्फत वा विभागमा सोझै निवेदन दिन सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको भिसा एकपटकमा बढीमा दशवर्षसम्मको लागि प्रदान गर्न सकिनेछ र आवश्यकता अनुसार यसको म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
(४) गैर आवासीय नेपाली भिसाको ढाँचा अनुसूची—३ख. बमोजिमको हुनेछ ।

११. आवासीय (रेजिडेन्सियल) भिसा :-

(१) नेपालमा जीवन विताउन चाहने देहायका विदेशीहरु र तिनका परिवारलाई आवासीय भिसा दिइनेछ ।
(क) अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्ति,
(ख) नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समुन्नतिमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने व्यक्ति,
(ग) χ……
(घ) नेपालको औद्योगिक व्यवसायमा कम्तिमा एकलाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा एकैपटक लगानी गर्ने व्यक्ति,
(ङ) नेपालमा कुनै व्यवसाय नगरी जीवनयापन गर्न चाहने विदेशी ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा उल्लेख भएका विदेशी बाहेक अन्य खण्डमा उल्लेख भएका विदेशीलाई आवासीय भिसा सिफारिस गर्ने नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत त्यस्तो विदेशीले भरेको निवेदन सहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) को आधारमा आवासीय भिसा प्राप्त गर्न चाहने विदेशीले एकमुष्ट वार्षिक बीस हजार अमेरिकी डलर वा सो वरावरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नेपालमा खर्च गर्ने स्रोत प्रमाणित हुने कागजात र नवीकरण गर्न चाहने विदेशीले सो कागजात सहित एकमुष्ट वा पटक पटक उक्त रकम खर्च गरेको पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) आवासीय भिसा लिन चाहने विदेशीले अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा विभाग वा सम्बन्धित नियोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(५) आवासीय भिसाको ढाँचा अनुसूची–४क बमोजिम हुनेछ ।

१२. भिसा दिने र नवीकरण गर्ने अधिकारी :- (१) देहायको भिसा देहायको अधिकारीद्वारा दिइने र नवीकरण गरिनेछ ।भिसाको किसिम भिसा दिने र नवीकरण गर्ने अधिकारी
(क) कूटनैतिक भिसा परराष्ट्र मन्त्रालय, तर तीस दिनसम्मको लागि नियोग वा प्रवेश स्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले (प्रवेश भिसाको रूपमा) कूटनैतिक भिसा दिन सक्नेछ ।
(ख) औपचारिक भिसा परराष्ट्र मन्त्रालय तर तीस दिनसम्मको लागि नियोग वा प्रवेश स्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले (प्रवेश भिसाको रूपमा) औपचारिक भिसा दिन सक्नेछ ।
(ग) पर्यटक भिसा (१) भिसा वर्षमा पन्ध्र दिन, तीस दिन र नब्बे दिनको प्रवेश भिसाका लागि नियोग वा प्रवेश विन्दुको अध्यागमन अधिकृत,
(२) नेपाल प्रवेश गरिसकेका पर्यटकहरुको भिसा म्याद थप तथा नियमित गरिदिनका लागि महानिर्देशक तर प्रस्थानका समयमा एकसय पचास दिनको अबधिभित्रको भए पन्ध्र दिनसम्मको भिसा प्रस्थान विन्दुमा अध्यागमन अधिकृतले नियमित गरिदिन सक्नेछ ।
(घ) अध्ययन भिसा महानिर्देशक,
(ङ) गैर पर्यटक भिसा (१) नियम ८ को खण्ड (छ) बमोजिमको विदेशीको हकमा विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास वा
स्थायी नेपाली कूटनैतिक नियोग वा महानिर्देशक,
(२) नियम ८ को खण्ड (ठ) बमोजिमको विदेशीको हकमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई
महानिर्देशक,
(३) नियम ८ को अन्य खण्ड बमोजिमको विदेशीको हकमा महानिर्देशक
(च) व्यावसायिक भिसा महानिर्देशक,
(छ) अन्तरिम भिसा अध्यागमन अधिकृत,
(ज) आवासीय भिसा पहिलो एक वर्षको लागि गृह मन्त्रालयको स्विकृति लिई विभाग र नवीकरणको लागि विभाग
तर नियम ११ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमका विदेशी लगानीकर्ता र निजको आश्रित परिवारलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा विभाग ।
(झ) गैर आवासीय नेपाली भिसा पहिलो पटकका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नियोग वा महानिर्देशक र नवीकरणका लागि महानिर्देशक ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम भिसा दिइएको व्यक्तिहरूको नाम, राष्ट्रियता, राहदानी नम्वर र भिसा अवधि खुलेको विवरण मासिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बाहेक अन्य खण्डहरू बमोजिम नियोगबाट भिसा जारी गर्दा उठेको राजश्वको विवरण मासिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) भिसा दिने अधिकारीले सम्बन्धित निकायहरुबाट भिसाको लागि सिफारिस भई आएकोमा त्यस्तो सिफारिस दर्ता भएको मितिले सामान्यतया ७ दिनभित्र भिसा सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

१३. भिसा दिन वा नेपालभित्र प्रवेश गर्न दिन इन्कार गर्न सकिने :- यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका विदेशीहरूलाई भिसा दिन वा नेपालभित्र प्रवेश गर्न दिन अध्यागमन अधिकृतले प्रवेश विन्दुमा नै इन्कार गर्न सक्नेछः–
(क) राहदानी र भिसा शंकास्पद देखिएका,
(ख) ऐन वा यस नियमावलीको विपरित काम गरेवापत निष्काशन गरिएका वा नेपालमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएका ।
(ग) यस नियमावली बमोजिम बस्न पाउने अबधि व्यतित गरिसकेका ।
(घ) प्रवेश गर्न आउने विदेशीको यात्रा सम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएमा ।

१४. नेपालबाट प्रस्थान गर्न रोक लगाउन सकिने :- देहायका व्यक्तिलाई नेपालबाट प्रस्थान गर्न विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्नेछः–

(क) बैध राहदानी र प्रस्थान गर्ने भएको देशमा प्रवेश गर्नको लागि भिसा नभएका,
(ख) नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनको लागि कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारण सहितको जानकारी प्राप्त हुन आएका ।

१५. प्रवेश वा प्रस्थान स्थल :- भिसा लिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने विदेशीको प्रयोजनको लागि प्रवेश तथा प्रस्थान स्थल अनुसूची–५ बमोजिम हुनेछ ।

१६. आगमन तथा प्रस्थान फाराम भर्नुपर्ने

(१) प्रत्येक विदेशीले नेपालभित्र प्रवेश गर्दा अनुसूची–६ बमोजिमको आगमन फाराम र नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्दा अनुसूची–६क बमोजिमको प्रस्थान फाराम भरी अध्यागमन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(१क) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाल बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक नेपालीले क्रमशः अनुसूची– ६ख र अनुसूची – ६ग बमोजिमको ढाँचामा प्रस्थान वा आगमन फाराम भरी कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाएको फारामको आधारमा अध्यागमन कार्यालयले प्रत्येक दिन विदेशीहरूको आगमन अभिलेख अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा र प्रस्थान अभिलेख

अनुसूची – ७क बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

१७. आगमन तथा प्रस्थान प्रमाणित गर्ने :- नेपालमा प्रवेश वा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रवेश वा प्रस्थान स्थलमा आफ्नोे प्रवेश वा प्रस्थान प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । यसरी प्रस्थान वा प्रवेश प्रमाणित हुन छुट भएको व्यक्तिको हकमा कारण सहित निजको निवेदन पर्न आएमा विभागले छानवीन गरी उचित देखेमा आगमन वा प्रस्थान प्रमाणित गरी दिनेछ ।

१८. कागजात देखाउनु पर्ने :- विभाग वा सो अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीहरू र त्यस्ता कर्मचारीहरू नभएका ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत कर्मचारी, प्रहरी कर्मचारी तथा सीमा प्रशासन कर्मचारीले कुनै विदेशीको राहदानी, भिसा, पदयात्रा अनुमति पत्र र तत्सम्बन्धी कागजात हेर्न चाहेमा निजले तुरुन्त देखाउनु पर्छ ।

१९. उपस्थिति दर्ता गर्ने तथा ठेगाना परिवर्तनको सूचना दिनु पर्नेः

(१) पर्यटक भिसा बाहेक अन्य भिसामा ६ महिना भन्दा बढी अबधिसम्म नेपालमा बस्न पाउने गरी अनुमति प्राप्त गरेका विदेशीहरुले उपस्थिति दर्ता प्रयोजनका लागि अनुसूची–७ (ख) बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरी विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ र अनुसूची– ७ (ग) बमोजिम सो को अभिलेख राखी विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयले निजलाई अनुसूची–७(घ) बमोजिमको
उपस्थिति दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । भिसा अबधि थप भएको अवस्थामा उपस्थिति दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण समेत गराउनु पर्नेछ ।
(२) भिसा लिन वा भिसाको म्याद थप्नको लागि निवेदनमा उल्लेख गरिएको वा उपस्थिति दर्ता प्रयोजनका लागि बुझाएको विवरणमा उल्लेख भएको नेपालमा वस्ने ठेगाना परिवर्तन गरेमा उपस्थिति दर्ता प्रमाणपत्र लिएका विदेशीले भए विभागमा वा दर्ता प्रमाणपत्र दिने कार्यालयमा र सो वाहेकका अन्य विदेशीले भए विभाग वा कार्यालय वा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो नाम, राहदानी नम्बर र नयां ठेगानाको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) एक सय वीस दिनभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरेको कुनै विदेशीले नेपालको कुनै स्थानमा तीन दिनभन्दा बढी समय विताउने गरी गएमा आफ्नो नाम, राहदानी नम्बर र ठेगाना समेत खुलेको विवरणसहित त्यस्तो स्थानको स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

