Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७१

नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७१

नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७१
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७२०७१।२।५
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१) यस आदेशको नाम “नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७१” रहेको छ ।

(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ मा संशोधन

२. नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ मा संशोधन

नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ (यस पछि “मूल आदेश” भनिएको) को दफा ३ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ ः–

“(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छन् ः–

(क) प्रहरी महानिरीक्षक –अध्यक्ष
(ख) गृह मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि –सदस्य
(ग) प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभागको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक –सदस्य
(घ) अस्पतालका कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट विशेषज्ञ प्रहरी चिकित्सक (एम.डी.÷एम.एस. वा सो सरह) हरु –सदस्य
(ङ) सेवा निवृत्त प्रहरी अधिकृतहरु मध्येबाट समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना –सदस्य
(च) अस्पतालको मेडिकल डाइरेक्टर –सदस्य–सचिव”

३. मूल आदेशको दफा ६ मा संशोधन

३. मूल आदेशको दफा ६ मा संशोधन

मूल आदेशको दफा ६ को उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राखिएको छ ः– “(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्य मध्येका वरिष्ठतम् बहालवाला सरकारी अधिकारी वा प्रहरी अधिकृतले समितिको बैठकको
अध्यक्षता गर्नेछ ।

४. मूल आदेशको दफा ७ मा संशोधन

४. मूल आदेशको दफा ७ मा संशोधन

मूल आदेशको दफा ७ कोे सट्टा देहायको दफा ६ राखिएको छ ः–

“७. सदस्य सचिव ः समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सदस्य–सचिव रहनेछ । ”