२०. काम गर्नमा प्रतिबन्ध :- (१) यस नियमावली बमोजिम पर्यटक र परिवारको सदस्यको हैसियतल भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन ।
(२) यस नियमावली बमोजिम भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सो बाहेक अन्य काम गर्न पाइने छैन ।

२१. भिसा खारेजीको लागि सूचना दिनु पर्ने :- पर्यटक भिसा बाहेक अन्य किसिमको भिसा प्राप्त कुनै विदेशीले कुनै कारणबाट आफूले पाएको भिसा अवधि व्यतित् गर्न नपाउने भएमा सम्बन्धित विदेशी वा निजको कार्यसंग सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले उक्त भिसा खारेजीको निमित्त सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भिसा दिने अधिकारीलाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।


२२. भिसा नियमित गर्ने :- प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको सिलसिलामा कुनै विदेशी थुनिएमा वा थुनिएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएमा वा निज उपर कुनै कानुनी कारवाही चलेकोमा सोको

किनारा नभएसम्मको लागि नेपालमा निजको उपस्थिति आवश्यक पर्ने अवस्था भएमा विभागले निजलाई सोही व्यहोरा उल्लेख गरी ऐनमा ब्यवस्था भए अनुसार भिसा नियमित गरिदिनु पर्नेछ । थुनाबाट मुक्त भएको वा कानुनी कारवाहीको किनारा लागेको मितिले सामान्यतया सात दिनभित्र त्यस्तो विदेशीलाई नेपालबाट निष्काशन वा प्रस्थान गराउन सकिनेछ ।

२३. भिसाको हैसियत बदल्न सकिने :- कुनै किसिमको भिसा लिएर आएको विदेशीले जुन कामको लागि त्यस्तो भिसा प्राप्त गरेको थियो सो काम समाप्त भएपछि त्यस्तो विदेशीले अर्को किसिमको भिसाको लागि निवेदन गरेमा नियम १२ बमोजिमको अधिकारीले ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएको कुराहरूको अधिनमा रही त्यस्तो विदेशीलाई अर्को किसिमको भिसा दिन सक्नेछ ।

२४. अस्थायी रूपमा भिसा सिफारिस वा जारी गर्न सकिने :-

(१) अध्ययन, गैर पर्यटक र व्यवसायिक भिसाका लागि सिफारिस गर्न समय लाग्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सोही व्यहोरा जनाई
बढीमा ३ महिनासम्मको लागि अस्थायी रूपमा अध्ययन, गैर पर्यटक र व्यवसायिक भिसाको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(२) नियम ८ को उपनियम (१) (ज) अनुसारका विदेशीलाई विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न समय लाग्ने भएमा सम्बन्धित मुलुकको अधिकारी वा दूतावासको सिफारिसका आधारमा विभागले बढीमा ३ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा जारी गर्न सक्नेछ ।

२५. यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्ने :- कुनै विदेशीको राहदानी हराई वा प्रयोग हुन नसक्ने गरी नोक्सान भई, म्याद समाप्त भई वा अन्य कुनै कारणवस नयाँ राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाका विदेशीलाई नेपाल बाहिर प्रस्थान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले यात्रा अनुमति पत्र जारी गर्न सक्नेछ । तर कूटनैतिक र औपचारिक राहदानी वाहकको हकमा त्यस्तो अनुमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्नेछ ।

२६. भिसा स्थानान्तरण :- नियम २५ बमोजिम कुनै विदेशीले यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वा पुरानो राहदानी हराई वा म्याद समाप्त भई नयाँ राहदानी प्राप्त गरेको अवस्थामा कुटनैतिक वा औपचारिक भिसाका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य भिसाका हकमा विभागले राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रमा भिसा स्थानान्तरण गरी दिन सक्नेछ ।

२७. भिसाको म्याद थपका लागि निवेदन :- कूटनैतिक तथा औपचारिक भिसा बाहेक अन्य भिसाको म्याद थप गराउन अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

२८. भिसा रद्द गर्न सकिने अवस्था :- (१) देहायको अवस्थामा विभागले विदेशीको भिसा रद्द गर्न सक्नेछ –

(क) माग भएको समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र पेश नगरेमा ।
(ख) मगज विग्रेमा वा बहुलाएमा ।
(ग) संगीन फौजदारी अपराधको कसूर गरी भागी आएको देखिएमा ।
(घ) कुनै सरुवा वा गंभीर रोग लागेको भएमा ।
(ङ) निजको उपस्थितिबाट नेपालको शान्ति, सुरक्षा र नेपाली जनताको पारस्परिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा ।
(च) संदिग्ध आचरण वा अवान्छित क्रियाकलाप गरे, गराएमा ।
(छ) नेपालभित्रको सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा ।
(ज) ऐन, यस नियमावली र अन्य प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरे, गराएमा ।
(झ) जुन उद्देश्यको लागि भिसा प्रदान गरिएको हो सो अनुरूपको कार्य नगरी अन्य काम कुरा गरेमा वा जुन प्रयोजनका लागि भिसा लिएको हो, सो समय अगावै त्यस्तो प्रयोजन समाप्त भएमा ।
(ञ) एक प्रकारको भिसामा बसिरहेको अवस्थामा अन्य भिसा दिनु पर्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस प्राप्त भएमा वा भिसाका लागि आवेदन गरेमा त्यस्तो विदेशीलाई नयाँ भिसा जारी गर्नको लागि साविक भिसा रद्द गर्नु परेमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम भिसा रद्द गरिएमा सो वापत बुझाएको दस्तुर फिर्ता गरिने छैन ।

२९. दस्तुर:-(१) नेपालभित्र प्रवेश वा उपस्थितिको लागि भिसा जारी गर्दा, भिसाको म्याद थप गर्दा वा भिसाको म्याद नघाई बसेको विदेशीहरूको भिसा नियमित गर्नु पर्दा वा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दा वा भिसा स्थानान्तरण गर्दा भिसा सम्बन्धी वा अन्य दस्तुर अनुसूची–९ मा तोके बमोजिम हुनेछ ।
 । तर दश वर्ष मुनिका वालवालिकाहरूलाई भिसा दस्तुर लाग्ने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकेको भन्दा घटी वा बढी भिसा दस्तुर लगाउने मुलुकको नागरिकहरूलाई पारस्परिकताको आधारमा भिसा दस्तुर लिइनेछ ।

३०. एक प्रवेशी, χ…. वा वहु प्रवेशी सुविधाको व्यवस्था :-

(१) यस नियमावली बमोजिम भिसा जारी गर्दा एक प्रवेशी,

χ…. र वहु प्रवेशी सुविधा समेत प्रदान गर्न सकिने छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको सुविधा नियोगबाट भिसा जारी गरेको अवस्थामा भिसाको प्रवेश मान्य अवधिसम्म र कार्यालय वा विभागबाट भिसा जारी गरेको अवस्थामा भिसा मान्य अवधिसम्म मात्र कायम रहनेछ । तर यस्तो सुविधा प्राप्त विदेशीको नेपाल वस्ने कूल अवधि भने अन्य सुविधा लिएको वा म्याद थप गरेको अवस्थामा बाहेक सुविधा जारी गर्दा उल्लेख गरिएको नेपाल वस्ने अवधि भन्दा
बढी हुन सक्ने छैन ।

३१. भिसा दस्तुर छुट :-

देहायका अवस्थामा देहायका व्यक्तिलाई नेपालभित्र प्रवेश वा उपस्थितिको लागि भिसा जारी गर्दा र भिसाको म्याद थप गर्दा भिसा दस्तुर छुट दिन वा मिनाहा गर्न सकिनेछ –

(क) कूटनैतिक वा औपचारिक भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीलाई ।
(ख) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको निकाय वा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा क्षेत्रीय संगठन वा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा सो अन्तर्गतका निकायहरूद्वारा आयोजित सभा, सम्मेलन, प्रशिक्षण वा बैठकमा सहभागी हुन आउने विदेशीलाई ।
(ग) नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई ।
(घ) पारस्परिकताको आधारमा जुनसुकै मुलुकका नागरिकहरूलाई ।
(ङ) नेपाली बाबु आमा वा बाबु आमा मध्ये एक जना नेपाली भई निजहरूबाट जन्मेका १६ वर्षसम्मका विदेशी राहदानी प्राप्त सन्तानलाई ।
(च) नेपाली मूलको व्यक्तिले नेपालस्थित विदेशी नियोगबाट पहिलो पटक राहदानी लिएपछि विदेश प्रस्थान नगरुन्जेलसम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई ।

(छ) नेपाल सरकारको छात्रबृत्ति वा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको स्वीकृत कार्यक्रममा भाग लिन आउने वा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा भिसा दस्तुर छुट दिइने उल्लेख भएका व्यक्तिहरुलाई ।
(ज) उडान रद्द भई नेपालबाट प्रस्थान गर्न नसक्ने व्यक्तिलाइ अर्को उडानबाट प्रस्थान नगरुन्जेलसम्मको अवधिका लागि ।
(झ) आफ्नोे काबु बाहिरको परिस्थितले गर्दा कुनै विदेशीले भिसामा तोकिएको अवधि भन्दा बढी अवधि बस्नु परेमा वा नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम नियमित गराउँदा ।

३१क. भिसा छुट दिने अधिकारी :-

देहायको अवस्थामा देहायका अधिकारीले भिसा दस्तुर छुट दिन वा मिनाहा गर्न सक्नेछन् :-–

(क) नियम ३१ को खण्ड (क), (ख) र (ग) को अवस्थामा – परराष्ट्र मन्त्रालय,

प्रवेश भिसाका रुपमा कूटनैतिक वा औपचारिक भिसा जारी गर्दा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु र अध्यागमन अधिकृत,
(ख) नियम ३१ को खण्ड (ङ) र (च) को अवस्थामा – महानिर्देशक
(ग) नियम ३१ को खण्ड (घ) र (छ) को अवस्थामा – सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा महानिर्देशक

(घ) नियम ३१ को खण्ड (ज) को अवस्थामा – अध्यागमन अधिकृत
(ङ) नियम ३१ को खण्ड (झ) को अवस्था,
(१) एक हप्ताको लागि – महानिर्देशक वा अध्यागमन अधिकृत

(२) एक हप्ता भन्दा बढी अवधिको लागि – गृह मन्त्रालय

परिच्छेद–३, पदयात्रा सम्बन्धी व्यवस्था

३२. पदयात्रा अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्ने :- अनुमति लिई पदयात्रा गर्नुपर्ने पदयात्रा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशीले पदयात्रा अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा र समूहगत रूपमा भए पदयात्रा गराउने एजेन्सीले अनुसूची–१०क बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

३३. पदयात्रा अनुमतिपत्र दिने :- नियम ३२ बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि सम्बन्धित विदेशीको भिसा अवधि ननाघ्ने गरी पदयात्रा गर्ने पदयात्रीहरूको लागि अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा विभागले पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

३४. पदयात्रीहरूको अधिकतम संख्या निर्धारण गर्न सक्ने :-

(१) नेपाल सरकारले नेपालभित्रको कुनै पनि पदयात्रा क्षेत्रमा पदयात्रा गराइने विदेशीहरुको अधिकतम संख्या वार्षिक रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम संख्या निर्धारण भएकोमा सोभन्दा बढी हुने गरी विभागले पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने छैन ।
(३) पदयात्रा अनुमति लिनु नपर्ने क्षेत्रमा जाने पदयात्रीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३५. तोकिएको बाटोबाट मात्र पदयात्रा गर्नु पर्ने :- नियम ३३ बमोजिम जारी गरिएको अनुमतिपत्रमा तोकिएको बाटोबाट बाहेक अन्य बाटोबाट पदयात्रा गर्न वा निषेधित क्षेत्रमा जानु हुँदैन । पदयात्रा गराउने एजेन्सीले पनि विदेशीलाई अनुमति पत्रमा तोकिएको बाटो बाहेक अन्य बाटोबाट पदयात्रा गराउनु वा निषेधित क्षेत्रमा लानु हुँदैन ।

३६. पदयात्रा क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने:-दैवी प्रकोप वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण पदयात्रा अनुमतिपत्र लिइ सकेको क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न नसक्ने अवस्था परी पर्याप्त कारणसहित आवेदन गर्न आएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र प्रयोग हुने गरी सो पदयात्रा अनुमतिपत्रलाई समान दस्तुर लाग्ने अन्य क्षेत्रमा महानिर्देशकले परिवर्तन गरिदिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।

३७. अनुमतिपत्र रद्द हुने अवस्था :-

(१) देहायको अवस्थामा कुनै विदेशीलाई प्रदान गरिएको पदयात्रा अनुमतिपत्र विभागले रद्द गर्न सक्नेछ ः–
(क) नियम २८ बमोजिम भिसा रद्द गरिएमा ।
(ख) पदयात्रा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित बाटो र क्षेत्र बाहेक अन्य बाटोबाट वा क्षेत्रमा पदयात्रा गरेमा ।
(ग) नियम ४१ मा उल्लेख भए अनुसारको आचारण र शर्तहरूको पालना नगरेमा ।
(घ) पदयात्रा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका अन्य शर्तहरूको पालना नगरेमा ।
(ङ) ऐन र यस नियमावलीले गरेका ब्यवस्थाहरुको उल्लंघन गरेमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रद्द गरिएको पदयात्रा अनुमतिपत्र वापत बुझाएको दस्तुर फिर्ता हुनेछैन ।

३८. पदयात्रीसंग जाने नेपाली नागरिकलाई दिनु पर्ने सुविधा :-

(१) पदयात्रा गर्ने पर्यटक वा टोली वा पदयात्रा गराउने एजेन्सीले पदयात्रा प्रारम्भ गर्नु अघि साथै जाने नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत
दुर्घटना वीमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) पदयात्रा गर्ने पर्यटक वा टोलीले आफूसाथ जाने नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको रकम भन्दा कम नहुने गरी दैनिक पारिश्रमिक, आवश्यक लुगा तथा उपकरण समेतको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम बीमा गराउनु पर्ने व्यक्तिको बीमा नगराउँदै काममा लगाइएको कारणबाट दुर्घटना परी चोट पटक लागेमा, अंग भंग वा मृत्यु भएमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराइएको भए निजले जेजति रकम पाउने थियो सोही बराबरको रकम निज वा निजको नजिकको हकवालालाई पदयात्रा गर्ने पर्यटक वा एजेन्सी वा टोलीले क्षतिपूर्तिको रूपमा दिनु पर्नेछ ।

३९. पदयात्रा अनुमतिपत्र दस्तुर :-

पदयात्रा अनुमतिपत्र दस्तुर अनुसूची–१२ मा तोके बमोजिम हुनेछ । तर देहायका विदेशीलाई विभागले पदयात्रा अनुमति दस्तुर छुट दिन सक्नेछः–
(क) कूटनैतिक भिसा प्राप्त विदेशी ।
(ख) कुनैपनि दस्तुर नलाग्ने भनी नेपाल सरकारसंग सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौतासंग सम्बद्ध भई आफ्नोे कामसंग सम्बन्धित क्षेत्रमा जाने प्रयोजनका लागि पदयात्रा अनुमति माग गर्ने विदेशी ।
(ग) नेपाल सरकारको योजना वा कार्यक्रमसंग सम्बद्ध विदेशीको कार्यक्षेत्र पदयात्रा क्षेत्रमा नै परेको रहेछ भने त्यस्ता विदेशीहरू ।
(घ) आफ्ना बाबु वा आमासंग पदयात्रामा जाने १० वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरू ।
(ङ) गृह मन्त्रालय मार्फत दस्तुर छुट गर्न लेखी आएका विदेशीहरु ।

परिच्छेद–४ प्रवेश तथा प्रस्थान गर्दा पालन गर्नु पर्ने आचारण तथा शर्तहरू

४०. प्रस्थान र प्रवेश विन्दुमा राहदानीमा छाप लगाउनु पर्ने :- राहदानी लिई नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्ने र विदेशबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकले प्रवेश र प्रस्थान विन्दुमा अध्यागमन कार्यालयबाट आफ्नोे राहदानीमा छाप लगाउनु पर्नेछ ।

४१. विदेशीले पालन गर्नु पर्ने आचरण र शर्तहरू :-नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति, पदयात्रा वा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने प्रत्येक विदेशीले ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको आचरण तथा शर्तहरू पालना गर्नु पर्नेछ –

(क) अनुमतिपत्र विना पदयात्रा क्षेत्रमा जानु हुँदैन ।
(ख) राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन ।
(ग) प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुहरू राख्न वा प्रयोग गर्न वा निषेध गरेका कार्यहरू गर्न हुँदैन ।
(घ) स्थानीय परम्परा र रीतिरिवाज विपरित कुनै क्रियाकलाप गर्न गराउन हुँदैन ।
(ङ) पदयात्रा क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको निर्देशनहरूको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(च) प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानको समयमा कार्यालयले माग गरेमा पहिचान सम्बन्धी विवरण, छाँया चित्र, औंठा छाप र प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थान सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
 पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

४२. एजेन्सीले पालन गर्नु पर्ने आचरण तथा शर्तहरू :- एजेन्सीले ऐन तथा यस नियमावलीमा व्यवस्थित अन्य व्यवस्था तथा शर्तहरूको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको आचरण तथा शर्तहरू पालन गर्नु पर्नेछ –
(क) नेपालबाट यात्रुहरू विदेश लैजाने वा नेपालमा ल्याउने विमान वा गाडी वा त्यस्तै कुनै पनि वाहन सञ्चालन गर्ने नेपाली वा विदेशी कम्पनी वा संस्था वा चालकले आफ्नोे वाहनबाट नेपालभित्र ल्याएका वा नेपालबाट विदेश लगिएका नेपाली वा विदेशी यात्रुहरू
तथा चालक दल एवं बहान सहभागीहरूको नामावली आगमन र प्रस्थान गर्दा अग्रिम रुपमा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(ख) बैध राहदानी नभएका, निष्काशन गरिएका वा प्रवेश गर्न नदिने गरी रोक लगाइएको विदेशीलाई ल्याउनु हुँदैन ।
(ग) यस नियमावली बमोजिम प्रवेश निषेध गरिएका व्यक्तिलाई ल्याएमा विभाग वा कार्यालयले निर्देश गरेको समयमा फिर्ता लाने दायित्व ल्याउने पक्षको हुनेछ ।
(घ) राहदानी, भिसा वा अनुमतिपत्र नभएका विदेशीलाई आफ्नोे होटल वा घरमा भाडामा राख्न वा कुनै सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।
(ङ) आफूकहाँ बसेका वा आफूले सेवा पु¥याएका विदेशीहरूको मासिक लगत हरेक अर्को महिनाको पहिलो हप्ताभित्र विभागमा दिनु पर्नेछ ।
(च) अन्य देशबाट निष्काशन गरी वा प्रवेश अस्वीकार गरी एजेन्सीको जिम्मा लगाई पठाइएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित कागजात सहित अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा बुझाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५, विविध

४३. पर्वतारोहीहरू सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

(१) पर्वतारोहणको इजाजत प्राप्त विदेशीहरूले पर्वतारोहणको लागि इजाजतपत्र प्राप्त हिमशिखरतर्फ जाँदा र आउँदा पदयात्रा क्षेत्रमा जानु परेमा पदयात्रा अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । तर त्यस्तो अनुमतिपत्र वापतको दस्तुर भने तिर्नु पर्नेछैन ।
(२) पर्वतारोहणका लागि जाने विदेशीहरूले पर्वतारोहण अवधिको समेत भिसा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
 तर पर्वतारोहणको अवधि पर्यटक भिसाको अवधिमा गणना गरिने छैन ।

४४. विभागले तोकेको स्थानमा वस्नु पर्ने 🙁 १) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रस्थान गराउनु वा निष्काशन गर्नु पर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरुन्जेलसम्मका लागि विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नु पर्नेछ र त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२). निष्काशनको आदेश अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचाको हुनेछ ।

४४क. कार्यविधि बनाउने अधिकारः ऐन र यस नियमावलीको उद्देश्य पूर्ति गर्न तथा अध्यागमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गराउन सक्नेछ ।

४५. फारामहरूको भाषा :- यस नियमावली अन्तर्गतका फारामहरू आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी भाषामा पनि छपाउन र प्रयोग गर्न गराउन सकिनेछ ।

४६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने :- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४७. खारेजी र बचाउ :- (१) विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ खारेज गरिएको छ ।

(२) पदयात्रा तथा जलयात्रा नियमावली, २०४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पदयात्राको हकमा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
(३) यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची–१ अनुसूची–१  (नियम ४(३), ५(२) र ६(५) सँग सम्बन्धित)

कूटनैतिक/औपचारिक/पर्यटक भिसा निवेदन फाराम
श्री महामहिम राजदूतज्यू/वाणिज्यदूतज्यू/महा वाणिज्यदूतज्यू,
महा निर्देशकज्यू/अध्यागमन अधिकृतज्यू,
मलाई नेपाल भ्रमण गर्नु पर्ने/गर्न ईच्छा भएकोले कूटनैतिक/औपचारिक/पर्यटक/प्रवेश भिसा दिनु हुन अनुरोध गर्दछु । मेरो विवरण निम्न अनुसार छ ।
१.  नाम थर :-
२ . राष्ट्रियता :-

३ . जन्म स्थान :-
४. जन्म मिति :-
५. स्थायी ठेगाना :-
६. नेपालको अस्थायी ठेगाना :-
७. पेशा :-
८. राहदानी नं. :-
९. राहदानी जारी मिति :-
१०. राहदानी बहाल रहने मिति :-
११ . नेपाल भ्रमणको उद्देश्य :-
१२ . नेपालमा रहने अवधि :- ……. दिन÷हप्ता÷महिना
१३. प्रस्थान भई जाने मुलुक :-
१४. नेपाल बसाईलाई लाग्ने खर्चको स्रोत :- (विदेशी मुद्रामा)
१५. यस अघि नेपाल भ्रमण गरेको पटक :-
१६. पछिल्लो पटकको नेपाल भ्रमण गरेको साल र महिना तथा बसेको अवधि
१७. आफ्नो नाममा अन्य देशको राहदानी भए देशको नाम र राहदानी नं.
मिति :-
……………………
निवेदकको हस्ताक्षर कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र
१. भिसाको किसिम :-
२ .शद्ल्क भए त्यसको आधार :-
३ .प्रवेश भिसा नं. :-
४. भिसा बहाल रहने मिति :-

५. भिसा जारी गरेको मिति :-
६.भिसा स्टिकर नम्बर :-
मिति :-
………………………
भिसा जारी गर्ने अधिकृत
प्रवेश स्थलमा भए अध्यागमन कोड नं. समेत उल्लेख गन

अनुसूची–२ (नियम ७(५), ८(४) र ९(३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२
(नियम ७(५), ८(४) र ९(३) सँग सम्बन्धित)

अध्ययन÷गैर पर्यटक÷व्यावसायिक भिसाका लागि निवेदन फाराम
श्री महानिर्देशकज्यू,
अध्यागमन विभाग ।
मलाई अध्ययन÷गैर पर्यटक÷व्यावसायिक भिसा आवश्यक भएकोले माग बमोजिम भिसा दिनु हुन
अनुरोध गर्दछु । मेरो विवरण निम्न अनुसार छ ।
ज्ञ। नाम थर ः
द्द। राष्ट्रियता ः
घ। जन्म स्थान ः
द्ध। जन्म मिति ः
छ। स्थायी ठेगाना ः
ट। नेपालको अस्थायी ठेगाना ः
ठ। व्यवसाय ः
ड। (क) राहदानी नं. ः ……………… (ख) जारी मिति ः ……………..
(ग) बहाल रहने मिति ः …………….
ढ। (क) नेपाल प्रवेश गरेको मिति ः …………. (ख) स्थान ः …………….
ज्ञण्। नेपालमा बसेको कूल अवधि ः
ज्ञज्ञ। अन्तिम भिसा नं. ः
ज्ञद्द। (क) अन्तिम भिसा वहाल रहेको मिति ः …………….
(ख) भिसाको किसिम ः ……………….
ज्ञघ। हाल भिसा माग गर्नुको कारण ः
ज्ञद्ध। माग गरिएको भिसा स्वीकृत भएमा नेपाल वस्ने अवधि ः
फोटोधधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ द्दट
ज्ञछ। नेपाल बस्दा संलग्न रहने निकाय÷क्षेत्र ः
ज्ञट। (क) स्थानीय कर तिर्नु पर्ने÷नपर्ने ः
(ख) तिर्नु पर्ने भए तिरे नतिरेको (प्रमाण संलग्न गर्ने ः
ज्ञठ। परिवार संख्या ः
ज्ञड। माग गरिएको भिसा स्वीकृत भएमा नेपालमा हुने खर्चको स्रोत ः
ज्ञढ। माग गरेको भिसा प्राप्त गर्ने आधार के छ ः
द्दण्। अन्य केही खुलाउनु पर्ने भए ः ………………………………………………………….
द्दज्ञ। संलग्न कागजातहरू ः
(क) सम्बद्ध निकायको सिफारिस
(ख) श्रम स्वीकृति
(ग) ………………..
(घ) …………………….
मिति ः
…………………….
निवेदकको हस्ताक्षर
कार्यालय प्रयोजनको लागि
ज्ञ। भिसा जारी गर्ने निर्णय मिति ः
द्द। फाइल नं. ः
घ। भिसा स्टिकर नम्बर ः
द्ध। भिसाको किसिम ः
छ। भिसा शुल्क ः
ट। बिल नं. ः
ठ। भिसा जारी गरेको मिति ः
ड। भिसा बहाल रहने मिति ः
ढ। अन्य केही भए ः
मिति ः
…………………………
अध्यागमन अधिकृत
कोड नं. …………..

अनुसूची–२क (नियम ८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२क
(नियम ८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग सम्बन्धित)

श्री महानिर्देशकज्यू,
अध्यागमन विभाग ।
मैले नेपाली नागरिक श्री …………………. संग विधिवत विवाह गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले
निम्नानुसार विवरण खोली नियमानुसार पाउने गैर पर्यटक भिसाको लागि निवेदन गर्दछु ।
ज्ञ। नाम थर ः
द्द। राष्ट्रियता ः
घ। जन्म मिति ः
द्ध। ठेगाना ः
छ। राहदानी नं. ः
ट। राहदानी बहाल मिति ः
ठ। पेशा ः
ड। प्रवेश मिति ः
ढ। प्रवेश भिसा नम्बर ः
ज्ञण्। भिसाको म्याद ः
ज्ञज्ञ। (क) नेपाली नागरिक पति÷पत्नीको नाम ः
(ख) ठेगाना ः
(ग) नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ः
ज्ञद्द। विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जिल्ला र लिएको मिति ः
ज्ञघ। भिसा माग अवधि ः
ज्ञद्ध। संलग्न कागजातहरू ः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

मिति ः
……………………….
निवेदकको हस्ताक्षर
उपरोक्त व्यहोरा ठीक सांचो हो । निज मेरो पति÷पत्नी हुन् र व्यहोरा फरक परे नेपाल कानून
बमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी सही छाप गर्ने नेपाली पक्ष ः
नाम ः
सहिछाप ः
मिति

अनुसूची–३ (नियम १०(३) सँग सम्बन्धित)अन्तरिम भिसाको लागि निवेदन फाराम

श्री महामहिम राजदूतज्यू/वाणिज्यदूतज्यू/महावाणिज्यदूतज्यू/महानिर्देशकज्यू/अध्यागमन अधिकृतज्यू,

मलाई अन्तरिम भिसा आवश्यक भएकोले लाग्ने शुल्क लिई अन्तरिम भिसा दिनु हुन अनुरोध गर्दछु । मेरो विवरण निम्नानुसार छ ।

१. नाम थर
२. राष्ट्रियता
३.जन्म स्थान
४. जन्म मिति
५.स्थायी ठेगाना
६. पेशा
७. राहदानी नं.
८.राहदानी जारी मिति
९.राहदानी बहाल रहने मिति
१०.अन्तरिम भिसा माग गर्नुको कारण
११.नेपालको बाटो भई जाने मुलुकको नाम
१२.अन्तरिम अवधिमा नेपालमा बस्ने ठेगाना
१३. संलग्न कागजातहरू (केहि भए)
(क)
(ख)
१४. अन्तरिम भिसा माग अवधि मिति ………………. देखि ……………. सम्म ……. दिन
मिति  …………………….
निवेदकको हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र
१.अन्तरिम भिसा स्वीकृत अवधि
२.भिसा नम्बर
३.भिसा स्टिकर नम्बर
४.सशुल्क÷निशुल्क
५.निशुल्क भए त्यसको आधार
६.भिसा जारी मिति
………………………..
भिसा जारी गर्ने अधिकृत
(प्रवेश स्थलमा भए
अध्यागमन अधिकृतको कोड
नम्बर समेत उल्लेख गर्ने)

अनुसूची–३क (नियम १०क को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

गैर आवासीय नेपाली भिसाको लागि निवेदन फाराम

श्री महामहिम राजदूतज्यू/श्री महावाणिज्यदूतज्यू, श्री वाणिज्यदूतज्यू÷/श्री महानिर्देशकज्यू ।

मलाई गैर आवासीय नेपाली भिसा आवश्यक परेकोले सो भिसा दिनु हुन अनुरोध गरेको छु । मेरो विवरण निम्न अनुसार छ ।

१.नाम थर :
२राष्ट्रियता :
३.जन्म स्थान :
४.द्स्थयी ठेगाना :
५.नेपालको ठेगाना :
६.व्यवसाय :
७.(क) राहदानी नं.  ……………… (ख) जारी मिति : ……………..
८.अन्तिम भिसा बहाल रहने मिति : …………. (नेपाल प्रवेश गरिसकेको भए)
९ . क) यस अघि नेपाल बसेको कूल अवधि :
(ख) नेपाल बस्दा संलग्न रहेको क्षेत्र :
१० .गैर आवासीय नेपाली भिसा माग गर्नुको कारण र सो को आधार :
११ .परिवार संख्या :
१२ .अन्य खुलाउनु पर्ने केही भए :
१३ .संलग्न कागजातहरू :

फोटो
(क) …………………….
(ख) …………………….
(ग) …………………….
मिति :
…………………….
निवेदकको हस्ताक्षर

अनुसूची–३ ख (नियम १०क को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

                   नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
अध्यागमन विभाग
       गैर आवासीय नेपाली भिसा

१. नाम थर :-

२ .राष्ट्रियता :-                                                                                                                                    फोटो

३. जन्म स्थान :-

४. स्थायी ठेगाना:-

५. नेपालको ठेगाना :-

६. व्यवसाय :-

७. राहदानी नं. :-

८. गैर आवासीय नेपाली भिसा दिने निर्णय मिति :-

९. आवासीय भिसा जारी मिनि :-

१०. आवासीय भिसा बहाल रहने मिति :-

 

 

………………………..
अध्यागमन अधिकृत
कोड नम्बर

 

भिसा नविकरण :-

अनुसूची – ४ (नियम ११ (४) सँग सम्बन्धित) आवासीय भिसाका लागि निवेदन फाराम

श्री महामहिम राजदूतज्यू/श्री महावाणिज्यदूतज्यू,

श्री वाणिज्यदूतज्यू/श्री महानिर्देशकज्यू ।

 

मलाई नेपालमा जीवन विताउन ईच्छा भएकोले आवासीय भिसा दिनु हुन अनुरोध गरेको छु । मेरो
विवरण निम्न अनुसार छ ।

१. नाम, थर :-

२. राष्ट्रियता :-

३. जन्म स्थान :-

४. स्थायी ठेगाना :-                                                                                                                 फोटो

५. नेपालको ठेगाना :-

६. व्यवसाय :-

७. (क) राहदानी नम्बर :- ………………… (ख) जारी मिति :- …………

८. अन्तिम भिसा बहाल रहने मिति :- …………….. (नेपाल प्रवेश गरिसकेको भए)

९. (क) यस अघि नेपाल बसेको कूल अवधि :-

(ख) नेपाल वस्दा संलग्न रहेको क्षेत्र :-

१०. आवासीय भिसा माग गर्नुको आधार :-

(क) ख्याती आर्जन गरेको भए क्षेत्र :-

(ख) नेपालको कुन क्षेत्रमा योगदान गर्ने उद्देश्य छ :-

(ग) एकै पटक १० लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी गरेको ।

(घ) अन्य :-

(अ) …………………..

(आ) …………………..

(ई) ……………………..

११. परिवार संख्या :-

१२. अन्य खुलाउनु पर्ने केही भए :-

१३. संलग्न कागजातहरू :-

(क) …………………

(ख) …………………

(ग) …………………

 

 

मिति ः

…………………………
निवेदकको हस्ताक्षर

अनुसूची-४क (नियम ११ (५) सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभाग आवासीय भिसा

१. नाम, थर :-
२. राष्ट्रियता :-
३. जन्म स्थान :-                                                                                                                                                    फोटो
४. स्थायी ठेगाना :-
५. नेपालको ठेगाना :-
६. व्यवसाय :-
७. राहदानी नम्बर :-
८. आवासीय भिसा दिने निर्णय मिति :-
९. आवासीय भिसा जारी मिति :-
१०. आवासीय भिसा बहाल रहने मिति :-
मिति :
…………………..
अध्यागमन अधिकृत
कोड नम्बर ………..

भिसा नविकरण :

अनुसूची-५ नियम १५ सँग सम्बन्धित)

प्रवेश वा प्रस्थान स्थल :-

भिसा लिई प्रवेश गर्नु पर्ने विदेशीहरूको प्रवेश तथा प्रस्थान स्थल देहाय बमोजिम हुनेछन् :–
(क) काँकडभिटृा, झापा ।
(ख) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं ।
(ग) कोदारी, सिन्धुपाल्चोक ।
(घ) वीरगंज, पर्सा ।
(ङ) बेलहीया, सुनौली, रुपन्देही ।
(च) जमुनाहा, नेपालगंज बांके ।
(छ) मोहना, धनगढी कैलाली ।
(ज) गड्डाचौकी, महेन्द्रनगर कंचनपुर ।

अनुसूची – ६ विदेशीहरुका लागि आगमन फाराम

(नियम १६(१) सँग सम्बन्धित)
विदेशीहरुका लागि आगमन फाराम

१. नाम थरः

२. राष्ट्रियताः

३. लिङ्गः पुरुष/महिला                                    कार्यालय  प्रयोगका लागि नं.

४. जन्म मितिः

५. राहदानी नं.ः                                                                                                                           —————————

६(क). प्रवेश भिसा नम्बर ः

(ख). भिसा बहाल रहने मिति ः

७. पेशा ः

८. आगमन प्रकार ः हवाईमार्ग / स्थल मार्ग

९. उडान नं. ः

१०. प्रवेश स्थल ः

११. कहाँबाट आएको ः

१२. कुन देशको बासिन्दा हो ः शहर/राज्य ः

मुलुक ः

१३. पहिलो भ्रमण हो ः हो/होइन

१४. एक्लै आएको/समुहमा आएको

१५. नेपालमा बस्ने ठेगाना र फोन नं. ः

१६. बस्न चाहेको दिन/महिना

 

 

—————————-

 पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।

१७. भ्रमणको उद्देश्य ः
अफिसियल/व्यवसायिक/पदयात्रा/पर्वतारोहण/तीर्थयात्रा/घुम्न/जलयात्रा/सम्मेलन/बैठक/अध्य
यन अनुसन्धान÷रोजगारी÷अन्य
१८. प्रवेश मिति ः
…………….
दस्तखत

अनुसूची- ६क  विदेशीहरुका लागि प्रस्थान फाराम

(नियम १६(१) सँग सम्बन्धित)
 विदेशीहरुका लागि प्रस्थान फाराम

१. नाम थर ः

२. जन्म मिति ः                                                                                                               कार्यालय प्रयोगका लागि नं.

३. लिङ्ग ः पुरुष /महिला                                                                                                        ———————

४. राष्ट्रियता ः

५. राहदानी नं. ः

६(क). अन्तिम भिसा नम्बर ः

(ख). भिसा बहाल अवधि ः

७. प्रस्थान प्रकार ः हवाईमार्ग / स्थल मार्ग

८. उडान नं. ः

९. प्रस्थान पछिको पहुँचस्थल ः

१०. नेपालमा बसेको अवधि ः दिन/महिना

११. प्रस्थान मिति ः
                                                                                                                                                    ………………
                                                                                                                                                        दस्तखत

अनुसूची – ७ (नियम १६ (२) सँग सम्बन्धित)   आगमन अभिलेख

 

कार्यालय –                                                     आगमन मिति :-                                  उडान नं.                                                                                                                            

अनुसूची – ७ख,नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)उपस्थिति दर्ता विवरण

 

कार्यालय :– ……………………

________________________________________________________________१. सि.नं. :
२. नाम थर :                                                                                                   राहदानी
३. राष्ट्रियता :-                                                                           ४.  उमेर                                                                               ५. राहदानी नं. र म्याद :-
६. नेपालमा पाएको भिसाको प्रकार :-
७. भिसाको मान्य अबधि :-
८. सम्बद्ध संस्था :-
९. संस्था रहेको ठेगाना :- जिल्ला ………….. न.पा./गा.वि.स. ……………….. वडा नं. ……
टोल ……………… फोन नं. ………..
१०. पद/पेशा/ब्यवसायको प्रकार :-
११. नेपालमा बस्ने ठेगाना :-
जिल्ला ………….. न.पा./गा.वि.स. ……………….. वडा नं. ……
टोल ……………… फोन नं. ………..

१२. आफूसँग आश्रित वा नेपालमा सँगै रहेका परिवारको विवरण :

……… ……………
मिति                                                                                                                                                          – दस्तखत

________________________________________________________________

कार्यालय प्रयोजनका लागि
दर्ता नं. –
मिति :

अनुसूची – ७ग,(नियम १९को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)उपस्थिति दर्ता अभिलेख

१. दर्ता नं. र मिति :-
२. नाम, थर :-
३. राष्ट्रियता :-
४. राहदानी नं. :-
५. भिसाको प्रकार र मान्य अबधि :-
६. आफू सँग बस्ने परिवारको संख्या :-
७. उपस्थिति दर्ता विवरणमा परिवर्तन भई सूचना गरिए अनुरुप परिवर्तन भएको विवरण :-
(क) ………………………
(ख) ………………………
(ग) ………………………
(घ) ………………………
(ङ) ………………………
८. मान्य अबधि :-
९. नवीकरण विवरण :-

 

अनुसूची – ७घ,(नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपस्थिति दर्ता प्रमाणपत्र

दर्ता नं. :-
१. नाम, थर :-
२. राष्ट्रियता :-
३. राहदानी नं. र मान्य अवधि :-
४. पाएको भिसाको प्रकार :-
५. भिसाको मान्य अवधि :-
६. सम्वद्ध संस्थाको नाम :-
७. नेपालमा रहेका परिवार संख्या :-
…………………….
प्रमाणित गर्ने
                                                    नवीकरण विवरण

 

 

अनुसूची – ८,(नियम २७ सँग सम्बन्धित) भिसाको म्याद थप गर्न दिइने निवेदन फाराम

श्री महानिर्देशकज्यू
अध्यागमन विभाग ।                                                                                                                   ____________
श्री शिष्टाचार महापालज्यू                                                                                                                           फोटो
परराष्ट्र मन्त्रालय ।

लाग्ने भिसा शुल्क लिई/निशुल्क मेरो भिसाको म्याद थप गरी दिनु हुन अनरोध गरेको छु । मेरो विवरण निम्न अनुसार छ ।
१. नाम, थर :-
२. राष्ट्रियता :-
३. जन्म स्थान :-
४. जन्म मिति :-
५. स्थायी ठेगाना :-
६. नेपालको अस्थायी ठेगाना :-
७. व्यवसाय :-
८. (क) राहदानी नम्बर :-                                                                                            (ख) जारी मिति :-
(ग) बहाल मिति :-
(घ) आफ्नो नाममा अन्य देशको राहदानी भए देशको नाम र राहदानी नम्बर :-
९. (क) प्रवेश भिसा जारी गरिएको स्थान :-                                                                   (ख) मिति :-
१०. (क) अन्तिम भिसा बहाल रहने मिति :-                                                                   (ख) भिसा स्टिकर नम्बर :-
११. यो वर्ष नेपाल वसेको कूल अवधि :-
१२. माग गरेको भिसाको किसिम :-
१३. भिसा माग गरेको अवधि :- मिति …………… देखि ………… सम्म ……….. दिन
१४. एक प्रवेशी÷दुई प्रवेशी÷वहु प्रवेशी भिसा माग गरेको भए उल्लेख गर्ने :-
१५. भिसा म्याद थप गर्नु पर्ने कारण :-
१६. नेपाल बसाईका लागि छुट्याइएको रकम ;- (विदेशी मुद्रामा)
१७. नेपालबाट प्रस्थान गर्ने मिति :-
१८. प्रस्थान स्थल :-
१९. जाने मुलुक ;-
२०. फर्कने हवाई/बस/टिकट छ छैन :-
२१. संलग्न कागजातहरू :-
(क) …………………
(ख) …………………
(ग) …………………

 

मिति :
.                                                                                               …………………..
निवेदकको हस्ताक्षर

अनुसूची ९,(नियम २९ सँग सम्बन्धित) भिसा दस्तुर

भिसा दस्तुरः 
१. नियोग वा प्रवेशस्थल नियोग वा प्रवेशस्थल नियोग वा प्रवेशस्थल स्थित कार्यालयले पर्यटक भिसा जारी गर्दा लाग्ने दस्तुरः- स्थित कार्यालयले पर्यटक भिसा जारी गर्दा लाग्ने दस्तुरः
(क) पन्ध्र दिनको बहु प्रवेशी सुविधा सहितको भिसाका लागि २५ अमेरिकी डलर वा सो बराबरको  अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(ख) ३० दिनको बहु प्रवेशी सुविधा सहितको भिसाका लागि ४० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको  अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(ग) ९० दिनको बहुप्रवेशी सुविधा सहितको भिसाका लागि १०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको  परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(घ) खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग  संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रका राहदानी बाहकलाई ३० दिनसम्मको अवधिका लागि भिसा  दस्तुर लाग्ने छैन ।

२. पर्यटक भिसाको म्याद थप वा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुरः पर्यटक भिसाको म्याद थप वा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुरः
(क) म्याद थप गर्न प्रति दिनको २ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ख) म्याद थप अवधिका लागि मात्र मान्य हुने गरी बहुप्रवेशी सुविधा माग गरेमा खण्ड (क)  बमोजिमको दस्तुरमा थप २० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ग) पर्यटक भिसाको म्याद थप नगरी बसेका बिदेशीको भिसा नियमित गर्नु परेमा प्रति दिनको ३  अमेरिकी डलरका दरले हुने नेपाली मुद्रा यस नियमावली बमोजिम भिसा म्याद थप गर्दा लाग्ने  साधारण दस्तुरमा थप दस्तुर लाग्ने छ ।
(घ) पर्यटक भिसामा बस्न पाउने अवधि १५० दिनभन्दा बढि अवधि भिसाको म्याद थप नगराई बसेका  विदेशीका हकमा क्रम संख्या २ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित दस्तुर र ऐनको दफा १०(४)  बमोजिम हुन सक्ने जरिवाना समेत थप लाग्नेछ ।
(ङ) क्रम संख्या २ को खण्ड (क) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पर्यटक भिसाको म्याद थप गर्ने  प्रयोेजनका लागि भिसा दस्तुरको गणना गर्दा १५ दिनभन्दा कम अवधिको भए १५ दिनको र सो  भन्दा बढी अवधिको भए क्रमसंख्या २ को खण्ड (क) बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।

३. अध्ययन भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर :- अध्ययन भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर :-
(क) प्रवेशको समयमा ३० दिनको अध्ययन भिसा जारी गर्नु परेमा ३० अमेरिकी डलर वा सो  बराबरको अन्य परिबत्र्य बिदेशी मुद्रा ।
(ख) अध्ययन भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा शैक्षिक उपाधि प्राप्त हुने गरी (Degree Programme) अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना ) २० अमेरिकी  डलर बराबरको नेपाली मुद्रा, शैक्षिक उपाधि प्राप्त नहुने गरी ( Non Degree Programme)  अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना ५० अमेरिकी डलर बराबरको  नेपाली मुद्रा ।
(ग) बंगलादेशबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई पारस्परिकताको  आधारमा बहुप्रवेशी अध्ययन भिसा जारी गर्दा बार्षिक अमेरिकी डलर १५ बराबरको नेपाली
मुद्रा ।
(घ) माल्दिभ्सबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई पारस्परिकताको  आधारमा बहुप्रवेशी अध्ययन भिसा जारी गर्दा बार्षिक २५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली  मुद्रा ।
(ङ) भुटानबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई बहुप्रवेशी अध्ययन भिसा  जारी गर्दा मासिक १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(च) क्रम संख्या ३ को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रीलंका र पाकिस्तानबाट  अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीलाई पारस्परिकताका आधारमा अध्ययन भिसा जारी गर्दा भिसा
दस्तुर लाग्ने छैन ।
तर यी विद्यार्थीका परिवारलाई अध्ययन भिसा जारी गर्दा मासिक १०(दश) अमेरिकी डलर  बराबरको नेपाली मुद्रा भिसा शुल्क वापत लाग्नेछ ।
(छ) नेपाल स्थित विश्वविद्यालयहरु र विदेशी विश्वविद्यालयहरु बीच शिक्षक आदान–प्रदान कार्यक्रम
अन्तर्गत नेपाल आई निःशुल्क अध्ययन भिसा प्राप्त गर्ने भनी निर्णय भएका विदेशीका आश्रित
परिवारलाई अध्ययन भिसा जारी गर्दा मासिक दश अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा । धधध।
(ज) अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न आउने अन्य विदेशी र तिनका आश्रीत परिवारलाई मासिक ४०
अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

४. गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर :- गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर :-
(क) प्रवेशको समयमा ३० दिनको गैर पर्यटक भिसा जारी गर्नु परेमा अमेरिकी डलर ३० वा सो
बराबरको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा ।
(ख) नेपाली मूलका विदेशी र नेपाली बाबु वा आमाका विदेशी राहदानी बाहक सन्तानलाई प्रति
महिना ५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ग) पत्रकारहरु र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(घ) नेपाल सरकारको कार्यालय वा आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई कार्यरत हुने बिदेशीहरु र
तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना २० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ङ) नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई प्रति महिना १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली
मुद्रा ।
(च) नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीका बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदी वा वहिनी
निजलाई भेट्न आउने भएमा वा नातेदार भेट्ने प्रयोजनका लागि आउने अन्य विदेशीलाई प्रति
महिना १५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(छ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थासँग ठेक्का पट्टामा काम गर्न श्रम
स्वीकृती प्राप्त वा सन् १९८९ भन्दा अघिदेखि नेपालमा कुनै कारोवार गरि बसेका चिनीया
नागरिकहरुलाई प्रति महिना २० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ज) दातृराष्ट्र र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई दातृराष्ट्रको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित गैर
सरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशी र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना ३० अमेरिकी डलर
बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(झ) अन्य विदेशीहरुलाई प्रति महिना ६० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ञ) क्रम संख्या ४ को खण्ड (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यागमन नियमावली,
२०५१ लागु हुनु भन्दा अघि विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ बमोजिम निशुल्क भिसा प्राप्त
गरिसकेका नेपाली पुरुष नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलालाई बैबाहिक
सम्बन्ध कायम रहेसम्म भिसा दस्तुर लाग्ने छैन ।

५. ब्यावसायिक भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने ब्यावसायिक भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने ब्यावसायिक भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर :-
(क) एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ब्यक्तिगत लगानी गर्ने विदेशी र तिनका आश्रित परिवार वा  संस्थाका अधिकृत प्रतिनिधिलाई एक बर्ष भन्दा कम अवधिको भिसा जारी हुने अवस्थामा  ब्यावसायिक भिसा जारी गर्दा मासिक दश अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,  बार्षिक रुपमा बहुप्रवेशी व्यावसायिक भिसा जारी गर्दा एक सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली  मुद्रा र पाँच बर्षको बहुप्रवेशी व्यावसायिक भिसा लिन चाहेमा तीन सय अमेरिकी डलर
बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ख) एक करोड रुपैयाँ र सो भन्दा कम ब्यक्तिगत लगानी गर्ने बिदेशी र तिनका आश्रित परिवार वा  संस्थाका अधिकृत प्रतिनिधिलाई एक बर्षभन्दा कम अबधिको भिसा जारी हुने अवस्थामा बहु  प्रवेशी व्यावसायिक भिसा जारी गर्दा मासिक ३० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा, बार्षिक  रुपमा बहुप्रवेशी व्यावसायिक भिसा जारी गर्दा तीन सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र  पाँच बर्षको बहुप्रवेशी व्यावसायिक भिसा लिन चाहेमा एक हजार अमेरिकी डलर बराबरको  नेपाली मुद्रा ।
(ग) नेपालमा उत्पादित मालसामान खरिद गरी निकासी गर्ने वा निकासीको लागि खरिद आदेश दिने  बिदेशीहरुलाई क्रम संख्या ५ को खण्ड (क) बमोजिमको भिसा दस्तुर लाग्नेछ ।
(घ) क्रम संख्या ५ को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश करोड रुपैयाँ वा  सो भन्दा बढी ब्यक्तिगत लगानी गर्ने विदेशी र तिनका आश्रित परिवार वा संस्थाका अधिकृत  प्रतिनिधिलाई बहुप्रवेशी ब्यवसायिक भिसा जारी गर्दा भिसा दस्तुर लाग्ने छैन ।
(ङ) प्रविधि हस्तान्तरण प्रयोजनका लागि आउने विशेषज्ञ र निजको आश्रित परिवारलाई क्रम संख्या ५
को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम भिसा दस्तुर लाग्नेछ ।
६. अन्तरिम भिसा जारी गर्दा लाग्ने दस्तुर :- पाँच अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

७. गैर आवासीय नेपाली भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा ला गैर आवासीय नेपाली भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर:- बहुप्रवेशी भिसाका लागि  बार्षिक १०० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीका हकमा बार्षिक  २५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

८. बहुप्रवेशी सुविधा सहित आवासीय भिसा जारी गर्दा वा नवीकर बहुप्रवेशी सुविधा सहित आवासीय भिसा जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर  गर्दा लाग्ने दस्तुर :-
(क) प्रथम पटक २०० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र नवीकरण गर्दा बार्षिक १०० अमेरिकी  डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ख) नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको विदेशीका लागि प्रथम  पटक ७०० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र नवीकरण गर्दा बार्षिक १२०० अमेरिकी
डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।  (ग) क्रम संख्या ८ को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यागमन नियमावली,
२०५१ मा भएको प्रथम संशोधन, २०५८ लागु हुनु पूर्व उक्त नियमावलीको नियम ११ को  उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम आवासीय भिसा प्राप्त गरी नेपालमा बसि आएका  विदेशीहरुलाई नवीकरण दस्तुर बापत बार्षिक १०० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

९. व्यावसायिक, अध्ययन र गैर पर्यटक भिसाको म्याद थप नगरी ब व्यावसायिक, अध्ययन र गैर पर्यटक भिसाको म्याद थप नगरी बसेको विदेशीको भिसा नियमित गर्दा विदेशीको भिसा नियमित गर्दा
लाग्ने दस्तुर :-
(क) व्यावसायिक, अध्ययन र गैर पर्यटक भिसाको सिफारिस विभागमा दर्ता भएको मितिदेखि मात्र  सिफारिस गरिएको भिसा प्राप्त हुने भएकाले समयमै भिसाको म्याद थप नगरी बसेका विदेशीका  हकमा सम्बन्धित निकायबाट पुन सोही भिसाको सिफारिस प्राप्त भएमा म्याद थप नगरी बसेको  अवधिका हकमा पहिले जुन भिसामा बसेको हो सो भिसा बापत यस नियमावली बमोजिम लाग्ने  दस्तुरमा सत प्रतिशत थप दस्तुर लाग्नेछ तर साविक भिसा पर्यटक भिसा भएमा १५० दिनको  अबधि भित्रको भए क्रम संख्या २ बमोजिम पर्यटक भिसाको म्याद थप वा नियमित गर्दा लाग्ने  दस्तुर सरहको दस्तुर ।
(ख) क्रम संख्या ९ को खण्ड (क) बमोजिम पुन सिफारिस प्राप्त नभएमा १५० दिनको अबधिभित्रको  भए क्रम संख्या २ अनुसार पर्यटक भिसाको म्याद थप वा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुर सरहको  दस्तुर र सो अबधि भन्दा बढी भए ऐनको दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम जरिवाना समेत
लाग्ने छ ।

१०. पर्यटक भिसा बाहेक अन्य भिसाको मान्य अवधिसम्म मात्र कायम १०. पर्यटक भिसा बाहेक अन्य भिसाको मान्य अवधिसम्म मात्र कायम रह ने गरी एक प्रवेशी र बहुप्रवेशी ने गरी एक प्रवेशी र बहुप्रवेशी  सुविधा लिनु सुविधा लिनु परेमा लाग् परेमा लाग् परेमा लाग्ने दस्तुर :- एक प्रवेशीका लागि २० र बहु प्रवेशीका लागि ६० अमेरिकी  डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

११. अन्य दस्तुर :-
(क) प्रवेशस्थलबाट भिसा नलिई प्रवेश गर्ने विदेशीलाई पर्यटक भिसा जारी गर्नु परेमा यस नियमावली  बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत थप गरी सो बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।
(ख) यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दा ३० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।
(ग) आगमन वा प्रस्थान प्रमाणित गर्दा वा भिसा स्थानान्तरण गर्नु परेमा २ अमेरिकी डलर बराबरको  नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।
(घ) क्रम संख्या ११ को खण्ड (क) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम प्रवेश  भिसा दस्तुर नलाग्ने ब्यवस्था भएका विदेशी (दश वर्ष मुनिका बाहेक) प्रवेशस्थलबाट भिसा  नलिई प्रवेश गरेमा बिभागबाट प्रवेश भिसा जारी गर्दा क्रम संख्या १ को खण्ड (क) वा (ख) वा (ग) बमोजिमको दस्तुर बराबरको नेपाली मुद्रा र यस नियमावली वा नेपाल सरकारले भिसा  दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेका विदेशीले भिसाको म्याद थप नगरी बसेमा भिसा नियमित गर्दा १६  वर्ष मुनिका विदेशीका हकमा निजका अभिभावक र १६ वर्ष माथिका विदेशीका हकमा राहदानी  वाहकलाई ऐनको दफा १० को उपदफा (४) अनुसार जरिवाना हुन सक्नेछ ।

१२. भिसा दस्तुरको गणना भिसा दस्तुरको गणना भिसा दस्तुरको गणना :- पर्यटक भिसा बाहेक अन्य भिसाको दस्तुर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि  अबधि गणना गर्दा १५ दिन भन्दा कम अबधिको भए १५ दिनसम्मको र १५ दिनभन्दा बढी एक महिना  भन्दा कम अबधिको भए १ महिनाको भिसा दस्तुर लाग्ने गरी दस्तुरको गणना गरिने छ ।

१३. आवासीय भिसाको नवीकरण नगरी बसे आवासीय भिसाको नवीकरण नगरी बसे आवासीय भिसाको नवीकरण नगरी बसेका विदेशीलाई लाग्ने दस्त का विदेशीलाई लाग्ने दस्तुर:-आवासीय भिसा नवीकरण  नगरी बसेका विदेशीको भिसा नवीकरण गर्दा नियम बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा मासिक ३० अमेरिकी  डलर बराबरको नेपाली मुद्रा थप दस्तुर लाग्ने छ ।

१४. गैर आवासीय नेपाली भिसाको म्याद थप नगरी बसेका विदेशी गैर आवासीय नेपाली भिसाको म्याद थप नगरी बसेका विदेशीलार्ई लाग्ने दस्तुर :- लाग्ने दस्तुर  गैर आवासीय  नेपाली भिसा म्याद थप नगरी बसेका विदेशीको म्याद थप गर्नु परेमा यस नियमावली बमोजिम लाग्ने  दस्तुरमा मासिक १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा थप दस्तुर लाग्नेछ ।

अनुसूची – १०,(नियम ३२ संग सम्बन्धित) पदयात्रा अनुमतिका लागि निवेदन फाराम

श्री महानिर्देशकज्यू,
अध्यागमन विभाग ।
मलाई नेपालको निम्न स्थानमा पदयात्रा गर्ने ईच्छा भएकोले निम्न विवरण खुलाई निवेदन दिएको छु । उल्लेखित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न अनुमति दिइएमा प्रचलित कानून तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को परिधिभित्र रही पदयात्रा गर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
                                                                                   तपसिल
१. पर्यटकको विवरण
नाम थर :-                                                                                     राष्ट्रियता:
जन्म मिति :-                                                                                  स्थायी ठेगाना:
व्यवसाय ;-                                                                                    अस्थायी ठेगाना:
राहदानी नम्बर :-                                                                           राहदानी जारी गरेको मिति:
प्रवेश भिसा जारी गरिएको स्थान :-

भिसा बहाल रहने मिति :-
२. पदयात्राको उद्देश्य :-
३. पदयात्रा गर्ने क्षेत्र :-
४. पदयात्रा गर्ने बाटो :-
५. पदयात्राको अवधि : मिति ……………… देखि ……….. सम्म ….. दिन
फोटो
६. पदयात्रा शुरु गर्ने स्थान :
७. पदयात्रा समाप्त हुने स्थान ;
८. पदयात्राको लागि अनुमानित खर्च :                                           (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा उल्लेख गर्ने)
मिति :-
……………………
निवेदकको हस्ताक्षर
______________________________________________________________

अनुसूची – १०(क),(नियम ३२ सँग सम्बन्धित) एजेन्सी मार्फत पदयात्रा अनुमति निवेदन फाराम

विषयः– पदयात्रा अनुमति उपलब्ध गराइदिने ।

श्री महानिर्देशकज्यू,
अध्यागमन विभाग, काठमाडौं ।
हाम्रो इजाजत प्राप्त ट्रेकिङ्ग एजेन्सी मार्फत निम्न पर्यटकहरूले पदयात्रा गर्न जान इच्छा गरेकोले जहरूलाई पदयात्रा अनुमति उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु । अनुमति दस्तुर वापत रकम रू. …….. संलग्न छ ।

पदयात्रा गराएवापत सेवा शुल्क जम्मा रकम ……. (परिवत्र्य विदेशी मुद्रा उल्लेख गर्ने) लिएका/लिनेछौं । ऐन तथा नियमावलीले निर्देशन गरेका सम्पूर्ण शर्तहरूको पालना गरी निर्धारित क्षेत्र र बाटोमा पदयात्रा गराउनेछौं ।

  पर्यटकहरूको विवरण निम्नानुसार छ

बोधार्थ :-
श्री कर कार्यालय, ………………. जिल्ला ।                                                       इजाजत प्राप्त   एजेन्सीको  अधिकार

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक ।                                                                                                                    प्राप्त अधिकारीको
विदेशी विनिमय विभाग ।                                                                                                             नाम, थर
श्री पर्यटन विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।                                                                                     दस्तखतः
मितिः

अनुसूची – ११,(नियम ३३ सँग सम्बन्धित)पदयात्रा अनुमतिपत्र   

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय                                                                                       फोटो
अध्यागमन विभाग                                                                    —————-

अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३३ बमोजिम निम्न पर्यटकलाई निम्न क्षेत्र (उक्त क्षेत्रमा पर्ने निषेधित ईलाका बाहेक) मा मिति ……………………. देखि ……………… सम्म पदयात्रा गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

१. नाम थर :-
२. राष्ट्रियता :-
३. स्थायी ठेगाना :-
४. नेपालको अस्थायी ठेगाना:-
५. राहदानी नम्बर :-
६. नेपाली भिसाको म्याद :-
७. पदयात्रा गर्न अनुमति दिइएको क्षेत्र :-
८. पदयात्राको लागि निर्धारित बाटो :-
९. पदयात्रा शुरु हुने स्थान :-
१०. पदयात्रा समाप्त हुने स्थान :-
११. ट्रेकिङ्ग एजेन्सी मार्फत पदयात्रा गर्ने भए एजेन्सीको नाम :-
१२. पदयात्रा अनुमति नम्बर :-

मिति :-
                                                                                                                   …………………
                                                                                                               अध्यागमन अधिकृत
                                                                                                                   कोड नम्बर 
________________________________________________________________

अनुसूची – १२,(नियम ३९ सँग सम्बन्धित)   पदयात्रा अनुमति दस्तुर

 

१. माथिल्लो मुस्ताङ्ग क्षेत्र र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुरः पहिलो १० दिनका लागि  ब्यक्ति प्रति दिन ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

 २. मनास्लु क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर :-
(क) सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म प्रति हप्ता प्रति ब्यक्ति ७० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यस पछि प्रति दिन प्रति ब्यक्ति १० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(ख) डिसेम्बरदेखि अगस्तसम्म प्रति हप्ता प्रति ब्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यस पछि प्रति दिन प्रति ब्यक्ति ७ अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

३. हुम्ला (सिमिकोट–यारी क्षेत्रमा) पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर ः प्रति हप्ता प्रति ब्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रतिब्यक्ति ७ अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

४. कञ्चनजङ्घा र तल्लो डोल्पा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर :- प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता १० अमेरिकी
डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

५. गौरीशंकर तथा लामाबगर क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर :- दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर तथा लामाबगर क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता १० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको नेपाली मुद्रा ।

६. छेकम्पार र चुन्चेत क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर :- गोरखा जिल्लाको छेकम्पार, चुन्चेत गा.वि.स. सिर्दिवास–लोक्पा–चुमलिङ–छेकम्पार–निले–छुले) क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति जारी गर्दा पहिलो आठ दिनका लागि सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म प्रति व्यक्ति ३५ अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तथा डिसेम्बरदेखि अगस्तसम्म प्रति व्यक्ति २५ अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

७. अन्य पदयात्रा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर :- माथि उल्लिखित क्षेत्रहरु बाहेक अन्य पदयात्रा क्षेत्रको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

८. नेपाली मुद्रामा दस्तुर बुझाउन सक्ने ः क्रमसंख्या १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भारतीय नागरिकले सोही क्रम संख्याहरुमा उल्लिखित अमेरिकी डलर बराबरको रकम नेपाली मुद्रामा बुझाउन सक्नेछ ।

अनुसूची – १३, निष्काशन आदेश

तपाईको देहायको काम कुराबाट अध्यागमन सम्बन्धी ऐन, नियम र प्रचलित नेपाल कानूनको
उल्लघंन भएकोले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४४ (२) अनुसार तपाईलाई नेपालबाट
……………….. देखि …………….. सम्म बर्ष ……. पुनः आउन नपाउने गरी निष्काशन गर्ने मिति
……………….. को निर्णयानुसार निष्काशन गरिएकोले सूचना गरिएको छ ।
गरेको काम
                                                                                          ………………..
                                                                                        अध्यागमन अधिकृत

 

———————————————-

मिति २०५३।६।२८ को सूचनाद्वारा संशोधित ।